maanvallen in Zuidelijken sector afgeslagen Doodstraffen 1 October 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA, EN OMSTREKEN ion tn ïftaan wegens misdrijven tegen de Duitsche weermacht No. 20747 markt n, m. tra i jjat ALLIANTIE ENGELAND- SOV JET-UNIE-IRAN. ie kruisers Leipzig en Emden in actie Een pessimistische verklaring van Bevin Onderhoud tusschen Roosevelt en Huil. Mededeeling van Churchill. Engelsche vliegtuigen boven Duitschland. Verboden Wapenbezit. BEPERKING BENZINE- TOEWIJZINGEN. Gatgeneratoren bü de binnenvaart. Distributie van vaste brandstoffen. Nederlanders. 300 vetbonnen voor 180 m UDSCHE Chefredacteur: I*. TESTER. Gouda. 1° u I u II «<u«| 4«n »«f.f »onle« bt. I en Dal), door it «O iMt lil write ■te ralkao 1 Novem- lljnoita ten r*cM j nten. Dt lalrt» v*n I Augustua d-Ho Hand vlas, *en Aangezien t voor het 1 moeten 2886 21 9BER I groep m V 4 Ui blicultA koek. klem roffv flMCMO* riekt at tf t 0 -DU1TSCHLAND STRIJDT VOOR EURÖPA*. M opperbevel van de Duitsche I «aarmacht maakte gieter bekend Bij het uitvoeren van opera- óTten Oosten van den Dnjepr Italiaanse hé' troepen vrij strijdkrachten van den in de pan gehakt en hier- vêrscheidene duizendeil ge en gemaakt. In den Noor- n sector van het Oostelijk [t heelt een infanteriedivisie w 28 en 29 September een 'j&cesvollen aanval ondernomen Csaa taai verdedigde stelling. 8 veroverde hierbij stormenden- I 210 vijandelijke kazemat- Formaties 'an de luchtmacht j bestreden doeltreffend transpor- f leg per trein in het gebied g ttffldom Charkof en zetten de i «nileling van het spoorwegnet ten Oosten van Leningrad, gis- t reide van installaties der Moer- ganskspoorlijn voort. 1 ln den strijd tegen Groot- Britttnnië vernietigde de lucht macht in den afgeloopen nacht Mi Oosten van Great Yarmouth een vrachtschip van 8000 b.r.t. en, bracht in hetzelfde zeegebied uit ten vrij groote formatie torpedo- jagers een der oorlogsschepen door bom treffers tot zinken. Andere aanvallen waren gericht op de havengebieden aan de Schotoche Oostkust en in het Zuidoosten van het eiland. In Nöord-Afrika bombardeer- dtn duikbommenwerpers over- iligplaatsen en rnunitie-opslag- plaatsen in Tobroek. Gevechts vliegtuigen beschadigden in de Middellandsche Zee een koop- vakrtijachip en schoten een Brit- reten bommenwerper neer. De vijand vloog in den afge loopen nacht naar het Noord- Duitache kustgebied en drong met enkele vliegtuigen tot in de wijde omgeving van ^de rijks hoofdstad door. Door het neer werpen van bommen .op woon wijken, voornamelijk in Ham burg, leed de burgerbevolking verliezen aan dooden en gewon den. De Britsche luchtmacht ver loor gisteren in den loop van deren nacht in totaal elf bom menwerpers. Het D.N.B. verneemt van militaire Side: In den Zuidelijken sector van net Oostelijk front hebben'de bolsje. visten bjj de gevechten op 29 Septem- «r opnieuw zware verliezen geleden. dl deden op verscheidene plaatsen 'n het front tegenaanvallen, welke si» met bloedige verliezen werden af- Wagen. Ten deel ontstonden hevige Wachten met de bajonet, waarin de I ""twisten het onderspit dolven. denheden der Duitsche marine heb- d« laatste dagen herhaaldelijk met W°t succes doelen aan land in den j "Wdelijken sector aangevallen. De 2*ti Leipzig en Emden beschoten t S5" nrtilleriestellingen met goede "Waking. Zuidelijken sector hebben Sa fterlte strijdkrachten van het «utsche luchtwapen in den strijd op jr, Pond ingegrepen. Spoorlijnen I J2J® Charkof werden in groote uit- WWrtheid vernield en daarbij wer- toL»? 