lORBRAAK NAAR DE KRIM over den toestand in Nederland rdag 30,October i94i NIEÜWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Duitsche hervormingen in het bezette Sovjet-gebiedrS Rijkscommissaris Seyss-Inquart êo*x t*x titaan I. nou, komt. tf U itVAfi Nol'. 20772 De boeren krijgen weer grond in «eigendom. J maatregelen in het "«ZETTE GEBIED. „DE VALSCHE MUNTER". Dr Dietrich over Roosevelt. 14 KOOPVAARDIJ- SCHEPEN TOT ZINKEN GEBRACHT. DE NIEUWE BONNEN. Enkele kleine wijzigingen in rantsoen. Twee r,odicale vleugels in het pQlitieke leVen Ernstige storingen hebben zich hier te lande niet voorgedaan Zeep. Geamolten rundvet. de 0 3841! venter G.M.I., (meer) j hij •melk. I i melkbon I COIJBANT Bureau: MAKKT Jl. TIL. 1741 Postrekening 4MB Chefredacteur: t. TIET BK. Gouda. nlliTSCHLAND STRIJDT - VOOR EUROPA. ju opperbevel der Duitsche icht maakte gister bekend: Divisie» infanterie hebben l ^menwerking met forma- jjj, yan de luchtmacht in ^dackkige gevechten den Ingang naar het schiereiland geforceerd. Bij den Iterbraak door de zwaar ver kerkte verdedigingsstellingen m den vijand weraeq in den tijd van 18 tot 28 October in letaal 17.700 gevangenen' ge jukt, alsmede dertien pant-1 icrwtgens, 109 stuks geschut n een groote hoeveelheid nder oorlogsmaterieel buit gemaakt of vernietigd. De Wilagen vijand wordt thans uUervofgd. bemeensche troepen hebben ae voor de Noordwestkust van be van Azof gelegen eiland :n en van den vijand ird. het Donetzbekken zetten de iden troepen de achter- van den wijkenden met succes voort. (j> den Noordelijken sector de Spaansche „blauwe di- door een nitgebreiden ml verscheidene plaatsen in. Igmnen en opnieuw een vrij poot aantal krijgsgevangenen tpaakt. Sterke formaties gevechtsvlieg- Mten bestookten dag en nacht ÜHhon met brisant- en brand- tasmen. Er werden groote tarnden en ontploffingen waar- poomen. Andere luchtaanvallen vuen gericht op Leningrad. Ami de Zuidwestkust van En- Ptad hebben gevechts.vliegtui- in den nacht van 28 op 29 W, havenwerken en ravitaiïlee. dsjsbedrijven gebombardeerd. Afeonderlijke Britsche bommen- wrpers ondernamen in den af. grapen nacht zonder uitwer- l atoringsaanvallen op West s' Midden -Duitschland Jn den tijd van 22 tot 28 Octo- verloor de Britsche lucht- Meht 48 vliegtuigen. In denzelf- js'ijd gingen in den strijd tegen uroot-Brittannië zeven eigen 'Hegtuigen verlorèn. .wmwwvMKvmv ik Mnviilling 'op het weermachta- wordt aan het D.N.B. ntede- br£.dat door de doorbraak naar l£i bolsjewisten een bolwerk [ES? verliezen, van waaruit ze |2~h gehoopt nog steeds het Duit- RtaWr in de flank te kunnen aan- verder verliezen ze daarmede Ejy het grootste deel de moge- K** «ch nog op de Zwarte Zee I «fffi he wegen. IJSjHtaten hebben Duitsche ge- |k? e2luigen weer een aanval ge- "V de haveninstallaties yan Havengebouwen en overlaad- werden getroffen. Een |CT«k ging in vlammen op, na lus»? getroffen te zijn. In de ly?1 rondom Kertsj werden drie l^m-vrichtbooten van 3000 ton in BbaSt?1 »ze* aehuiten tot zinken K7«- Zeven andere schepen van I ïijLWjn,e'1 zwaar beschadigd. "°°rbraak door een bolsje- Imtm verdedigingsinstallatie ten ■fTjaj Moskou is een afdeeling *022?