tvangenen r /"V Is 574.000 Kief 27September 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUD^i EN OMSTREKEN tzenslag nadert snel zijn einde iterde bevolking van Leningrad De verjaardag van het Driemogendhedenpact iIoh ctt Hlaan «I iJ» "8 IwEL mdin I "W Tegen Het Amerikaansche bewapeningsprogram. Het gevaar der onderzeeër*. BEDORVEN AARDAPPELEN. Oorzaak: Ie vroeg gerooid. CDrie groote gedachten^) TOETREDING VAN NIEUWE LANDEN? f s UDSCHE COU BAM T Bueam MARK! n, TEL. tin Poitrekenini 484M Chefredacteur: F. TtETER, Qouda. 118 ct.i week; Bit. el meer «linnen I meer uceerte ntl»« kt I-4 regel*. Victorie a Ouittcb- unnt voor Europa alle fronten. vel der Dnitsche t mJukt bekend: fifing van de laatste van Kief nog Ingeslo- hten van den tegen- I ti tehgond te verwachten 1 gevangenen Is intus- liietegen tot 574.000 en iMgeteeds toe. Het buftge- naterieel Is on- llling op het weermachts vin gisteren verneemt het l militaire zijde: In een on- jjlc korten tijd nadert de i het gebied ten Oosten -j^jn einde. Volgens het Jlbericht kan binnenkort j vernietiging van de laatste i den vijand daar verwacht aantal krijgsgevangenen de beweringen van den volgens welke Boedjen- leagd zou zijn zijn legers mk aan omsingeling te ont- i gevolgen der Sovjetver- I tallen zich ook in de toekomst i gevoelen. De Sovjets tasten or tegenaanvallen het Duit- It af om na te gaan op welke nieuwe Duitsche offensieve l verwacht moeten worden. I aeiaoen ook reeds ver ge- 1 men heeft toch overal reeds I dat ook in de wintermaan- I vermindering kan worden I van den druk der Duitsche ovjetlegers. zijde verneemt V lat sterke formaties van 1 i op 25 September de Sov- in het Zuidelijkste deel «lelijke front met succes fife gevallen I Ware regen van bommen sloeg Jfe bunkers en mitrailleurnesten Verscheki- ne treffers werden op eén belangt'ijk spoor- ct, dat vernield werd? I ta den Noordelijken sector Sovjetstellingan en troepen- raties met succes met bommen Op het Ladogamter heb- t ftwditsvtiegtuigen een convopi Zes schepen werden met tot zinken gebracht.» jJg bevoegde ziide verneemt het dat Duitsche artillerie ta de haven van Leningrad 'httepjen in de haven van Kroon- "4 hebben bestookt. Het scheepsge zel de batterijen der bolsjewis- eerden tot zwijgen gebracht. WlT ^°°r<iëli.iken sector hebben Jwjete verscheidene pogingen ge- Mn met steun van pantser- 1gen Düitschen opmarsch té Al deze pogingen' werden 1 -^---KNPK TOESTAND VOOR I «TOllUNO VAN LENINGRAD. e» meldt, dat de beyolking pad hét hard te verduren 'iet alleen door de voort beschietingen en bombarde- '»r ook door het ontbreken c;- en eleotriciteit. Het open- wijt ia dientengevolge vol- Rdtsorganiseerd. ER 'TEGEN HET (COMMUNISME iRh opschrift „Kruistocht ■S af? tommunisme" publiceert 1Mb een artikel in het tyd- h j_"."r'Rom-To k i o. Hij 'ib o.m. het volgende: beeft met StAün een Wachap gesloten alléén met 1 **t Duitschland van It Hitler te vernietigen. Het is mogelijk, dat het Amerikaanache volk wapens in handen stelt van dit schuim om het te helpen in zijn strijd tegen de Duit sche, Italiaansche, Finscjie, Hongaar- sche, Slowaaksche en Roemeensohe legers, w>er taak het is Europa te be vrijden van deze vreeselijke besmet ting. Voor de cultuurvolkereii, voor de landen die aan God geloven is het een vitale taak een wereldbeschou wing uit te roeien, welker voor naamste doel is de communistische revolutie over de geheele aarde te verspreiden en door een vreeselijke revolutie de intellectueelen, de be schaving, de wetenschap en het loof te vermoorden. Het is de plicht van de Germaansche v< zich eens en voor altijd „.