trSovjet-kazematte: buiten gevecht gestel fa Britsche vlootformatie zwaar geteisterd Idinsdag 30 September 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Groote activiteit van de Duitsche luchtmacht Conferentie te Moskou geopend £qh cn titaan BiO-tcn: MARKT U, TKJU nu Postrekening «MM - fy - - DE BEHANDELING VAN DE DUITSCHERS IN IRAN. Een ware lijdensweg. £-8 Drie kruisers tot zinken gebracht, andere schepen getroffen Aanval door Italiaansche torpedovliegtuigen DE ARBEIDSTIJDEN EN DE VERDUISTERING. Op Zaterdagmiddagen geen arbeid na 1 uur. wij"* OPROEP AAN HET NEDERLANDSCHE VOLK. Wat met de kinderen? No. 20746 Chefredacteur: T TIETER, Goud*. Qrutf, I met piej blj ipieren teven wtt •it-pt «an ta car* i «an ta ude* «ten «Don- dat Ungf-n, wtot u amden •po'-dlf moeten ENT t Mkenu. regal- „DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA". Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakte gisteren i>e- Ten Noordoosten van Dnje- propetrowsk werden drie Sovjet- Sivisies door Duitsche en Itali- gansche troepen in een omsinge lende beweging aangevallen en vernietigd. Volgen^ de totdusver ontvangen berichten werden 13.000 gevangenen gemaakt. 69 itukken geschut en talrijk ander oorlogsmaterieel werd biptge- maakt. De deels in* een moerassig gebied gedrongen vijand. leed iware, bloed-ge verliezen. Sterke formaties van de luchtmacht be streden met goede uitwerking spoorwegmstallaties in het Do- netzbekken, alsmede iri het ge bied rondom Moskou. In het zee gebied rondom Kroonstad kreeg een Sovjetkruiser een bomvol- treffer. Gevechtsvliegtuigen bom- binieerden in den afgeloopen nicht voor den oorlog belang rijke installaties in Leningrad en Moskou In den strijd tegen Groot-Brit- Unnie bombardeerde de lucht macht in den afgeloopen nacht militaire installaties aan het St. Georgekanaal en aan de Zuidkust Tin het eiland. In Noord - Afrika plaatsten Duitsche gevechtsvliegtuigen boftvoltreffers op Britsche ten tenkampen en opslagplaatsen vin materiaal bij Tobroek Bij j deze aanvallen verlóor de vijand in luchtgevechten vijf en door de 8 luchtdoelartillerie twee vliegtui- 5 gn. Vrij zwakke strijdkrachten f vin de Britsche luchtmacht vlo- 8 gen in den afgeloopen nacht naar 8 Noordwest- en Zuidwest-Duitsch- land. Door neergeworpen bom- 8 men ontstond onaanzienlijke schade De Juchtdoelartillerie schoot een Britrchen bommen werper neer. Met steun van formaties van het Duitsche luchtwapen hebben op 28 September de troepen eener Duitsche divisie infanterie in den Noordelijken *dor van het Oostelijke front met succes bolsjewistische stellingen aan ballen, meldt het D.NB. Op den- zelfden dag braken de Duitsche troe- Pen door verscheidene bolsjewistische jjddfitelhngen en stelden 41 Sovjel- jwematten buiten gevecht. Om den Duitachen aanval af te weren, hadden «bolsjewisten het terrein niet mijnen toaaid. Duitsche pioniers ruimden de ®pen zeer snel on en maakten ze "fchadelijk. De pioniers mimden in 8 JJf'uds 2050 mijnen op. Zware Duit je* artillerie beschoot op 28 Septem- j* weer met zeer goede uitwerking havens van Oranienbaum en JJJtttad. Een in het Noorden van het r^lijke front opgestelde Duitsche JJte infanterie bracht den bolsje- m aILZeer zware verliezen toe. Alleen Juten sector van deze eene divisie Stof* Sovjets *n den van tot 27 September 41 pantserwagens. J* den Zuidelijken sector kwam de vw 6 '^htmacht, naar het D.N.B. Solitaire zijde wordt