L f Moskou vertrokken Stalin COLLECTE 9 ion Ch titaan È1 October 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Oproep om de hoofdstad huis voor huis te verdedigen Nederlandsche Roode Kruis T» 1 20764 tering naar Samara aön de Wolga Het eiland Curacao. INDISCH OORDEEL OVER HET NIEUWE JAP ANSCHE KABINET. Aanval op Siberië? Het geval van de Greer.' Ierland in gevaar. AMERIKAANSCHE VOOR BEREIDINGEN IN STILLEN OCEAAN. Verhoogde oorlogs leveranties. 25 October i Ir Musserts rede voor het Medisch Front. Ingeleverde metalen voor een goed doel besteed i I kunnea welk» te nülier Jit l|U*C#» COlBAhT Bureau: HARKT U, RL 110 Postrekening «MM Chefredacteur: P. TEETER, Gouda. ut bericht v»n Alton- Jï git btinboel ion Stalin >et onbekende bestemming hebben. Men vermoedt in kringen, dat bij zijn ier zal vestigen in een pant, en das geen vaste verblijf- er zal hebben, den Engelschen berichten- e' ion de zetel van de regeering Tjnjet-Enie verplaatst zijn naar iSamara) aan de Wolga, 880 kilometer ten Zuidoos- tu Moskou. li» dringende oproep aan de be- I van Meskou om uit eigen i een leger te vormen dat de Jjd zoo noodig straat voor en huis voor huis verdedigen MStdt, naar de Engelsche be- Mienst meldt, in een hoofd- Ider Prawda gepubliceerd. ..soep is ook door de Moskou- i omroep voorgelezen. Ij, het artikel wordt ten aanzien nwreet van Stalin betreffen- _kondigen van den staat van "verklaard, dat de genoemde „(galen van beslissend belang 'foor de verdediging van de klad. De bevolking wordt ge- J, litie zij tegen vijandelijke tanks .1 optreden, hoe versterkingswer- i bespoedigd kunnen worden, en dien wordt zü opgeroepen haar op te offeren voor de verdedi- I ran de hoofdstad. Ieder, die in liw ii een geweer te dragen moet u ik zijn „heilige plicht" beschou- |iaden vijand den weg te versperren It More straat, ieder huis moet tot Isiniting.worden. Allen, die dit be lui csertrtden, moeten zonder ver- toor een krijgsraad gebracht i en provocateurs, spionnen en 1 (genten van den vijand, moe- In fr plaatse doodgeschoten worden. 110O3EVELT CONFEREERT MET HARRIMAN EN HOPKINS vit heeft den leider der ansche missie te Moskou, llirriman en Harry Hopkins tot een lafeentie uitgenoodigd om bespre- Ikkgen te voeren over de Amerikaan- I«te hulp aan de Sovjet-Unie. Roose- Ijji heeft de pers laten mededeelen, Ihtoyer de resultaten van deze con- Iraitie «geen mededeelingen zullen |Wla> verstrekt. I Wjtns Associated Press heeft |«TOan Maandag drie uur lang met ■«netelt en Hopkins geconfereerd. I" de c onferentie vloog Harriman |jj RWhington, teneinde aldaar met TBwooidigers van het ministerie litenlandsche Zaken, Oorlog en .1 besprekingen te voeren, j'j™ P r a w d a eischt, volgens de •hUiche radio, in een hoofd lij onder het opschrift „Laat ons IJriltad, ieder dorp in een onneem- ("Jlttting veranderen" opnieuw de van <l0,,Pen en steden. Ig'wtd zet, zoo wordt in dit ar- |S Fffd, zijn opmarsch voort. Het een bitteren tijd door- k Daarom moet alles voor de IIUiiL^ wor<len ingericht. Iedere Igji«der huis moet voor het Cu VJ? tegenstand worden ,ge- l|*h Diegenen, die de etappe- desorganiseer enmoeten on- »an het bolsjewistische ge- worden uitgeleverd. 