ting van het :bekken gaat voort ÜV': 27 October i94i NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Tegenstand in centralen sector over een breed front doorbroken iskou moet in de lucht vliegen 2oh dn tfICUMn Ho. 20T69 ii Maui »l m. ru VERKLARING VAN DEN JAPANSCHEN PREMIER. Graaf Ciano by den Führtfr. Een aanklacht van 100.000 bladzyden. De a.s. zitting van den Rijksdag. Het debat iii het Lagerhui*. DR SEYSS-INQUART OVER ONS LAND. „DE OVERWINNING VAN TWEE VER GISSINGEN". DE BETEEKENIS VAN DEN NEDERLAND. SCHEN LANDSTAND. De landbouwcrisis- organisaties verdwijnen. V at- k* Chefredacteur: t TOETER. Ootid*. SB tSCBLAND STRIJDT ÏOOR .EUROPA. evel van de Duit- ht maakt d.d. Zon al van bet Donetz- itduüdt voort. Ook in de iwtoren van het Ooste- ■t werden de jtanvals- l voortgezet. Sterke tor van het Iuehtwapen iware slagen toe aan aties, vestlngwer- colonnes van den vijand lienetz en Don, in het «bied om Moskou en ién van Woltsjof. In het Koorden vernielden ge- (tuigen deelen van de k-spoorlijn alsmede i op het vis- ndd. Bij nachte- i aanvallen op Moskou wer- j bMStretters op het Krem- HÉIltlt. k i wateren om Engeland i het Iuehtwapen van- pvaardijiehepen i 12.000'brt. Andere jtnigen vielen ha- de West-, Zuid' en t van het eiland aan. pM-Afrika: Duitsehe ge- ilgen bom bard eer- Mt geed resultaat militaire van Tobroek. I k vijand vloog niet naar het I via het Duitsehe rijk. I DEN VAL VAN CHARKOF. 1de Operaties, die geleid heb- Jy.de inneming van Chsrkof meldt »rreapondent het volgende. I ongeveer vier weken geleden [gwte omsingelingsslag in de «ten Oosten van Kief aan den fcvu, viel met de hoofdstad Kief Ihltawa, dat aan den Oostetijken Tl lag van het door de Duitsehe IB omsingeldde gebied. De val (Mtawa vormde het begin van t naar het Oosten gerichte opera- II» aanval op Charkof. Al schei- IWMi ISO km Poltawa van Char- |if moeilijkheden, die de troepen k achtervolging van de verslagen ">M«s moesten overwinnen, etiawelijks te beschrüven. Men; |w Ben voorstelling maken van "^omstandigheden en de toe- atipie wegen, waar onze infan- t1» te kampen kreeg. Slechts P® kon zich de infanteriedivisie foj banen, want de modder werd I-I tot dag dieper. Hier en daar 4e infanteristen tot aan de kvegopde onbegaanbare wegen, geschut der bespannen ar- «Ueven weldra even hopeloos 4e voertuigen van de gertlo- «roepenafdeelingen. Steeds de afstand tusschen troep "ring, maar met behulp i. werden tenslotte ook de "khedden overwonnen. «-r-okje van Duitsehe orga- Lt? een breed front naderde te leger de stad. Ten Westen ie Dujtsche artillerie nog II» k' 80 teande de infanterie Tfc» te op vele plaatsen bran- Xte waar in den namiddag •Wepen zegevierend binnen- 14e eigenlijke poort van het |J?P>vormt met 840.00(1 in- ""Bef de grootste stad van de °k zjj de nabijheid van t'lsnkoolbekken, de ijzer- v ariwoj Rog en het vrucht- zwarte aarde is de grootste economische cen- S°'«en van de Oekraine en een wfteersknooppunt, waar wegen, die het centrale IL- tnegebied met de en het Donetzbekken met vn de Baltische havens tui ?rkeer doen sameuko- beeft fabrieken voor locomotieven, wa- 1 «n Ijzerconstructie» van tractorenfabriefc vijf «eken, vier minutiefabrie. ■bbbnenfabriek, twee fa. "andvuurwapenentwee en een fabriek Eftedlging van meetwerk- C™"°estellen voor oorlogs- ®®fken de groote betee- "arkof voor de oorlogs te bewerkstelligen eu hun alle kans op onderdak te ontnemen. In den centralen sector hebben Dnit. scbe gepantserde strijdkrachten en in. fanteriedlvisies over een breed front den vijandelijken tegenstand gebroken. Naar het D NA