gemeld, der JtnHt ^eptemfe'r met zeer sterke ^Jdkrachten tusschen bei de in de door gevoerde gevechten, trowï gen ste®ngen in het veld, JJ^oncentraties. spoorwegen en gebied waar de Sovjet- Un opnA^n waren blootgesteld „u,twer»»ng van Duitsche borri- »êfti geSChut 22 vernietigd. aantal voertuigen, en pantserwagens Aiuft,. *en m den Zuidelijken sector van font schoten Duitsche jagers in ^htf»°°P Van ^en bondag in hevige kpvf£!ec*lten vbegtuigen neer. Bij rifn 0p SovjeMfegvelden wer- h g ze« toestellen op den grond vernield. In den eentralen Ssector wier pen Duitsche gevechtsvliegtuigen den 28sten September een groot ^aantal botynen van elk kaliber op spoorweg- trajecten en ravitailleeringskampen der bolsjewisten. GEEN VREDESVOORSTELLEN VAN DUITSCHLAND. De Berlijnsche corr. vai het H b 1 d. meld$: De Engelsche radiö-omroep heeft in de laagte dagen herhaaldelijk, blijk baar om de aandacht van de Duitsche successen af te leiden, er over gespro ken dat Duitschland vredesvoorstellen heeft gedaan en wel over Ankara en Vichy Ja. de Engelschen zijn zelfs zóó ver gegaan, te beweren, dat maar schalk Pétain zich als bemiddelaar heeft aangeboden Van officieele Duitsche zijde démen- teert men het geheele verhaal ten stelligste en verklaart, dat Duitschland met de Sovjet-Unie nooit op vredes onderhandelingen zal ingaan, dat met de Sovjet-Unie geen vrede zal worden gesloten, maar dat de Sovjet- Unie moet worden vernietigd. Deze radio-uitzendingen speculeeren wel in zeer bijzondere mate op de naïveteit van de luisteraars. Met een klein beetjf begrip voor logica^ kan wel iedereen uitrekenen, dat Duitschland. dat over Frankrijk heeft gezegevierd, dat er voor heeft gezorgd, dat voor het Zuid-Oosten van Europa geen gevaar meer dreigt en dat in het Oosten weer soortgelijke overwinningen heeft behaald, welke voor den leek bijna onbegrijpelijk zijn juist nu geen vredesvoorstellen zal doen! GEEN SOVJET-BRITSCH OPPER BEVEL IN DEN KAUKASUS. Naar gemeld is in bevoegde kringen te Londen ontkend, dat Britsche troepen zich op weg raar den Kaukasus zouden bevinden. Nader meldt S. P. T. uit Teheran dat er in tegenstelling tot <Je harnekkige geruchten, geen gemeen schappelijk Èr.tsch-Sovjet-Russisch opperbevel in den Kaukasus of in Iran gevormd zal worden. Generaal Wavell heeft Maandag tegenover persver tegenwoordigers in Teheran verklaard, dat hij zulks overbodig acht. Hij voeg de er aan toe. dat er' wel plannen worden uitgewerkt voor een nauwe samenwerking tusschen beide strijd krachten. en dat hij over deze aan gelegenheid met den Sovjet-opper bevelhebber van Iran besprekingen heeft, gevoerd. Generaal Wavell zeide nog, dat het in verband met de door hem getroffen maatregelen on waarschijnlijk is. dat hij een bezoek aan de Sovjet-Unie zal brengen. Wavell heeft 5 jaar geleden de groote manoeuvres van de Sovjet-troepen bij gewoond. DE ENGELSCHE HULP. Het Egyptische blad Ahrram maakt melding van een artikel van den luchtvaartspecialist' der Sunday Times, die schrijft, dat Engeland tot dusverre oorlogsmaterieel ter waarde van 15 000000. pond. aan de Sovjet-Unie heeft geleverd. De belang rijkste materieeltransporten zijn over zee reeds 14 dagen voor het begin van den oorlog tusschen Duitschland en de Sovjet-Unie verzonden. In een bericht van het Amerikaan sche ministerie van Landbouw wordt medegedeeld, naar Associated Press meldt, dat de Sovjet-Unie als gevolg van de Dilitsche