•lijk deel van Leningrad goeddeels vernield P rscH ID ^September 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN „De grootste oorlogstragedie van den nieuwsten tijd" 1 S £0*1 tn kleum 'J- gezin. tblad De vernietiging van het convooi by Afrika. Verklaring van Churchill aangekondigd. Defensief bondgenoot schap tusschen Ned. Indië en de Maleische staten. Gottfried Feder^ f Turkye's neutraliteit. GESMOLTEN RUND- VET OP VETBON. Houder* van boterkaar- ten profiteeren er niet van De secretaris-generaal van het de partement van Landbouw en Vissche- rij maakt bekend, dat gedurende het tijdvak van 14 October tot en met I November a.s. de consumenten, die in het bezit zijn van een vetkaart op een van de beide bonnen van die kaart, welke voor bedoeld tijdvak geldig zullen worden verklaard, des- gewenscht in plaats van boter ge smolten rundvet zullen kunnen koopen. In verband hiermede is be paald, dat van Dinsdag 14 October tot en met Zaterdag i November a.s. de met 39 genummerde bon van de vet kaart naar keuze recht zal geven op 250 gr. boter of 200 gr. gesmolten ^rundvet. Bonaanwy zingen. HOE VERLOOPT DE PRODUCTIESLAG? Eert onderhoud met dr Posthuma. V t m at EN ding roor |lng gets zal ww *e 2). UUR 9'/,-16 idem idem idem idem 9.30-12 Ian de op- Kgestelden Mend, ver- lerloop der ftgen. ornoemd: 3133 56 x ti nten niet een nu Zie kü- ze UDSCHÈ m COUBANT 'tt No. 20743 Bureau: MARKT a. TEL. 1741 Postrekening (HM Chefredacteur: P. TIET KR. Gouda. JJU1TSCHLASD STRIJDT VOOR EUROPA". I iW opperbevel van de Duitsche ht maakte gister bekend: uitvalspo gingen I na 4» laatste nog In het gebied I sa Oaaten van Klef ingesloten [pailT'1'strijdkrachten wer kt met Meedige verliezen voor kt djand afgestegen. Bij de Mwrinf van het slagveld werd kdltfk van den in den strijd ge- ■melden opperbevelhebber na kit Zuidwestelijke front der fevjeta. kolonel-generaal Kirpo- w, itTonden. Zijn staf, alsmede kdaveï Van het vijlde en 21ste itfjet-legereorps werden in de pa («hakt. De luchtmacht bom- krieerde in den afgeloopen uchi met goede uitwerking ariliteire installaties In Moskou a bewapeningsbedrijven in Tola. Au de Schotsche Oostkust piaatste de luchtmacht overdag teaittffers op verschillende UMflljnen. Gevechtsvliegtuigen wlen in den afgeloopen nacht ket havengebied van Dover aan. Ia Noord-Afrika schoten Duit- zie Jagers ten Oosten van Sol- leem zonder eigen verliezen «ren Britsche jachtvliegtuigen één bommenwerper neer. De vijand heeft overdag noch luehts militaire acties boven ht Dnltsche rijksgebied ondcr- INMn. IMi gaat in stelling. Na inneming en zuivering van een Sovjet-dorp gaat het Duitsche geschut opnieuw aan den rand van den weg in stelling. Orbis-Holland) neemt. Overloopers van het Russische front melden, dat de aanblik van het Zuidelijk stadsdeel verschrikkelijk is wegens de vele puinhoopen. Duizenden huilende vrouwen en kinderen loopen ooor de straten rond. Reeds is de herfst begonnen. De nachten wot den steeds dunkerder met ais eenig licht hei vuur de' kanrnren en d» bundels zoeklich ten. TEGENAANVAL AFGESLAGEN Duitsche infanteristen, die aan den Oostelijken oever van de Duna stellra- gen hadden betrokken, hebben, naar het D.N.B. verneemt, in deh nacht op 24 September een met groote massa's uitgevoerden aanval van in aantal verre superieure