lesloten troepen - Wjasma vernietigd J «nsdag^ October 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Aantal gevangenen in totaal - meer dari 3 miltioen titaan No. 20759 Brnu: MARKT u. ra* nu MnkMtai «MN Engelsche landing te Archangel lijp hecht er geen beteekenis aan De aanval op Moskou. (fctfTMzensk TOELA JEF9EMKOf ©i WÏ7) Het Donetzbekken. 'v> Er-K R A I lexandrowsk STALINQ. I TaGANR \AZOF- S schepen tot zinken gebracht. den- BÓLSJEWISTiSCHE TYRANNIE IN DE RANDSTATEN. Wat een Russisch, chirurg beleefde. Sovjet-horden achter het front. Inkwartiering ten verwarming. HET VLIEGTUIG- ONGEVAL IN INDIE. Generaal Ter Poorten aanvaardt voorloopig het opperbevel. Het socialisme van de N. S. B. OUDSCHE Chefredacteur: r. TIETER, Gouda. y e Victorte Duitsch- jatuf wint voor Europa, of olie fretten. 0,1 opperbevel der Duitsche „imaöit maakt bekend: s strijdkrachten van den te- f I «dander, die in de omgeving i ÜTffiasma zijn ingesloten, zijn t definitief vernietigd. Ook 5 I ede omsingelde gebieden rond- Bfjansk schrijdt de ontbin- 8 Ztm den vijand onophoude- S S voort. Het aantal in dezen j. Lddijen dubbelen slag ge- 8 «ukte gevangenen is inmiddels m boven de 500.000 gestegen. 3 .Het totale aantal der Sovjet- 8 I Mingenen, die sedert het begin t I m de veldtocht in het Oosten J dn gemaakt, is reeds thans tot f J!e boven de drie milhoenvge- 3 |j (tegen. t mMVVMxwl K STRIJD OM LENINGRAD EN MOSKOU I ta Duitsche militaire zijde wordt ideeld: en vergeefsche uit. i richten de in Leningrad "Sovjettroepen zich ten Het gebruikmaking y,an alle rhire itrijdkrachten trachtten b bdijewisten steeds weer opnieuw ia uuwen ring der Duitsche troe- Ija te verbreken. Behalve zware ma- 1 -jrliezen hebben de bolsjewis- IktoMmte verliezen aan menschen- bmulbire en industrieele installa- l na Leningrad liggen onder het s l ier zware Duitsche artillerie en hagel der Duitsche bommen. 1 i een der laatste nachten nis duizenden kilo's brisant-, en nen bij goed zicht op de «uitgeworpen. fit den strijd om Moskou aangaat, WitdeN.R.C. uit Berlijn: [0? de dezer dagen van vijandelijke f gelanceerde bewering, dat de r bevel zou hebben gegeven, dat op 20 October moet zijn ver kan men van Duit/cTie zijde tkb antwoorden, dat dit een .door- s manoeuvre is, welke ten doel 8de Duitsche politieke en militaire N. indien Moskou op den genoem- i datum nog in Sovjet.Russische «ta tou zijn, op onjuiste prognoses p*ljmn. Uiteraard heeft noch Hitier goneraal-veldmaarschalk von ®itsch zulke termijnen gesteld, ïtien in de Duitsche pers versqhe- 'uart van den loop van het front Jwlge dagen geleden blijkt, dat het ^ie front zich. op circa 100 km. ten van Moskou bevindt. Sindsdien de Duitschers nog vorderingen, «t en volgens onze laatste infor- "hjn de Duitsche pantserwagens .de hoofdstad reeds zoo dicht genaderd, dat door de veldkijkers de torens van het Kreml kunnen worden gezien. Dit betreft dan de troepen, die een reehtstreekschen stoot naar Moskou hebben ondernomen. Uit het Zuiden of Zuid-Westen' nadert ook de tweede groep van generaal-veldmaarschalk von Bock uit de richting Orel via Toela Moskou. Hieruit blijkt dus, dat de Duitsche strategie er' op uit is ook Moskou tot voorwerp van Be tangbewe ging te maken. VERKLARING VAN CHURCHILL Naar de Londensche berichtendienst meldt, heeft Churchill in het Lagerhuis geweigerd een verklaring over de situa. tie aan het Oostelijk front af te leggen. Churchill was van meening, dat men dit liever aan het Sovjet-opperbevel moest overlaten, dat den grooten 'slag leidt. „Ik matig mij niet aan onder de huidige omstandigheden iets aan de rapporten van het Sovjet-opperbevel toe te voegen." Shinwell vroeg daarop, of de premier kennis droeg van het feit, dat