it legers van ot>| [jniosjenko vernietigd 20 October i94i NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN De toekomstige. ion Ch Hlocut 657.948 gevangenen, 1241 tanks err 5396 stukkan geschut i, e/k r A I NE0ERLAN0SCHE ZELFSTANDIGHEID Lgnrog oen de Zwarte Zee genomen - Moot van beleg te Moskou. i^rsjoe starob^elsk QtGANSKOJ GRAO BAGMOED lexandrowsk berdj^nsdel£?3* De Amerikaansche neutraÜteitswet. De z.g. torpedeering van de Kearny. NIEUWE JAf>ANSCHE KABINET GENIET VERTROUWEN. De vloot paraat. Verklaringen van Bevin. De stemming in Engeland Naar aanleiding van de recente verklaring- namens den Führer OUDSCHE No. 20763 Bmeaai MARKT U. TBU VU Postrekening «SIM Chefredacteur: F. TOETER. Ootids. k; iKKmanMSiHi DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA. Bet opperbevel der weermacht gokt d.d. Zondag bekend: Tusehen de Zee van Azof en m ponetx schrijdt de achter- «IllBg van den verslagen vijand ggnuces voort. Formaties van rVilfen-SS namen in huizen- n straatgevechten de havenstad npnrog in. Op de Krim werden g den afgeloopen nacht Sovjet- dierveiden gebombardeerd.- De dubbele slag van Brjansk ge Wjasma is zegevierend geëin- tli Onder het opperbevel van Koeraal-veldmaarschalk von leek hebben troepen van het piitsche leger in de nauwste sa- geowerklng met de luchtvloot en generaal-veldmaarschalk laaelnng de bolsjewistische le- Ktfroep van maarschalk Timos- Jtako ter sterkte van acht legers ■et (1 infanterie-, zes cavalerie- n nven pantserdivisies alsmede M pantserbrigades vernietigd. De getallen uit het extra-bericht na gisteren zijn intusschen ge degen tot 657.948 gevangenen, 1141 tanks en 5396 stukken ge- nkat. Een onafzienbare hoeveel heid oorlogstuig werd buitge- ■ukt of vernietigd. De bloedige mliesen van ded vijand zijn wederom zwaar, Apn deze ope ntin namen deel de legers na generaal-veldmaarschalk von llsge, van de Generalobersten htibeiT von Weichs en Strauss, ilsuede de pantserlegers van de IkMralobersten Guderian, Hoth eaflöppner en van den generaal iw pantsertroepen Reinhardt. In den strijd tegen Groot- Mttannië hebben geveohtsvüeg- Mgea in den afgeloogien nacht kiTens aan de Engelsche Zuid- ■aftast gebombardeerd. Tal van branden ontstonden. De vijand is in den afgeloopen ■aeht niet naar Duitsch gebied prlogen. InctNAANVALLEN AFGESLAGEN. In den middensector rondom Kalinin BbftV. van Moskou)-zijn krachtige IWijewistische tegenaanvallen succes- I bi afgeslagen met zware, bloedige RWliezen voor den tegenstander. I J»de Oakraine hebben de Duitsche Iwepen Zaterdag, naar het D.N.B. van lliiiire zijde verneemt, de achtervol- Iptg van den verslagen vijand voort ij*. Op vele plaatsen werden uitge- l,W4e veldversterkingen, waarin soms bolsjewistische achterhoede- fjys den Duitschen opmarsch Jbthtten te sluiten, doorbroken. Over l*_ntale front werd de vijand, I Jar hjj tegenstand bood, teruggewor- vaak na verbitterden strijd. 