DE ENGELSCHE LUCHTAANVAL OP ROTTERDAM ralsoperaties in het tten vorderen gunstig ^en,'5 6 October 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN fachtaanvalien op het achterland ch Hiaat coffie I van I. 2755 1M*- a 3145 24 "kostT rlj« iff Bartast MAUI 31, nu nu bestek van de nieuwe offensieve actie !A«ÏÏien en plM1- Engeland heeft zware bommenwerper# noodig. De verhouding tusachen de Ver. Staten en Japan. Het aantal dooden is tot 118 gestegen; 190 zwaar gewonden Bombardement van ongeveer 7000 meter hoogte - Oefenterrein voor jonge Britsche piloten? DE OQRLOGS- EN DEFENSIESCHADE- ZAKEN. Toeslag aan veehouders. DLSTRIBUTIENIEUWS Petroleum voor kookdoeieinden. ,Veai uitttel komt aftteF' K Vulk*. bruin rgstr. 44 na staat zeil en nde uit- ntaris. kat 72, ilwerk en thuis t* etraat 4. "geyser, EN JFK- *3380, AAGD bank- ei te 's-Gra- NSTBODK, kunnend» twezig. Br. lanarielaan 2 M.', ook tja, 25 M. alen. node stok- steunen. tel. 37M ampen. J8«_ tlai del, rerk Jaren 1* n ht 1874 Jen verlich- awcgTT J klein t«- i met vrije blad. tt»> ek 18 ft; week! 3.31. gei ,6 rfW*- UDSCHE COIDANT Ho 20751 Chefredacteur: F TTETKR, Gkrada. JiUlTSCHLAND 8 STRIJDT VOOR J EUROPA". I u opperbevel der Duitsche e* Ijt maakt d.d. Zondag fflfianvalsoperatie." in het vorderen gunstig. In, het 1 van de Oekraine hebben •fjedivisies bij gevechten "ïrt opgebouw 'e rn taai L^irde Sovjetstellingen in VjMgi van Perekop en bij luivering van het schiereiland «Men de Dnjeprmonding en jniige kleine eilanden in Ilmrte Zee in den tijd van liw» September njim 12000 ■LjgBien binnengebracht en kanonnen en 472 jekiWeren buitgemaakt. 1ST Oesel hebben pioniers 1st itoimbooten in stoutmoedi gs unval het eiland Abruka Itot de bezetting gevangen IsMtn. In Oost-Karelië heb- E x Finache troepen hun latnties toet succes voortgezet, i lachiaanvallen zijn in den 1 nacht gericht op een tik* wapenfabriek ten ten van Charhof en op installaties in Moskou Leningrad. Aan de Oost- en Zuidoostkust («bgelsnd hebben gevechts- I i^aigen in den afgeloopen leal voor den oorlog belang- tpe installaties gebombardeerd. !t Noord-Afrika hebben Duit- Iris duikbommenwerpers 1 os- en materiaalopslag- in Je haven van To-< I beoek en Marsa Matroeh met I aarne aangevallen. Tijdens I ktipeiFwhten zijn twee Brit- llric jagers neergeschoten. Ir sin geen vijandelijke töe- IMn naar het rijksgebied ge- viofen. BIT NIEUWE OFFENSIEF. [toen het bestek van het begin 'i groote offensief in het Oosten 1 de acties van het Duitsche «pen vooral gericht op de ravi- 'ing en het achterwaartsche 4 der Sovjets, aldus het ntig tréinen werden geheel JPkeltaiijk vernield. Daarbij wer- kbintig vOandeljjke vliegtuigen bij ihten neergeschoten. Nog zes "werden op den grond ver- 1 Vele trajecten zijn door voltref- ,"^4e rails volkomen onbruikbaar. tor den oorlog belangrijke doelen ^miieilleeringsinstallaties int Mos-, leningrad en een in het Do- wed liggende groote wapen- 'iin in den nacht van Zaterdag wederom door Duitsche .^«vliegtuigen aangevallen. L*«t front van Leningrad heb- Tunr het D.N.B. van bevoegde ■MBwrt. de Duitsche troepen op EtTSj E" ,eIle gevechten een door I «Wsten hardnekkig veWiedig- genomen. Denzelfden dag 1 de bolsjewisten wederom pogingen om door den ring heen te breken. De ache aanvallen, die met [JJU^ttaks werden opdernomen, ïïfc Ju!'. Duitsche troepen met «•'egen. Voorts heeft de in 1 opgestelde zware Dyitsche 'opnieuw belangrijke indus- len in Leningrad onder •TSj vuur 86nomen- Een spe- TOr"iden wederom de Kirof- ri waar de Duitsche granaten omvangrijke achade deden meldt nader dat zich 5™den sector van een Duitsch ÏPehile gevechten hebben ont- t t»«i, "^jewisten brachten tal- t ijTr**' t».