in het geheele land aanzienlijke ongerustheid bestaat. Churchill gaf een ontwijkend antwoord. Hij verklaarde gedn voor. stander te zijn van een discussie over deze aangelegenheid of) het huidige moment, hetzij in het openbaar hetzij in geheime zitting. ENGELSCH EXPEDITIECORPS IN ARCHANGEL. De Berlijnsche correspondent van de N.R.p. telefoneerde gisteravond: Het heden in Berlijn binnenge komen bericht betreffende de landing van een belangrijk Engelsch expedi tiecorps in Archangel, de Sovjet-Rus sische haven aan de Witte Zee, heeft in Berlijn niet die verrassing veroor zaakt, die men zou meenen te mogen verwachten. Men denkt aan een actie van Engelsche zijde. Ofschoon men in Berlijn van het bericht van de Engelsche onder neming geen bevestiging had ontvan gen, ook door Engeland zelf niet, be staat er in goed ingelichte kringen te Berlijn geen aanleiding aan de juist heid van «dit bericht te twijfelen. Een grootsch militair belang meent men aan de Engelsche - ctie niet te be hoeven toekehnen. Archangel ligt meer dan duizend kilometer van het eigenlijke oorlogsterrein. Het Engel sche expeditiecorps zou al heel sterk moeten zijn en dit niet alleen nume riek om van Archangel uit met succes den moeilijken opmarsch naar het Zuiden te ondernemen, nog daarge laten dat men daarbij ten zeerste door de weersomstandigheden zou moeten worden begunstigd. In militaire kringen te Berlijn acht men het uitgesloten, dat deze expe ditie nog tijdig op het belangrijkste ïTASJKOT (Kirrty 1 i SERGIJEFL MOSAISK WSJASMA fPodolsk KOli>MNA êSERi AW A Ljudmow LSOCT5JINI BRJANSK B JE LOW/ 'MZENSK\ IEL 50 100 JELET k>«rtje Ij de "HUüttei De JtUjdkrli «g propte deel en vinden zich in de omgeving van ik ra enten d VAN AÉLf der Du i lach e legert be- i ifoaaick. Ingesloten te Soetsjinitsji en tussehen Bjelow en Toela. oorlogsterrein kan zijn om den strijd daar te beïnvloeden. Van Archangel leidt een spoorweg naar Mjjjfekou, die op de hoogte van Wologda nog gen vertakking heeft naar Leningrad. Deze spoorweg moet echter voor Bet vervoer van groote troepencontingin- ten en wapens niet geschikt zijn. Bo vendien is de haven van Archangel* in tegenstelling tot Moermansk niet ijsvrij. Men vermoedt, dat de Engeldchen Archangel hebben gekozen omdat Moermansk te dicht bij de Noorde lijkste frontlinie, waar generaal Dietl met'zijn troepen staat, is gelegen. Van Duitsche zijde neemt men de Engelsche Jgnding té Archangel mili tair beschouwd niet au sérieux en men gelooft in deze actie meer een propagandistische dan een ernstig militaire manoeuvre te moeten zien. LUK VAN LENIN NAAR OERAL OVERGEBRACHT? De correspondent der Hearetbladen te Sjanghai, von Wiegand, meldt dat de bolsjewieken het lijk van Lenin, dat op het Roode Plein te Moskou in een mausoleum was opgebaard, vandaar hebben weggevoerd, waarschijnlijk naar den Oeral. Verder schrijft von Wiegand, dat God blijkbaar de gebeden* van den aartsbisschop van Canterbury om de goddelooze ütalin-regeei ing te redden niet heeft verhoord. Dat was dezelfde bisschop, die het als'een zware zonde zou hebben-beschouwd, een' ge scheiden Amerikaansche dame met den hertog van Windsor "in het huwelijk te verbinden. Nu echter heelt deze aarts bisschop het wel met zijn" godsdienst kunnen vereenigen de bolsjewistische moordpartijen te vergeten en te bidden voor die moordenaars. CHARKO Walki KONSTAnJIQ- t? NOGR 50 100 rSJOE' km STAROB^ELSK SLAWJANSK BJ^L'OWOOSK JEE v* j M KOEPJANSK n POLTAWA QtGANSKOJ PAWEOGRAD BAGMOED LOEGA /y KAME JOESOFKA MARIOEPOL MELITOP BERDJAN „DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA SC^EEPSBOTSINC BIJ SCHONEN Bij de Zuidkust va"iT"S?bonen zijn naar het Zweedkehe telegraaf-agent schap meldt, het I) sense helst