1 FRONT ONMOGELIJK. ittannië is niet in staat in ImS tweede front op te richten Dondensche correspon- lli» ®t Argentijnsche blad N a- Spaerman. Dit blijkt niet al- J*verschülende verklaringen politici, doch vooral uit van lord Gort over het h de Britache expeditie Bij jtW™- Dit document heeft juist |j?"Pnwoordige kritieke oogen- te groötere bezorgdheid U ^et de militaire onmo- Jt"*** een landingspoging In IfWft bewezen. De Engelsche jJ*. zich klaarblijkelijk er ook dat een militaire operatie 1 hé v? Sovjet.Unie slechts kunnen ontlasten, wanneer Booten omvang zou worden» De Engelsche openbare riet het oog op den drei- .''"'land in de Sovjet-Unie iJP™rtrust, zoodat aanmerk in- l*J® gemaakt en felle kritiek ^«brdt op de beslissingen der „v "itevredfenheid wordt T't door het feit, dat de lei- ^•.Productie van ooriogsma- 4 „''"JJikelijk in onbekwame «■Ei. wantrouwig gewor- v°lk eischt daarom een l|L-,™li8e reorganisatie .van ""wapeningsproductie om wataagljjke toestanden een DE VEROVERING VAN ODESSA. Uit een door het Roemeensche tele- graafagentschap Rador van militaire zijde ontvangen bericht blijkt het hardnekkige karakter van de gevech ten, "welke hew Roemeensche léger voor d# verovering van Odessa moest leveren, alsmede de noodlottige wen. ding, die de vlucht van de Bolsjewis tische troepen uit 4e belegerde stad narp. De toegangswegen van Odessa, zoo wordt in het bericht gezegd, wa ren van rijen, kazematten yoorzien, welke in diepe linies lagen en over veel oorlögsmaterieel beschikten. In de straten der stad had de geheele bevolking wekenlang gewerkt aan het opwerpen van barricaden en'verbin dingsloopgraven. Terwijl Roemeen sche stoottroepen de vijandelijke weerstandskracht door dageiüksché aanvallen braken en hiérbij langza merhand alle belangrijke stellingen bezetten, hielden de artillerie en de luchtmacht de stad onder vuur 'met een hagel van bommen en kogelS. De ontruiming van Odessa door de bol sjewistische troepen was een wanho pige poging om te ontsnappen, toen verdere tegenstand onmogelijk was. De straten lagenbezaaid met gra naattrechters, ingestorte huizen en fabrieken,, honderdduizenden wapens, door het vuur vernielde pantserwa. gpns van iedere gróótte, machinerieën en voertuigen van allerlei aard. zooals zij bij het hals over kop vluchten onder den hagel van bommen waren achtergelaten. De vernietigde laad- en losplaats is slechts nog een gewejdige hoop ijzer en baksteen. Jn het haven- bekken ziet men twee groote bescha digde schepen, alsmede een aantal kleine vaartuigen liggen. Het station aan de haven is vernield. Volgens de verklaringen van gevangenen werd de terugtocht der bolsjewistische troe. pen tengevolge van het voortdurend bombardement en het gebrek aan transportschepen onder ongewoon moeilijke voorwaarden uitgevoerd. De bolsjewisten wierpen groote hoeveel heden voor de bevolking noodzakelij ke levensmiddelen in zee. Nadat de waterleiding vernield was, was er ook geen electrische stroom) meer. Tijdens de laatste week was het dagelijksche broodrantsoen vastgesteld op 200 gr. per hoofd. Tot dusver werden meer dan 20.000 gevangenen geteld, waar onder talrijke jongelieden van 15 a 16. jaar, die alleen met geweren en hand granaten waren bewapend. Op 18 Oc- tqj>er werden -de laatste in de huizen georganiseerde haarden van verzet opgeruimd. De bewoners van Odessa, zoo be sluit dit bericht, op wier gezicht de honger en de communistische terreur hun stempel hadden gedrukt, begroet ten de Roemeensche soldaten als be vrijders. Blijkens hun verhalen, heb. ben de bolsjewistische troepen gewel dige verliezen geleden, in het bijzon der bij de door hen ondernomen te genaanvallen. DE KAUKASISCNE PETROLEUM- CENTRA. De grenzen van Iran zijn een levens belang van Ehgeland, zoo heeft de se cretaris van het Britsefee departement van Oorlog, brigade-generaal I^ënry Page-Croft, vastgesteld. Hij heeft deze verklaring afgelegd, omdat naar zijn meening de