-M» üjke bedreigingen t. j is een tragische werkSlijlthei de Engelschen in den gigantischen strijd tusschen barbarij en beschaving, tusschen bolsjewisme en Christendom aan den kant staan van de barbaren KNUDSEN ONTEVREDEN In de begrotingscommissie van het Amerikaansche Huis van Afgevaardig den, die op het oogènblik beraadslaagt over het voorstel tot goedkeuring van nog zes milliard dollar voor de hulp verleening aan Engeland, heeft Vrij dag de directeur van het bureau voor de bewapenihgsproductie, Knudsen, verklaringen afgelegd. Volgens Associa ted Press zeide hij niet tevreden te zijn óver de vorderingen van het bewa peningsprogram. „ZOOVEEL MOGELIJK DUITSCHERS DOODEN" De Manchester Guardian eischt, volgens het D.N.B., behalve het dooden van Duitsche soldaten ook het dooden van Duitsche burgers. Het blad schrijft woordelijk: „Wij mogen welis waar om christelijke redenen de nood zakelijkheid van aanvallen op burgers betreuren, wij moeten echter toegeven, dat het noodig is zoo veel Duitschers te dooden ala wij kunnen, of zij nu uni form dragen of niet. Beschaafde rechts beginselen kunnen niets uit te «taan hebben met dezen oorlog." VERSTERKING DER BRfTSCHE TROEPEN TE SINGAPORE Te Singapore, zoo meldt Associated Press, zijn nieuwe Indische troepen aangekomen ter versterking van de aldaar gelegerde Britsche strijdkrach ten. Onder de pas aangekomen verster, kingen bevindt zich een:volledig corps hospitaalsoldaten. „DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA". Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt békend: De vernietiging van de ten, Oosten van Kief nog Ingesloten resten van den vijand du art on verbiddelijk voort. Het aantal gevangenen is tot 492.MW ge stegen. Dit aantal neemt nog voortdurend toe. De luchtmacht heelt in het gebied rondom Charkof Tola en Moskou spoor lijnen en bewapeningsbediïhun vernield. In het z-egebied roijdom Enge- ENGKLSCHAMERKAANSCH OVERLEG. Naar yerhiidt zullen binnenkort eenige Amerikaansche en Engelsche politici vergaderen om maatregelen te treffen in verband met activiteit der Duitsche onderzeeërs in den Atlanti- scheff Oceaan. De desbetreffende commissie van het Congres zal in een geheime zitting dezelfde kwestie behandelen. Waar schijnlijk zal deze commissie een nieuw crediet voor den scheepsbouw goedkëu- ™n, Hoe staat -ingeland ervoor? In de N. R. Crt. stelt J. A. He ringa de vraag hoe Engeland er thans in den zeeoorlog voorstaat. 'Hy komt op grond van de Duitsche en Italiaan- sche cyfers tot de conclusie, dat En geland er thans na 2 jaar oorlog slechter voorstaat dan na 4 jaar wereldoorlog, waarbij men vooral niet uit het oog verlieze, dat toen feitelijk de geheele wereld met Duitschland in ooriog was, zoodat bijna de geheele wereldhandelsvloot ter beschikking van Duitschjand's vijanden stond, wat thèns in de Vëftte vëfte niet het geval is. Destyds kón' Engeland ook voort durend zeer belangrijke voedselvoor raden, yzererts enz. van vlakbij aan voeren, n.l. uit Nederland, Zweden, Noorwegen. Frankrijk enz. Thans moe ten de schepen daarvoor enorm veel grootere afstanden afleggen, waardoor ze dus veel langer onderweg zijn en de bevoorrading van het expeditie- leger in Egypte, dat destijds vrij over de Middellandsche Zee kon beschik ken, moet thans den enormen omweg rondom Afrika maken. By een gemiddeld tonnageverlies van thans 500.000 ton per maand, voorzoover er „überhaupt" nog sche pen voorhanden zyn, zal Engeland dan ook thans, evenals dat aan het eind van den wereldoorlog het géval bleek te zijn, het nog ten