oomschip Sonita en het Wvee'lsche/stoomschip Sojan ihet elkaar in botefng gekomen Eerstgenoemd schip ^zenk .binnen een minuut. Van de uit 25 personen be staande - bemanning konden slechts vier man. waaronder de kapitein, wor den gered en naar Trclleberg worden overgebracht. BRITSCHE SOVJETTROEPEN VERLATEN TEHERAN. Volgens een bericht van Associated Press uit Teheran heeft het Britscae- gezantschap daar medegedeeld, dat de Engelschen en de Sovjets zich bereid verklaard hebben hun troepen uit Teheran terug te trekken. De nieuwe Sjah van Iran-is, volgens een Reuterbericht, ontheven van zijn plichten als opperste bevelhebber van het leger Ook het opperbevel over de gendarmerie, dat tót dusver door den sjah werd gevoerd, is hem ontnomen. inxxwixwiawm.'m.iwn Zes koopvaardij- SI BRITSCHE VLIEGTUIGEN AAN HET KANAAL NEER- - GESCHOTEN. Het opperbevel der Duitsche weermacht maakte gister bekend: In het Oosten nemen de ope raties het vastgestelde verloop. De in het gebied van Brjansk in gesloten strijdkrachten van den tegenstander zijn in verscheidene groepen verslagen. Hun vernie tiging in het moeilijke boschter rein schrijdt gestadig voort. Reeds gisteren was het aantal gevangenen in den dubbelen slag van Brjansk en Wjasma gestegen tot over de 350.400. Dit aantal' neemt nog vportdurend toe. Ge vechtsvliegtuigen bombardeer den in den nacht van 13 op 14 October met goede uitwerking belangrijke militaire inrichtingen te Leningrad. Torpedomotorbooten drongen in den nacht van 12 op 13 Oct. tot de Britsche kust door en vie len een door torpedojagers tor pedomotorbooten en vliegtuigen krachtig beschermd vijandelijk convooi aan. Ondanks hevjgen afweer en herhaalde gevechten met de superieure escorteerende strijdkrachten brachten de torpe domotorbooten zes gewapende vijandelijke koopvaardijschepen tot zinken, van tezamen 18.000 brt. Zij keerden ponder eigen verliezen terug. In den afgeloopen nacht wa ren luchtaanvallen gericht op verscheidene Britsche vliegvel- Bij vluchten van Bntsche vliegtuigen naar de bezette ge bieden aan het «Banaal leed de vijand gisteren zware verliezen. Jagers. iuchtdoelartillerie en marine-artillerie schotep 31 vij andelijke vliegtuigen neer. Een» eigen toestel ging verloren. Brit sche bommenwerpers wierpen vannacht brisant- en brandbom men op verschillende plaatsen in West-Duitschland en in het Noord-Duitsche kustgebied. Nachtjagers en luchtdoelartil-. lerie schoten vijf vijandelijke machines omlaag. Het Noordwestelijk deel van de zee van Azof, ten Noorden waarvan het Donetz- kolenbekken gelegen is. De strijd om Melitopol, Berdjansk en'Ma- riopol ia hier geëindigd; de Sovjet-troepen IfAABT VAN PELT zijn aldaar verslagen. De Duitsche troepen bevinden zich in het Noorden tussehen Poltawa en Charkof, in het Zuiden vóór Taganrog; van Rostof zijn zij slechts 70 knr verwijderd. SS-Pk Ned«rlandsch Legioen De laat ste salon-communist in de randstaten Est land. Litauen en Letland is na een jaar Savjet-regfem wel volslagen genezen van zijn bolsjewistische neigingen. De les Is te hard en tie duur, anders zou men haas^ wenschen, dat diegenen onder onze land- gettooten, de willens en wetens doof en blind zijn, haar eens ondergingen. Wat de Sovjet- terroristerwgedurende het Jaar van hun be zetting, de^bevolking dezer randstaten heb ben aangedaln.. tart eiken vorm van be schaving en gaat de gruwelijkste voorstelling I^l^^and, enkele kilometers ten Zuiden an de Sovjet-Russische stad Ostrof, over nachtten wij in het huis vagi een eenvoudig landsman.. De keus was voortreffelijk Wij werden er ontvangen als .Aievrijders". Over dit vriendelijk huis lag diqpe rouw. Ooze gastheer bleek een Russische chirurg te zyn, die voor den oorlog als