Duitschers er nog voor de komende lente in zullen zijn geslaagd de petroleumcentra van Batoem en Bakoe in den Kaukasus te bezetten. IN AMERIKAANSCHE HANDEN. Het Madrileehsche dagblad lof or- maciones vertelt een „kleine ge schiedenis van een klein eiland". Op dit eiland leven ongeveer 30.000 zielen, voorts groeit er veel suikerriet, waar uit een heerlijke drank wordt gestookt en' dan is er nog iets belangrijks: groote raffinaderijen, waar de olie vat) Venezuela wordt verwerkt. Daarmede is het bezit van dit eiland, dat Curasao geheeten is, ongetwijfeld van belang. Toen de regeering van Nederland' zich in Engeland vestigde, vertrouwde zij Engeland hot Nederlandsche impe rium toe. „De Nederlanders", zoo gaat de Informaciones vornt, „leefden in de hoop, dat hun machtige beschermengel hun'waardevolle bezit zou weten te verdedigen om het hun terug te geven, wanneer het uur van. den vrede zou hebben geslagen. Thans echter heeft Engeland dit mandaat aan de Ver. Staten uitgeleverd. De Yan kees zullen zich op Curagao nestelen en de Engelschen hebben de Nederlan ders geprest zich te schikken in deze „overdracht". Het eiland gaat daar mede over in de derde hand. Waar zal het tén slotte rust vinden? Zijn wettige meesters, de Nederlandèrs, gevoelen op dit oogenblik een diepe smart. Zij hebben een faux pas gemaakt en moe ten er thans voor boeten". Het aantal door de Duitschers buit gemaakte machinegeweren is niet te tellen. (Weltbild-Polygoon). mi TOJO VOORSTAlÏDER VAN ACTIEVE POLITIEK. De plotselinge kabinetscrisis in Ja pan heeft in Nederlandschlndië groote aandacht getrokken. Het Nieuws van den Dag voor N e d e r 1 a n d s c h -1 n d i schrijft o.a. het volgende: Het lijdt geen twijfel of de kansen voor den aanval op Siberië zijn inderdaad schoon. Het is ieker, zoo gaat het blad verder, dat de Russen een deel van hun strijd machten en vooral een deel van hun luchtmacht van het Qosten naar het Westen hebben overgebracht. Japan staat er dus gunstiger voor dan een tijd geleden, toen het ernstige reden had een sterke Russische strijdmacht aan de grenzen van Mandsjoekwo te vreezen. Elk oogenblik "kan de beslis sing zoo besluit het Nieuws van dén Dag. Het gevaar nadert zOpwel voor Rusland als voor de Vereenrnde democratieën. "v De Java-Bode schrijft, dat d\ nieuwe premier Tojo, een van de mees| uitgesproken voorstanders is van lerf actieve Japansche politiek. Het blad betoogt verder, dat de moeilijkheden, waarin SoVjet-Rusland thans verkeert, in Japan beschouwd worden als Japans beste kans om zijn aartsvijand in Azië te verslaan en dan een zeer ernstig be gin te maken met de uitvoering der expansieplannen. De vorming van een militair kabinet, aldus besluit de J a v a - B o d e, is -de eerste stap op den we^ der uitvoering. SAMENWERKING MET ENGELSËH VLIEGTUIG. De Duitsche pers publiceert het standpunt van het Q.N.B. inzake het geval met den Amerikaanschen tor pedojager Greer welke in September een Duitsche duikboot jn«t diepte bommen heeft aangevallen en voort durend achter volgd heeft. In een ver klaring van de departementen van Oorlog en Marine der Vereenigde Staten was destijds de bewering op gesteld ,dat de eerste aanval bij de ontmoeting van duikboot en torpedo jager was uitgegaan van de duikboot. Het D.N.B. gaat thans in op het jongste rapport van het Amerikaan- sche ministerie van Marine, waaruit, naar het D.N.B. verklaart, niet meer of 'minder blijkt, dan dat de destijds afgelegde officieele Amerikaansche verklaring een leugenachtige man- noeuvre Was van den president om zijn bevel tot schieten aan