14 W centralen sector werd een «ngewoou versterkt stellingeusy- 12' tot door de bolsjewisten met Swing van alle krachten seer [JJJbg verdedigd werd, op ver- plaatsen doorbroken. iJ*» Noordelijken sector werden I y Sovjetaanvallen afgeslagen. raS^nn0€id hebben de Duitsche for- IJ5j* (swchtsvliegtuigen in het cen- I li! Rechtsgebied verbindingen der I "Uil aangevallen. ODESSA INGELIJFD. I Miwiu" li®t groote hoofdkwartier Idecreet van den leider van "oameenachen staat, maarschalk Antonescu, is Odessa ingelijfd bij het Roemeensche bestuursgebied aan den anderen kant van den Dnjestr en ge maakt tot hoofdstad van Transnistrie. DE VERDEDIGING VAN MOSKOU. Naar de Britsche berichtendienst1 uit Moskou meldt, worden langs de wegen, die naar de hoofdstad leiden, nieuwe verdedigingslinies opgeworpen. De voorsteden van Moskou toonen reeds een geheel veranderd beeld door de aapgelegde verdedigingswerken. Volgens den Britschea berichten dienst heeft Stalin een decreet uitge vaardigd, waarin hij den staat van beleg te Moskou proclameert. x De Britsche berichtendienst meldt ter aanvulling van Stalins proclamatie dat dit decreet heden in werking treedt en het verkeer tusschen midder nacht en vijf uur 's ochtends verbiedt. De handhaving van de strengste orde in stad en omgeving is toevertrouwd aan de commandanfvan Moskou, gene- raal-majoor Zinilof. Tot dat doel zijn de strijdkrachten der interne verdedi ging en de arbeidersbataljons onder hem gesteld. Alle arbeiders te Moskou zijn opnieuw aangespoord alle moge liike hulp te verleenen aan de troepen, die de stad verdedigen. De omroep te Moskou heeft een hoofdartikel van de Iswestia geci teerd, waarin de verdedigers van de hoofdstad worden aangespoord'tot vol harding en discipline. Terwijl de slag Moskou nadert, neemt de bolsjewistische hoofdstad den somberen aanblik van een stad in de oorlogszone aan", aldus meldt het Fransche persbureau Ofi uit Moskou. In alle stevige huizen worden stel lingen met mitrailleurs en stukken pantserafweergeyhut geplaatst. Het meerendeel der mannen is naar het front en bijna alle fabrieken hebben den arbeid gestaakt. De nog niet. weg gevoerde arbeiders zijn koortsachtig bezig met nieuwe versterkingswerken in de buitenwijken en langs de toe gangswegen. DE NIEUWE ZETEL VAN DE SOVJET.REGEERING. Exchange Telegraph meldt uit Lon den, dat de Britsche ambassadeur in Moskou zich naar den nieuwen zetel der Sovjet-regeering, welke waarschijn lijk in Ktijbisjef (Samara) zal worden gevestigd, zal begeven. Andere be stuurscentra worden te Kazan en Swerdlowsk ingericht. Naar de Londetische Daily Ex press méldt hebben de commissars voor Buitenlandsche Zaken der Sov jet-Unie, Molotof en de voorzitter van den oppersten raad der Sovjet-Unie Kalinin, Moskou per vliegtuig verlaten. ENGELSCHE FERSSTEM. Onder het opschrift „Zwaarder ar beid en zwaarder offers' schrijft de Londensche Sunday Times o.a.: Wij behooren niet tot degenen, die bij de regeering hebben aangedrongen of willen aandringen op een overijld ont lastingsoffensief met het oog op de wanhopige situatie in de Sovjet-Unie. Wij willen ons oordeel opschorten en het hoofd zoo helder "mogelijk houden in den heeten gloed van onze sympa thie voor een bondgenoot, die den grootsten „terijgtochtslag" doormaakt, welke ooit op aarde is gestreden. Wij nemen aan, dat wij op dit oogenblik alles doen, wat rechtstreeks in ons, ver mogen ligt. Van Beaverbrook en Har- riman zijn geen wonderdaden te ver wachten. Wij gelooven, dat de gebeur-, tenissen van de laatste week een eind#JP hebben gemaakt aan de laatste illusie:?, Walkt KONST»NTIO-«i NOGR EJEIT v. J OEPJANSK krn v./1- lawjansk BJ^L'OWODSK KAME JOESOFKA STALINQ TAGANR-1- MARIOEPOL 1CAART VAN PELT dat een „gemakkelijke" oorlog tegen het moderne Duitschland mogelijk Is. In een hoofdartikel over de Duitsche vorderingen erkent