bolsjewisten afge slagen Een militaire medewerker van het Turksche blad Cumhuriyet, gene raal Eikeiet, schrijft dat men er reker ning mee moet houden, dat tot toe minstens driekwart van het Zuidelijke Sovjet-leger vernietigd is. Het D.N.B. verneemt van militair.' zijde, oat sterke afdeelingen Duitsche gevechtsvliegtuigen en Stuka's ook gisteren belangrijke militaire doelen aan het Oostelijke front met succes hebben aangevallen. Op een Sovjet- vliegveld werden talrijke vliegtuigen vernield. De operaties van het landle ger werden in deri&Noordelijken en den Zuidelijken sector gesteund door krach tige aanvallen op artillerie- en veld- stellingen der Sovjets, op colonnes en gepantserde formaties. Spoorlijnen, die van groote beteekenis waren voor het vervoer van troepen 'en voorraden, werden vernield. Bij de gevechten in den Zuidelijken sector hebben op 23 September deelen van een Duitsche pantserdivisie 2 bol sjewistische geschutsclijéSfes verslagen. HÉT VERZOEK VAN MAISKY OM PANTSERWAGENS De aan het begin van de week be kend gemaakte smeekbede van den Sovjetambassadeur te Londen, Mais- ky, aan Engeland: „Wij hebben pant serwagens noodig, meer pantserwa gens. en nog eens pantserwagens. Stuurt ze sne! en zoo veel mogelijk", bevat reeds een eerste indrukwek kende bekentenis omtrent de gewel dig verminderde productiecapaciteit der Sovjets, altjus, het A.N.P. Met den toenemenden ernst van den toestand aan het bolsjewistische front ziet Maisky zich gedwongen tot nog openlijker en onomwondener bekentenissen. „Rusland, zoo ver klaarde Maisky, staat voor een moei lijke situatie. Het baat niet de oogen voor de feiten te sluiten. Bij de mo derne oorlogstechniek worden ele menten als bijv. généraal winter of generaal modder onbeteekenend. Het volk der Sovjets kan zijn vertrouwen niet stellen op dergelijke twijfelach- Ss Stockholm meldt 'n correspon- |*t vuide Rheinisc h-W,e s t f a- P«U Zeitung: IJ'JPM te Helsinki binnengekomen I Ui" 's zuidelijk deel der stad l nagenoeg geheel vernield. rj^olking is samengedreven in an- j stadsdeelen. De waterleidingen Itokt luchtbombardementen ver- 3 gedst er geen middelen aan- Ita b om he brandhaarden te 1!®™®- Dag en nacht razen de vlatn- LS-JW he ongelukflgBrgtad. Waar- ril Leningrad/ de grootste 1 uywgedie van den nieuwsten tijd fr-ii doch hit hebben de verdedi- feRïewild' fllan militaire kringen ver- dat het Finsche Zuidelijk I A waarnemingspunten biedt "wTsch pbeurtenissen in Leningrad1. I hhu tdanncrheim is dezer dagen I hwn v,00rste Unies doorgedrongen ieS o r uur i®n8 uit cc1 I (|[!!™e Sovjetkazemat het brandeh- l ft~rrfrad gadegeslagen. Een aantal kt ij!™levistiaehe batterijen, welke |WJrtr v*n een schiereiland ten I i*Sëm de stad schoten, is tot I éfi Nn®f;rac'lt' Evenzoo schiet het '•inmut op een e''and tusschen ie-.