veroveringen zich tegenover een ernstig voedselprobleem geplaatst ziet. In het bericht wordt aangekondigd, dat de Ver. Stateq, ge noodzaakt zouden kunnen'worden voedingsmiddelen via Wladiwöstok of Iran naar de Sovjet-Unie te zenden. CONFERENTIE TE MOSKOU GEOPEND. De driemogendhedenconferentie te Moskou is naar Reuter meldt Maan- geopend. Reuter meldt uit Moskou, dat de driemogendhedenconferentie zes com missies gevormd heeft, n.l. voor leger, Het A.N.P meldt uit Berlijn: De nadere bijzonderheden over den terug keer van de Rijksduitsche vrouwen en kinderen en de leden van het Duitsche gezantschapspersoneel uit Iran zijn ge lijk een drama van weergalooze wreedheid en schaamteloosheid. De Duitsche pe£ zal in de gelegenheid worden gesteld hierover uitvoerig te berichten, doch reeds thans kan op grond van mededeelingen uit welinge lichte kringen het volgende gezegd worden.1 470 Duitsche vrouwen en kinderen en de leden van het Duitsche gezant schap in Teheran zijn intusschen aan de Turksche grens aangekomen. Na de overweldiging van Iran door Engelsche en Sovjettroepen was de Iraansche regeering door afpersingen gedwongen de weerbare Duitschers aan de bolsje wisten en Engelschen uit te leveren. De Duitsche gezant heeft een verbit terden strijd gestreden om ten minste de vrouwen en kinderen voor een vreerelijk lot te bewaren en hun naar Duitschland terug te brengen. De Brit. sche en dc Sovjet regeering. alsmede de Iraansche regeering hadden den Duitschen gezant voor het transport van deze Rijksduitschers op plechtige wijze een vrijgeleide tot naar Turkije tcegezegd. Op 17 September vertrok het transport van Teheran. In weerwil van de plechtige beloften der Sovjets en Engelschen en ondanks het feit, dat het transport vergezeld werd door neutrale diplomaten werd de weg, dien deze menschen, waaronder zich zwaar zieke, zwanger^ en hoogbejaarde vrou wen bevonden, tot een waren lijdens weg. Van 17 tot 23 September speelden T Een jaar Drlemoirend hedenpact. - Ontvangst te Berlijn. Von Ribben- trop, Óshima, Aifieri, Stojay. (Tetefoon-Orbis- Holland marine. luchtmacht, transporten, grondstoffen' eik leveringen. De com missies zijn ontjft-wijld met haar taak begonnen en zullen Vrijdag a,s. rapport uitbrengen. Stalin heeft een tweede onderhoud gehad met lord Beaverbroek en Harriman, zoo meldt Reuter. Ook bij dit onderhoud waren de commissaris van Buitenlandsche Zaken, Molotof en Litwinof tegenwoordig. zich op dezen weg onbeschrijfelijke scènes af. Allereerst werd het trans port door Sovjet-soldaten onder com mando van Sovjet-officieren en com missarissen stelselmatig uitgeplunderd. In de eerste plaats waren het de kost bare voorwerpen, welke zonder opgaaf van redenen geroofd werden, waar onder ook alle bagage van de leden van het Duitsche gezantschap en van den Duitschen gezant persoonlijk. Kof. fers,^pelterijen, sieraden en al het an dere, Wat de aandacht der bolsjewis ten tjjék, werden gestolen en voor de oogen der Duitschers weggevoerd. De vergezellende neutrale diplomaten en vertegenwoordigers van de Iraansche regeermg stonden machteloos tegen over' dit optreden van de bolsjewisten en werden met dreigementen en door middel v an wapens verhinderd in te grijpen. Hot schandelijkste speelde zich af enkele kilometers voor de Turksche grens. Hier gaf de Sovjet-ambtenaar, die het transport vergezelde, bevel tot, hel houden van een korte marsch- pauze, waarin de Duitschers