de T i m e s volgens den Britschen berichtendienst, dat de Duitsche prestaties opmerkelijk zi' De Daily Mail schrijft: De voelens der Britsche bevolking noi de Sovjét-Unie zijn vérdeeld tusschen bezorgde sympathie voor den bond genoot en een gevoel van, hulpeloos heid omtrent de rol, die Groot-Brittan- një gedwongen is te spelen. NOG VERDER GAANDE WIJZIGING? Met het oog op de -meerderheid, waarmee het Amerikaansche Huis van Afgevaardigden hét voorStel tot bewa pening van de Amerikaansche koop vaardijschepen heeft aanvaard, heeft de democratische senator Pepper ge- eischt, dat de Senaat nog verder gaat en de, olausule in de neutraÜteitswet moet opheffen, die aan Amerikaansche koopvaarders het bevaren van de oor- logszónes en het aandoen van havens van oorlogvoerenden verbiedt. Volgens Associated Press wordt Pepper in den Senaat^ beschouwd als deger.e, die als wegbereider van Roosevelt optreedt. BERLIJNSCH COMMENTAAR, In Berlijn geaft men geen commen taar op de van Amerikaansche zijde ge melde zoogenaamde torpedeering van den torpedojager Kparny, daar tot op dit oogenblik authentieke berichten over de werkelijke toedracht niet be schikbaar zijn. Toch gelooft men in politieke kringen, dat het niet oninte- sessant is, te wijzen op het feit, dat een dergelijk bericht uitgegeven wordt op het oogenblik, dat de debatten in den Senaat worden gehouden over wij ziging der neutraÜteitswet. Zonder op de toedracht als zoodanig in te gaan, gglooft men te kunnen constateeren, dat het incident met den torpedojager Roosevelt en zijn raadgevers gelegen kwam om het gewenschte stemmen- resultaat tot wijziging der iteufrali- teitswet te veroorzaken. \i COMMUNISTEN TER DOOD VEROORDEELD. Door de militaire gerechtshoven te Sebenico en Spalato in Dalmatie zijn dertig communisten wegens zware mis daden, moorden em daden van sabotage, veroordeeld,, aldus het D.N.B. Over achttien hunner werd de doodstraf uit gesproken, die door den kogel werd ten uitvoer gelegd. OVERWINNEN VAN CRISIS IN STILLEN OCEAAN VOORNAAMSTE TAAK. De nieuwe regeering geniet het ver trouwen van het geheele land, schrijft het blad Tokio N i t s j i-N i t s j i. Het—blad wijst erop, dat net kabinet Tojo geen verantwoordelijkheid draagt voor de gebeurtenissen van het verle den en derhalve in staat is een nieu wen weg in te slaan. Het blad N i t s j i-N i ts j i schrijft: De hechtheid van het nieuwe kaoi; net ij verzekerd, daar het kan steunen op het leger, welks vertegenwoordigers in -het nieuwe kabinet het bijzondere vertrouwen van de kroon genieten. In het kabinet vereeiligen zich de mili taire en politieke krachten die de beste waarborgen bieden voor het be reiken van de groote politieke doelstel lingen van Japan. In dit verband moet er .vooral op gewezen worden, dat het overwinnen* van de crisis in den Stillen Oceaan de voornaamste taak van een sterk kabinet is. Een militair kabinet zal ook zonder moei lijkheden de door het volk geëischte eenheid ent versterking van het hin- nenlandsche front uitvoeren. Uiteraard zal de nieuwe regeerihg haar taak vervullen in het bestek van het drie- mdgen dhedenpact. De Japatfsche minister van Marine, Admiraal Sjimada, heeft in een korte radiotoespraak tot de natie verklaard, dat de Japansche vloot bereid is om niet alleen het Chineesche incident te regelen, maar ook rekening te houden met iedere verandering in den toestand