hoogste en kele weinige maanden kunnen vol houden, zonder nog in het minst van bezetting door Duitschland van het Engelsche eiland te spreken. De heer Heringa gelooft niet aan voldoende compensatie door Engelsch- Amerikaanschen aanbouw en hij acht de Duitsche opgaven juist, zooals trou wens na den wereldoorlog eveneens gebleken js. In dezen nieuwen oorlog gaven de Engelschen. hun tactiek ge trouw, aanvankelijk ook slechts 14 van de waarheid aan, om kortgeleden tot de helft van de waarheid op te glimmen, VAM TWEE KWADEN HET MINSTE GEKOZEN. Het A.N.P. meldt: Het ia ongetwijfeld niet aan de op merkzaamheid van vele landgenooten ontsnapt, dat eenige malen schepen en wagons op de plaats van bestemming aankwamen, waarvan de inhoud be- stonduit aardappelen, die oogenblikke- lijI!WP*oor menschelijke consumptie moesten worden 'afgekeurd, daar zij bedorven waren. Ook deden de rottingsverschynselen zich voor bij voorraden aardappelen, die in pakhuizen en elders waren op geslagen. Deze feiten hebben aanlei ding gegeven tot het ontstaan van on gemotiveerde geruchten: de Aardappe len zouden te lang worden bewaard onder ongunstige omstandigheden 4enz. Het behoeft geen betoog, dat zoowel de overheid als de handelaren, het groote belang van den aardappel voor onze oogen houden. Maar: er zijn om standigheden, die men niet in de hand heeft en daaronder moet ook worden gerekend de ziekte, phytophtora ge naamd, waaraan groote partijen mid- delvToeg aardappelen hebben geleden. Omtrent deze ziekte deelt het Rijks bureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd het volgende mede: De ziekte kan door bepaalde weers omstandigheden worden bevorderd en treedt vooral op, wanneer de aard-*j appelen worden gerooid, terwijl het loof nog niet is afgestorven. De ziekte begint nl. in het loof en bij te vroeg rooien gaat zij over op de knolen. Die knollen vertoonen dan kleine zieke plekjes ter grootte van speldenknop pen, dus bijna niet te constateeren. Dit j dat de aardappelen onmid- deluk moeten verwerkt worden, daar zy anders gaan rotten. Men kan nu vragen: was het noodig, de aardappelen te vroeg te rooien en zoo ja, was het dan noodig, groote hoe veel heden op te slaan? Het is algemeen bekend, dat er in Augustus, zooals altijd bij den overgang van de vroege naar de middelvroege aardappelen al spoedig een tekort was. Om dit tekort te ondervangen, moest het róoien worden geforceerd en daar om werd den telers een rooipremie in het vooruitzicht gesteld. Deze premie nu wen vooral in de laatste week van Augustus, teen de weersomstandighe den te slecht waren om het graan te oogsten en te dorschen, tot gevolg ge had, dat een groot aantal boeren (voor. Op het Binnenhof te 's-Gra'venhage werd op plechtige wijze dë bijeen komst van leidsters van den B.D.M, geopend, waaraan ook vele leidsters, van oen Nationale Jeugdstorm deelnamen, (Foto Mol-Stapf) al in de zand- en veenstreken) op groo. te schaal iF gaan Jooien., Het gerooide kwantum moest- «paveel mogelijk door de V.B.N.A. worden afgenomen en de te groote hoeveelheid moest worden opgeslagen. Ten slotte kan de vraag worden ge steld, of dan tegen de ziekte zelve of tegen haar gevolgen voor de gezonde aardappelen niet kan worden opgetre den. Zooals gezegd, zün de ziekteplekjes op de knollen vrijwel niet te constatee- De V.B.N.A. heeft er naar ge streefd de aardappelen by de verla ding zooveel mogelyk zichtbaar vry van ziekte te houden, doch dikwijls be vinden zich in de massa nog eenige zieke knollen, waarvan de ziekte niet op het oog is vast te stellen. Eén dag vervoer per schip