in het open veld de vrachtauto's moesten verlaten en zich in gelid moesten op stellen. Terwijl de mannen door de bolsjewistische soldaten met de wa pens, in toom werden gehouden, stormde een groep gewapende bolsje wistische vrouwelijke soldaten op de vrouwen en kinderen af en kleedden de weerloozen in den waarsten zin van het woord tot op het hemd uit. Onder voorwendsel van een fouilleering en met de permanente bedreiging van doogeschoten te worden werd, alles wat tot dusver aan de klauwen der Sovjets was ontgaan, gestolen, zooals kleedingsstukken, schoenen, kousen, ondergoed, trouwringen, ja zelfs ae kleinste en waardelooze souvenirs, als halskettinkjes van kinderen en kinder- nngetjes werden gestolen. Met behulp van messen en bajonetten werden de vastzittende trouwringen van de vin gers der vrouwen verwijderd. Het transport is in een hevig ge- schokten toestand in Turkije aangeko men. Van Duitsche zijde moesten groote bedragen liquide gemaakt wor den om de vrouwen en kinderen in staat te stellen zich op straat te ver- toonen, daar zij ten deele slechts ge huld waren in oude mantels en lom pen". Door de doorstane mishandelingen en de opgeloopen verwondingen ver keert een deel der vrouwen en kinde ren in een toestand, welke een vreeselijke aanklacht vormt tegen de georganiseerde bolsjewistische misda digers en hun bondgenooten. In toonaangevende Duitsche kringen wordt dit optreden als weergaloos in de geschiedenis der diplomatieke be trekkingen tusschen de volken ge brandmerkt en de begrijpelijke ver bittering van het Duitsche volk over schandelijke daden der bolsjewisten tot uiting gebracht, waarvoor niet al leen de Moskousche machthebbers, doch ook de Engelsche regeering en het Engelsche volk verantwoordelijk gesteld moeten worden. Het hoofdkwartier van de Itffliaan- sche weermacht publiceert het volgen de extra-bericht: De in het weermachtsbericht van 2!) Sept. gemelde vijandelijke vlootforma tie die uit Gibraltar was uitgeloopen, bestond uit een convooi, dat vergezeld was van een vliegtuigmoederschip, een slagschip, een niet nauwkeurig vast gesteld aantal kruisers en ongeveer 10 torpedobootjagers. Onmiddellijk nadat de formatie voor onze verkenningsvlieg tuigen ontdekt was, startten Italiaan sche lorpedovliegtuigen van hun steun punten op Sardinië. Een door twee torpedo's getroffen lichte kruiser ging onmiddellijk onder. De succesvolle Ita. liaansche vliegtuigen stonden onder bevelwan kapitein Meilej en eerste lui tenant Setti. Een lichte kruiser kreeg een torpedotreffer, de bemanning van het succesvolle vliegtuig stond onder bevel van den eersten luitenant Gia- copinelli. Een gi#ote eenheid kreeg een lorpedotreffêr. De pemanning van het succesvolle vliegtuig stond onder abe- vel van den eersten luitenant Venturini Een lichte kruiser kreeg een torpedo treffer. De bemanning van het succes volle vliegtuig stond onder bevel van den eersten luitenant Bueerri. Een kruiser van ongeveer 10.000 ton kreeg een torpedotreffer en voer met slagzij uit de formatie weg. De bemanning van het succesvolle vliegtuig stond onder bevel ,van den kapitein Marini. Kort daarop plaatste een ander Italiaansch vliegtuig onder bevel van den eersten luitenant Christian! een treffer op den zelfden kruiser, die onderging. De vliegtuig-commandanten der begelei dende jachtvliegtuigen zagen, dat red dingbooten te water werden gelaten. Een tweede golf van twee groepen, die