waarvoor Japan zich geplaatst ziet. De nieuwe minister van Financiën, Kaja, heeft het Japansche volk opge weld alle krachten in te spannen om zoo snel mogelijk tie nationale oor logseconomie te vervolmaken. Engelsche persaanvall - op Japan. Het D.N.B. verneemt te Madrid: Naar de correspondent van het agenschap Efe uit Londen meldt, blijft de Engelsche pers felle aanvallen op Japan doen. De Times schrijft on der meer: „Een aanval op het Sovjet gebied in Ret Verre Oosten zou een ïiddellijke aanval op de zaak van [eland en de Vereenigde Staten zjjn." De correspondent van Efe meldt verder, dat Engeland niets liever wil dan een-openlijk conflict tusschen de Vereenigj^è Staten en Japan. Censuur op uitgaande post Met ingang van heden zal in Japan consuur worden 'geoefend op de uit gaande post, zooals dit ook in de Euro- peesche oorlogvoerend* landen ge schiedt. Washington gereserveerd. De omstandigheid, dat Wakasoegi sinds zijn terugkeer bijna dagelijks besprekingen heeft gehad met Welles of Huil, wordt met 8e groote terug houding van Huil omtrent de kabinets wisseling in Japan doot welingelichte kringen in dien zfn uitgelegd, dat althans voor het oogenblik beide pari tijen geen crisis wenschen. Er zijn zelfs commentatoren, die in nauwe betrek king ,ot hel Witte Huis staan, die spre ken van ontstemming over het klaar blijkelijke streven der Engelsche^iers om van de kabinetswisseling in Japan gebruik te maken ten einde de Ver.' Staten langs, een omweg in den oorlog te betrekk. i. De Amèrikaansche regee ring wensch thans geen oorlog met Japan ep eergisteren is Roosevelt op de persconferentie ook buitengewoon voorzichtig geweest bij de beantwoor ding van de v agen omtrent de torpe deering van de Keamy. A „EEN VREESELUKÉ TAAK". Volgens den Engelsche berichten-, dienst heeft de Engelsche minister van Arbeid, Bevin, in een bewapeningx- fabriek in midden-Engeland een rede gehouden, waarin hij o.a. zeide: „Er wacht ons een vreeselijke taak. De toe stand schijnt thans zeker zeer ernstig in het Verre Oosten en in de Sovjet- Unie. Als Engeland thans al een pauze meemaakt, dan is* het toch zeker dat het spoedig op iets anders bedacht moet zijn". Hij zeide nooit te zullen toestemmen in een landing op het vastelana, tenzij een expeditieleger zou kunnen worden uitgerust op een wijze als nooit tevoren. DE VRIJMETSELAARS IN FRANKRIJK. 'ay, die door maarschalk Pétain ,t is met het onderzoek inzake de ijmetselaarslogcs in Frankrijk, heeft afen de pers nadere bijzonderhöien aan gaande de werkzaamheid dier loges medegedeeld. Ofschoon de vrijmetse laars een groot deel hunner archieven hadden vernietigd, zijn thans toch 9/10 der leden van de ontbonden loges bij name bekend. De grootloge van Frankrijk oefende vooral op de bui tenlandsche politiek van Frankrijk girooten Invloed uit, terwijl „Het Groot Oosten" zijn schadelijke werkzaam heid meer op het gebied der binnen- landsche politiek zocht. De kjges oefen den grooten invloed uit op de bevor dering van hooge militairen, op leiding van industrie en bankwezen en op het verdeelen van functies in het staatsbe stuur. BEZORGDHEID EN GEPRIKKELDHEID Naar de Londensche correspondent van de Nya Dagligt Allehsn- d a meldt, publiceert het Engelsche. weekblad New Statesman and Nation een beeld van de stemming in Engeland. De schrijver, die zich „Critic"' noemt, zegt onder meert „Sedert