ilijke veldtocht beslist, lar nog niet geëindigd 28 October i94i NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN tfog slechts 40 tot strijden bekwame Sovjet-divisies Minstens 6 millioen man uitgeschakeld PROCLAMATIE ion titaan Zoodra' schepen van de as in zicht komen. onderhandelingen tusschen Engelsche officieren en het bolsjewisme. AMERIKAANSCHE KOOPVAARDERS SCHIETEN. GAAN Nu het kouder wordt! BELOONING. GEMEENSCHAPPE LIJKEVERGADERING VAN DUITSCHE EN NEDERLANDSCHE NATIONAAL. SOCIALISTEN. - Naar aanleiding van een ■scholingsbijeenkomst van het Arbeitsbereich der N.S.D.A.P. in Utrecht Kolendampvergiftiging. No 20770 kringen der rykshoofd- opnieuw het licht ge- j 'de, zooals bekend is, korten L door rijksperschef dr. [nor persvertegenwooidigers klaring, dat de veldtocht reeds beslist is. In dit nnert men te Berlijn aan nschen oorlog van i met de verovering v ari I'oorlog door de omsingeling enneming van de beste Fran. j eveneens beslist was, zij het t hij nog niet geëindigd was. sec veronderstelt, dat de be- i van Britsche en Amerikaan lundigen juist zijn, we ke de iterate van de actieve bol- i legers ramen op ongeveer j, dan blijven wanneer _i diviaiea tot dusver 260 ver- dlijn naar men te Berlijn ver- 40 tot strijden bekwame r, die tegenover Duitsch- worden gesteld. Zelfs r de"Sovjets echter nog de be- jg louden hebben over honderd i, dan moet volgens de opvat- i militaire kringen de vernjeti- I deze strijdkrachten op een 1 1200 km. heel wat gemakke- dan die van de voordien j 300 divisies. «gingen van het oogetgblik chen opmarsch, aldus ver te Berlijn ook gisteren iten uitsluitend op slecht ongefundeerde wegen. De l weermacht deze opvatting van bevoegde zijde uit- i heeft niete anders noodig harde wegen om de rest lit in het Europeesche deel der i nog aanwezige bolsjewis- nacht te ontbinden, nt de tot dusver <£oor de bol- i geleden verliezen verklaarde itens zea millioen van hun is zes mmioen van nun h„bbw vernietigd iten voor de voortzet- ""rif den 'veldtocht uitgeschakeld inen worden.Wat de bolsje- evenwel nog uit hun achter- ha garnizoenen in den strijd werpen, noemt men fn deskun- kringen nog slechts kanonnen- en de veiligheid van Europa wil grond vesten", zoo verklaarde de president van Finland, Risto Ryti, in een inter- dent van de Soir. Het Finzche leger, view met den bijzonderen cvrrespon- zoo zeide hij verder, is een volksleger,-8 evenals het Duitsche, waarin officieren en manschappen kameraden zijn. Te vergeefs heeft de bolsjewistische pro paganda gepoogd tusschen hen bet zaad der oneenigheid uit te strooien. Z8 vor- in het Oosten. - men een hecht blok tegen den erfvijand Rytl noemde het Sovjet-imperialisme een verschrikkelijk gevaar, dat vroeg of laat de vrijheid van Finland zou K DRUK OP MOSKOU,, Telegraph publiceert een ht uit Moskou, waarin/onder wordt: V ril van den aanhoudenden nval en de natte sneeuw vin Moskou, waardoor voor gevechtsvoertuigen nbaar wordt, valt er geen j van den Duitschen druk «morste verdedigingslinies der ■•d op te merken. Het gevaar- «Uhft de positie der Sovjets op 7 nten aan het Zuidelijk deel t front. Ook de laatste berichten ooriogstooneel in het Donetz- luiden alarmeerend. hoven waarnemers van i srtillerie namen waar, al- 1 fmeld, dat aan het front van ■*dt van militaire zijde aan het Sovjetstrijdkrachten opge- 46 voor nieuwe uitbraakpo- 1 wt vuur van de terstond ge- 1 Duitsche zware artillerie de bolsjewisten voor zij 1SCHE VERLIEZEN SLAG BÜ SMOLENSK zijde verneemt het 'ge gegevens over de verliezen in den slag Van de- 37ste en de 128e rie, gereorganiseerd vamen slechts enkele hoit- Tot de 310.000 bolsje- vangen werden genomen, s overlevenden van de 162- M en ^e lete divisie infan terie. Bovendien werden