de Ameri kaansche marine als noodzakelijk te doen voorkomen. Uit dit bericht, zoo wordt van het D.N.B. gezegd, blijkt niet alleen, dat een Engelsch vliegtuig aan de Greer de positie van de Duitsche duikboot heeft gemeld. Veeleer geeft het minis terie van Marine openlijk toe, dat de Amerikaansche torpedojager en het Britsehe vliegtuig gemeenschappelijk geopereerd hebben en dak de, duik boot eerst nadat zij zelf met diepte bommen was aangevallen en vrij lpngen tijd door den torpedojager was achtervolgd, zich wit torpedo's heeft verdedigd,Zelfs Wanneer nu naar in het Amerikaansche bericht wordt beweerd de eerste diepte bom afkomstig zou zijn geweest van het Engelsche vliegtuig, hetgeen de duikboot niet kon vaststellen, dan verandert dit niets aan de veroor- deeling van het geval,—deer in Bet gemeer schappelijke opereeren van een Amerikaanschen torpedojager met een Britsch vliegtuig een duide lijke aanvalshandeling gezien moet worden, VERKLARING VAN DE VALERA. Volgens een bericht van Reuter uit Dublin heeft De Valera in een rede gezegd, dat het Iersche volk niet beseft welk gevaar het bedreigt. Alle verstan dige menschen moeten het gevaar 'van verwikkeling in een oorlog zeer waar schijnlijk achten.- 1 Deze verklaring is, naar men in politieke kringen te Berlijn meent te het geheel niet zoo moeilijk te begrij pen, aangezien bijna dagelijks van den anderen kant van den Atlantischen Oceaan- uitlatingen komen, die terug gebracht kunnen worden tot: „Wan neer wil men nu eindelijk dit „politiek storende eiland" opruimen?" Onder deze omstandigheden zou het, zoo meent men te Berlijn, volkomen denk baar zijn, dat de Valera het gepast acht zijn tot draver in het oog gehouden reserve eens te laten varen. 900.000 TÓK VQKMWCnuWN 580.000 TON vetKOÊXS» «90.000-TO* KAU OUZE TOPPRESTATIES WERDÉN 8BB0WDOOR «SOVEBOAOtCE IBCOÜ V»W MOPUCM MIOOOJN (Polygoon-v. Bilsen) JAPANS BESTAAN OP HET SPEL. In een extra bericht uit Manilla meldt Tokio Nitzji Nitsji, dat men verhoogde leveranties van Ame- rikaansch oorlogsmaterieei naar het Zuidoostelijke deel van den Stillen Oceaan met het doel van militaire voorbereidingen kan waarnemen. Bij de jongste Engelsch-Amerikaansche besprekingen in Manilla en elders in het Verre Oosten is besloten, «jlit oor logsmaterieei in groote hoeveelheden naar Manilla. Singapore, Batavia, Soerabaya en Sydney te versche pen. Hierdoor en door andere Ameri kaansche hulp aan de Sovjets via Iran alsmede aan Tsjang Kai Sjek via Bir ma is het Zuidelijke deel van den Stillen Oceaan geworden tot een Ame rikaanschen verkeersweg voor leveran. ties die van de grootste beteekenis is. Zoo moeten ook de pogingen van Ame rika worden opgevat om dezen zeeweg te beschermen. Alles duldt er op, dat Jer beschèrming en handhaving van dezen weg er reeds een samenwerking bestaat tusschen de marine en de luchtmacht en van de betrokken lan den. De woordvoerder van het Japansche bureau voor de inlichtingen, Koh Isjii, heeft tegenover de vertegenwoordigers van de buitenJandsche pers verklarin gen afgelegd. Op vragen betreffende de Japansch-Amerikaansche onderhan delingen zeide hij: „Ik kan slechts zeg gen, dat zij niet zijn afgebroken". Om trent de houding van het nieuwe kabi net ten aanzien van de onderhandelin gen te Washington zeide hij: „Gij kunt uwe conclusies trekken uit de radio- verklaring van den minister van Bui- tenlandsehe Zaken, Togo". Betreffende een bericht van de Nitsji Nitsji S j i m b o e n, volgens hetwelk de Ver. Staten zouden trachten bases te ver werven in Wladiwostok en op andere punten in het