verneemt, werden ver scheidene kazematten door moedige operaties veroverd. Om andera kaze matten moest hevig gevochten wdrden, doordat de Sovjets ze, gesteund door artillnie, hardnekkig verdedigden. In den Zuidelijken sector onderna men de Sovjets wanhopige tegenaan vallen met infanterie, artillerie en pantserwagens. Met groote verliezen voor de bolsjewisten werden ze af ge slagen. Op 25 Oct. probeerden bolsjewisti sche troepen voor Leningrad de News over te steken. Deze poging werd onder zware verliezen afgeslagen. BOE KNOX DF.N MILITAIREN TOESTAND BEOORDEELT 'De Amerikaansche minister van Ma. rine, Knox, verklaart in een artikel in het officieele orgaan van het ministe rie van Marine, Army and Navy Journal, dat de spilmogendheden op alle punten op het Europeesche front triumfeeren. Slechts een Wonder, zoo verklaart de minister, kan de ineen storting van de georganiseerde Sovjet, macht verhoeden en de democratieën bidden overal, dat dit wonder zal mo gen gebeuren. X VON RIBBENTROE BIJ BESPREKING AANWEZIG. De Führer heeft Zaterdagochtend in zijn hoofdkwartier den Italiaanschen minister van Buitënlandsche Zaken, graaf Ciano ontvangen en met hem een onderhoud gelhad, dat in den geest ivan dp traditioneele vriendschap en de beproefde wapenbroederschap tusschen de beide volken verliep. Aan dit onder houd werd deelgenomen door den Duit- schen minister van Buitenlandsche Za ken, Von Ribbentrop, op wiens uitnoo- diging graaf Ciano voor een bezoek van verscheidene dagen in Duitschland vertoeft. OM MOSKOU jteëedsehen journalist 'Ten voornemens te In de lucht te laten 4e aanvallende Duit- Mootste moei lijk bed en TEGEN DE VROEGERE FRANSCHE MACHTHEBBERS. De aanklacht tegen de verantwoor delijken voor oorlog en nederlaag bij het gerechtshof van Riom omvat 100.000 bladzijden. Zoo heeft de Fran- sche minister van Justitie, Barthélémy den specialen verslaggever van den Petit Parisien in Vichy ver klaard. De openbare behandeling in Riom zal begin 1942 aanvangen. Er moeten 650 getuigen worden gehoord, die over de geheele wereld veApreid zijn. JSen vonnis van het gerechtshaf te Riom kan wel in het voorjaar van 1942 verwacht worden. VERKLARING VAN EDEN. Naar de Engebche berichtendienst mejdt heeft Edewin een rede te Man chester verklaard, dat de Iraansche regeering reeds in beginsel het voor stel van bondgenootschap met de Sov jet-Unie en Groot-Brittannië heeft aanvaard. Ik kan niet zeggen, zoo zeide Eden verder, wanneer en waar Groot- Brittannië zaj, strijden. De beslissing hierover ligt noodzakelijkerwijze alleen in de handen van het oorlogskabinet. Engeland zal geenerlei acties onder nemen om tijdelijk de gunst van» het volk te verwerven. Het zal alleen een actie wagen, waarvan de inzet gerecht vaardigd is. De oorlog is een kwestie op langen termijn en kan niet door een öf andqye plotselinge, schitterende im provisatie opgelost worden. Men verwacht, dat binnenkort tus schen de Iraansche regeering eener- zijds en de Britsche en bolsjewistische regeering anderzijds een verdrag zal worden onderteekend, dat ongeveer gelijk zal zijn aan het Engelsch-Egyp- tische kor dgenootschapsverdrag, zoo meldt de diplomatieke correspondent van de D a i 1 y T e 1 e g r a p h. Een vrij groot gedeeltevan de hulp, welke Engeland en Amerika aan de Sovjet Unie willen verleenen, zal van de havens aan de Perzische golf door Iran worden vervoerd. De Daily Telegraph merkt voorts nog op, dat de Sovjet-Unie bereid is de ver antwoordelijkheid voor de verdediging van Iran aan Engeland over te laten. KNOX' REDE „UITERST UITpAGEND" De Japansohe premier