*1»- eenige van het zwaar- ki *iua Pantsertrein, in den £°o «anvallen werden door de 'roepen met succes afgesla- [^Bilitaire zijde wordt mede- Tj™w*n de bolsjewisten in den sector gisteren zonder ifca «ene aanvallen onder- Duitsche stellingen. De •erden alle afgeslagen. De [*We* zware verliezen aan tï 7tr'°ren bovendien yer- tanks om. tanks van BE L^iUche tijdschrift N ine rt?»». n*ntj ry schrijft de redac- Ifcto.Duitschers hebben in de is. militaire successen 7'in 'n de geschie- -« jOrit de Sovjets niet aan- iuist .z!, hÜ ze zwak achtte, riij inzgg, dat de 9* «JJiJb 's Zijn veldtocht is «uUhnlghtly Review o s.Door de deel- Sovjets aan dezen oorlog opent zich een nieuw politiek verschiet. Als de Sovjet-Unie zege viert, dan wordt haar invloed op de wereld grootep dan ooit tevoren. Bols jewistische denkbeelden beheerschen dan den geest van Europa en de Angel saksische democratieën krijgen maar heel weinig te zeggen. De Times schrijft over de confe rentie te Moskou, dat men daar de plannen heeft opgesteld, volgens welke men dezen oorlog wil winnen. Maar de verwezenlijking van deze plannen is een zeer zware taak. Eerst moet de slag op den Atlantischen Oceaan wor den gewonnen rjln meer oorlogs- en koopvaardijschepen vrij te krijgen voor de Middellandsche Zeë en de zee wegen naar deSovjet-Unie. De belof ten omtrent oorlogsleveranties aan de Sovjets stellen aan Groot-Brittannië den dringenden eisch zich nog meer in te spannen voor de productie de behoeften van eiken Engelschman af zonderlijk moet derhalve nog meer worden beperkt. „ELK VAN DEZE VLIEGTUIGEN IS THANS GOUD WAARD" ALDUS HALIFAX. De Britsche ambassadeur te Washing ton Lord Halifax, heeft pp de perscon ferentie meegedeeld, dat Engeland meer zware bommenwerpers noodig heeft. Elk van deze vliegtuigen is thans goud waard en heeft tweemaal zoo veel waarde als volgend jaar of later, want het bombardeeren van Duitschland tijdens de operatjes aan het Oostelijke front is een van de be langrijkste oorlogsteken van Engeland. Een invasie van Europa door liet Brit sche leger noemde lord Halifax „op het opgenblik ongeraden". Het Britsche volk wacht echter op het 00gen blik om op een loonende plaats tot het of fensief te kunnen overgaan. De Engel- sche regeering is tot de overtuiging ge komen, dat zij de Sovjet-Unie bet best kan dienen met leveranties en gelijk tijdige aanvallen van het Britsche luehtwapen. JAPANSCHE DIPLOMATEN BU HULL. Ambassaderaad Igoesji en de finan- cieele deskundige Nlsjiyam van de Japanscha ambassade te Washington hebben, naar de Tokio Asahi S jimboen uit Washington meldt, een bezoek gebracht aanNien minister van Buitenlandsche Zaken, Huil, om besprekingen te voeren inzake de kwestie van het verkeer tusschen Amerika en Japan. Volgens genoemd blad hebben de Japansche gedelegeer den bü deze gelegenheid verzocht de sinds twee maanden aait "den gang zijnde besprekingen tot een goed einde te brengen. Ook ambassadeur Nornoera zou, volgens andere berichten, dienzelf den dag besprekingen gevoerd hebben met Huil. BEWAPENING VAN AMERIKAAN- SCHE KOOPVAARDIJSCHEPEN, e Efrn vertegen wooriger van het fede rale scheepvaartbureau heeft meege deeld, aldus do Intel-national News Service, dat 12 tot 20 van de Amerikaansche schepen, die onder Britsche of Par.ameesche vlag varen, reeds bewapend zijn. Een voortdurend toenemend aantal der 126 Amerikaan sche schepen onder Panameesche-vlag zal eveneens bewapend worden en ge bruikt worden op zeewegen, die door oorlogszones