'ransP°r'" en ravitailleerings- j*® vernield of zwaar beschadigd. teJ?tedden sector werden in lucht- r*hten 12 Sovjet-vliegtuigen neer- I en nog zes vliegtuigen bij htmUu op Zegvelden op den grond" y?*™- i IteS. F'nsche front tusschen het Ca"*1" het Onegameer» he^- thkÜL ,wb°nden troepen in de 'ge- dtfz en September ver- I tetóSjf vord®ringen gemaakt en I door de Sovjets hardnek- I ®de Plaatsen veroverd. De I trachtten in den loop van wi vjohten verscheidene malen trè a"*."ft finsche oprukken te stui tegenaanvallen. .IVKRKLARING 'AN MINISTER BEVIN fej^Lptden wordt, gemeld, dat de i ttJuTr ttmister van Arbeid, Bevin, twaalf eef'. dat er ongeveer zes tot miw ?8anden arbeidstijd noodig tin om de- Sovjets van het kste oorlogsmaterieel te ^zoodat het Russische leger "kan strijden. i»J! hee" mai°°r Lewis voor de Londensche radio ogn. dit de positie der Sovjets «es ongunstig is. De Duit. Sol?"* Zuiden hou punten aan dp ia-M. u 'epr' maar bun posi- ™«r. De bedreiging van industriegebied in het oovjet-Unie is eveneens zeer ernstig. Wij in Engeland verlee nen, aldus de majoor, den Sovjets wel iswaar alle hulp, die wü kunnen ge ven, maar de slechte geographische feiten kan men daarmee niet te niet doen. DE CONFERENTIE TE MOSKOU Volgens de'Engelsche berichtendienst is in Londen officieel bekend ge maakt, dat de directeur.generaal van het ministerie van Inlichtingen, Sir Walter Monckton, binnenkort naar Moskou zal vertrekker). De Berliner Nachtausgabe schrijft over de conferentie aldaar: Wij weten reeds ipng, dat het bij deze con ferentie niet zoo zeer gaat om de vraag, hoe de Engelschen het bolsjewisme kunnen helpen, dan wel hoe de bolsje wisten het korte uitstel voor Engeland verlengen kunnen. De groote ijver van Churchill voor deze conferentie laat zich slechts verklaren door het feit, dat hij met huivering de groote verwach tingen ineen ziet storten, die hij van de Sovjethulp hadigekoesterd. GEHEELE INTERNATIONALE TOESTAND BESPROKEN. Roosevelt heeft gisteren een onder houd van bijna twee uur gehad met Kuil. Na afloop verklaarde Huil, dat fffen den geheelen internationalen toe stand had besproken. Hij weigerde, te zeggen, of in het bijzonder gesproken was over een wijziging in de neutra- liteitsWet en over de.betrekkingen tot Isevelt heeft in de persconferentie ontwijkend geantwoord, dat niemand weet of de wet tot huipverleening aan Engeland ook op de Sovjet-Unie zal worden toegepast. Op een vraag oveT de steekhoudendheid der geruchten, als zou de productie van oorlogsmate- rieel*een tijdlang naar de Sovjet-Unie in-plaats van naar Engeland gestuurd worden, antwoordde de president, dat hij tot dusver van dergelijke geruch ten niets vernomen heeft. Over het al gemeen blijft het er echter bjj, dat vijftig procent van de productie aan oorlogsmaterieel in de Ver. Staten blijft, terwijl de andere vijftig procent rnaar Engeland gaat. BRITSCHE BODEMS BESCHADIGD. Het Amerikaansche ministerie van Marine heeft volgens het D.N.B. be kend gemaakt, dat de Britsche torpe- dohootjager Firedrake, en de Britsche hulpkruiser California voor reparaties in Boston op een werf zijn opgeno men. Het totaal aantai op Amerikaan sche werven liggende Britsche sche pen. is dus, naar Associated Press meldt, gestegen tot 31. De Engelsche berichtendienst degjt vervolgens mede, dat het door ïm- liaansche torpedovliegtuigen bescha digde slagschip de Nelson is geweest TWEE TSJECHISCHE GENERAALS TER DOOD VEROORDEELD De bladen van het protectoraat mel den, dat de vroegere legergeneraal Josef Bili en, de vroegere divisiegene- raal Hugo Vojta standrechtelijk ter dood veroordeeld zijn. Beijien behoor den tot de leidert van een Tsjechische groep van