®'' en Kroonstad niet meer. De ^IbomhÏÏ Kroonstad zelf zijn door l*ïKi men'en en geweldige tot zwijgen gebracht. De I MtSuT nu onder het vuur der |7£Sve. art'lidrie, welke van het der Finsche Golf E J cSisi. Vooral des nachts I '"'Fm i„, lover het ongelukkige Le- I dec rf °r imt hevige artilierie- I MwW^u"scbe-', Finsche- en Sovjet •hBj "aardoor als het ware een Wit wJ?ur °P en over de stad Ilucht trilt van de *riw W'Offipgen, welke naar het 1,1 !cio>! u c',e deskundigen niet I Fr.ittj i» J"1 nen aÜn van inslaande Wf j, i", .'"ohtbommbn, maar van W éjatn, j 'aten bevolen opblazin- Nki»i<j vestinggordel. Men i, {r} de conclusie dat de toe- 5*r*<' reeds veel ernsdg# v o«n men algemeen aan- tige factoren. De Sovjet-Unie heeft zware verliezen geleden. De vijand heeft belangrijke industriegebieden bezet en de Sovjets waren genood zaakt fabrieken en bedrijven te ont ruimen. Er zal geruimen tijd voorbij gaan alvorena het werk elders hervat kan worden. Op deze wijze is het voor de Sovjet-Unie uiterst moeilijk de tot dusver geleden verliezen aan mate rieel weer in te halen. Daarom moes ten andere staten in de bres springen en vliegtuigen en tanks naar de Sov- jet-Uhie sturen". In deze verklaring wordt de om vang van de zwakte der bolsjewieken weerspiegeld. Na een veldtocht van drie maanden is de reusachtige be wapening waarop de bolsjewieken jarenlang gepocht hebben en die de vrucht was van een twintigjarigen slaverarbeid der volkeren van de Sovjet-Unije, in het vuur der Duit sche vernietigende slagen uitgegloeid tot een hoop sintels. Moskou voert thans reeds, nooals de P r a w d a dezer dagen juist heeft ingezien, een wanhopigen strijd om zijn bestaan. DE MOSKOUSCHE CONFERENTIE Reuter meldt uit Moskou, dat Litwi- nof als vertegenwoordiger van den bcf- sjewistischen minister van Buitenland^ sche Zaken en generaal Golikof, die de leider was van de bolsjewistische mili taire missie in Londen, zijn toegevoegd aan de delegatie voor de beraadslagin gen met de Britsche en de Amerikaan- sche missie in Moskou. Aftonbladet meldt uit Londen, dat de leiding der Britsche vakorgani satie voorbereidingen treft een groote delegatie naar Moskou te sturen, welke onder leiding zou staan van den nieu wen voorzitter Frank Worstencroft, die geholpen zou worden door Walter Ci trine. Op haar terugreis zou de Engel- sche delegatie door bolsjewistische ar beiders vergezeld worden die 'n rond reis zouden maken door Engelsche fa brieken. DE AMERHIAANSCHE HULP AAN DE SOVIETS /Volgens den Washingtonschen corres pondent van New York Herald Tribune heeft de directeur van het_ federale bureau voor d# leeningen, Jesse Jones verklaard, dat de Ameri- kaansehe hulp aan de Sovjets het nood zakelijk maakt, dat de bewapenings industrie der Vereenigde Staten wordt uitgebreid. Jones verklaarde, dat hij niet wist, hoe hoog het vereischte be4 drag zal, zijn om de productiecapaciteit voor sta-Sl, magnesium, aluminium en vliegtuigonderdeelen te verhoogen. De federale bank voor den wederopbouw heeft reeds zes milliard dollar voor uit breiding der bewapeningsindustrie ter be"-U!Vking gesteld. STERKE BESCHERMING HIELP NIET Over de vernietignig van een Britsch [convooi ten Westen van Afrika, ver néémt het D.N.B. van militaire zijde de volgende bijzonderheden: Toen het convooi werd. ontdekt, be stond het uit twaalf schepen, die< zwaargeladen naar het Noorden voeren De Engelschen, moeten de lading zeer belangrijk geacht hebben, want het convooi werd geëscorteerd door ,vier torpedojagers en drie bewakingsvaar- tuigen. Een groot tankschip werd voortdurend door twee jagers be schermd. Volgens een uitgewerkt plan zetten de Duitsche duikbooten den aanval in. Onmiddellijk werden twee schepen getorpedeerd. Daarna kwam er be weging in het convooi. De jagers