leiden, BOTSING TUSSCHEN OORLOGS SCHEPEN. Tijdens ,vloo(manoeuvres zijn de Argentijnsche kruiser Ahnirante Brown en de torpedojager Corrientes tengevolge van een dichten mist op on geveer 54 mijlen van het zeebad Mar del Plata met elkaar ltr botsing ge komen. Volgens de tot nu toe ontvan gen berichten zijn door de botsing elf leden van de bemanning der torpedo jager gedood. SPUGEND GEBOORTECIJFER IN ZWEDEN. Volgen» de cijfers van het Zweed- sche bureau voor statistiek heeft het aantal in het tweede kwartaal van dit jaar in Zweden geboren kinderen 27.240 bedragen, hetgeen niet minder dan 1.400 en 1.650 meer is dan in de overeenkomstige kwartalen van 1040 en 1939. Da stijging van het geboorte cijfer heeft zich voorgedaan zoowel in de steden als op het land. JEF DENTN VERONGELUKT De bekende Meche'sohe cariltonbe- speler, JefDenyn, is tijdens een wan deling zoo oftgelukkig komen te val len, dat hij een schedelbreuk oplSsp en korten tijd daarna in het zieken huis overleed. 1 Hieronder volgt het tweede deel van het interview, dat het A.N.P. had met den heer F. L. Rambonnet, algemeen gemachtigde voor de oorlog- en de- fensieschaden. Over de verbeteringen, welke nog in de regeling zullen Worden aange bracht, deelde de heer Rambonnet het Volgende mede: De nieuwe huisraadschaderageling is al bekend gemaakt, doch er staan nog meer wijzigingen te, wachten. In de huidige regeling voor vergoeding van oorlogsschade wordt het ook als een groot bezwaar ondervonden, dat het besluit op de matërieele oorlogs schaden alleen rekening houdt met de activa en nie' met de passiva van net oorlogsmqleStslachtüffer. Er staat immers een bepaling in het besluit, dat voor schaden boven de 50.000. slechts een bijdrage wordt vefleend van 90 pet. Met het bestaan van schul den wordt daarbij geen rekening ge houden. De moeilijkheid wordt op de eenvoudigste wijze opgelost door de beperking tot 90 pet. te laten verval len an dus ook boven de 50.000, voor het volle bedrag een bijdrage,te verleenen. Een ander punt van bezwaar betreft 'de rentevergoeding. Voor schade aan onroerend goed, wordt van den eer sten dag van de maand af, volgende op die, Waarin de schade is ontstaan, een rente-vergoeding van 4 pet ver leend. Een dergelijke regeling geldt nog niet voor schade aan bedrijfstoe- rustingen en bedrijfsvoorraden. Blijk- oaar was men er van uit gegaan, dat deze op korten termijn .vu worden uitbetaald. De practi)k wa» echter anders en bovendien moest over de ten laste van de toekomstige schade uitkeeringen bij de provinciale stich tingen opgenomen credielen. een ren te van 4 pet. worden belas fd. Deze rentelast vervalt niet. maar er komt nog een veel -Ier- regeling: over de bijdragen In schade aan be drijfsvoorraden en bedrljfstoeruMin- gen sal nl.alsnog, gelijk zulks ook voor schade aan onroerend goed bet geval is, een rente van 4 pet. worden vergoe<l. Hierdoor wordt dus practisch de ïn- middeis aan de stiet!ingen over de opgenomen credielen betaalde rente bij de schade-afrekeningen weer It rugbetaald. Toeslagen aan veehouders. Ook op ander gebied kunnen betere regelingen worden verwacht. Het zijn vooral de boeren geweest, die o.a. dhor evacuatie van veeeen groot deel van de oorlegsslagen hebben moeten opvangen. Hierdoor is ernstig schade' geleden, waarin het noodig was te voorzien. Er Is derhalve een aanvullende rege ling in het leven geroepen ter tege moetkoming in de schaden win vee houders tengevolge van de waarde vermindering van hun vee tijdens de oorlogscvacuatie. Hierbij wordt rekening gehouden met den duur van de evacuatie en mtt eventueele