verzet, die zich ten doel ge steld had het herstel van een zelfstan digen Tsjecho-Slowaakschen staat door middel, van een gewelddadige losscheu ring van het protectoraat Bohemen en Moravië van het Duitsche rijk. DE VU AND HEEFT HET INITIATIEF Naar de Engelsche berichtendienst meldt, aldus het D.N.B. heeft Chur chill in het Lagerhuis verklaard, dat de Britsche en Amerikaansche gedele geerden bij hun besprekingen in Moskou een duidelijk en volledig overzicht hebben van hetgeen Enge land van nu af aan de Sovjet-Unie maand voor maand kan geven. Chur chill voegde hieraan toe, dat bet Brit sche volk „offers van zeer ernstigen aard" moet brengen om de Sovjet- Unie in staat te stellen als oorlog voerende mogendheid te blijven be staan. Churchill maakte vervolgens bekend dat bjnnenkort een „nieuwe 'en loyale alliantie" zal worden ge publiceerd, die door Groot-Brittan- nië en de Sovjet-Unie met Iran worden gesloten en waarbij Iran zich aan de zijde van Engeland zal bevinden in de toekomstige ontwinkeling van den oorlog. Nadat de ministerpresident het Britsche volk eftegen gewaar schuwd had van den winter een ver mindering van den Duitschen druk te verwachten, zeide hij, dat men zich moet voorbereiden op nog veel fel lere gevechten dan tot dusver. Naar de .Engelsche berichtendienst omtrent de rede nog meldt, betreur de dé minister-president opnieuw, dat „te vaak, verklaringen over de politiek der regeering en overzichten over den oorlogstoestand door de ministers waren afgelegd." In dit verband merkte Churchill op, dat hij voor nemens was, de Britsche verliezen aan schepen niet meer met regel matige maandelfjksche tusschenpoozen bekeiW te maken. Evenals in zijn laatste rede stelde hij het verminder de tot zinken brengen van Engelsche en in Engelschen dienst varende ton nage tijdens de laatste drie maanden, hetgeen naar bekend verband houdt met de sterke vermindering van het voor Engeland varende aantal schepen, voor als een succes der Engelsche af- weermaatregelen. Ook spiegelde hij zijn hoorders opnieuw de huip der Vereenigde Staten voorr Deze kon thans „binnen afzienbaren tijd" wor den tegemoet gezien, doch hij zou het betreuren indien men over deze „suc cessen" te vroeg zou jubelen. Ook kon hij geen betrouwbare voorspel lingen over de toekomst doe-) Veeleer kon men vckwaehten, dat de vijandelijke duikbootoorlog met een grooter aantal onderzee- booten zou worden gevoerd fen voorbeen en door de luchtmachrin sterkere mate zou worden ge steund. Als een opmerking van bemoe digenden aard" kenmerkte hij zijn verwijzing naar den steun, die Enge land van de zijde der Sovjet-Unie ten deel viel en naar de „vastbesloten heid der Vereenigde Staten". In het Verre Oosten, zoo .voegde hij eraan toe, zag men China (Tsjoetgkirig) aan de zijde van Engeland. Churchill gaf toe, dat de vijand „het initiatief in handen had" en dat Engeland niet de macht had, hem dit initiatief te ontnemen. In het verder verloop van zijn rede ging Churchill in op den steun; dien Engeland en de Vereenigde Statin de Sovjet-Unie willen verieenen\ De Sovjet-Unie, zoo zeide hij, heeft\ er recht op te weten, welke maande- lijksche hoeveelheden wapenen en uitrustingsstukken haar gezonden kunnen worden. Toch moet men daarbij de wisselvalligheden van den oorlog niet uit het oog verliezen. Slechts door de kennis der mogelijke leveringen kunnen de Sovjets het best de hiaten aanvullen tusschen „de zeer zware geleden verliezen en de vermindering der munitieproductie eenerzijds en den Britschen en Ame- rikaanschen aanvoer anderzijds." Het is alleszins mogelijk, dat het trans- portvraagstuk, eerder