onder bevel stonden van kolonel Seidl en majoor Buri zette den aanval voort met het volgende resultaat. Een slag schip kreeg een torpedotreffer aan de boegzijde, een kruiser kreeg een torpe dotreffer midscheeps, een tweede krui. ser kreeg een treffer. Een derde golf behaalde het volgende resultaat: een lichte kruiser kreeg een torpedotreffer. De bemanning van het succesvolle vliegtuig stond onder bevel van den eersten luitenant Bartoglio en Criprlani. Tegen den avond deed een volgende formaWë, die van Sicilië was opgeste gen een aanval op de resteerende een heden en plaatste met zekerheid een torpedotreffer op een zwaren kruiser en een op een torpedojager. De be manningen der sucaKWlle vliegtuigen stonden onder bevel^iH den kapitein Magagnoli en den ewsten luitenant SUva. Samenvattend wordt geconstateerd dat twee zware kruisers en een lich te kruiser met stelligheid zijn on dergegaan en dat een slagschip, een ander niet nauwkeurig waargeno men eenheid, 6 eenheden van min der groote tonnage en een torpedo jager min of meer zware torpedo treffers hebben gekregen. Tijdens den strijd werden felle gevechten geleverd tusschen Italiaansche en vijandelijke vliegtuigen. 6 Engelsche vliegtuigen werden brandend neer geschoten. 8 van onze eigen toestel.' len zfjn niet op hun steunpunten teruggekeerd. Als aan het hoofd van hun formatie gesneuveld moeten beschouwd worden de kolonel die bevel voerde over den aanval en drie escader-commandanten Tijdens dezen grooten slag, die op 27 September gedudrd heeft van 13 tot 22 uur hebben de Italiaansche vliegers op schitterende wijze in stoutmoedigheid wedijverend en een trotsche verachting voor het gevafir toonende, zich 'gestort op een zeer machtige Engelsche vloot, niet alleen met de kracht van hun bommen maar ook met hun moed en hun onstuitbare vastberadenheid om den tegenstander te treffen. Van de koopvaarders, die in het con vooi voeren is er een getorpedeerd door lichte eenheden der Italiaansche marine in de Straat van Sicilië, een tweede schip werd voor de Algerijnsche kust door eenheden van de Italiaansche ma. rine getroffen en tot zinken gebracht Twee andere schepen van tezamen 23.000 ton werden tusschen Sardinië cn Tunis dooi- torpedovliegtuigen in den grond gehoord. Deze vliëgtuigen ston den onder bevel van de luitenants Fo- cacci Belloni en dl Bella. ER MAG HOOGSTENS 10 UUR TER DAG EN 55 UUR PER WEEK GEWERKT WORDEN. De seoretaris-generaal van het de partement van Sociale Zaken heeft ook voor de winterperiode 194J/42 een regeling vastgesteld welke de moge lijkheid schept, verloren gegane ar beidsuren in te halen, wanneer ten gevolge van de verduistenngs-voor- schriften korter dan 48 uur per week moet worden gewerkt. Deïe regeling komt hierop neer. dat, met uitzonde ring van de bouwbedrijven, het aan ondernemingen in alle gemeenten des rijks is toegestaan, als compensatie voor de beperkingen, die de verduis teringsvoorschriften met zich bren gen, in het tijdvak tusschen nu en 1 Mei 1942, langer dan 8^ uur per dag en 48 uur per week in fabrieken en werkplaatsen te doen werken. De werktijd mag evenwel niet meer be dragen dan 10 uur per dag en 55 uur per week, terwijl de dagelij ksche werktijd in zijn geheel gelegen moet zijn tusschen een half uur voor zons opgang en een half uur na zons ondergang. Op de algemeen erker de christe- lyke feestdagen mag geen arbeid worden vericht en deze dagen mogen niet worden