voe ren wild heen en weer. De vracht schepen wijzigden hun koers tegelijk met de bewakingsvaartuigen, doch dit hielp niet. Bij den volgenden aanval gingen drie schepen verloren. Nu ver zamelden zich al)e jagers om het groote tankschip, dat niettemin getor pedeerd werd. Intusschen was het convooi tot de helft ingekrompen. De duikbpoten bleven de schepen achtervolgen tot den volgenden dag en nog vijf schepen werden tot zinken gebracht. "Slechte een klein schip ont kwam aan den ondergang, door te vluchten toen de duikbooten met grootere schepen bezig waren. De escorteschepen, die aanvankelijk naar alle windstreken verstrooid waren, concentreerden zich tenslotte om dit eene kleine schip. DEN OORLOGSTOESTAND. De parlementaire oorrespondent van ïteuter meldt, dat Churchill, bij de e*stvolgende bijeenkomst van het La gerhuis eem verklaring zal afleggen ofer den oorlogstoestand, in 't bijzon- dar in verband met de Sovjet-Unie. Elk huis in de dorpen voor Leningrad is door de bolsjewisten bezet en met taaiheid verdedigd. (WeUbild-Pelt/eoon) Volgens .berichten uit Bangkok zou den Nederlandsch-Indië en de Ma leische staten een defensief bondge nootschap hebben gesloten. (De zoogenaamde Maleische Staten liggen op het schiereiland Malakka en behooren tot het Britsche Rijk. De gouverneur der Straits Settlements is hooge commissaris der Maleische Staten. Red.). EEN DER EERSTE NATIONAAL- SOCIALISTEN. De bekende nat. soc. Rijksdagafge vaardigde Gottfried Feder is Woens dag in den leeftijd van 58 jaar na een langdurige ziekte overleden-.* Gottfried Feder was reeds in de eerste jaren na de ineenstorting met de nat. soc. beweging in contact ge komen, nadat hij reeds in November 1918 zijn „Manifest over de bevrij ding van de renteslavernij" had ge. schreven. Hij is vooral beleerd door zijn geschriften van financieel-poli- tieken aard. Sedert 1924 was hij lid van den Rijksdag. NIEUWE VERKLARING VERWACHT fie A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt In verband met den druk, waaraan Turkije vooral den laatsten tijd is blootgesteld, verluidt dat Ankara een verklaring zal publiceeren volgens welke het vastbesloten is zijn neutra liteit onder alle omstanrTivheden te handhaven. MET ANTISEMITISME IN FRANKRIJK. In aanwezigheid van den specialen gedelegeerde der Fransche regeering, ambassadeur de Brinon, en Van, een aantal andere officieele Fransche per soonlijkheden is gisteren eau gedenk steen onthuld vor den bekenden in 1917 overleden voorvechter van het anti-, semitisme Edouard Drumont. AANGEWEZEN VETBON MOET VÓÓR 5 OCTOBER BU SLAGER ZIJN INGELEVERD. De aandacht wordt er op gevestigd, dat uitsluitend gesmolten rundvet, dat verpakt is in bekers of tabletten, waarop de woorden „zuiver gesmol ten rundvet" zijn aangebracht, op genoemden bon zal mogen worden verkocht. De prijs hiervan is vast- rsteld op 1.25 per kg., d.i. dus 0.25 per rantsoen van 200 gram. Het aldus in distributie te brengen vet bestaat voor 100 pet. uit zuiver gesmolten rundvet, van versehe en goede kwaliteit. In verband daar mede is dan ook de per bon beschik bare hoeveelheid gesteld op 200 gr d.i. dus het normale vetrantsoên, ge lijkstaande met 250. -gram {roter. Houders van vetkaarten, die ge- smplteir"rundvet op hun bonnen wenschen te betrekken, dienen de met 39 genummerde