Vernietigingsslag ff,O. van Dnjepropetrowsk 1 Berlijn over de 2 October mi NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ispoging bij Ladoga-'meer verijdeld redevoering van Churchill ion ch titaan I d« PRAAG tingelde gebied in tweeën verdeeld AMERIKAANSCHE SCHEPEN RECHT STREEKS NAAR ENGELANf De wijziging der neutraliteitswet. Het gebied van Charkof. Drie mogelijkheden. ZWARTE HANDEL IN SMEEROLIEN EN VETTEN. „Mengelmoes van onwetend heid en verlegenheid" Ondeugdelijkheid van het Engelsche landleger voor een expeditie De plundering der Duitschers in Iran. Ondanks sluwe maat regelen toch gesnapt. UDSCHE No. 20748 Bareaa: MARKT 21. XKL. mi Postrekening IMW 'v Chefredacteur; X. HETER. Gouda. OalI'I erdekt l»m d». Wenden, "Wcmjng, Kebraëh bt ovet. Dool rgerin< ijzer Kaï Tilippo een van I lid in dit t Ck« ,ivml Sint At tlgheid »n den 1 chtlge i van hete honderd niche werd. I H. 1. Stl Bieuwingen i I Wol/gi J -veria» .1 I dat geuti Miner", DUlTSCHLAftD STRIJDT VOOR EUROPA". lü «eoerbevel van de Duitsche lïLfflïdit maakte gister bekend "nTaanvalioperatiea ten Oos- Jvan d«"> Dnjepr verloopen, voorheen, succesvol. Ten jKvan Dnjepropetrowsk ver- een pantserdivisie in een SLnden aanval verschei. S^Handelijke batterijen. Ten JELtai hiervan stiet een andere «eWtdiviaie op vijandelijke Clentriidkrachten en vernie- K, 45 van de 80 Sovjet-pant- «Emeens. De rest werd-op de JUt gedreven. Gevechtsvlieg- jZtn hebben in den naeht van «september op 1 October mili- Sltt bulallatiei in Moskou aan- strijd tegen Groot-Brit- tamië bombardeerde een vrij soke formatie gevechtsvliegers M jcheepsbouwcentrum New- „jtle In doek. en werfinstalla- tjes ontstonden talrijke branden rware ontploffingen. Andere jghtasnvailen waren gericht op mor de» oorlog belangrijke 'in» richtingen aan de Britsche Oost, luit in Schotland. Een koop. «ndijschip van 1500 b.r.t. werd tot ringen gebracht. h Noord-Afrika vielen Duit- id» gavechtsvliegtuigen op 30 jgHember met goede uitwer king Britsche tentenkampen bU Tobroek aan. Britsche bommenwerpers wier en in den afgeloopen nacht brancU en brisantbommen op ffonwüken in verschillende ste- den aan de Duitsche Bocht en asm do Oostzeekust. De burgerbevol king leed verlieren aan dooden en jswonden. Verscheidene woon- htdien werden vernield of be schadigd. Enkele vliegtuigen, die Berlijn trachtten aan te vallen, werd tot omkeeren gedwongen. Nachtjagers, luchtdoelgeschut en de artillerie van de marine scho ten drie vijandelijke vliegtuigen neer. kWK«Hnax\w%maMami» Van militaire zijde verneemt het Tiidjns den vernietigingsslag in het |ebied*ten Noordoosten van Dnjepro- j; ptrowik drong een Duitsch regiment fmjjlerwagens in het centrum der tBnjvnrmig omsingelde Duitsche en i itiliuiische afdeelingen op verrassen- k wijze naar voren op de plaats waar b*Ü« legers van de ta«g zich ver- f Kuifden en verdeelde alius het om- knielde gebied. Op hetzelfde mement Nen de afdeelingen van de Duitsche «Itlliiansche legers telkens nieuwe kglen in de massa der bolsjewisten, Jknnder den indruk van het optrek- der pantserwagens in verwarring IJRItt. geraakt. De bolsjewistische k hepenmassa's werden opgerold en EhJJJditige hoeveelheden vernield |:JJ«g«naterieel, duizenden lijken en I» Itoeten gevangenen vormden unwijzing van' de hevighgid der 1 Waarip drie Sovjetdiviaigs wer- "Wnield, I het front tusschen Ladoga- en Sneer maakten Finsche troepen •Wwe gevechten den 30sten Sept. roede vorderingen. In het bied van een Finsche divisie Ie» twee Sovjetbataljons volko- vernietigd. Een andere divisie den 3 Os ten September sterke •anvsllen met succes af. Een legercorps behaalde de