generaal Tojo, heeft voor hooge ambtenaren te Osa ka ten aanzieh van de opgaven, der regeering verklaard, dat de wereldtoe stand zich zoo gnel verandert, dar nie mand de. ontwikkeling van morgen kan voorspellen.' Wanneer het volk hecht aanfen staat, kan Japan door niets verrast worden. Generaal Tojo weigerde verklaringen voor de pers af té leggen met de opmerking, dat het thans niet de tijd van spreken, doch van handelen was. Het volk dient zijn leiding te vertrouwen. Ik zal het volk verklaren, waarheen het moet worden geleid. Een eensgezinde natie zal alle moeilijkheden overwinnen. Dit leert de geschiedenis. DE Aü. ZITTING VAN DEN RIJKSDAG Welingelichte kringen verklaren vol gens Domei, dat de minister-president op de buitengewone zitting van den Rijksdag een openhartige uiteenzetting zal geven van zijn buitenlandsche po litiek. De minister van Buitenlandsche Zaken zal ongetwijfeld een zoo uitvoe rig mogelijke uiteenzetting geven van den waren toestand in verband met de JapanschAmerikaansche onder handelingen, waarbij hij den nadruk zal leggen op de gebiedende noodzake lijkheid van een nationale eenheid om het hoofd te bieden aan den ernstigen toestand, waarin Japan zich bevindt. Men verklaart, dat Tojo ook één ver klaring zal afleggen over de houding van Japan inzake den oorlog tusschen Duit8chland en de Sovjet-Unie en dat hij bovendien misschien de Japansche plannen zal publiceerenter bevorde ring van de vriendschap met de spil- niogendheden, alsmede met Thailand en Fransch-Indo China. Tevena zoü hij een verdere hulpverleeniag aap de regeering van Nanking bepleiten. De rede Kan Knoz De verklaring van den Amerikaan - schen minister van Marine, Knox, dat een botsing met Japan onvermijdelijk is, wordt in de geheele Japansche pers groot opgemaakt Deze verklaring wordt algemeen „uiterst uitdagend" genoemd. X>omei merkt op, dat Amerika klaar, blijkelük evenals voorheen een twee slachtige politiek tegenover Japan voert. De Japan Times and Ad vertiser, die in nauw contact staat met het ministerie van Buitenlandsche Zaken, meent, dat Amerika klaarblij kelijk a!l^ mogèlijke moeite doet om Japan bij den oorlog te betrekken. Een alarmeerende verklaring. Luitenant-generaal Kawaba, chef van den generalen staf van het groote Japansche hoofdkwartier voor de ver dediging heeft Zondagavond tijdens zijn radiotoespraak tot het Japansche volk verklaard, dat de onlangs in ge heel Japan gehouden luchtbescher mingsoefeningen meer zyn dan een voudige oefeningen, dhgr „het oogen- blik van gevaar bij het afweren van vliegtuigen snel nadert". „IN 'B HEMELSNAAM GEEN TWEEDE DUINKERKEN". Tijdens het jongste Lagerhuisdebat heeft dje Labuur-afgevaardigde Noel Baker volgens de Timet gewezen of de groote, algemeen verbreide on rust en teleurstelling bij het Engelsche volk over het feit, dat men 't Duitich- land nog steeds niet onmogelijk heeft gemaakt den eenen tegenstander na den ander te vefnietigen. Wedgwood (Labour) betoogde o.a,: Als Rusland is verslag, betwijfel ik of Engeland den oorlog nog kan win nen, daar Duitschland dan "geheel Europa ter beschikking heeft. Dan is er voor Engeland geen hoop meer Groot-Brittannië h#ft thans de laat ste van God gegeven kans om Duitsch land te vernietigen. In dit verband eischte Wedgwood, dat de Engelsche legers aan het werk gezet zouden wor den. Men moet concentrische aanval- len-op het vasteland van Europa onder- nemep. Op den duur kan Groot-Brit tannië nooit door een statische tac tiek worden verdedigd. De conservatieve afgevaardigde Gef- fms riep daarentegen uit: In 's hemels naam