dan onze goedé wil en onze gulheid uiteindelijk den begrenzenden factor vormen. In dien Engeland er al het grootste be lang bij heeft, de Sovjet-Unie zoo ver Zeven jaar Nationale Jeugdstorm. T.g.v. het zevenjarig bestaan van den Nationalen Jeugdstorm zijn Zaterdag in het geheele land eeredraagteekens uitgereikL Deze dag droeg in Arnhem de plaats van de oudste Jeugdstorm- groep, een bijzonder karakter door de aanwezigheid van den hoofdstormer C. van Geelkerken. Tijdens een marsch door de stad. (Polygoon-Fotodienst N.S.B. De Weermachtsbevelhebber in Nederland deelt mede: „Een Duitsch Kriegsgericht moest wederom een xaak tegen de aan stichten van een In Nederland ontdekte sabotage- en spionnage- organisatie behandelen. De vier hoofdbeklaagden werden tot den dood veroordeeld. Aan drie van hen werd het vonnis met den kogel voltrokken. De vierde werd wegens geestelijke minderwaardigheid met levenslange tucht huisstraf begenadigd. Een aantal andere' beklaagden kreeg veeljarige vrijheidsstraffen." De WeermachtSbevelhebber in Nederland deelt mede: „Een Nedeolander, die een in dienst van de bezettende macht staanden Duitschen spoorwegbeambte zonder eentge aanleiding van achteren neergeschoten had, werd doof een Duitsch Kriegsgerich^ ter dood ver oordeeld. Het vonnis is met den kogel tenuitvoer gelegd. als mogelijk is te steunen, zoo heeft het tegelijkertijd ook and.ere belangen te behartigen. In vele opzichten zijn de tegenwoordige problemen gelijk aan die van verleden jaar, toen En geland met bloedend harte weigeren ilevi jachteskadefs ter hulpverleening naar Frankrijk te zenden. Churchill sprak verder ook over net Engelsche leger. Hij gaf toe, dat Engeland nooit" een leger had gehad, dat in getalsterkte vergeleken kon worden met de legers op het vasteland. Engeland zal ook nooit zulk een leger hebben. „Met groote moeite", zoo zeide hij, „en met veel tüd hebberr wij thans een middel groot doch zeef goed leger gevormd". Het Britsche leger heeft echter met fulke herhaalde en succesvolle er varingen als het Duitsche leger gehad. Deze ervaringen bevgrderen zeer zeker de kracht van de weermacht. Duitsche perscommentaren. De Duitsche bladen noemen de rede van Churchill een bekentenis van de moeilijkheden waarin Engeland door de nedérlagen der Sovjets en door de toe- nemendre verliezen aan tonnage ge raakt is. Als belangrijke bekentenis wordt het feit genoemd, dat Engeland niet in staat is het initiatief aan zich te trekken. Overigens, zoo schrijven de bladen, is de rede het gebruikelijke mengsel van bewuste huichelarij en leugens, waarmede Churchill altijd ge probeerd heeft het publiek den waren toestand van het Empire te onthouden. DE OORLOGSSCHADE IN HET GEBIED VAN DUINKERKEN. De Fransche autoriteiten hebben in het gebied van Duinkerken de defi nitieve oorlogsschade opgemaakt. Tot en met 1 Augustus zijn in de stad Duinkerken zelf 2650 gebouwen van de 3387, dus 82 procent, vérnielA In de havenstad St. Malo zijn van de rond 3000 woonhuizen er 635 vernield en rond 150 zwaar beschadigd. In Rosendahl zijn van de rond 4000 ge bouwen 810 met de grond gelijk ge maakt en 1656 beschadigd. In het ge heele bestuursdistrict Duinkerken wordt het aantal vernielde huizere die zoo zwaar beschadigd werden, dat zij onbewoonbaar zijn geworden, op in totaal 7000 geschat. Over het platte land zijn nog geen statistische gege- «ens ontvangen. Door het doorsteken of breken van dijken is een deel van het kustgebied door de zee over- strood. Deze akkers zullen, ook nadat het water zal Zijn weggeloopen, vele. jaren onbruikbaar blijven. CHINEESCHE