Miinchen heb ik niet de be zorgdheid en geprikkeldheid in dit land gezien,-die er thans heerschen. Officieren van land en luchtmacht hebben mij gezegd te gelooven, dat men iets in het Westen had kunnen doen, zelfs wanneer een grootScheep- sche expeditie ondenkbaar is geweest Churchill zou zich verbazen, indien hij zooals ik den commentaar kon hooreri, die de laatste weken op de poütiek geleverd is en die betrekking heeft op alle partijen en ook op het ministerie van Oorlog. De soldatet\ zijn geprikkeld. Men hoort uitlatingen als „lord Hallfax maakt de menschen razend", „de politieke leiding in het leger is zoo ongelukkig mogelijk". De schrijver verwijt Engeland, dat het zich beschouwt als een tweede „arsenaal der democratieën", dat wa pens produceert, terwijl andere» leven en bezit offeren. De Sovjet-Unie kan na de verliezen, die zij heeft geleden aan geoefende mannen, uitrusting en industrieele capaciteit, in vele jaren niet zoo sterk worden als zij dezen zomer was. Indien de Engelsche lei ders de Sovjet-Unie niet als bijzaak hadden beschouwd en niet als een land, dat men moest helpen, maar ais „slagveld van Europa" en hun mili taire krachtsinspanning bij die der Sovjet-Unie had gevoegd, dan was er, zoo beweert de schrijver,'een goede kan geweest op een sneller einde van den oorlog. Zulk een gelegenheid zal nooit terugkeeren. Als Engeland zich als arsenaal beschouwt, mag het niet ver geten, dat het drie maanden duurde, vóór de conferentie te Moskou mate- rieele steunverleening organiseerde. De tanksl welke men nu pas is be gonnen te vervaardigen, hebben nog een langen weg af te leggen, voor zij inde Sovjet-Unie aankomen. Tenslotte veroordeelt „oritic" het, dat lord Halifax den vijand er van in kennis gesteld heeft, dat een Britsch offensief in het Westen niet in aanmerking komt. jj, De oorrespondent van de Nya Dagligt Allehanda noemt dit stemmingsbeeld belangwekkend, om dat men er in de kringen, die deze critiek uiten, vast van overtuigd is, dat de nationale eenheid van Enge land voor een crisis staat. De heer H. C. van Maasdijk schrijft aan de N. R. C r t.: Op 9 dezer heetft het Nationale Dagblad onder het hoofd „Een blij de mare" een van gezaghebbende zijde geautoriseerde voor-het geheele Neder- landsche volk bijzonder belangwexken- de roededeeüng gepubliceerd. Zij luid de als volgt: „Vast staat, dat zij, die spveken over ol streven naar aansluiting van Neder land bij Duitschland of over annexatie van Nederlafid door Duitschlatnd han delen in strijd met den uitgesproken wil van den Führer." De Nederiandsche pers heeft, over het algemeen gesproken, aan deze publicatie niet die aandacht geschon ken, welke zij verdiende. Wellicht heeft men zich op het stand punt willen stellen, dat de strekking van deze mededeeling eigenlijk van zelf sprak, of wel men heeft gemeend 't alternatief daarvan niet in beschou wing te willen nemen. Hoe da rook zü, het bagatelliseeren van deze publicatie beteeken t een verzuim tegenover hst Nederiandsche volk. In een strijd om zijn of niet zijn, dien Duitschland opgedrongen werd door een combinatie van mogendheden, die er niet aan wilden denken het Du.t- sche volk den bervqchten weg van doelbewusten opbouw bp vernieuwden hechten grondslag ongestoord te doen vervolgen, heeft de Duitsche weer macht zich genoopt gezien o.m. Neder; land militair te bezetten. Het verloop van den