ernst.ge beschadigin gen van het vee.'die. rnochten hebben p!a8ts gevonden. J Vergoeding van bezettings- schade. Een andere moeilijkheid !s nog/al tijd de onvoldoende regeling van de bezettingssjdhaden, aldus de heer R3mt01.net, Binnenkort kan een na- d»r.' regeling worden tegemoet ge zien, waarbij niet alleen hoogere ver goedingen in uitzicht worden gesteld, zoo b.v. voor de ingebruikneming van oftroerende goederen, maar waarbij ook voor allerlei schadegevallen als gevolg van 1 maatregelen en handelin gen van de zijde van de Duitsche mi litaire, waarin nog niet was voorzien, een vergoeding zal worden verleend. Onder bepaalde omstandigheden zal ook kunnen worden vergoed het ge mis aan inkomsten, door personen ge leden als gevolg van bemoeilijking of belemmering van de uitoefening van het bedrijf of beroep door handelin gen van de Duitsche weermacht. Tal loos zijn de schadegevallen waarom het hier gaat: men oefene echter nog, eenig geduld met de indiening van zijn' schaderekeningen totdat de re geling is afgekondigd. 8chade in de verboden kringen. Een laatste punt van bezwaar was de kwestie van de verboden kringen. Voor de hierbinnen gelegen huizen en boerderijen, welke waren wegge ruimd, werd vanwege het departe ment van Defensie geen schadever goeding verleend. Er is nu besloten, dat deze schadegevallen zullen wor den behandeld op den voet van j oor logsgeweldschade, derhalve ovi komstig het besluit op de materieele oorlogsschaden. Ook wordt de moge Hjkheid onderzocht om den herbouw v»n de boerderijen buiten de verbo den kringen gelegen, weer mogelijk te maken. Het A.N.P. schrijft; Zooais reeds gemeld is Rotterdam .Vrijdagavond jJ. wederom het doel ge weest van een aanval van Britsche vliegtuigen. Van groote hoogte werden een vijftigtal zware explosieve bom men en meer dan vijfhonderd brand bommen lukraak omlaag geworpen, dood en verderf brengend aan deze toch reeds zoo zwaar getroffen stad. Onder leiding ,van den waarnemend hoofdcommissaris van politie, den heer Roszbach, heeft een aantal journalisten met den Pressedezernent bij het Rijks commissariaat, den heer W. Janke, een bezoek gebracht aan een reeks plaat sen, welke door bommen zijn getrof fen. Zij hebben kunnen constateeren, dat wederom de burgerbevolking werd getroffen, zonder dat ook maar in het minst een geldige reden hiervoor ge vonden kan worden, met den besten wil van de wereld niet. In totaal beeft deze laffe aanval tot nu toe 118 dooden geëischt met 190 zwaar gewonden, waarvan een groot aantal zoo zwaar, dat zij er niet meer boven op zullen komen en nog een driehonderd lichtgewonden, die na te z|jn verbonden naar hun hals, voor zoover nog aanwezig en bewoonbaar,, konden terugkeéren. Bovendien wor den acht personen vermist, vermoede lijk liggen zij nog onder het puin. Een mededeeling in het eerste bericht dient evenwel gerectificeerd: gelijjckig is het gemeentelijk tehuis voor ouden van dagen niet geheel vernield, zoo- als werd gemeld. In het nachtelijk duister was het niet gemakkelijk de eerste, alarmeerende berichten op hun juistheid te toetsen. In waarheid zijn twee explosieve bommen aan weerszij den van den rechtervleugel, waar de mannelijke verpleegden zijn onderge bracht, neergekomen. Hierdoor werden 6 van de bejakrde bewoners op slag gedood; en 2 zoo ernstig gewond, dat zU later in het ziekenhuis zijn over leden. Ook zijn hier velen door rond vliegende scherven en gebrokt^, rui ten licht gewond. Indien de boiMhen evenwel een meter meer naar Jinks of rechts terecht gekomen waren, dan was er werkelijk van het gesticht niet veel overgebleven