laatste 'tijdens zware gevechten, waar- TSaekkigen tegenstand werd ge- nieuwe terreinwinsten, In het w van het front dwong het ge- ^opdringen der Finsche troepen wisten om hun stelingen naar t te verleggen. i den oever van het Ladogameer «ten van Schlüsselburg heb ben de bolsjewisten op 30 September landingspogingen ondernomen. De actie der Sovjets werd door de solda ten van de fiier gelegerde Duitsche divisie bi^jds opgemerkt en verijdeld. De bolsjewisten werden met zware verhezen afgeslagen Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben hun aanvallen op Moskou ook in den nacht op 1 October met succes voort gezet. Talrjjke militaire doelen en ravitailleeringsinstallaties kregen bom. treffers. De zwaarste Duitsche artillerie heeft op 30 September opnieuw met succes het in' de haven van Kroor^tad liggen de .Sovjetslagschip „Octoberrevolutie" beschoten. Dit slagschip, dat in de af geloopen dagen herhaalde malen door Duitsche granaten zwaar werd be schadigd, kreeg verscheidene nieuwe treffers In de haven van Oranienbaum werd een kruiser met succes beschoten. Tot dusverre hebben zes bolsjewisti sche koopvaarders uit de Zwarte Zee ene toevlucht gezocht ia Turksche waterena. Benige dezer schepen hebben een ligplaats toegewezen gekregen in de Golf van Ismit. g Na de inneming van Petroskei door de" Finnen. Ter gelegenheid van de inneming van Petroskoi, de hoofdstad van Oos te lijk'Karelie, door de Finsche strijd krachten, zijn telegrammen gewisseld tusschen veldmaarschalk Mannerheim, den president der republiek en den minister-president, waarin tot uiting gebracht wordt, dat door de verove ring van deze stad de onafgebroken zegetocht van het Finsche leger zijn bekroning gevonden heeft. In eén dagorder aan de troepen be tuigt veldmaarschalk Mannerheim zyn dank jegens de leiding en de soldaten. EDEN OVER FINLAND. Naar de Engelsche berichtendienst meldt, heeft Eden in -het Lagerhuis verklaart, dat de Engelse he regeering indien zij geen antwoord van de Finsche, regeering op haar laatste nota mocht "ontvangen, Finland als open lijken vijand moet beschouwen, zoodra het in het oude gebied der Sovjet-Unie binnendringt. MOSKOUSCHE CONFERENTIE TEN EINDE. Reuter meldt volgens het D.N.B. uit Moskou, dat de Engelsch—Ameri; kaanschbolsjewistische conferentie k afgeloopen. In een gemeenschappelijke verklaring, gepubliceerd door Beaver- brook en Harriman, wordt gezegd, dat de Sovjet Unie „bijna" alles gekregen heeft wat zij verlangd heeft. Huil heeft na zijn bespreking met Roosevelt te kennen gegeven, dat1 de wijziging der neutraliteitswet het voornaamste onderwerp van bespre king was geweest, zoo meldt de N e w York Times. De wet zal waar schijnlijk in dien zin worden gewij zigd, dat het aan schepen der Ver een igde Staten veroorloofd zal zijn oorlogsmaterieel voor Engeland - öf direct in de havens der oorlogvoeren de landen óf in de gevechtszones af te leveren, waar het met het meeste effect tegen de spilmogendheden kan worden gebruikt Verder bestond het voornemen dergelijke- Amerikaansche schepen te bewapenen. De New York Herald Tri bune schrijft, dat Huil Roosevelt ver slag heeft uitgebracht over de jongste, onderhandelingen tusschen de Ver. eenigde Staten en Japan. De verhou ding tusschen deze beide 1 linden werd minder goed. Een der voornaamste punten van geschil bestond in het lid maatschap van Japan van het driemo- gendhedenverdrag. 