geneesheer- directeur een groot ziekenhuis leidde in Pensa. Tijdens den wereldoorlog werden in zijn ziekenhuis rond 60 000 gewonden geope reerd, waarvan ruim 2000 door hem zelf. De revolutie joeg hem weg van zijn eigen haard en bodem, in Letland bouwde hij een nieuwe prakt'jk op en^ doceerde aan de universiteit" te Riga. Doc£f ook hier vervolgde hem het bolsjewisme, zij het dan ook na twintig-jarigen nieuwen moeizamen arbeid Zijn eenige zoon, luitenant in het Letland- sche leger, werd verleden* jaar gevangen ge nomen en weggevoerd, hetzelfde lot onder ging zijn schoonzoon, een ingenieur ^De Gepeoe lichtte hen des rfèchts van het bed Waarheen de ongelukkige jongelui gevoerd zijn. weten de ouders niet. Wat zij gezien hebben van andere jeugdige kameraden, $oet hen bidden, dat beiden m«f dood zcud- zijn.... D' ch die vreecelijke onzekerheid Het is moeilijk als gast een brok eten door de keel te krijgen, wanneer zooveel leed mede aanzit aah den disch Wat het bolsjewisme van de „heilfcgé" Russische aarde overliet en de zoo karakte ristieke oud-Russische cultuur, schetsten wij reeds in een vorig artikel. Wat het in de zielen der Sovjet-onderdanen verwoestte, is nauwelijks te beschrijven. Ongeveer een kwart-eeuw heeft dit verfoeilijkste aller ter- reur-systemen ongebreideld voortgewoekerd De opgloeiende jeugd werd ingeprent, dat Sovjet-Rwland de heilstaat was. Dat Het overal elders ln de wereld vee! slechter gesteld \Cas De Sovjet-bladen brachten on beschaamde leugenberichten uit West-Europa en Amerika, waarin gewaagd werd van hon gersnood en pestilentie, en omdat Sovjet- Ru.slani|Aermetisch afgesloten gehouden werd van de Duitenweyeld. ervoeren de bewoners geen tegenspraak. Wie uit het buiterla*" terugkeerde of binnendrong, werd of angst vallig bewaakt en geïsoleerd, 'of gevangen gezet en „geliquideerd". De Sovjet-krijgs gevangenen had men zoo verzekerd, dat zij zouden worden doodgemarteld, dat zij den Roode Kruissóldaat, die* hen laafde en ver bond, rog in den rug beschoten. Dat is de vrucht van een kwart-eeuw afschuwelijke rrassa-suggestie bij een vo'k. dat door zljr. lavische ziel meer dan eenige volk ter wereld eevoelig is voor psychische beïnvloe ding. Dit moge wellicht de verklaring zijn van den onbegrijpelijken weerstand, dien de Sov- jet-armist biedt aan den tegenstander, hoe wel hij eigenlijk niets te verdedigen heeft dat den Inzet waard Is van lijf en leven Aan het front wordt hem bovendien geer keus gelaten. Voor hem staat de vijand, achter hem de politieke commissaris met het dreigende machinepis^gl. Het gevaar der „partlsanen". M$ar ook daar waar de Duitsche kolonnes reeds lang zijn voorbijgemarcheerd, in de onmete'ijke oerwouden enA>p de schier on eindige vlakten, zwerven nog bolsjewisten- horden „Partisanen" noemt de Duitsehe soldaat hen. Deze Partisanen, samengerot tot secties en compagnieën, maken de opmarsch- wegen onveilig, snijder telefoon- en tele graafdraden door en tr -hten allerwege door springladingen, vernielingen aan tê richten aan bruggen en verkeersmiddelen Zij oefr nen hun bedrijf uit in het nachtelijk duister Als koerier, terugkomende van het front ten Noorden van het Rmenmeer. hebben wij op den weg tuSschen Luga en" Pleskow des nachts midden tussehen deze benden inge zeten. Slechts drie man sterk, in een auto. die zooveel frontervaring had opgedaan, dat zijn beste binnenband twee-en-dertig repa ratieplaksels droeg Een k'eine „Qrtskom- mandaafur" drie-en-d*rtig geweren sterk, ond«r commando van een ouderen kapitein. drie-en-d*rtig geweren sterk, die den wereldoorlog nog had medegemaakt was onze redding Wat deze Ortskommandenturen daar aan ordenenden arbeid verrichten, dikwerf in gebiedsdeelen, zoo groot als een geheele