geen tweede Duinkerken en een nieuwe ontruiming als in Noorwegen,' Griekenland en Kreta. Bevan (Labour) betreurde de En gelsche publicaties van het vorige week-end over de zoogenaamde Duit sehe vertitzen. Dergelijke getallen vervreenjden zich van de werkelijkheid en naderen de oneindigheid, aldus Bevan. Een feit echter is,-zoo verklaar de hij onder bijval der vergadering, dat het volk geen vertrouwen meer heeft in de regeering. Daarop viel hij vooral lord Halifax aan wegens diens laatste rede in de Ver, Staten. Majoor HfSyd George bepleitte aan vallen den luchtmacht op de Duitsehe burgerbevolking. HU motiveerde dit met de opmerking, dat het Duitsehe oorlogspotentieel intusschen zoo ge weldig is geworden, dat de Engelsche luchtmacht daaraan toch geen noe menswaardige schade meer kan berok kenen. Naar aanleiding van de verklaringen van Eden betoogde de liberaal Davies o.a., dat Eden's antwoord op de critiek volstrekt onvoldoende was. Het Engel sche volk wordt niet alleen steeds on rustiger, maar het krijgt ook genoeg van ae altoos gelijke antwoorden der m blisters. Hij constateerde, dat de En gelsche leiding tekortschiet. Diplo over de debatten. De kritieke positie, waarin zich thans de verslagen legers van de Sovjet Unie bevinden, was in Londen voor het Lager en Hoogerhuis aanleiding tot een onbeperkte solidariteitsverklaring met de bolsjewistische bondgenooten. In het Lagerhuis heeft de minister van Buitenlandsche Zaken, Eden, zoo schrijft de Deutsche diplom a- t i s ch-p o 111 i s c h e K.orrespon- denz, verk aard, dat Engeland me! alle middelen de hulp zal ver leenen' welke binnen zijri bereik, ligt. In" hef Hoogerhuis heef' behalvé lord Beaverbrook, die beloofde de ma- terieele hulpverleening met alle midde len te zullen bèvorderen, de aartsbis schop van Canterbury op de warmste of liever meest schaamteloze wijze de hulp aan de Sovjets toegejuicht. Deze allerchristelijkste huichelaar heeft zijn standpunt aldus gemotiveerd, dat er be paalde beginselen in het communisme zjin die met het Christendom te yereen zelvigen zyn. Stalin echter, de trouwe .De Rijkscommissaris in Nederland, Ttijksminister dr Seysg-Inquart heeft,in oen aan de Krakauer Zeltung verleend interview gesproken over de ontwikkeling in Nederland sedert de oprichting van het Rijkscommissariaat. Een groot gedeelte van de ambtena ren en der bevolking, dat in het begin een terughoudendheid in acht nam met betrekking tot de door' den oorlog noodzakelijk geworden maatregelen, heeft uit den loop der gebeurtenissen leering getrokken rn is zelfs gewonnen, zoo verklaarde de Rijkscommissaris. De ontbinding der pattijen is zonder eenige merkbare verstoring van het openbare leven verloopen, hetgeen een bewijs er voor is, dat de politieke im pulsen van het Nederlandsche volk niet meer van deze groepen zijn'uitgegaan. Rijksminister Seyss-Inquart deelde verder mede, dat op het oogenblik rond 10.000 Nederlanders in dep een of ande ren vorm aan den strijd tegen het bols jewisme deelnemen en dat reeds vele van hen met het ijzeren kruis zyn on derscheidén. In zijn overwegende meer derheid is het Nederlandsche volk kalm en bezadigd en verricht het over eenkomstig zyn coriservatieve levens houding zijn dagelijksche werkzaam heden. De Nederlandsche arbeiders en de boerenstand staan over het geheel genomen, ondanks alle agitajie van Londen, positief tegenover de nieuwe orde. Het D. N. B. meldt: Ter gelegenheid van het tweejarig bestaan van het gouvernement-generaal heeft de Rijks commissaris van hei bezette Neder landsche gebied, rijksminister Seyss- Inquapt, op