'De ambtenaren in Washington zien geen jhogelijkheid tot overeenstemming, zolang Japan lid is van het driemogendnedenverdrag. Associated Press meldt, dat Knox aan journalisten heeft verklaard, dat hij het woord „convooi" ten aanzien van het optreden der Amerikaansche vloot verouderd acht. Hij zeide er de voorkeur aan de geven, dat men het woord „bescherming" gebruikt. De Amerikaansche vloot verleent im mers overal bescherming, waar zulks noodig is. De hulp aan Engeland. De democratische afgevaardigde Canon, voorzitter van de begrootings- oommissie van het Huis van Afge vaardigden, heeft bekend gemaakt, dat de commissie de nieuwe finan- cieele voorstellen van Roosevelt ten bedrage van bijna zes milliaai dollar voor de hulpverleening aan Engeland, zonder wijzigingen van beteekenis heeft goedgekeurd. POUAWA Kanstsnt EUROPA GEBLOKKEERD (Polygoonv. Bilsen) DEEL VAN IRAN BIJ ARMEENSCHE SOVJET-REPUBLIEK? In politieke kringen in Teheran is mén, volgens het D.N.B., ernstig on gerust over het voornemen der Sovjets om een doei van Noordwest Iran met Tebris in te schakelen in de Armeen- sche Sovjet-republiek. Men verklaart, dat_ generaal Wavell, die voor bespre kingen met de Sovjets in Teheran ver toeft, reeds uit naam van het Britsche rijk goedkeuring heeft gehecht aan dit plan_ JAPANNERS TREKKEN ZICH UIT TSJANGTSJA TERUG. Van „ergens aan het Hoenanfront" wordt gemeld, dat de* persafdeeling van de Japansche strijdkrachten in- Cep.Uaal China- gistermiddag om 4 uur bekend heeft gemaakt, dat de Japan sche troepen zich heden uit Tsjangsja zullen terugtrekken, aangezien het doel van de huidige campagne volledig li tot stand gebracht. DE NELSON NAAR GIBRALTAR. Naar uit goede bron wordt verno men, is het Britsche slagschip Nelson goor herstellingen naar Gibraltar ge sleept. Het vertoonde beschadigingen aan achtersteveiT en stuurboord bene den de waterlijn. Ook werd een krui ser met beschadigingen boven de wa terlijn binnengesleept. Gewonden wer den van de schepen naar den wal overgebracht. A Wanneer u een inteekenlijst wordt aangeboden van Winter hulp Nederland, kunt ti drie din gen doen, le. De deur gesloten houden; Ze. Een paar centen geven om er af te zijn; r, 3e. Inteekenen voor een be- 5 n j drag, dat u anders voor uw eigen genoegen of onderhoudbesteed zou hebben. In de eerste twee gevallen hebt gij de noodlijdenden van u afge- stooten. In het laatste geval hebt gij uw naastenplicht tegenover de hulpbehoevende landgenooten vervuld. kaart van Pelt Na het beëindigen van den grooten veld- s'ag ten Oosten van Klef'U de omsingeling van Charkof (Kharkow) aan de beurt, «et front dat de Duitsche troepen innemen, kan ongeveer al* volgt op de kaart afgelezen worden: Van KTol e we z via Konotop «langs Sumy verder volgende de rivier Psiöl langs Mirgorod tot aan Poltawa en vandaar naar Krementsjoeg. Reeds zijn het gebied rondom Charkof spoor en spoorwegwerken door de Duitache luchtmacht getroffen. Een als onschuldig boe renhuis gecamoufleerde betonnen kazemat der Sovjets. (Orbia-Hoilmdj. De laatste rede van Churchill wordt in Duitsche politieke kringen in zoo verre interessant genoemd, dat zij op heldering geeft over de militaire en politieke situatie van Engeland, op heldering, die Duitschland slechts ver sterkt in zijn vertrouwen op denver- winning en die de opvatting versterkt dat Engeland een stellig einde tege- moetgaat, aldus het D.N.B. Feitelijk is deze -rede, zoo wordt te Berlijn ver klaard, een mengelmoes van onwetend heid ten aanzien van de politieke en militaire posities van Duitschland en verlegenheid tegenover het eigen volk. In het middelpunt staat de poging hgt Engelsche volk er een soort verklaring voor te geven, waarom Engeland de Sovjets niet voornemens is meer te helpen. Tot deze opvatting komt men in kringen te Berlijn op grond van den als essentieel ópgevatten zin, die luidt: „In