oorlog be* dat deze bezetting door Duitschland een- militaire noodzakelijkheid was. V/ie daaraan op héden nog twijfelen moge, leze de verslagen der publieke debat ten die op het oogenblik in Engeland worden gehouden omtrent de moge lijkheid van operaties op het Euro- peesche vasteland van Engeland uit. Hij stelle zich voor, dat Engeland thans nog een niet-oorlogvoerend, aan Duitschland grenzend Nederland met goed geoutilleerde havens en vlieg velden als mogelijke operatiebasis ter beschikking had. De blokkade, die het Britsche Impe rium en de Vereenigde Staten tegen over Europa voeren eenerzijds, de strategisch Noodzakelijke bezetting van de West-Europeesche kusten door de Duitsche weermacht anderzijds heb ben de Voorwaarden geschapen voor een nieuw hoofdstuk in de geschiede nis der -volkeren van het Europeesche continent. De blokkade noodzaakt deze volkeren gezamenlijk doeltreffende middelen te vinden, zich zonder over- zeeschen handel van beteekenis in het leven te houden; de bezetting door de Duitsche weermacht noopt* het Groot- Duitsche Rijk ertoe, bij dit streven der in één lotsgemeenschap geraakte vol keren leiding te geven en verant woordelijkheid "voor die volkeren te aanvaarden. 1 Leiding geven en verantwoordelijk heid aanvaarden kan op tweeërlei ma. nieren gaan. Door het uitoefenen van een uitsluitend op den machtsfactor gegrondvest protectoraat-systeem, doch ook op een principe van loyale^amen- werking met- en gelijkberechtiging van het desbetreffende land, waarvan men de bezetting als tijdelijk be schouwt, in de overtuiging, dat het volk tijdens de bezetting de ten'dage getreden lotsverbondenheid zal gaan aanvaarden. De door het Nationale Dag blad onder gezag gepubliceerde mededeeling houdt in, dat het Groot- Duitsche Rijk onder Adolf Hitler de „jtting van Nederland onder den Ststgenoemden gezichtshoek wenscht tij) zien. Dat wil zeggen, dat het Ne- erlandsche volk nog tijdens d.e be zetting ervan uit kan gaan dat Duitsch land aanneemt en*er op rekent dat in de thans groeiende* gemeenschap van soüdaire Germaansche staten het Ne- Herlandsche volk doelbewust, zelfbe wust en voortvarend de taak waarvoor het is bestemd, zal aanvaarden. Deze taak luidt: tijdens de huidige worsteling om de toekomst onzer ko mende geslachten alle krachten inzet ten bi} den opbouw van een strate gisch en economisch onaantastbaar cultuurdragend werelddeel, na dezen oorlog het land maken tot een poort naar het Westen var/ een straf ge ordend continent. Is het vanzelfsprekend dat wij reeds thans de zekerheid hebben, na den oorlog als vrij volk aan onze toekomst te kunnen bouwen? Is het de ver dienste van onze onverbeterlijke En- gelsche-radio.luisteraars dat wij die zekerheid hebben? Hebben wij het aan de lijdeiijken, aan de kat-uit-den- boom-kijkers en geruchtenverbreiders te danken, dat Duitschland ons reeds thans toezeggingen 1 van zulk een draagwijdte kan doen? Neen, dat is zeer in het bijzonder te danken aan de offers, den onversaag- den, onvermoeiilen arbeid van een minderheid van ons volk, van onze Nationaal-Socialisten en aan die an dere groep Nederlanders, die, hoewel zij den weg tot de Nationaal-Sociaüsti. sche Beweging niet of nog niet gevon den hebben, persoonlijkheid en ar beidskracht inzetten bij een loyale sa menwerking met de bezettende over heid in het Welbegrepen belang van hun volk. Het zijn, dit is