Noorden van den Stillen Oceaan, zeide Isjii: „De berichten zijn belangwekkend, maar volstrekt on waarschijnlijk. Ik kan er geeft geloof S aan hechten" Op de vraag, of een der gelijk optreden beschouwd zou worden als in atrijd met den geest van de on derhandelingen te Washington, ant woordde Isjii: „Natuurlijk zou zoo'n actie daarmede to strijd zijn". Washington: „observeeren en afwachten". In officieele kringen te Washington blijft men volgens United Press -de gebeurtenissen in het Verre Oosten nauwkeurig volgen, doch men ver klaarde er geen nieuwe gezichts punten in de situatie zijn. Het staats- departement handhaafde zijn politiek van „observeeren en afwachten". Radiorede van Togo. Sjigenori Togo, de nieuwe Japan sche minister van Buitenlandsche Za ken, heeft een radiorede uitgesproken tot het Japansche volk, waarin hij uiting gaf aan zijn vastberadenheid om zich van zijn taak te kwijten. Aan gezien het diplomatieke doel van Ja. pan gelegen is in het behoud en de bevordering van den wereldvrede, al dus Togo, staan het bestaan en het prestige van Japan op het spel. Japan moet zijn bestaan en prestige hardnek kig verdedigen en zijn historische taak vervullen. Met versteviging van het systeem van samenhang tusschen di plomatie en leger, en met inachtneming van de werkelijkheid en met vertrou wen in zichzelf, zal de Japansche di plomatie zoowel bijdragen tot de wel vaart als tot den vrede van de wereld. Indien Japan in die houding volhardt en de rechtvaardigheid blijft betrach ten, is het duidelijk, dat Japan de moeilijkheden en aanvallen te boven zal komen en de welvaart zal bevor deren. Verdere onderhandelingen wet de V.S. Enkele landen, welke Japan vijandig gezind zijn, zijn verontrust over het nieuwe kabinet, zoo schrijft Tokio Nitsji Nitsji, en wij kunnen nun bezorgdheid begrijpen. Japan's rechtvaardige aanspraken zijn echter volkojnen duidelijk omlijnd door de oplossing van het conflict met China en het opbouwen vin een nieuw Oost- Azü op den grondslag van het drie- mogendhedenpact. Japan zal, naar de minister van Buitenlandsche Zaken Togo duidelijk genoeg gezegd heeft, deze nationale oogmerken met alle middelen trachtten te bereiken. Daar om zal het kgbinet-Tojo de onderhan delingen met de Vereenigde Staten voortzetten, doch het slagen of misluk ken hiervan ligt nog steeds in handen van Washington, dat den werkelijken toestand in Oost-Azië dient te begrij pen. Een Australische waar schuwing. Het Australische blad Sydney Sun waarschuwt de Vereenigde Sta ten en Engeland dringend voor een onderschatting van de militaire macht van Japan. Sterk wat het aantal krui sers betreft, zoo schrijft het blad, kan Japan den Stillen- en den Indischen Oceaan voor onzen handel onveilig maken en onze verkeerswegen naar 't Midden-Oosten en naar de Maleische staten in gevaar brengen. Het opera tiegebied van de Japansche vloot ligt dicht bij de Japansche steunpunten, terwijl de Amerikaansche steunpunten mijlen ver verwijderd liggen. Indien er een oorlojg in den Stillen Oceaan uitbreekt, zou het een oorlog zjjn van alle mogendheden met inbegrip van Australië en de Australische vloot moet met een zwaren strijd en vele verliezen rekenen. Amerikaansche troepen naar Alaska. Volgens berichten in de Amerikaan sche pers, heeft de Amerikaansche regeering met het oog op den ernst van den toestand in het Verre Oosten, be sloten, eenige troepenonderdeelen op Alaska te stationneeren.. Deze troepen zullen naar Finsch voorbeeld worden uitgerust meldt S.P.T, aaawaaaamKwnHiawaia Zon: op 8.17, onder 18.31. Maan: op 