Verlerlei opzicht gelijken de problemen, waar wij thans tegenover staan, op die, waar wij verleden jaar tegenover geplaatst waren, toen wij met bloedend hart gedwongen waren b.v. te weigeren de laatste nog resteerende jachteskaders naar Frank rijk te zenden, aangezien daarvan onze geheele weerstandskracht afhankelijk was". Uit dezen kernzin spreekt een voor het Engelsche volk en voor de Sovjet-Unie opgesteld pe^imisme, ten einde in, zekeren zin van te voren al een weigerend antwoord te geven op de eischen van Moskou. Voor welingelich te Duitsche kringen is het aan geen twijfel onderhevig, dat Moskou uit zending heeft geëischt van een expedi tiecorps, onverschillig, of dit aan het Kaukasiache of aan een ander front in den strijd zou worden gebracht. Het daarop door Churchill gegeven ant woord is, naar men in deze Duitsche kringen verklaart, ook in zoo verre interessant, dat hij voor de eerste maal de ondeugdelijkheid van het Engelsche landleger toegeeft met de opmerking, dat het een kleine, onbelangrijke een heid betreft, zonder bijzondere mili taire ervaring. Churchill had deze be kentenis volgens de Duitsche opvatting eigenlijk moeten aanvullen met de mededeeling, dat om die reden een militaire ondersteuning van weiken aard ook voor Sovjet-Rusland niet in aanmerking komt. Dit schijnt, naar men in het bijzonder in het licht stelt, het kernprobleem te zijn van zijn redevoering. Wanneer Churchill zeer positieve mededeelingen doet over de beweerde vermindering van de Britsche scheeps- verliezen, geeft men in de politiek? Duitsche kringen zonder meer toe, dat inderdaad de laatste maanden minder scheepsruimte tot zinken is gebracht dan in de daaraan voorafgaande. Dit feit moet echter niet toegeschreven worden aan den Engelschen afweer, maar aan de omstandigheid, dat het scheepsverkeer naar Engeland in het algemeen met '80 achteruit is ge gaan. S.P.T. meldt nog uit BeBrlijn: be verklaring van Churchill, dat de levensmiddelenvoorraden van Enge land zelfs grooter zijn dan voor het uitbreken van den oorlog wordt in de Welhelmstrasse als weinig zeggend beschouwd. In verband hiermede wees men naar het feit, dat de Engelsche voorraden steeds zeer klein zijn ge weest en men daar nooit een inten- sieve'voorraadspolitiek heeft gevoerd. Engelsche erltiek op de rede. De door Churchill gehouden rede kon de Britsche openbare meening niet bevredigen. De Londensche corres pondent van Aftonbladet meldt, dat voor de eerste keer een rede vgn Churchill in Engeland op ernstige critiek is gestuit, die nu en dan zelfs vpl bezorgdheid was. Uit de wijze waarop de rede van Churchill werd opgenomen, blijkt een verdeeldheid der Britsch eopenbare meening ten aanzien van den komenden winter. ZWEEDSCHE CONSUL STOND MACHTELOOS Het DJf.B. fneldt uit Teheran: Het vervoer van de Duitschers uit TeherSn stond, zooals de mededeelingen der vluchtelingen op overeenstemmende wijze bewijzen, van het begin af aan in ht? teeken van den beestachtigen ter reur der bolsje.wiki, wien 4e Engel schen geheel de vrije hand hadden ge laten. Te Kasjwin begon de systematische scheiding van de leden van het gezant schap en de Duitsche kolonie. Toen de Duitsche kolonie te Basargan, de laat ste plaats voor de IranschTurksche grens, was aangekomen, moesten de auto's op ongeveer acht kilometer af stand van de grens op een naast den weg gelegen veld rijden. Hier was alles voorbereid voor de nu beginnende uit. plundering, die door de Sovjets zelf werd gekenmerkt als een wraakneming voor hun militaire nederlaag bij Kiei Gewapende vrouwelijke commissaris sen waren intusschen gearriveerd. Over het veld, dat door zwaar gewapende Sovjet-militairen was omringd, woedde onafgebroken een heete zandstorm. De Zweedsche consul, Mglmstroem, die ais vertegenwoordiger der mogendheid, die de Duitsche belangen behartigt, het transport begeleidde, kreeg opdracht van de bolsjewiki den Duits.