Nederlandsche provincie, grpnst aan het on gelooflijke. Lang zulten de Sovjet-benden het even wel niet kunnen uithouden. -Iry de eerste plaats dreigen de honger en de naderende winter, ten tweede zyn zU van hun operatie basis Leningrad volledig afgesneden, ten slotte worden zij toch opgespoord en... neergelegd* of ontwapend door de rustelooze Duitsche zulverlngspetrowlldl. SS-Hauptsturmruhrer W. ffulstijn Ifiat volk is groot, dat zijn ge meenschap waarachtig beleeft. Daarom is de Winterhulp een eerezaak voor iederen eNederlan derf Mr. B. J. M. ban Spaeridonck. Gironummer van de W.H.N. 5553. REGELING GETROFFEN. De secretaris-generaal van het de partement van Handel, JBijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat de kolenvoorziening voor dezen winter voor leden der Duitsche weermacht, die ingekwartierd zijn bü particulie ren, opnieuw geregeld is. Dientengevolge krijgen de kwar tiergevers voortaan „Kohlengutschei- ne", die. recht geven op het koopen van tji H.L. 37,5 K.G. brandstof. Deze „Koblengutscheine" zijn rood met donkerbruinen qpdruk en dragen het opschrift: „Deutsche Wehrmacht Niederlande. Ko'engutschein für H.L. 37,5 K.G. Kohle (10 Tagen)". De „Knhlengutscheine" worden door den ingekwartierde telkens na tien dagen aan den kwartiergever' over handigd. Hiervan zijn uitgezonderd pensions met centrale verwarming en alle hotels. Deze bedrijven worden door deNederlandsche distributie diensten van kolen voorzien. De algemeene voorschriften voor de weermachtbonnen geden ook voor de „Kohlengutscheine". Zij mogen slechts door den kwartiergever inge.- wisseld worden, indien hij tegelijker tijd het inkwartieringsbewijs over legt. Indien zij door de leden der Duitsche weermacht zelf ingewisseld wordenbehoeft het inkwartieringsbe wijs niet getoond te worden. De kwartiergevers mogen „Kohlengut scheine" alleen van de bij hun inge kwartierde leden der-Duitsche weer macht, politie of .S.S., van de ver sterkte grenswachtdienst, de DUlt- sche rijkspost of de Duitsche spoor wegen, zoomede van niet uniform- dragende leden dezer organisaties, in dien zij van een bewijs voorzien zijn, dat zij tot één dezer organisaties be- hooren, aannemen. Voorts genieten leveringen op „Kohlengutscheine" voorrang vóór alle andere leveringen en mogen, in dien zij overeenkomstig de voor schriften aan den kolenhandelaar worden aangebeden, zonder dringend^ redenen niet geweigerd worden. Over treding van bovenstaande voorschrif ten kan met gevangenisstraf van ten hoogste 8 jaren of geldboete van teli hoogste 100.000 gulden worden ge straft. In een officieele publicatie zijn na dere bijzonderheden .vermeld betref fende de inlevering der „Kohlengut scheine"' door klein- en groothande laren. TERMUN VAN INDIENING MOBIELE PACHTCONTBACTEN. In de Ned. Staatscourant van gisteren is opgenomen een tweede besluit van de secretarissen-generaal van de departementen van Landbouw en Visscherij en van® Justitie betreffende de wijze van verpachting. Daarin wordt de termijn, waarbinnen mobiele pachtcontracten bij het pachtbureau moeten zijn ingediend, van 2 op 8 maanden gebracht. Het besluit heeft terugwerkende kracht tot 23 Juli 1941, en treedt heden in werking. „ONZE OORLOGSINVALIDEN, NU EN STRAKS". Max Blokzijl spreekt hedenavond van 19.45 tot 20.00 uur voor de microfoon van den Nederiandschen Omroep (Hil versum II) over: „Onze oorlogsinvali den, nu en straks". Omtraa het vliegtuigongeval te'Ba tavia, vfrarbij deVommandant van het Ned. Indische lege., luitenant-gene raal Berenschot, om het leven is geko men, worden nog de volgende bijzon derheden medegedeeld. Kort na den start weigerde de linker-nvotor, waar door het toestel om den linkervleugel draaide en neerstortte op een