10.27; onder 20.05. Men la verplicht Ie verduis teren van zonsondergang tot zonsopkomst. Lantaarns van voertaigen moeten bij zonsondergang ontstoken worden. De Roode Kruis brief van 25 woor den is in vele duizenden gezinnen in Nederland de brenger van een levens- teeken van verre vrienden of verwan- ten geworden. Hij is tevens de drager van goede of droeve tijding naar hen. Het correspondentiebureau van het Nederlandsche Roode Kruis werd op 24 Juni 1940 opgericht ten einde de moge lijkheid van berichten wisseling te i scheppen tusschen de inwoners van Nederland eereerzijds en elders geves- tigden, toen als gevolg van de bezet ting en andere oorlogshandelingen het normale postverkeer niet meer func- tionneerde. Tot 30 September 1941 werden totaal 94.500 van deze Roode Kruis brieven- (correspondentieformulieren) verzon den, Daarop werden tot nu toe ca. 25.000 antwoorden ontvangen. Deze aanrtalten zouden wellicht nog veel grooterzijn indien niet slechts eenmaal per maand door eenzelfden persoon aan hetzelfde adres een formulier mocht worden gezonden. Bovendien werden door het Corres- pondentiebureau vele duizenden formu. lieren uit andere landen, waar op soort gelijke wijze gearbeid wordt, verwerkt en na beantwoording weder aart de t aanvragers teruggezonden. Ook U kunt Uw dankbaarheid voor deze Roode Kruis correspondentie too- nen door een gift in de collectebus op 25 October. Ti2 EEN VERDUIDELIJKING. Het departement van Volksvoor lichting en Kunsten werd door het hoofdkwartier der N.S.B. gemachtigd mede'te deelen, dat de leider der N.S.B., zulks in tegenstelling met het aan de pers verstrekte verslag van zijn rede op den landdag van het Medisch Front, met geen woord de mogelijkheid geopperd heeft, als zou den 140 millioen Germanen in één staatsverband vereenigd worden. Van dén gemeente-ontvanger te Heemstede ontving de Nederlandsche ambulance van het vrijwilligerslegioen een storting op de bekende postgiro-, rekening Si 8 - 7 - - (IVO De ontvanger deelde mede, dat de personen, vermeld op een bijgaand staatje, hem verzocht hadden de hun toekomende vergoeding wegens inge leverde metalen te storten op de reke ning van de Nederlandsche ambulance. Dat is een voorbeeld ter navolging! U kent het nummer? 8-7-6-0-0 Nederlandsche ambulance Koninginnegracht 22 's-Gravenhage, UITKEERING VAN ZIEKENGELD. Overeenkomstig het op 1 November a.s. in werking tredend artikel 50 der Ziektewet mag aan den onder de ver plichte ziekengeldverzekering vallen den loonarbeider wegens een na 31 October a.s. ingetreden ziekte geen ziekengeld worden verstrekt, indien hij niet is aangesloten bij een toegelaten ziekenfonds. Het moet echter niet ge heel uitgesloten worden geacht, dat sommige van de onder de verplichte ziekengeldverzekering vallende loon arbeiders op 1 November a.s."nog niet bij een toegelaten ziekenfonds aanslui ting hebben kunnen vinden, bij voor beeld omdat zulk een fonds voor de gemeente, waar zü wonen, nog niet aanwezig is dan wel omdat, hoewei zü zich tüdig als lid van een toegelaten ziekenfonds hebben aangemeld, het bewüs van inschrüving als lid nog niet in hun bezit is gekomen. In zulke ge vallen zullen de betrokken loonarbei ders bü ingetreden ziekte, desniettemin het hun toekomende ziekengeld ont gon. De secretaris-generaal van het departement van Sociale Zaken heeft zich dan ook tot alle uitvoeringsorga nen der verp'mht® ziekêngeldverz»k<- ring gewend met een rondschrijven waarin hü die organen veTzoekt zich naar het bovenstaande te gedragen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1