KEURTROEPEN NAAR HOEN AN Betrouwbare inlichtingen uit Nan king melden, dal Tsjarig Kai Sjek klaarblijkelijk met het doel Tsjangsja te heroveren, dat op 27 September was bezet «loor de Japahsche troepen, groo te aantallen van zijn beste troepen zendt naar de provincie Hcenan. Zes Tsjoengkinglegers, bestaande uit 14 di visies, bevinden zich, naar gemeld wordt, .reeds op weg naar de negende oorlogszone, terwijl groote eenheden, met tanks, geconcentreerd worden-4e Hengyang, een" sleutelstad op 150 km. ten Zuiden»vt^Tsjangsja, teneinde een verderen opmarsch naar het Zuiden der Japanners te stuiten. Ook wordt gemeld, dat troepen, die naar de pro vincie Yoennan waren gezonden, terug- keeren naar Hoenan. Inlusschen komt de nationale militaire raa4 te Tsjoeng- kingking dagelijks bijeen - om de maatregelen te bespreken voor een hernemen van Tsjangsja. ERNSTIG SPOORWEGONGELUK IN JAPAN, Berichten uit Oita op het Zuidelijke Japansche eiland Kioesjoe melden, dat tusschen de steden Oita en Koeamoto drie personenrijtuigen van een trein, toen deze de brug te Kawarautaji pas seerde, plotseling ontspoorden en in de rivier stortten. Men gelooft, dat hierbij vele passagiers zijn gedood of ernstig gewond. SLACHTOFFERS ONDER DE BURGERBEVOLKING. Het D.N.B. meldt: Een vrij groot aantal Engelsche bommenwerpers heeft vannacht steden aan dé Duit sche Bocht en aan de Oostzee aange vallen. De op woonwijken geworpen brisant, en brandbommen veroor zaakten verwoestingen en beschadi gingen van woningen' en eischten slachtoffers aan dooden en gewonden onder de burgerbevolking. Afzonder lijke vliegtuigen die Berlijn probeer den aan te yallen, werden door het luchtdoelgeschut zeer spoedig ge noodzaakt terug te keeren. Een vijan delijk vliegtuig werd door den lucht afweer neergehaald. VONNIS OVER SFAANSCHE REPUBLIKEINEN. Het bijzondere gerechtshof te Madrid ter bestrijding van de vrijmetselarij en het communisme veroordeelde zeven personen van de marxistische Spaan- sche republiek n.L Negrin, Martinez Barrio, Jimenze Azus, Victoris Kent, Augusto Barcia, Albornoz Galarza en Alvarz de Bayo bij verstek tot dertig jaren tuchthuis en blijvend eerverlies. AMERIKAANSCHE MANOEUVRES De militaire medewerker van New Yffsk Times, Hans Baldwin, schrijft over^e groote Amerikaansche herfst- manoeuvres, dat het leger der Vereen Staten nog zes maanden of een jaar noodig heeft, eer het gereed is voor den oorlog. De manoeuvres, waaraan door 350.000 man werd deelgenomen, hebben groote fouten in opleiding, lel. ding, uitrusting en strategie aan den dag gebracht. NA K ZRtySHQIXW KOMfN MTÜUmUNÏ «memo;! hst övebc ank» (Polygoon-v. Bilsen) ARBEIDER TOT TWEE JAAR TUCHTHUISSTRAF VEROORDEELD Voor het Duitsche Landesgericht heeft zich de 59-jarige arbeider T, uit G. wegené verboden wapenbezit te verantwoorden gehad. De beklaagde had een vuurwapen met eenige patro nen uit gierigheid niet Ingeleverd. Hjj betoogde, dat hjj nooit van het wapen gebruik gemaakt gou hebben. De offi cier van justitie wees er in zijn requi sitoir op. dat, wie in strijd handelt met het verbod van het wapenbezit on- danki de zeer hooge straffen, dl ge volgen moft dragen. Steeds opnieuw is gewezen op het verbod inzake het wapenbezit. Wie desondanks om welke redenen ook alle waarschuwingen negeert, kan zich over de gevolgen niet beklagen. De officier eischte een tucht huisstraf vin-twee Jaar. Het gerechts hof veroordeelde den beklssgde con form den eisch van" den officier van justitie, In verband met de oorlogsnoodzake lijkheden aal in October het particulier benxlnegebruik nog belangrijk worden ingekrompen. Ook zal het verkeer