uitnoodigir.g van den gou verneur-generaal rijksminister dr. Frank, een bezoek aan Krakau ge bracht. BESCHOUWING VAN BERLIN—ROM—TOKIO. Het tijdschrift Berlin-Rom-Tokio pu bliceert het volgende artikel onder het opschrift „De overwinning van twee vergissingen". Oe naam van ons tijdschrift vormt 'n politiek programma. Berlijn-Rome- Tokio is de bond der jonge naties op ideëelen grondslag, namelijk de idee der sociale, politieke, territoriale, cul tureels reorganisatie van geweldige leef- en cultuurgebieden. Berltjn-Rome- Tokio ia een algeheele herorienteering in de machts- en staatscoalitie der ge schiedenis van ons halfrond. In de bui tenlandsche politiek wordt de reorgani satie, d.w.z. de opbouw van rechtvaar dige; levensvatbare verhoudingen tus- schen de volken onderling met behulp van een gemeenschap va*n volkeren als voornaamste factor in de politiek toe gepast. Op deze wijze treedt tegenover de imperialistisch-kapitalische geldbui- delpolitiek van de An'gelsaksen en de imperialistisch-revolutionngire vernie tigingspolitiek van het bolsjewisme een natuurlijk imperiumblok op, dat alle voordeelen bezit van een wereldomvat- tenden machtsfactor, maar door de af wijzing van een onbegrenadde imperia listische politiek bewaard blUft voor de gevaren van verwaterde grenzeloos heid en vormeloosheid, waaraan ae commonwealth en de U.S.S R. lUden en de heilige fundamenteele wetten veik en ras als grondslag en doel heeft. Daarmede is het onzajige en onvolk. sche Europeesche federalisme van de achttiende eeuw als vervalsverschlj- ning definitief begraven, evenals ook het universalisme, dat In alleriei vor men optreedt en zich openbaart in de gestalte van democratisch-plutocra- tische rijken (Commonwealth en, Ver. Staten) en in de gedaante van Marxis- tlsche heerschappijen met staatspluto- cratie als de Sovjet-Unie, voor het geheele vasteland van ons halfrond overwonnen. Tegenover de wereldrevolutie der zg. proletariërs een Jootjsche phrase >m de heerschappy over de masa's te rwerven, verwezenlUkt in het bolsje. ,e en de internationale reactie de\ plutocraten eveneens een vorm Joodsche heerschappij, die tot uit :king komt in het dollarimperialis- me van Roosevelt staat de construc tie van door de volken bepaalde groote gebieden met politieke zelfstandige, aaneengesloten gemeenschappen, te weten Ikleine volken". De geschiedenis en de Voorzienig heid hebben ons Adolf Hitler gegeven, die thans aan de spits van een Euro- peesch leger met Ijzeren alagen de bal. ken samenvoegt voor het dak. waaron der de volken de stormen der komende eeuwen kunnen trotseeren én het geluk van komende eeuwen herbérgen. De minister van Buitenlandsche Za ken, von Ribbentrop, heeft 27 Septem ber ter gelegenheid van den eersten verjaardag [van het driemogendheden pact, in kleinen kring gezegd: het pact, dat de vertegenwoordigers van Duitschland Italië en Japan een jaar geleden hief te Berlijn hebben onder teek end en waarby zich Hongarije, Roemenië, Slowakije; Bulgarye en Kroatië hebben aangesloten, is thans tot een synibool der verwachtingen en hoop van de jonge volkeren geworden ddie streven naaT een nieuwe, recht vaardige wereldordde. Maar dat, het geen verwachtingen en hoop van onze volken blijven, "dat deze gedachten tot tastbare werkelijkheid worden, daar voor zorgen thans In Europa de rjjke wapenfeiten van de aa et 'haar bondgenooten." uitvoerder van het testament van Le nin, heeft eens gezegd: „Hebbeh wij de reactionaire geestelijkheid onderdrukt? Ja wij hebben haar onderdrukt. Jam mer alleen, dat zij niet geheel en al ge liquideerd