-hero mede ie deelen, dat de leden van het gezant schap de plaats moesten verlaten. De auto's met. al de bagage werden op een andere plaats bijeengebracht. De leden van het gezantschap weigerden dit be vel op te volgen eit stonden er op de grens tezamen met het geheele trans port. de bagage en de auto's te over schrijden. De bolsjewistische leidei van het transport zeide tot den Zweed- schen consui, dat de Duitsche diploma ten precies tien minuten tijd hadden oir verder te reizen, anders zon hi' ze met eigen middelen daartoe dwingen De Zweedsche consul liet zich de ver zekering geven, dat-vrouwen en kin deren met de bagage ha aflooo der pascontrole, zouden woroen nagezon. den Tijdens deze korte onderhandeling, die door bolsjewiki op barschen toon weid gevoerd, had de gewapende ge leide elk der auto's afzonder!iiz om- sirgeld en een kennelijk dr?;?ende houding aangenomen. Ook de Buigaar- sche zaakgelastigde, Dafinof, kreeg be vel toet zijn personeel binnen tien mi nuten door te rijden naar de Turksphe grens. Als laatste neutrale getuige moest ook de Zweed de plek verlaten Nadat de auto's met de leden van het gezantschap waren vertrokken ble ven de vrouwen en de kinderen alieen achter. Zjj werden in groepen in de tenten gedreven, waar hun onder wilde scheldpartijen de kleeren van het lijf werden gerukt, dikwijls met verwijzing naar Kief. v De koffers weiden uitgepakt en an dere bagage opengesneden. De in man den ingezamelde sieraden werden door de vrouwelijke commissarissen weggè- sleept. Nadat de vrouwen en kinderen tot op het hemd waren uitgekleed en uitgeplunderd, werden hun lukraak door de commissarissen allerlei klee- dingsstukken toegeworpen. De een kreeg een rok, de ander een blouse, een enkele een mantel of schoenen, dik. Wijls slechts een enkelen schoen. Nadat de eerste groep grondig uitge plunderd en met Sovjet-vrachtauto's over de IranschTurksche grens was gebracht, werden de overgeblevenen bi) het invallen van de duisternis in de auto's opgesloten om den volgenden ochtend aan de beurt te komen. Zon op 7*42, onder 19.14. Maan op 18.37, onder 5.28. Men te verplicht te verduis teren van zonsondergang tot r zonsopkomst. 9 Lantaarns van voertuigen j moeten bi{ zonsondergang S ontstoken worden. Velen gelooven nog steeds, dat" zij met hun clandestienen handel in aller lei tot distributiegoed verklaarde grti- kelen veilig kunnen doorgaan, indien zij slechts de noodige maatregelen ne- men, waardoor de controle voor da ambtenaren uiterst moeilijk wordt en waardoor de schijn wordt gewekt, als of hun administratie volkomen in ordê i3. Dat de knoeierijen uiteindelijk toch steeds uitkomen, moge blijken uit het volgende geval, dat uiterst geraffineerd was opgezet. Een ambtenaar van den Centralen crisis-controledienst, die naar aanlei ding van een vermeende clandestiene levering een onderzoek bij een firma in Noord-Hoiland instelde, trof aldaar o.a. een vat van 100 L. witte olie aan, dat zonder vergunning van het Rijks bureau voor aardolieproducten door een firma in Friesland was geleverd. Bij het onderzoek bleek, dat de factuur, welke was gedateerd op 26 Mei 1941 met groene inkt was geantidateerd op - 26 Mei 1940. Aangezien het bekend was, jt dat de directeur van de Friesche firma j? de gewoonte had met groene inkt te schrijven, mocht worden aangenomen, 1 dat de wijziging in den factuurdatum door dezen