nog worden beperkt. De toewijzing in het beschikbare contingent benzine ten gunste van vitale en noodzakelijke be drijven laat voor eerst daarna komen de doeleinden slechts weinig beschik baar. t Mede zal, zooals in de vakpers reeds werd medegedeeld, bij de binnenvaart in voortgezette mate wegens de gerin ge hoeveelheid beschikbare donkere olie, de door deze olie gedreven motor door den gasgenerator wordep vervan gen. Voor zoover de desbetreffende vaartuigen daartoe geschikt zijn, zal deze vervanging gratis kunnen geschie den en wel in dier voege, dat'Van rijks wege generatoren In huurkoop v - ui gegeven mêT-vrijstelling van b*t be talen der termijnen van diegenen, .die deze generatoren goed verzorgen. De secretaris-generaal van het de partement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt het volgende be kend inzake de distributie van vaste- brandstoffen. Aan de verbruikers, die voor kook. doeleinden op het uitsluitend gebruik van vaste brandstoffen, al dan niét in combinatie met petroleum zijn aange wezen, werden bonkaarten M en N uitgereikt, waarvan tot dusverre vier, onderscheidenlijk vijf bonnen zün gel- d.g verklaard, welke ieder recht gaven op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen. Voor den aanstaanden winter zullen voor kookdoeleinden van deze kaarten nog drie bonnen .worden geldig verklaard, leder voor een tijdvak van twee maanden. In verband hier mede is thans bepaald, dat de met „K.F. 06" gemerkte bonnen gedurende het tijdvak van Woensdag 1 October 1941 tot en met Zondag 30 November 4941 recht geven op het koopen van één eenheid vasté brandstoffen, met uitzondering van fabrieksturf. Zooals reeds een dezer dagen ls gepubliceerd, is thans anthraciet niet meer op deze bonnen verkrijgbaar. Tevens wordt bekend gemaakt, dat edurende het tijdvak van Woensdag October 1941 tot en met Vrijdag 31 October 1941 de met de woerden „ge- nerator-anthraciet tiende periode" ge merkte bonnen ree' t geven op het koo pen van 1 hectoliter (max. 75 kg.)- anthracietnootjes of 50 k.g. turferkes. De met de woorden „generatortorf 10- de periode" gemerkte bonnen geven gedurende'bovenstaand tjjdvak recht op het koopen van 50 stuks baggerturf. In den komenden winter zullen weer vele landgenooten een be- Yoep'op Winterhulp doen. Ook uw Bijdra ge is voor het steunen onmisbaar. Geeft daarom bij de dezer dagen te houden lijstencollecte naar vermogen! ewwmmmmMnmmamwnl MAAR ZE WAREN VERLOOPEN. Er zijn menschen, die het nooit lee- ren. Tot dezulken behoorde een Hage naar, die dezer dagen bij de politie aangifte deed van het feit, dat men hem voor 180.had opgelicht. De man meende ten koste van de gemeen schap een aardig winstje te kunnen maken, toen hem voor f 180.drie honderd vetbonnen te koop werden aangeboden. Dit aanbod wérd gedaan door 'een hem van aanzien bekend per soon, en dus had hij alle. vertrouwen in deze veelbelovende transactie. Hij zou het geld gaan halen en de koopman S. de bonnen. Ergens op den- Schevening- schen weg zou de uitwisseling plaats vinden. Zooals was afgesproken ge schiedde: het geld verhuisde naar den koopman en onze Hagenaar ontving daarvoor in ruil een keurige enveloppe. Thuisgekomen kwam hij echter tot de trieste ontdekking, dat men hem 300 verloopen vetbonnen in handen had gestopt. De koopman is door de politie aangehouden. Zou op 7.40; onder 10.19. Maan op 18.12; onder 4.20 Men ia verplicbt te verdais- teren van zonsondergang tol zonsopkomst. Lantaarns »an voertuigen moeten H oor na zonsonder gang ontstoken worden. .«uwnMnssMWimsaRMH

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1