ia." Aan den aardsbisschop van Canter bury is 'dit principieele standpunt van het bolsjewisme welbekend. Hy kent stellig ook het aantal aartsbisschoppen, bisschoppen, priesters en kerken die in de Sovjet-Unie geliquideerd zyn. Des te onverantwoordelijker derhalve" is zyn overigens door tal van kerkvorsten veroordeelde standpunt, waarmede" hij het bondgenootschap van Engeland met het goddelooze bolsjewisme in de hand werkt Hiermede wordt aangetoond, hoezeer het Britsche Christendom slechts een belydenis met de lippen is, een opportuniteitsKwestie, welke zon der gewetensbezwaar een bondgenoot schap met den anti-christ toelaat.' Ge zien een dergelijke gezindheid valt het dan ook te begrijpen, dat men er zich te Londen geen scrupules oVer maakt, aan deze vriendschap de onafhankelijk- heia en het bestaan van neutrale lan den als b.v. {ran op te offeren. Hand in hand met Moskou zoekt men te Nan tes en. Bordeaux naar moordenaars zonder acht te slaan op de gevolgen voor een eens bevriende natie. Wie tot dergelijke laaghartige middelen zyn toevlucht moet nemen, om het moreele houvast des lands te steunen, die is waarlyk van de positie eener op haar goeden naam uitzynde wereldmacht tot een laag peil afgezakt. DE ENGELSCHE SLACHTOFFERS VAN DEN LUCHTOORLOG. Het D.N.B. mel^t uit Stockholm: De slachtofers van den door phurchill be gonnen luchtoorlog bedragen volgens een schrifteRjk antwoord van den minister van Binnenlandse he Zaken, Morrison, op een vraag uit het Lager huis, naar de Times meldt, van April tot September 1941 in Engeland 13.381 dooden en vermisten en 13.182 zwaar gewonden, die 'thans nog in ziekenhuizen vertoeven. In dezelfde periode van vorig jaar bedroegen deze cijfers slechts 8180 resp. 10. 408. ENGELAND HEEFT TEKORT AAN ARBEIDERS. De Engelsche* privy seal, Attlee, heeft volgens Associated Press by zyn aankomst te New York verklaard, dat Engeland een aanzienlijk tekort aan arbeidskrachten heeft. Engeland en de Ver. Staten moeten Jiun grondstoffen en menschenmateriaal zboveft mogelijk gemeenschappelijk exploiteeren. Attlee ontweek de vraag, of hij naar Amerika was gekomen om geschoolde arbeiders voor Engeland te werven. Hij zei, dat het vervoer van menschen naar Enge land groote moeilijkheden meebrengt. Attlee zal deelnemen aan de groote arbeidsconferentie, die morgen te New York begint.' Zon op 8.28, onder 18.19. Maan op lS.£l, onder 1.02. Men te verplicht te verduis teren van ronsondergiug tol tonaopkomat Lantaarn* van Voertuigen moeten een.italf nar na tone ondergang ontstoken, worden. fluwwawtcvivw arana «wwwwwww' K 71» BELANGRUKE VERKLARING INZAKE ONZEN EXPORT. Zaterdagavond heeft de boerenleider van den Nederlandschen Landstand een radiorede gehouden, die van groot belang ia voor het geheele Nederland sche volk en waarin onder meer be langrijke mededeelingen over de voedselpositie van ons land werden gedaan. Na een beschouwing over de fouten van het vroegerestelsel betoogde de heer Roskam: De Landstand dankt zUn ontstaan niet aan allerlei wetten'en juridische bepalingen. De overheid heeft een deel van haar gezag teruggegeven aan de volksche levenskring der boeren, die daar krachtens de wet der schepping recht op hebben. Opheffing Nederlandsch Agrarisch Front j Spr. deelde mede, dat het N.A.F. zal worden opgelost en opgenomen in den Nederlandschen Landstand. Dit geldt voor alle bestaande land- en tuinbouw organisaties. Geen liquidatie dus, maar opname en ombouw in het natuurlijk verband, dat de Landstand is. Allen, die in deze organisaties werken moe ten tot nader order rustfg doorgaan met