vlak bij het vliegveld gelegen huis. De bewo ners kwamen hierbij om 't leven, waar door het aantal 4ooden, met de vijf in zittenden van het vliegtuig, tot 24 is gestegen. Toen het toestel den grond raakte, vloog de benzinetank in brand, zoodat het voor ooggetuigen onmoge lijk was hulp te bieden. De lijken van generaal Berenschot, kapitein Knapp, de beide onderofficieren en van 'den Britschen vliegerofficier Watklns, die met moeite geïndentificeerd konden worden, zijn naar het militaire hospi taal te Batavia vervoerd. Naar wl' ver der nog vernemen ,is de chef van den generalen staf in Nederlanüsch-ïndië, generaal-majoor Ter Poorten, die voor een bespreking naar Ma*illa was ver trokken, telegrafisch teruggeroepen. Vóotloopig is generaal-majoör Maurer met de waarneming van het legercom- mando belast. In den Volksraad is de overleden legercommandant, in een rede van den voorzitter herdacht. Na der wordt gemeld, dat generaal' Ter Poorten gisteren te Batavia is aange komen en voorloopig het opperbevel oyer het Ned.-Indisèhe leger aanvaai-d heeft. RADIOBEDE VAN E. VOORHOEVE Voor den Nederlandschen Omroep heeft E. Voorhoeve, chef van de afdee- ling propaganda van de N.S.B. een rede uitgesproken, waarin hij ojn. betoogde:- Het nationaal-socialismt wil het volk organiseeren in één groot arbeidsfront, dat met dien steun van den staat U opgewassen tegen .de zelfzucht van en kelen, tegen de volksvijanden van bin nen. De machtige Vijanden van buiten kunnen vanzelfsprekend' slechts door nog machtiger groepen van bondgenoo. ten onschadelijk gêmaakt en gehouden werden. Dat eene gtoöte arbeidsfront zal uit.onderseheidene groepen of orga nen móeten bestaan, de onderscheidene «roepen eri organen der onderscheidene neroepen eh bedrijven, geleid door de beste beroeps- en bedrijfsgenooten. De taak van deze organen en van den staat moet het in de eerste plaats zijn den jongen mensch in de gelegen heid te stellen zijn beroep of het be drijf te leeren. Hun tweede taak is het den leerling op zijn kennis en zijn Wundt te beproeven, alvorens hij als producent op de gemeenschap losge. laten wordt. Hun derde taak is hel er voor te zorgen, dat het beroepsrecht wordt gehandhaafd en dat de beroeps plichten blijvend worden vervuld. Hun vierde taak is het, er voor te zorgen, dat de arbeid onder mensch- waardjge omstandigheden wordt ver vuld. Hun vijfde taak is het. er voot te zorgen, dat voortgebracht wordt dat gene, waaraan en voor zoover daaraan behoefte bestaat in binnen- en buiten land. Hun zesde taak is het er voor te zorgen, dat de prijzen zóó worden vast- gisteld, dat de voortbrengers en de handelaren daarvan die vruchten pluk. ken, dat zij mensehwaardig kunnen leven. Hun zevende taak is het ervoor te zorgen, dat het geldwezen de voort brenging en het verbruik, het bezit en het gebruik dient en vergemakkelijkt. Hun achtste taak is het ervoor te zor. gen, dat de arbeider, de werker, ook bij ziekte df ongeval mensehwaardig kan leven, dat bij zijn dood zijn familie mensehwaardig «kan leven. (Daarbij zullen de arbeidsorganen er voor heb ben te zorgen, dat er tussehen de be roeps- en de bedrijfsgenoten echte a 'oeidsgemeenschap, echte kameraad schap bestaat. VRAAGGESPREK MET MR M. M. ROST VAN TONNINGEN OVER HET ECONOMISCH FRONT. Hedenavond zal over Hilversum 1 van 19.20 uur tot 19.30 uur een vraag gesprek uitgezonden worden met mn M. M. Rost van Tonningen, over het economisch front. n%uvnm«nunmA Zon op 8.06, onder 18.44 Maan op 2.34, onder 16.56. Men lpvtr{ffichl te verduis teren van zonsondergang tot zonsopkomst Lantaarn» van ^oertuiger j poeteir bij zonsondergang J 5 ontstoken worden. S^w\%'nw'm«sK«smAvJ K 112

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1