of wagon by wa/m weer is reeds voldoende om den gehee- len voorraad totaal verziekt op de plaats van bestemming te doen aahko- men. In een vry groot aantal gevallen is de lading al dadelyk na aankomst afge keurd voor consumptie, soms echter traden de verschynselen eerst na op slag op. Het verschynsel deed zich dus alleen voor bij de te vroeg gerooide aardappe len, bij den normaal gerooiden knol behoeft men niet te vreezen voor een uitschot, dat gropter is dan het nor male. Het is goed te bedenken, dat het van het bederf, niet opweegt tegen de groote nadeelen, die voor de bevol king zouden ontstaan, wanneer de maatregel met de rooipremie niet was genomen. Immers dan zou het tekort aan aardappelen nog eenige weken lan ger hebben geduurd. Uit hgf bovenstaande blykt wel, hoe weinig geloof men mag hechten aan geruchten, die ontstaan doordat men zich geen rekenschap geeft van de be- teekenis van hetgeen men waarneemt. BELEGEN KAAS IN DEN HANDEL. By besluit van den directeur-gene raal van de voedselvoorziening ia be paald, dat kaas, afkomstig uit de voor rekening van de Nederlandsche Zuivël- centrale opgeslagen hoeveelheden, dit is dus belegen kaas, mag werden ver handeld. Deze kaas is voorzien van het roerk „belegen N. Z." en de maximum prijs is voor den detaillist en den con sument vastgesteld op 25 cent per kilo gram hooger dan de nog geldende ma- ximumpryzen voor kaas, niet voorzien van het merk „belegen N. Z." Voor de vastgestelde prijzen en an- jjes» birzunrterheijen wordt verwezen naar de elders inïtH»4)lad opgenomen} officiesle publicatie. NED. HEIDE MIJ. Het bestuur der Ned. Heide heeft tot president-directeur benoemd ir. C. Staf, thans plaatsvervangend^ verlies aan aardappelen, tengevolge president-directeur der Heide My. land wierpen gevechtsvliegtuigen in den afgeloopen nacht een gro oot koopvaardijschip in brand. De vyand heeft overdag noch 's nachts militaire acties boven het Duitsche gebied ondernomen. Over»-eht ovër de Lo- wat. Nadat de lichte Duitsche wapens al in stelling zyn gegaan, woid^. de bereden artil- leria overgebracht. (Orbis-Hoilandj Heden is het een jaar geleden dat het driemogendhedenpact tusschen Duitsch land, Italië en Japan gesloten werd. De herinnering aan deze gebeurtenis werpt de vraag op hoe de uitwerking van het pact geweest is, aldus h'et A. N. P. Het driemogendhedenpact was gebaseerd ép drie gébote gedachten. Het wilde de volkerép verbinden welker idealen en belangen gelyk zyn. Hét-zocht voor de practische politiek van deze staten een gemeenschappelijk diplomatiek instru ment te verschaffen. Tenslotte was het gedacht kristallisatiepunt van een nieuwe qrdening in het algemeen. Al deze vervlechtingen zyn uitgekomen op een wyze/tdie Berlijn, Rome en Tokio aan het einae van het eerste jaar met voldoening vervult. Ideologisch heeft het driemogendhedenpact de door het nat ion a al-socialisme vernieuwde idee van het Duitsche fyk, de in het fascis- nje herboren idee van het imperium -romanum en de oudé Japansche keizer- Kjke idee tot een ontmoeting geleid welker geestelyke stootkracht de rest van 4Ü wereld niets gelykwaardigs tegenkan zetten. Elk van deze wereldbeschouwingen ademt een wil tot vernieuwing, een geestelyke dyna mische kracht waaraan geen denkend mensoh zich 4can onttrekken. Hun sa menwerking evenwel voor den geeste lijken wederopbouw vaë. de wereld geeft aan de practische politiek der drie mogendheden een rechtmatigen ethischen grondslag. Het driemogend hedenpact vormt zoowel een begren zing als eén verbinding. Het bevestigt de aanspraak op leiding van de as