bon van de vet kaart zoo spoedig mogelijk doch in ieder geval voor Zondag 5 October a.s. bij hun slager in te leveren, waarvoor zij des gewen scht een ontvangstbe wijs kunnen verlangen. Na 14 October zal de consument dan de 200 gram WAT GEBEURT ER IN ARGENTINIË" In verband met de afarmeerende geruchten en met de maatregelen der regeering tegen een beweerden mili tairen opstand, heeft de vice-presi dent van Argentinië aan journalisten verklhard, dat er in het land absoluut rust heerscht. Op geen enkel tijdstip heeft er een ernstig gevaar gedreigd. Niettemin heeft de regeering voor zorgsmaatregelen mdeten treffen tegen eventueele bedoelingen van bepaalde personen (bij de luchtmacht) om de orde te verstoren. v vet per bon bij den slager in ont vangst kunnen nemen. Na 4 October a.s. mogen geen vetbonnen meer bij de slagers worden ingeleverd. Degenen, die bon 39 van de vet kaart geen gesmolten rundvet be trekken, kunnen hierop in het tijd vak van 14 October tot en met 1 No vember sjs. 256 ft. boter koopen, waarop de normale reductie zal wor den verleend. Met nadruk wordt er op gewezen, dat voor 1 October as. geen boter op bon 39 mag worden af geleverd. Wellicht ten overvloede wordt er nog de aandacht op gevestigd, dat de met „39" genummerde bon van, de vetkaart geen extra bon is, zooda't daarnaast voor hef tijdvak van 14 October tot en met 1 November a.s nog slechts een bon van de vetka zal worden aangewezen, voor 1 koopen van 250 gram boter. Voo. v zullen voor dat tijdvak twee bonnen van de boterkaart worden aange wezen. elk recht gevende op 250 gram botfr, doch niet op rundvet. Voor de houders van boterkaarten brengt de bovenomschreven regeling dus geen enkele wijziging in den normalen gang van zaken. In een officieele publicatie zijn en kele nadere bijzonderheden welke voor de detaillisten van belang zijn, vermeld. Voor het tijdvak van Zondag 28 September tot en met Zaterdag 4 Oc tober zijn als nieuwe bonnen aange wezen: voor brood of gebak, vle of vieeschwaren en melk de num mers 37 en voor aardappelen bon 38 reserve, waarop wederom 3V4 kg. wordt Verstrekt. Na Zaterdag 27 September zija de bonnen brood of gebak, vieesch of vleeschwsren en. melk genummerd 38 en bon 37 reserve aardappelen, niet meer geldig. WETENSCHAPPELIJKE EN TECH NISCHE TIJDSCHRIFTEN, Ingevolge de 12de alinea van artikel 3 varf het derde uitvoeringsbesluit be treffende het Journalistenbesluit val len tijdschriften, welke als zuiver wetenschappelijk of technisch dienen te worden aangemerkt, buiten de toe passing van dat besluit. Uitgevers, die van oordeel zijn, dat .•1 door hen uitgegeven tijdschrift tot deze categorie behoort, kunnen tot den sfccretaris-generaalvan het departe ment van Opvoeding, wetenschap en. Cultuurbescherming, p.a. Wassenaar- scheweg 6, 's-Gravenhage, het verzoek richten het tijdschrift als zoodanig te erkennen. Dit verzoek dient vergezeld te gaan var. een exemplaar van den. 'laatst verschenen volledigen jaargang benevens van het laatst verschenen NIET ONTEVREDEN OVER DE BEHAALDE RESULTATEN. Het A.N.P. heeft, nu de „commissie Posthuma" een half jaar bestaat, den oud-minister gevraagd naar de voor, loopige resultaten van den productie slag. -Dr. Posthuma verklaarde niet on tevreden te zijn over het totnutoe be haalde resultaat. Een van de eerste parolen van dan productieslag-ltrfi was erop gericht om bij een minstens even groote oppervlakte broodgraan de aardappelteelt zooveel mogelijk uit te breiden. Het resultaat van deze actie laat zich het best door eemga cijfers illustreeren. In 1940 waren met broodgraan Bt- teejd 78.000 hectaren wintertarwe. 