en zouden inderdaad alle 538 bewoners zijn omgekomen. Het hoofd van het tehuis, de heer J. A. van Ojep, Heeft ons rondgeleid en duidelijk bleek bij onzen rondgang, dat men hier by wijze van spreken door het oog van een- naald gekropen is. Door den luchtdruk zijn vrijwel alle ruüe- vernieïd, vele deuren zijn uit de hengsels gelicht. Groote vernieling is aangericht in het kerkzaaltje. De grond is bezaaid met glasscherven ejr'de ban ken staan schots en scheef oyer elkaar. Opmerkelijk'is, dat het altaar temid den van deze v.ernieling geheel onge schonden bleef. De getroffen kerken. Behalve dit tehuis voor ouden van dagen zijn nog enkele kerken getrof fen, zooals reeds gemeld en wel het aardige houten Noorsehe kerkje, dat indertijd uit Noorwegen hierheen is ge bracht en waar de Noorsehe zeelieden ter kerke gingen. Het vriendelijke, ge heel in Noorschen stijl opgerichte ge bouwtje is niet meer te herstellen. Ook de St. Elisabethkerk aan de Mathenes- serlaan moet als verloren beschouwd worden. Een zware explosieve bom heeft het middenschip geheel vernield en muren en fundamenten z(jn zoo ontzet, dat waarschijnlijk het geheele gebouw afgebroken zal rpoeten wor den. Het patronaat van de St. Ignatius- kerk in de van Vollenhovenstraat is eveneens gehee! verniel#door een vol treffer. Onze rondgang bracht ons ook naar het Museum Boymans. Op het terrein van het museum werden 71 brand bommen geworpen, waarvan velen een begin van brand deden ontstaan. Een woord van grooten lof en hul4e moet hier worden gebracht aan de beide nachtwakers van het museum, C. W. Paak en T. Wouters, alsmede aan den agent van politie P. J. Noordzij, hie terwijl het bombardement nog duurde, "onmiddellijk tegen de, brandhaarden optraden en het begin van brand bluichter met het in emmers gereed staande zand. Door hun energiek op treden hebben deze mannen voor komen, dat een van onze fraaiste musea met groote kunstschatten ver loren ging. De schade aan het tentoon gestelde is betrekkelijk gerii o.a. is het ontwerp van het vredespaleis van Kromhout beschadigd, dat hing 90 de tentoonstelling „Nedeëland bouwt in banksteen". De schade, welke het ge bouw heeft geleden, wordt door uen directeur, den heer Hannema, ge raamd op f 40.000. In de Zalmhaven liggen een zestal hospitaalschpen, welke bij de ge meente Rotterdam in gebruik zijn als hulpziekenhuis. Hief worden alleen zieke burgers verpleegd. In een van deze schepen was een operatiezaal in gericht DH schip werd door een bom getroffen. Het projectiel is dwars door het schip heengeslagen en op den bo dem van de haven ontploft. Door het lek is het schip vol water geloopen en gezonken. Zondag had men het'lek ge dicht en was het schip weer zoover leeggepompt, dat het boven water dreef. Ht zal evenwel naar een werf gebracht moeten worden om geheel te worden hersteld. Deze zes schepen zijn alle zeer duidelijk gekenmerkt met het roode kruis, dat allen oorlogvoerenden heilig heet te zijn. Een zwaar getroffen wijk. Het zwaarst getroffen is een wijk in het Zuiden der stad, bewoond door kleine middenstanders en arbeiders. Hifr is een reeks zware explosieve bommen neergeworpen, welke een aantal woonhuizen hebben vernield en geheele huizenblokken hebben bescha digd. Hier zijn ook de meeste dooden en gewonden gevallen, ruim zestig personen werden op slag gedood. Men moet zich het gebeurde voor stellen. Rustig zijn de menschen bij een, na volbrachten dagtaak. Zij zitten in hun huiskamer, temidden van hun gezin, of scheppen nog een luchtje op straat. Enkelen, die den volgenden dag wederom vroeg naar hun werk moe ten, begeven