in het groot-Europeesche gebied, en' de aanspraak op leiding van Japan in het Oost-Aziatische gebied. Het verschaft? voor de eerste maal het begrip eener ordenende macht en het verzekert voor de motweering en de handhaving van deze aanspraak de wederkeerige ondeniteuning van de drie mogendheden. Noch zyn poli tieke noch jyn militaire factoren dragen een agressief karakter. De eerste twaalf maanden van zyn be staan hebben dit op „inHrukwekkende wijze aangetoond. Dé politieke bepa lingen van het verdrag waren van tevoren zoo opgesteld, dat zij op andere volkeren niet afschrikwek kend maar aantrekkelijk moesten werken. Het driemogendhedenpact wilde geen geheim politiek document zyn, welks uiteindelijke doeleinden in het duister lagen. Het zag af van breedvoerige argumentatie en deed in plaats daarvan een beroep op de eerlykheid en het gezonde verstand. Het indrukwekkende aantal landen, dat zich 'e laatste twaalf maanden by het driemogendhedenpact heeft aan gesloten, bewyst, dat deze bedoeling begrepen is, «De diplomatieke geschie denis kent geen gebeurtenis, waarin een staatsverdrag een dergelijke aan trekkingskracht heeft uitgeoefend als het driemogendhedenpact, Slowakye, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Kroa tië zagen elk voor zich'in, dat hier voor de eerste maal in de EuropeesShe geschiedenis een -practische mogelijk heid geboden werd hun politiek in eén verband tezamen te brengen, dat tevens de spreektribune is van de toonaangevende groote mogendheden van Europa. In het driemogendheden pact werd de nieuwe Europeesche ordening niet gedicteerd, maar opge steld. Het Veroorloofde de volledige ontwikkeling der nationale mogelyk- heden, de volkomen vervulling van den wensch naar politieke zelfbe schikking en naar gelijktijdige' eco nomische samenwerking van allen mét allen. De in het driemogendhedenpact verbonden Europeesche staten be zegelden thans hun wensch naar po litieke samenwerking door de wapen- broederschap op de slagvelden van het Oosten. Zy stryden dsar schouder aan schouder om hun gemeenschappelyk opbouwend werk eens en voor altyd te beschermen tegen de krachten der verwoesting. In den Europeeschen sector is daarmede van de onderteeke- .riende mogendheden vaji het drie- landenpact «en onwrikbare lots- gemeensehape bntstash. Wat vonr de Oostelijke peripheric van Europa geldt, waar Duitschland de strijdenden aahvoert, geldt voor den Zuidelyken rand vafrhet continent, waar Italië de voornaamste last van den stryd daagt. Het driemogendhedenpact maakt de "Middellandsche Zee weer tot een Eufopeesche zee en de leefruimte van de Middellandsche Zee weer tot een Europeesche leefruimte, waarin de eerste plaats toekomt .aan het land, zonder hetwelk de Middellandsche Zee een ,gee zonder historie zou zyn, Aan de oevers van de Middellandsche Ze» stagji thansDuitsche en Italiaan- sche, sfldaten om aan dezen eisch kracht, bij te zetten en daarmede een gebied te herwihnen, dat aan Europa op nauwelyks minder kunstmatige wyze ontvreemd was als het Europee sche Rusland. Evenals in Eurépa zijn ook in Oost- Azië de denkbeelden van het drie mogendhedenpact meer en meer tot de richtsnoer eener practische politiek geworden welke door Japan krachtig geleid, door de instemming van Duitschland en Italië gesteund wordt. De erkenning van Nanking door de as was daarbij een even belangryke ge beurtenis als de succesvolle Japansche bemiddeling in het conflict tusschen Thailand en tjidój-p.hina en later de militaire samenwerking tusschen Frankryk ett Jabsp in Indo-China, welke met volledige instemming