56.000 ha. zomertarwe, 219.000 ha winterrogge en 9.00AJja. zomerrogge dus in totaal 362)000 ha, waarvan 134 000 ha. tarwe en 228.000 ha. rogge. Over 1941 zijn deze cijfers als volgt: 88.000 ha. wintertarwe, 55.000 ha. zomertarwe, 229.000 ha. winterrogge én 12.000 ha. zomerrogge, hetgeën een t taal uitmaakt Van 378.000 ha., waar" van 137.000 "ha. tarwe en 241.000 ha. rogge. Met consumptieaardappelen waren beteeld in 1940 92.000 ha., met fa brieksaardappelen 37.000 ha., tezamen 129.000 ha. en in 1941 resp. 117.000 en 43.000 ha., samen 160.000 ha., dus een vermeerdering met 31.000 ha., waarvan 25.000 ha. consumptieaard. appelen en 6.000 ha. fabrieksaard appelen. Ook het scheuren van' grasland is sterk gepropageerd. Een en ander heeft tot gevolg gehad, dat geduren de het voorjaar in rond 22.000 hectaren grasland de ploeg is gezet. De aptie voor den modernen wei- debouw heeft inmiddels overal in den lande reeds weerklank gevonden. Ook het inkuilen van gras volgens de Finsche methode is dit jaar in zeer aanzienlijke mate toegenomen. Tenslotte heeft het verduurzamen in silo's elen zeer groote vlucht ge nomen, Wat /de koolzaadcampagne betreft hiervan is [een vermeerdering met ongeveer lAfikA-herratTrt Tioolzaad SUCHTS GBZOHDE GÉWASSRN ZDH VAM NUT dat van het grootste' belang is voor de vetvoorziening sedert verleden jaar het resultaat. Ten aanzien van den verbouw van stoppelgewassen, Wellje de veevoeder voorziening in hooge mate ten goede komen, kan worden geconstateerd, dat dit jaar in totaal rond 115.000 hectaren daarmede beteeld zijn ge worden, hetgeen een sterke vermeer dering tegenover vórige jaren be teeken t. Graanoogst niet best. Natuurlijk, aldus dr. 'Posthuma, is het jammer, dat het weer niet altijd heeft medegewerkt. Zoo is de graan oogst tengevolge van het aanhouden de natte weer in Augustus niet best te noemen. Maar alleg en alles bij el kaar is er zeker reden tot tevreden heid, hetgeen echter niet wegneemt, dat er nog zeer veel te doen valt. Dr. Posthuma gaf hierna een over zicht van het programma l941/'42, dal hij dezet dagen heeft opgesteld. Z.i. is het scheuren van grasland op dit oogenblik zekér het belang rijkste punt van den productieslag. Nederland is,aldus 6r Post huma, inderdaad een weiderijk en daardoor een veeland by uitnemend- (Polugoon-v. Sitsen) heid. Van de 2.341.000 hectaren cul tuurgrond bestaan thans immers niét minder dan 1.321.000 ha. of ruim 50 pet. uit blijvend grasland. Van deze weiden gaan wij nu een deel scheu ren. doch dit behoeft slechts een be trekkelijk klein deel te. zijn. Indien op der duur nog een 100.000 ha. grasland wordt gescheurd, zou hier mede de voedselpositie van ons land reds aanmerkelijk zijn verbeterd! f Zon op 7.33, ottder 19.28. t Maan op 15.01, onder 23.56. Men ia verplicht te verdnia- i teren van zonsondergang lot zonsopkomst. Lantaarni van voertuigen J moeten W nar na zonsonder S gang ontstoken worden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1