zich reeds ter xuste. Daar hoort men op groote hoogle vliegtui gen brommen, zóó hoog zijn de toe stellen, dat het bijna niet gehoord wordt. Men let er niet op. Dan, plotse ling, een gefluit, dat enkele seconden duurt, gevolgd door de zware knal van een ontploffing. Daarna nog een knal, en nog een en nog een..;... Deze knallen gepaard aan het gekraak van instortende huizen, het gerinkel van glas, het gekreun en geroep van ge wonden, het gehuil van vrouwen en kinderen Men vraagt zich af waarom dit alles moest geschieden. Militair voordeel viel er niet te behalen. Waarom dan? Militaire deskundigen veronderstellen, dat men aan de overzijde van het Ka naal Rotterdam beschouwt als een ge makkelijk oefenterrein, als een ma noeuvre-terrein voor lónge, nog niet geoefende piloten. De srad is gemakke lijk te vinden en niet verjvan huis. Men kan veel bommen meenemen en men behoeft geen zware versperringen van luchtdoelgeschut te doorbreken. Het gevaar is betrekkelijk gering en men kan probeeren van groote hoogte een bepaald gebouw, dat duidelijjt' te zien is, te raken. Bovendien kan men een groot aantal bommen lukraak werpen, in de hoop ook nog wel ergeys een of ander militair doel te raken. Deze veronderstelling, dat Rotterdam gebruikt wordt als oefenterrein wordt nog versterkt,'doordat, Engeland bij zijn zoogenaamd non-stop offensief, ondernomen om den bolsjewistischen bondgenoot te verlichten, niet alleen vele vliegtuigen heêft verloren, doch ook vele goede, geoefende piloten. Ve len van hen zjjn gevallen, anderen krjjgsgevangen gemaakt, weer anderen zijn gewond naar huis teruggekeerd. Dat dit zoo is blijkt wel uit het feit, dat den laatsten tijd talrijke zeer jonge piloten, jongens vap zeventien of acht tien jaar, uit omlaag gescHoten vlieg tuigen krijgsgevangen zijn- gemaakt. Bij het bombardement van jongst leden Vrijdag, dat bijna twee Uur heeft geduurd, zijn meer din 40 straten der stad getroffen. Dat de schade niet veel grooter is geweest, is te danken aan het onmiddellijk krachtig optreden van de hulpdiensten, zoodat elk begin van brand onmiddellijk kon worden bestre den en nergens het vuur om zich heeii kon grijpen. Zeer aanzienlijk is ook de glasschade. Enkele honderdduizenden vierkante meter glas is vernield. Een groot geluk is, dat vele bommen geen doel hebben getroffen. Zij zijn of wel ontploft op het open veld, ofwel in het geheel niet ontploft. Ook liggen er nog een aantal tijdbommen. Hiervan is eén Zaterdag ontploft voor het huis van ds. Buffinga. De geheele voorzijde werd hierdoor vernield, waardopr de kostbare jdMitheek verloren gegaan is. De aanjfffl geschiedde van zeer groote hoogte, naar schatting meer dan 7000 meter, Het zicht was zeer goed, de maan„Bcheen helder en bovendienjyer- den nog een aantal lichtfakkels Afge worpen. Met verwijzing naar het desbetref fende bpnaanwijzingg bericht wordt voor de^goede orde onder de nandacht van houder» van bonkaarter M, N en O gebracht, dat gedurende net tijdvak van 8 October" tot en met 27 December a s. uitsluitend de met 14 genummerde bon van de bonkaart O rech| geeft op het koopera ven twee liter -troleum voor kookjoeleinden. Hoe dikwyls niet wordt dit spreek woord werkelijkheid? en hoe dik wij Ia hebt u uitgesteld uw bijdrage voor de Nederiandsche ambulance te storten, hoewel u zich stellig voorgenomen had dezen menschlievenden arbeid te steu nen? Toch zoudt u niet willen, dat, als straks de ambulance uitrijdt, gij niet hebt bygedragen aan de totstandko- nung daarvan. Stel daarom niet meer uit en voorkom daarmede, dat van uit stel afstel komt) Stort vandaag