van Vichy tot stand kwam. Met het ver- leenen van bepaalde militaire rechten aldaar is de in het driemogendheden pact neergelegde aanspraak van Japan op leiding in Oost-Azië voor de eerste maal ook door een mogendheid die zelf niet tot de onderteekenaars van deze overeenkomst behoort. Militair gezien streeft het drie mogendhedenpact het doel na elke nieuwe uitbreiding van den oorlog te bemoeilijken. Evenals het politieke deel der overeenkomsten een üitnoo» diging tot alle vinden 0m medewer king beheldtie, ïiTé geneigdheid ver toonen voor de vorming van eén nieu we ordening, wilde het militaire deel een waarschuwing richten tot allen het werk niet te verstoren. Deze waarschuwing is niet onopgemerkt gebleven. De militaire-» defensieve clausules van het. drieSggendheden- paot vormen heden een niet te ont komen factor in de overwegingen van hen, die verlangen naar ,een uitbrei ding van den oorlog over de geheele wereld. De uitdager weet thans, welk» de reactie zou zyn van de landen, die in het driemogendhedenpact vêr- eenigd zyn. Het driemogendhedenpact tenslotte heeft zich daardoor weten te hand haven dat het midden in den oorlog den eerstén «teen legde voor den op bouw yan een veiligen en bllijvenden vrede. Het is zonder meer geworden tot "het getimmerte en de omlijsting van de '«olitieke toekomst van een igeheele reeks volkeren in twee wercld- deele-n. Steeds krachtiger heeft men de in het driemogendhedenpact neer gelegde gedachte gezien als de magna charta eener nieuwe feezere wereld. Hier werkte een natuurwet welke een discipline van staatslieden wist om te zetten in practische constructies die ten voordeele zijn van alle betrokke nen. Het driemogendhedenpact weet Izich te handhaven omdat het aan elk Volk dy voorzetting van zyn eigen po- litiek veroorlooft en daarby toch het groote verband van het leven der sta ten onderling in het oog houdt, zpn- der welke onze kleiner geworden wereld op den duur niet bestaan kan. Nog meer landen bij het pact? De A.N.P.-correspondent te Berlyn meldt verder: In gewoonlyk goed-ingelichte krin gen acht men het niet onmogelijk, dat het aantal by het driemogendheden-" pact aangesloten staten weldra zal worden uitgebreid. Natuurlyk kan tevoren noch een datum noch een naam genoemd worden. Wat den datum betreft, zou de verjaardag van het pact daarvoor een uitgezochte gele genheid zyn. Het lidmaatschap staat theoretisch .voor eiken staat open, mits deze maar de nieuwe ordening erkent en het zyne er toe wil bydragèn, dat de funeste overheersching van interna tionaal Jodendom en plutocratie worde weggevaagd. De practijk sluit dan wel b.v, de Zuid-Amerikaansehe staten uit, wijl deze vooral tegenwoordig on der een ongehoorden druk van de zi.aé van Washington leven. Toch biyft\r nog een heele kring van lan den, voXr welke het lidmaatschap 'van het pact\jaast theoretische ook prac tische wande heeft. Wy noemen Finv - land, SpanjK Zweden, Portugal, Zwit serland, Turkije, waarby speciaal ge dacht mag wordep aan de naties, die ir. offervaardigheid en Europeeschen zin aan den algemeenen stryd tegen het bolsjewistische gevaar deelnemen. Op deze basis zyn er nog heel wat an dere Europeesche Staten, die voor toe treding in aagfmerking komen. Vast stdat in ieder géval, dat de as ook op diplomatiek terrein biet stil zit. lom op 7.36, onder 19.24. I.U» U|I i.-v, Maan op 16.39, onder 037. Men i« verplicht te verdub- teren van zonsondergang tot zonsopkomst. Lantaarns va,n voeytntgen moeten h uur na zonsonder gang ontstoken-worden. K m

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1