ons uit den in ons land meest gezag hebbenden Duitschen mond nadrukkelijk ver. zekerd, met name de thans reeds 10.000 Nederlanders, die aan en achter het front in het Oosten mede voor- Nederland's toekomst strijden, het zijn de tienduizenden N.S.B.'ers die, allen smaad en hoon ten spijt, onverstoor baar staan achter hun Leider. Zij zijn het, die voor Duitschland de veilige waarborg zijn voor het vertrouwen, dat reeds thans in het Nederiandsche volk kan worden uitgesproken, omdat de leiders van het Duitsche volk uit eigen ervaring weten, dat met zulk een kleine, maar beproefde kern als krachlpool, aan den uiteindelijken koers van het geheele volk niet be hoeft te worden getwijfeld. Wellicht züllen de z.g. „anti-Neder landers" deze waarheden niet gelooven, hoéwei zij, wanneer het om het aan vaarden van geruchten gaat, onop houdelijk blijk geven o-zoo lichtgeloo- vig te zjjn. Laten zü dan bedenken op welke manier een bezettende Duitsche overheid zou moeten optreden om orde in het land te houden, indien deze „anti"-menschen het voor het zeggen hadden. Indien er geen Nationaal.Socialisti- sche kern van Nederlanders geweest ware met wife de bezettende overheid van den aanvang der bezetting af een innig contact heeft kunnen leggen, in dien er geen Nationaal-Socialisten voorhanden waren geweest, in wier handen men geleidelijk verantwoorde lijke overheidsambten kon leggen, in dien er géén onvoorwaardelijke mede. werkende Nederlanders te vinden wa ren geweest, die op belangrijke posten in het bedrijfsleven, in het cultureele leven en op zoovele andere essen- tieele punten een vruchtbare taak te vervullen hebben bij de inschakeüng van Nederland in dézen grootschen tijd van samengroei van het waarde volste continent der aarde, ja dan zou de Führer van het Groot-Duitsche Rijk geheel andere maatregelen in dit land hebben moeten nemen. Indien de Duit sche bezetting de z.g. „anti"-Neder- landers werkelijk au sérieux zou nemen dan kon er van een verkla ring, als door het N a t i i n a 1 e Dag blad gepubliceerd, geen sprake zijn, doch zou integendeel een systeem van onbeperkte overheersching op alle vitale gebieden in dit land door de Duitsche overheid moeten worden in. gesteld en als een instelling van lan gen duur moeten worden uitgebouwd. Aan Nederlanders zóu niets van be lang kunnen wordfflu_oVergelaten, de Nederlanders zouden als overwonnen volk zonder rechten worden behandeld. Het is voor ons Nederlanders een eroot eeluk dat aan het hoofd van het Groot-Duitsche Rijk een man staat, die beter dan wie ook weet wat of er met een aanvankelijk in aantal ge ringe. in geloof en daadkracht sterk» minderheid in een volk te volbrengen valt. Het in de Nederiandsche Natio naal-Socialisten en hun Leider uitge sproken vertrouwen is de eenlge waarborg voor de toekomstige vrije ontwikkeling van het Nederiandsche volk. Een vrije ontwikkeling als gelijk berechtigd bondgenoot van het Groot- Duitsche Riik. aanvaardend de eroot. sche doelstellingen van een hecht sa menstel van solidaire Germaansche volkeren. Dit Is een kant van de zaak, welke totdusver nog onvoldoende onder oetfori wordt gezien. Zon op 8.15, onder 18.33. Maan op 9.05, onder 19.26. Men ia verpllcbl te verduis teren van zonsondergang tol zonsopkomst Lantaarns van voertuigen moeten btf zonsondergang ontstoken worden-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1