opgenomen in de bereke ning van de in te halen arbeidsuren. Bovendien streeft dë regeling naar een zoo sterk mogelijke beperking van het aantal in te halen uren. Van daar dat bepaald is dat in de winter maanden de werktijd niet meer in gekort mag worden dan noodzake lijk is. In het algemeen zullen de districts hoofden der Arbeidsinspectie niet hun goedkeuring hechten aan een werk- rooster. wanneer de groote dagelijk- sche rusttijd in de perioden van kor ter werken op meer dan een half uur (het wettelïjlominimum) is gesteld De vergunning geldt uitsluitend voor arbeiders van 16 jaar of ouder Het geval kan zich voordoen, dat de compensatieregeling voor een fabriek geen waarde heeft, indien niet ook de jeugdige personen beneden 16 jaar daarin worden betrokken. In een der gelijk geval zal men zich kunnen wenden tot het districtshoofd der Ar beidsinspectie voor een bijzondere vergunning. Wordt deze vergunning verleend dan zal daaraan in elk ge val de voorwaarde zijn verbonden, dat in 3 weken niet langer dan 144 uren wordt gewerkt. De oplossing za dus hier moeten worden gevonden door tijdelijk meer jeugdige arbei ders beneden 16 jaar aan te nemen die afwisselend langer dan SVz uur per dag werken. Voorts wordt er nog aan herin nerd. dat. indien, krachtens de thans voor den winter 1941/1942 vastge stelde regeling, langer dan 8% uur per dag wordt gewerkt, ingevolge het Werktijdenbesluit volstaan kan wor- densmet het geven van een Vi uur rust, telkiens na ten hoogste 5 uur arbeid. Het bouwbedrijf valt buiten de ge heele regeling, omdat daar 's winters steeds korter wprdt gewerkt dan 4' uur Bij de opstelling van vorenstaande regeling is gebr gemaakt van de iü&gfeza- De winter staat voor de deur en velen alen in ferechtvaardifd ver. trouwen uit naar de helpende hand van de gemeenschap. Wij allen zijn ons de ernstige zor gen bewust, waaronder een deel van het Nederlandsche volk de komende maanden gebukt gaat. Moeders en vaders zullen met bezorgdheid naar hun kinderen zien. Kinderen, die den strijd om het bestaan hebben lecren kennen, weten hoe hun oudjes juist in de wintermaanden een extra ver- zorging noodig hebben. Winterhulp heeft het vorig haar tapk aangevangen, om moeilijken arbeid van het geheele volk, al deze zorgen en nooden weg te nemen. Het is ons den afgeloopen winter niet gemakkelijk gemaakt om dit ideaal te verwezenlijken. En toch, on danks dwaze geruchten en helaas zelfs verdachtmakingen, waaraan deze tijd zoo rijk is, konden wij in de eerste werkperiode, met behulp van hon- derdduizcuden in den lande, een be drag van circa zes millioen voor huipverleening ter beschikking stel len. Deze inzet van taliooze gevers, de duizenden collectanten, in alle ge meenten onder de persoonlijke leiding van de burgemeesters en de stille werkers, zij hebben tezamen velen, die nood kenden, naast vreugde, een gevoel gebracht van veilig geborgen te zijn in deze groote familie het volk van Nederland. Na den eersten October zult u weer onze bussen hoortn rammelen. Lijst- collecten zullen onze kasmiddelen versterken Daarnaast vertrouwen wij op ruime giften van hen, wier levens omstandigheden en bedrijven zulks mogelijk maken. Duizenden vrijwillige medewerkers (-st'rs) zijn noodig, om als collec tanten- f trices) door persoonlijken inzet, dit voor ons volksbestaan nood zakelijk werk te doen slagen. Deze winter zal hoogere eischen aan ons stellen dan de vorige; welnu