was aangebracht. Boven, dien bleek, dat het boekingsnummer der factuur veranderd was van 155 in 201a, waaruit kon worden afgeleid, dat er een serie speciale facturen moest bestaan. Vervolgens kon uit de beschik bare administratieve gegevens worden vastgesteld, dat door de Friesche firma nog andere leveringen zonder vergun- hing waren geschied en dat ook hoo- gere prijzen waren berekend, dan was geoorloofd. Nog W8s bij een onderzoek bij een firma in Zuid-Holland geble ken, dat zij aan de Friesche firma zon- der vergunning een hoeveelheid ver- vuild consistentvet had geleverd, die deze vermoedelijk tot andere produc ten zou hebben verwerkt en daarna wederom zonder vergunning zou heb ben verkocht. Om al deze redenen werd huizoeking gedaan bij den directeur in Friesland Veerschillende bezwarende papieren - yerden in beslag genomen. De brutali teit van den opzet en de bedrijvers blijkt uit de volgende passage van een vermoedelük coneentsrhrijven aan een relatie: „Wij gaan tenminste hier rustig door. Rustig is eigenlijk wel wat të veel ge. zegd, want er gaat geen week voorpij, of er komen eenige ambtenaren bij ons op kantoor en in de fabriek. Ten eerste verdenkt men mij van „zwarte han del" en ten tweede van prijsopdrijving. Wat het laatste aangaat voel ik mij zoo rustig als het maar kan. maar hun andere vermoedens zijn wel juist en om daar steeds omlo-uit te komen is een sport, die ik 14 Sep'ember a.s. al 2 jaar beoefen en waarin ik nog steeds prof blijkt te zijn tegenover de ambtenaren als arra'imrs Het doel is alles wel waard De firma is zoo langzamerhand voor alle vet-verbruikers een magneet geworden Dat de firma een pracht- naam krijgt.en in het geheele land thans ingevoerd raakt is het voordeel, aaii den anderen kant staat het nadeel van een boete, misschien wel vrijheid straf, als ze mij snappen." De directeur moest tenslotte tdege- ven, dat hii een dubbele administratie voerde. Bij onderzoek werd éen map gevonden, inhoudende 230 facturen, welke alle betrekking had4en op frau duleuze leveringen, terwijl nog een tweede map werd aangetroffen met een aantal facturen, alle gedateerd 14 Sep tember 1940, dus 2 dagen, voordat de gewijzigde distributieregeling van kracht werd, terwijl van deze leverin gen later kon worden vastgesteld, dat zij na 14 September 1940 hadden plaats gevonden. Nog een ander staaltje van brutali teit is de volgende instructieve circu laire aan de klanten: „Gezien de groote controle, verzoe ken wij u het bedrag, hetwelk wij u factureerden voor levering buiten toe wijzingen om afzonderlijk over te ma ken op de rekening van een onzer fir manten, nl. (volgt naam en adres, be nevens gironummer). Over de rest disponeeren wij gewoon per kwitantie van onze firma. De doorslagfactuur van de levering in den vrijhandel kunt u wel vernietigen en tevens de op deze zaak betrekking hebbende correspon dentie, daar men bij ons hiervan ook niets vindt. Onze fabricaten mogen zij gêrust zien, daar u dit oude voorraad/ kunt noemen van voor 14 Septemb 1940 of leveringen op 'toewljzinge van het rijksbureau ontvangen. j Een gewaarschuwd mensch geldt voor twee en u kunt, indien u handelt, zooals wij verzoeken met een gerust geweten de heeren controleurs, indien deze eens mochten komen, afwachten. Gelukkig voor de samenleving heb ben de amateurs tenslotte den prof te pakken gekregen. 112 NIEUW SPOORBOEKJE PER ft OCTOBER. Op 6 October zal de niedwe dienst regeling der NederlandseIje spoorwe gen verschijnen. In deze dienstregeling/zat volgens het H b 1 d. slechts weinig ten opzichte van de vorige verander

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1