Mm arbeid. Landbouwcrisisorganisaties, Behalve de bovengenoemde organisa ties waren er de landbouwcrisis- 1 organisaties, welke Verweven waren aan het overheidsapparaat. Hierdoor, zoo zeide spreker, was de juiste ver houding tusschen staatsgezag en volks vrijheid volkomen zoele geraakt. Het dqgd den boerenleider genoegen mede te kunnen delen dat deze organisatie! opgeheven zullen wprden. Wat bij de overheid hoort, gaat naar ,de over heidsorganen, wat bij den l>oer hoort, versmelt in den Landstand. Het Bu reau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd met zijn veertien crisiscen trales blyft voorloopig overheids orgaan. Het zal evenwel grondig ge reorganiseerd en 'tot eenvoudige ver- houdingen teruggebracht worden, om dan marktordenend door te werken. Voorts deed spreker mededeelin gen over het droogmalen der Zuider zee en het verdeelen van de ontstane gronden. De landarbeiders koeren eveneens in den Landstand, want zij staan ge lijk met den boer. Medewerking dr Posthum*. Spr. memoreerde het prachtige werk van de commissie voor den productie slag, waarin eenige duizenden personen geruimen tijd hebben samengewerkt onder leiding van- dr Posthuma. Dr Posthuma heeft zich bereid verelaard om als generaal-adviseur zijn krachten, te wijden aan den Nederlandschen - Landstand. Het is niet mogelijk in een kort tijds bestek alle levensterreinen op te som men die de Landstand bestrijkt. Samen vattend kan ik zeggen, aldus spr., dat de Landstand moet worden gehoord door alle overheids- en andere organen voor eiken maatregel, die de bebouwing van den grond en de voedselvoorzie ning betreft. Hoe de Landstand wordt georgani seerd zal nog nader worden mede gedeeld. In het kort kan ik dit zeggen! De leiding in Den Haag moet zoo een voudig en klein mogelijk gehouden worden, omdat wy nooit mogen ver vallen in het door ons bestreden systeem, dat van Den Haag uit de boeren worden bedokterd. Wy begin nen dus precies aan den anderen kant. Het zwaartepunt ligt bij den boer op zijn erf en de meest doorgevoerde organisatie moet gesticht worden in elke gemeente. Wij houden ons aan het historisch gegroeide. Op den dorpsboerenleider en den dorpsboerenrtad komt de voornaamste en zwaarste taak van den Nederland schen Landstand. Van het dorp gaan de wenschen en plannen'naar de provin ciale- of gouwboerenraad. Van de provincie uit komt alles in Den Haag, waar hel tot den juisten vorm wordt omgebouwd en door gegeven aan alle Instanties waarmee de Landstand te maken heeft. Ik ben geen dictator en ik vqel mij niet geroepen om de boeren in Nederland te over-%>- heerschen, zoo zeide spreker. Mijn levenstaak is voorvechter te zijn voor het boerenrecht. 1 Onxe uitroer. Na een beroep op de boeren tot samenwerking zeide spr, gemachtigd te zyn tot de volgende verklaring: „Zoolang de Nederlandsche voed selvoorziening niet beter Is dan die van het Duitsehe rijk tullen leverin gen uit ons land naar het Duitsehe rijk en naar andere landen In de toe- komst niet meer plaats vinden". Een gezond ruilverkeer zal steeda worden bevorderd, zoodat onze voedsel positie kan worden verstevigd door ruil van die goederen, die wü te kort komen tegen joederen die wij kunnen missen, terwijl onze tuinbouwproduc ten, waarv, n wij vijftig procent meer telen dan noodig is Voor eigen gebnilk, tegen een rechtvaardigen prys tullen kunnen worden afgenomen. Dit laatste geldt ook voor ons fokvee, zoodat ons •ftotgebled niet verloren gaat en de toekomatmogelijkheden beveiligd tijn. THIS BOOK IS TOO TIGHTLY BOUND

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1