nog uw bydrage op girorekening 8-7-B-6-0. Nederlandseh« ambulance, Koninginnegracht 22, 's Gravenhage, DE VERBEURDVERKLARING VAN VOORWERPEN Een verordening van den secretaris-, generaal van het departement van Ju stitie bepaalt, dat de, voorwerpen, wel ker vernieling of ónbruikbaarmaking by een veroordeeling wegens een straf bare handeling op grond van de gel dende wettelyke voorschriften is gelast, in plaats daarvan moeten worden ver beurd verklaard indien deze voorwer pen voor de volkshuishouding van be lang zijn. De vernietiging van waarde, die van belang zijn voor de volkshuis houding en die in verband met de ver oordeeling van strafbare handelingen thans dus worden verbeurdverklaard, voor zoover zij voorwerpen van de strafbare handelingen waren, wordt daardoor vermeden. DE BU HUWELIJK OVER TE LEGGEN STUKKEN. Het nieuwe Verordeningenblad be.' helst een verordening van den secre taris-generaal van het departement van Justitie die de moeilijkheden uit den weg ruimt voor het verschaffen van stukken, die voor de voltrekking van het huwelijk moeten worden overge- lagd en wel ln die gevallen, waar als gevolg van de bijzondere omstandig heden die zich sedert 10 Mei 1940 heb ben voorgedaan, niet de beschikking over deze stukken kan worden ver kregen. Ia sulke gevallen kunnen volgens de nieuwe verordening andere stukken of verklaringen bij rechterlijke be schikking tot voldoende vervanging der. niet te verkrijgen documenten verklaard worden. De beschikking kan door een des betreffend met redenen omkleed ver- zoekschrift gevraagd worden aan de arrondissementsrechtbank binnen wel. ker distriet het huwelyk voltrokken- zou moeten worden. Tegen de rechter lijke beschikking is geen hooger beroep mogelijk en in de huwelijksaete moet van de beschikking melding gemaakt worden. Door deze verordening worden tal rijke huwelijkscandidaten, die tot dus ver wegens de afwezigheid van do noodzakelijke stukken niet konden huwen, in staat gesteld thans een gel dig huwelyk te sluiten. UITBREIDING NEDERLANDSCHE P. K. S.S.-Obersturmfiihrer Kelderman, waarnemend commandant van de Ne- derlandsche P. K. deelt mede, dat de taak, die zijn P. K. te volvoeren zal krijgen, zoodanig wordt uitgebreid, dat r.og plaats is voor chauffeurs, teeke- naare, radio- en filmtechnici, fotogra fen en huishoudelijk personeel. Zij, die zich hiervoor opgeven, ontvangen na goedkeuring een militaire opleiding van ongevt® 4 weken, waarna nog een aanvullende vakopleiding van 2 3 weken volgt. Aanmeldingen moeten zoo spoedig mogelijk geschieden bij den adjudant van het Vrijwilligers-legtoen Neder land, Kdfcinginnegracht 22, Den .Haag, tel 114435. VRACHTAUTO DOOR TREIN GEGREPEN. Hedenmorgen is een leege vrachtauto komende uit Groningen op den be waakten overweg aan de Heemskerck- laan aldaar daar de overweg niet ge sloten was, gegrepen door een leegei» werkliedentfein. De auto werd totaal vernield. In de cabine bevond zich de 37-jarige, gehuwde chauffeur, J. Slui ter, dje zwagr gewond werd. Tengevolge van de hotsing i» da tweede wagon van den uit zes wagons bestaanden trein ontspoord, tor wijl da locomotieif, die- in dé rails bleef, asn de voorzijde zwaar beschadigd we-d. Met het opruimiregswerk is nnmiddel- lyk begonnen. Een streng onderzoek naar da .schuldvraag zal door de spoorweg autoriteiten worden "Ingesteld. MasanMMMam Zon off 7.50, onder 19,05. 'Mm onder 9.49, op 20.14, Mee is verplicht le verdnb- teren >ao zonsondergang »o» tOMt#OWi Lr.ntear.es ven voertnigee moeten bij Jpeoodergaag ontstoken worden. KI»

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1