de 18de en de 100ste Sovjetdivisie bij deze gevechten vernietigd. Ten Zuiden van Smolensk werd het 20ste gepantserde corps der Sovjets op enkele kleine groepen na vernietigd. Elders op het slagveld werd de 53ste divisie in de pan gehakt. De 21ste pant serdivisie bezat begin Augustus nog slechts één regiment met enkele pant serwagens, dat werd ingedeeld bij de 70ste divisie infanterie. Ook op andere plaatsen, buiten dèn grooten vemietigingsslag om, hebben ■de Soyjets sedert 22 Juni voortdurend zware verliezen geleden. Tot 31 Juli hebben zij in totaal 131 divisies verlo ren. De afdeelingen, die van het front moesten worden teruggenomen en ge reorganiseerd, zijn daarbij niet inbe grepen. Reeds eind Juli hadden de bolsjewisten meer dan drie millioen man verloren, van wie zich slechts éen gedeelte in Duitsche gevangenkampen bevond. INTERVIEW MET PRESIDENT RYTI „Het imptrialisti'sche bolsjewisme is ongetwijfeld vijand no. 1 van Europa, een straatroover, dien my vernietigen moet, als men den voor goed Tred» DE VER. STATEN «^AUSTRALIË. Admiraal Stark, de .chef voor de operaties der Amerikaansche marine, heeft voor de -Senaatscommissie voor buiten landséhe aangelegenheden ver klaard, dat de manschappen, die het geschut aan boord der gewapende koopvaarders zullen bedienèn, uit de marine gerecruteerd worden en bevel hebben gekregen te schieten op sche pen der spilnjogendhedjjn, die in zicht komen. Deze tactiek is vastgesteld in overeenstemming met Roosevelts be velen. Stark zeide vervolgens, dat het gp- vaar van een inval in de Ver. Staten tamelijk ver op den achtergrond staat. Een dergelijke inval, aldus zeide hij, kan pas geschieden, wanneer de vijand beschikt over een reusachtige tonnage en de Amerikaansche marine knock out heeft geslagen. Onderhandelingen - tusschen Australië en Amerika. Volgens de Sunday Telegraph te Sydney worden op het oogenblik belangrijke geheime onderhandelingeb gevoerd ter bevordering van de samen werking tusschen Australië en Amerika ten aanzien van het het gebied van den Stillen Ooeaan. Deze stappen moe ten de Amerikaansche operaties ter zee vergemakkelijken in dat deel van den Stillen Oceaan, dat beschouwd wordt als de buitenlandsche ver- dedigingsgrens van Australië, De Amerikaansche schepen in de oorlogszone. De debatten in den Amerikaanschei! Senaat over de opheffing van het verbod inzake het varen in oorlogs- Zbnes door Amerikaansche oorlogs schepen zijn gisteren geopend. DE STEMMING IN DE ENGELSCHE PROVINCIE. De Londensche correspondent der Nya Dagligt Alehanda schrijft aangaande de stemming in de Engel-' sche provincie, dat hij zoo juist is teruggekeerd van een rondreis met een liberaal parlementslid door diens kies kring. In de diverse vergaderingen heeft hij den indruk gekregen dat men in de provincie den oorlog veel ernstiger beoordeelt dan in Londen. Churchill staat weliswaar nog steeds zeer in aanzien, doch men vraagt zich af, waar om de regeering een ballast van mi nisters meesleept, die in geen enkel op zicht het huidige standpunt van Groot- Brittannië kunnen vertegenwoordi gen. Dat Engeland, zoo zegt men veel al, juist in de Vereenigde Staten door een „München-minister" vertegen woordigd wordt, moet als een ongeluk worden beschouwd, de gevolgen waar van men zich niet bgwust is geweest, toen lord Halifax tot amassade-ur werd benoemd. De meeste sprekers in "de vergaderingen hadden zich tegen een invasie op het vasteland uitgesproken, 'daarentegen verlangden zij kleine aanvallen in den geest van die op de Lofoden. INZAMELING V48M OUD METAAL IN BELGIE. Krachtens een verordening van den militairen bevelhebber in België en Noord-Frankr(jk wor<Jj voor alle Bel gische bedrijven en huishoudingen het inleveren van oud metaal, met