dan, g-ve en arbeid tezamen zijn bij machte, deze harde myanden te overwinnen. Wat ook wij zullen daaronder minstbedeelden laten lij len ook nu sterk zorgen: Voor het volk, do schelden, immer de len. Wij wtl- |n en daarom het volk. ervaringen die met het winterseizoen 1940/4941 zijn opgedaan. Zoo is thafis de mogelijkheid geschapen, dat dej „verleturen" geheel kunnen wor den. ingehaald, hetgeen ten vorigen jaijÉ niet het geval was. ijèn ander verschil ligt in de om standigheid. dat op Zaterdagmiddagen na 1 uur niet mag worden gewerkt. Hierbij wordt echter rekening ge houden met de mogelijkheid, dat dit voor sommige ondernemingen over wegende bezwaren kan opleveren. Wanneer zich zulk een geval voordoet, kan men zich vpor het verkrijgen van een bijzondere vergunning tot het dis trictshoofd der Arbeidsinspectie wen den, doch men dient er rekening mede te houden, dat deze niet dan bij uitzondering en in zeer bijzondere ge vallen zal worden verleend. Wanneer ondernemingen, op grond van db hier weergegeven voorschrif ten overgaan tot het maken van een herziene werktijdregeling, dan moet deze eerst in drievoud worden toege zonden aan het betrokken districts hoofd van de Arbeidsinspectie. Pas wanneer een .dezer exemplaren, voor zien van de goedkeuring van het dis trictshoofd door de onderneming is terug ontvangen, mag tot invoering der werktijdregeling worden overge gaan. Dit exemplaar moet naast de arbeidslijst of den rooster hangen, zoolang van de daarop vermelde werktijdregeling gebruik wordt po- maakt. Wat moet er met al die Russische kinderen gebeuren, wier ouders ver moord zijn door de bloeddorstige Sovjet-commissarissen 9 Wat moet er met de kinderen ge beuren. wier ouders tijdens de vlucht het leven lieten, of die hun oudets zijn kwijtgeraakt? Hulp moeien deze kinderen hebben er. liefst zoo spoedig mogelijk. Die hulp zal ook door de Neder landsche ambulance verleend wor den. die straks naar het Oostfront gaat vertrekken. Die hulp zal verleend worden aan deze ouderlooze kinderen zoowel als aan de gewonde soldaten. Maar die hulp kan niet lang op zich wachten. Daarom moet de Nederlandsche am bulance zoo spoedig mogelijk uit rijden. Daarom moet u niet .langer wach ten met het storten van uw bijdrage voor deze Nederlandsche hulpexpe ditie Daarom moet u vandaag nog iets meer dan u missen kunt over maken op.girorekening. 8.7-6-0-0 Nederlandsche ambulance. Koninginnegracht 22, '^Gravenhage. OVERDRACHT VAN LANDBOUW GRONDEN In de Ned. Staatscourant van gis teren is opgenomen een besluit van den secretaris-generaal van het de partement van Landbouw en Vissche- |Tij waarbij wordt bepaald, dat voor overdracht van landbouwgronden doOr een liquideerende vennootschap aan haar aandeelhouders, geen toe stemming meer noodig is. OMZETBELASTING TABAKS FABRIKATEN. De wnd. secretaris-generaal van het departement-van Financiën heeft bepaald, dat betaling van door win keliers in tabaksfabrikaten over het derde kwartaal 1941 verschuldigde on>zetbelasting achterwege kan blij ven. Belanghebbenden dienen pr- mede rekening te houden, dat van 1 October 1941 af de heffing op de gewone wijze zal plaats vinden. Zon op 7.J9; onder 19.19. Maan op 17.46, onder 3.11 Men ia verplicht te verdula- teren van tonaonder||ang tot zonsopkomst Lantaarns van voertuigen moïten *4 aar na tonsonder Santf ontstoken worden IssmsssKvaw K 112

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1