uit zondering van ijzer, verplichtend ge steld. Onder 'deze verordening vallen vooral koper, legeeringen van koper, tin, nikkel, lood, brons, alpacca enz. Iedereen is verplicht een hoeveelheid in te leveren, welke in bepaalde ver houding moet staan tot zuj^ belasting. fc Duitsche Obenchule te Arnhem. Een overzicht van de "*'n: 3de van links Landrat dr Schneider (yertegcnwoor,di- ■«•weommissaria voor Gelderland), 4de commtisaru generaal j R. Ma dr Evenkamp, de directeur van de nieuwe Obenchule (SUtpJ-MOl) EEN RONDSCHRIJVEN Offiqieel wordt te Rome de tekst gepubliceerd van een Britrch rond schrijven, dat gevonden is op een in gevangenschap geraakten Ertgeschen officier. In het schrijven worden de richtlijnen vastgelegd, die voor de' Britsche officieren moeten gelden ten aanzien van de politieke problemen. Het is, zoo wordt in de circulaire ge zegd, het Engelsche opperbevel op gevallen, dat Britsche officieren mee ningen hebben uitgesproken, welker verspreiding de oorlogvoering zou kunnen benadeelen. Deze officieren moeten hun opvattingen, die niet in overeenstemming zijn met de politiek' van de Engelsche regeering en van het opperbevel, als streng particuliere za ken behandelen. Als opvattingen van dien aard noemt het schrijven den .instinctieven haat" van vele Brit sche officieren en soldaten ten aanzien van het communisme en hun „oprecht gevoel van verrassing en tegenzin" ten opzichte van het feit, dat het Britsche wereldrijk de bondgenoot is van de bolsjewisten. Het schrijven legt er den nadruk op, dat deze mannen zich voor oogen moeten houden, -dat een En- gelsch-bolsjewistische overwinning het volk der' Sovjet-Unie verwijderen zal van de „hatelijke beginselen", waar door het zich in de wanhoop over een nederlaag heeft laten verlokken. Wat de bolsjewistische invasies in Finland, Polen en Roemenië betreft, kan men de verzekering geven, dat die thans „in een geheel ander licht" komen te staan dan op het oogenblik waarop zij werden uitgevoerd. Daarbij beroept het rondschrijven zich op de radiorede van Churchill van 22 *Juni. Ten aanzien van de Franschen van de Gaulle verklaart het schrijven, dat deze bondgenooten „ongetwijfeld zeer lastige lieden" zijn en geeft dan te verstaan, dat men hun geen post uit Frankrijk doet toekomen, omdat die hun berichten zou brengen over „moeilijkheden". Ook de gevechts kracht van de troepen van de Gaulle zou zijn betwijfeld. Het is ongelooflijk, dat er Britsche officieren zijn, die den vijand verkiezen boven deze vrienden. Het rondschrijven keert zich vervol gens tegep het in Britsche officiers kringen heerschende wantrouwen je gens de troepen van de Gaulle en ver klaart, dat hét een „ironie" zou z(jn,- wanneer Engelschen een gevoel van antipathie zouden hebben tegen deze mannen, die aan den kant van Enge land strijden. De circulaire is gedateerd in het Britsche hoofdkwartier in Caïro op 1 Augustus 1941. /Uitt nil is het noodig zich af te vragen hoe onze minder met aardsche goederen bedeelde landgenooten tenen moeten. Hun woningen, hun kleeding en dek king, hun schoeisel en zoovele andere noodzakelijke levensbe hoeften laten te wenschen over. Offert daarom M de lijsten- collecte oan Winterhulp October en 1 November. S hoe i 0 colt 5 Oct (vwi op 31 Nederlanders! lfet welzijn na het Nederlandsche volk eischt, dat een leder op de hem gewezen plaats zijn plicht vervult. Daarbij muilen de te het bezette Nederlandsche gebied geldende wetten en voorschriften onvoorwaarde lijk moeten worden nageleefd. De oorlogsomstandigheden plaatsen ons voor vele harde feiten, welke aanvaard mepten worden. Wanbegrip voor Hetgeen deze tijden .ook van ons Nederlanders eischen leidt .alleen tol verderf. Helaas zijn er nog landgenooten, die blijk geven den ernst van den stand niet te beseffen. In hun verblinding ipeenen zij door sabotage- tdelingen do bezettende macht te knpnen schaden, terwijl ai) te werkelijkheid slechts het N e"d e r 1 a nd g\c h e volksbelang benadeelen. Wie gelooft, door het te brand steken van/voorraden van landbouw producten of door het vernietigen van landbouwwerktuigen een daad te verrichten, waardoor eenig Nederlandseh .belang gediend wordt, la het slachtoffer van een verderfelijke dwaling. Elk verlies, dat op dit gebied wordt toegebracht, treft ons eigen volk, onze eigen volkshuis houding. Elke overtreding van de dlstribntiebepalittgen, als clandestiene slachtingen, vervalschteg van distributiekaarten, prijsopdrijving en dergelijke, zijn sabotage-daden, gericht tegen het Nederlandsche volk. Deze kunnen niet toegelaten worden. Het is ons aller belang, dat aan het bedrijf der elementen, die deze practijken uitoefenen, zoo spoedig mogelijk een eind worde gemaakt. Schaadt bij sabotage van de voedselvoorziening het Nederlandsche volk in zijn geheel rechtstreeks^èichzelf, zoo hebben aanslagen, die zich richten tegen de bezettende overheid, overeenkomstig de krijgswetten, de scherpste <maatregelen ten gevolge en treffen zij zoodoende indirect onze landgenooten. Aanslagen op goederen der weermacht, het verborgen houden van neergeschoten vliegers, hebben reeds de terechtstelling der schuldigen en de gevangenneming van een aantal gijzelaars ten gevolge gehad. Tracht dezen tijd te verstaan; begrijpt dat de Dnitsche overheid een verkeerde houding van het Nederlandsche volk niet kan duiden en beseft vóór alles, dat door één enkele onbezonnen daad veler leven in groot gevaar wordt gebracht. Vandaar ons dringend beroep op n allen: Help mee, opdat ons volk niet benadeeld wordt door de daden van onbezonnen en misdadige elementen. Brengt anderen zoo min als uzelf te niet te overziene moeilijkheden. Wij kunnen niet gelooven, dat men dit woord onopgemerkt aan zich voorbij zal laten gaan. Wij blijven vertrouwen op het gezonde verstand van ons volk. De overheid maakt Anspraak op nw aller medewerking. De secretaris-generaal van het departement van Justitie, J. J. SCHRIEKE. De secretaris-generaal van de departemen ten van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Visscherl), H. M. HIRSCHFELD, De secretaris-generaal van het departement van Btenenlandsehe Zaken, K. J FREDERIKS. De directeur-generaal van politie looft een beleoning uit, van 19*0 voor lederen Nederlander, dia omtrent ernstige vergrijpen bouw van Europa, waarbij talrijke Nederlanders, die aan het gemeen schappelijke Germaansche front in het Oosten ttaan, het pionierswerk ver richten Indien zich de Engelschen ook «verder uil zelfzuchtige motieven ver zetten tegen de nieuwe ordening van Europa, kunnen zij er van verzekerd zijn, dat de Ftihrer ook den een of anderen dag met hen grondig zal afrekenen. Bijzonder levendige in stemming vond de verklaring van den spreker, dat het de wensch van den Fiihrer is, dat de producten, die op Nederlandsche bodem gewonnen wer den,,in de eerste plaats voor de Neder lander zijn en alleen dan naar andera landen mogen worden uitgevoerd, in dien er kan worden vastgesteld, dat ar een overschot was. De leider der N.S.B., ir Mussert, die eveneens door de vergadering op stormachtige wijze werd verwel komd, gaf aan de hand van statistie ken een uitvoerig beeld van de ont wikkeling van de N.S.B. Hij beWees, dat na den Abessijnschen oorlog, de N.S.B., hoewel zij een binnenlandseh« ppjitieke beweging wilde zijn, bijna uitsluitend werd bestreden met poli tieke argumentéh. Alle democratische hadden tezamen met de gen,'het Jodendom en de belangen van de voedselvoorziening of de Dnitsche weermacht zoodanige aanwijzingen geeft, dat deze tot arrestatie van de(n> schuldige(n) leidt. Deze premie wordt uitgeloofd om' te verhinderen, dat onschuldige land genooten door de misdadige dwaling van een enkeling geschaad zouden worden. De directeur-generaal doet een dringend beroep op alle Nederlandiche itsburgers om er toe mede te werken deze schadelijke elementen te n arresteeren. REDEVOERINGEN VAN OBER- DIENSTLjHTER SCHMIDT EN IR MUSSERT. Naar het A.N.P. meldt zijn op uit- noodiging van de KTeisleitung Utrecht van het Arbeitsbereich der N.SBuA-P. in den Niederlanden Zondag in het feestelijk versierde N.V.V. gebouw te Utrecht talrijke functionarissen der N.S.D.A.P. en der N.S.B. voor een ge meenschappelijke scholingsbijeenkomst samengekomen. Kreisinspektor prof dr Nieschultz begroette de talrijk* aanwezigen, met aan hét hoofd den leider van het Arbeitsbereich der N.S.D.A.P., Ober dienstleider Schmidt. den leider der N.S.B., ir Mussert, den nieuwen Beauftragte van. den Rijkscommissaris voor de provincie Utrecht, Reichs- hauptstellenleiter Sommer, den Ne- derlandschen commissaris der provin cie, Engelbrecht en den waarnemenden districtsleider der N.S.B., van der Wei den. Vervolgens behandelde de nieuwe Beauftragte, Sommer in een uitvoe rige lezing de geschiedkundige banden tusschen de Nederlanden en het Duit sche rijk. Hij toonde de fouten, die waren gemapkl door een verouderd en eenzijdig georiënteerd historisch ónder- zoek en zeide, dat teen bij de histori sche beschouwing der Nederlanden niet pas met het jaar 1848 mocht be ginnen, doch moest terug gaan tot veel verder terugliggende feiten om een waarheidsgetrouw beeld der geschie denis te krijgen, Het gaat niet langei\aan, de groote cultureele en economische verrich tingen en. ander pionierswerk van onze Germaansche voorvaderen nog langer in, discrediet te brengen door de be wering, dat zij slechts op een beren huid hebben gelegen en geen vrucht baren arbeid hebben gepresteerd. Juist .de Germaansche stammen in de Neder landen, die een voortdurenden strud om het bestaan hebben1 gevoerd met ae elementen en hun land voor het groot ste deel aan de zee hebben ontrukt, zijn er een indrukwekkend bewijs voor, hoe verkeerd en oppervlakkig een dergelijke opvatting van geschiède- nis is. Vervolgens gaf de scholingsleidgr der N.S.B., dr Van. Genechten, een overzicht van de geestelijke stroo mingen, die in de Nederlanden ten tijde van de totstandkoming van het Rijk voorkwamen. Ondanks het feit, dat zij van het Rük waren afgeschei den, aldus spr., konden de Neder landers ook m latere tijden bogen op opmerkelijkeprestaties op vele ter reinen en hebben zij ook Germaansche grondeigenschappen tot op heden be waard* Hoeveel grooter echter zot zou de invloed en de prestatie der Germaan sche volken kannen zijn; indien zij niet in tweedracht tegenover elkander zouden staan, doch in nauwe samen werking en gemeenschappelijk salade vervulling van groote taken zouden werken. Oberdienstleiter Schmitt konopte in zijn rede aan bij de bekende' be slissing van den Ftihrer, dat de Neder landen niét bij het Duitsche Rijk zullen Worden ingelijfd, doch volop in de ge legenheid zuilen worden gesteld eeg. zelfstandig staatsbestuur te handhaven. Hij belichtte vervolgens uitvoerig de beteekenis van den velen tot nu toe in de Nederlanden gepresteerden arbeid. Veel,'dat in den loop der tijden ver molmd en onvruchtbaar was geworden, was reeds verdwenen, en voor de op bouwende en positief tegenover de toe komst staande krachten zijn vérgaande mogelijkheden van werkzaamheid ont sloten, niet in het „minst doordat de ■kër Viji Duitschers afrekenen met het bolsje ving was en alie polken bedreigde Daarbij wisme, dat de vijarid der beschavii ia het een gebod van logica en recht vaardigheid, dat aan "Nederlandsche zijde de leiding komt, aan fc mannen, die reeds ongeveer tien jaar geleden den geest van den nieuwen tijd en zijn eischen hebben begrepen en si In +932 een nieuwe politieke beweging hebben opgericht, en niet aan degenen, die pas sanzienlijk later met dergelijke eischen naar voren zijn gekomen. De mannen, aan wie de leidkig toe komt, zijn ontegenzeggelijk Mussert en z(jn medestrijders. Met deze Neder landsche kameraden werden de grond slagen gelegd vóór den nieuwen op- elertenten hadden tezamen met de oude partije kapitalistische krachten zoo sterk tegen de N.S.B. samengespannen, dat fde beweging geruimen tijd geleek 'op een' belegerde vesting. Daar tege lijkertijd alle methoden van terrrijr en boycot, ook door den staat, wer den toegepast, is het niet te verwon deren, dat men herhaaldelijk gevoe lige tegenslagen moest ondervinden. Toen na de „Meidagen van 1940 einde lijk de mogelijkheid werd gëboden tot vrijde ontplooiing ging het leden tal der N.S.B. met zoo rasse schreden ■omhoog, dat begin Augustus de in- Ithrijving van nieuwe leden moest worden stopgezet, opdat men de orga nisatie der beweging kon bevestigen en een vaste kern kon vormen. Terwijl zoo op Nederlandschen grond alle voorwaarden worden ge schapen voor een latere vruchtdra gende deelneming op voet van gelijk heid aan een arbeid van de Europee sche en in de eerste plaats van de Germaansche volkenfamilie, schijnt een Nederlandsche schijn regeering, die in Londen zit, ieder gevoel voor verantwoordelijkheid te hebben ver loren En in haar onderhoorigheid aan Engeland tegenover bet Angelsaksi sche imperialisme geen ruggegraat meer te bezitten,zooals voldoende blijkt uit de persberichten over het versjacheren wan Nederlandsche ko loniën aan de Vereënigde Staten. Onder stormachtiger! bijval ver zekerde de leider der N.SB. met na-v druk, dat de verantwoordelijkheid voor dit verraad aan de Nederland sche zaak geheel blijft rusten Qp de „Nederlandsche" heeren te Londen en Batavia en dat de N.S.B. dergelijke afspraken, die over het hoofd van het Nederlandsche Volk heen gemaakt zij'n, nooit als rechtsgeldig zal erken nen. Een dergelijk „gesjacher moet in tegendeel op de scherpste wijze wor den afgewezen en gelaakt en d« Ne derlandsche aanspraken op de over- zeesche bezittingen zullen volledig gehandhaafd blijven. Met de verklaring, dat Adolf Hitler de door de voorzienigheid gegeven leider aller Germanen is, besloot ir Mussert zijn uiteenzetting. ECHTPAAR OH HE* LEVEN GEKOMEN In den nacht van Zaterdag op Zon dag is het echtpaar van den Berg, waarvan de man 5* jaar en de vrouw )3 jaar oud was, in de woning aan den Vleutenscheweg te Utrecht, door kolendampvergiftiging om het leven gekomen. Zondag werd de politie ge waarschuwd door een buurman, die vermoedde, dat er jets niet in den haak was. Tevoren had de man reeds een dokter ontboden, die zich toegang verschafte door verbreking van een ruit. Het bleek ai spoedig, dat hier geen hulp meer mocht baten. VERZOEK TOT VERBINDEND VERKLARING C.A.O. T STEENHOUWER8BEDRUF. Bij 't college van Rijksbemiddelaars is ingediend een verzoek tot algemeen verbindend verklaring van'bepalingen der collectieve arbeidsovereenkomst voor het steenhouwersbedrijf 1941 1942. PRUZENBESCHIKK1NG KLOMPEN. In de Nederlardsche Staatscourant van gisteren is opgenomen een be schikking van den secretaris generaal van Handel, Nijverheid en Scheep vaart, inhoudende een prijsregeling voor klompen, Zon op 8.29, ondCr 18.17. Mam op 16.19, onder 2.18. ■Men is vcrpHcbl te verdate leren ven zonsondergang tol fonaopkomst. Lantaarns van voertuigen moeten een half nor na «ons- ondergang ontstoken worden. K ft*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1