° voorhoede er Maandag •N.B. in geslaagd ^-vuegveld in te nemen en «Ie bolsjewistische tegen- «>t de komst van nieuwe troepenondèdeeien in bezit fi^Mgeüchte kringen te Berlijn 1 "hen aangaande de nieuwe "'Ute'i, in Oosten de plaats Ar van de cpmmunisti- 'tl4s^er'n® en willekeur, dat, H Jïs ïr'°g nog niet ten- einde is, «J'' Duitsche zijde maatregelen _jB5®..o.dus het A.NP. Het IMl» Jy11 IJhey, die op de kolchosen IJH: u l°e voor persoonlijk ge. «A» »ir***®wevengaat thans over 0| »f om Pn wordt beiastlng- 1 w.pnvwaarde, dat een goede "Pgebracht en de herfst- uitzaai met succes geschiedt, kunnen de perccelen verdubbeld worden. De Duitsche autoriteiten staan er voor in, dat de boeren het benoodigde aantal stuks* vee ontvangen. Voor de land- bcuwproducten, afkomstig van de kol chosen en de particuliere perceelen, worden door de Duitsche autoriteiten vaste en rechtvaardige prijzen betaald, die Ver liggen boven die, welke door e'en staat tijdens het Sovjet-regiem voor afleveringen werden gegeven. Bovendien is er door geppste maatre gelen voor gezorgd, dat ook kapitalis tische uitbuitirgsmethoden nooit meer kunnen voorkomen. Belangrijk is ver der, dat de godsdienstvrijheid in vollen omvan... wordt hersteld. Onder het opschrift ,,De valsche munter" wijdt de Duitsche perschef, dr Dietrich, in de Völkischer Beobachter een artikel aan de laatste rede van Roosevelt. Hü schrijft o. m.: „Roosevelt behoort tot de voor de gemeenschap gevaarlijke menschen, die het Spreekgestoelte vap het staats- gglag misbruiken voor het vervalschen van begrippen en gedachten. Hier is een gangster van den geest aan het werk, die door een stelselmatige be gripsverwarring geheele volken wil misleiden om hen ten aanzien van hun toekomst te bedriegen. Daarom is het noodig, "dat zijn geestelijke valsche munterij wordt ontmaskerd en dat aan zijn duistere praktijken een einde wordt gemaakt. Het is de methode vgn de leelijkste begripsvervalsching en van geestelijke valsche munterij, die hij in zijn rede voeringen bewust toepast. Wat Roose velt voortdurend „democratie" noemt, is niets anders dan demagogie. De „vrijheid", waarover hij zoo luid en zalvend spreekt, ii zlechts de dekman tel der onderdrukking. Achter zijn „rechten van den mensch" verbergt zich de ontrechting der'menschen. Wan neer Roosevelt God aanroept, verwis selt hij dien met den mammon. En wie den afgod mammon wil onttronen, dien noemt hij goddeloos. Roosevelt noemt moraal, wat ieder fatgtfnlijk mensch als huichelarij bestemHt en hij noemt vrijheid, wat een andd^wèvrijding van moreeie scrupules plee(U te heeten. Wat hij vrijheid van herwoord noemt is georganiseerde onverdraagzaamheid tegen iedere werkelijk vrije meenings- uiting, welke men als snoode actie tan de vijfde colonne brandmerkt. De Monroeleer beteekent bij Roosevelt I „e(,rac[,t. inmenging overal ter wereld. Het.zelf-1 beschikkingsrecht van Edropa noemt hij een bedreiging -voor Amerika. Wan-, neer hij spreekt over verdediging, ver bergt hij daarachter zijn eigen agressie. Wat hij aanval noemt, is in werkelijk heid verdediging. Wanneer hij b.v. het Deensche Groenlahd „onder zijn hoede" neemt, dan is dat in zijn taal natuurlijk geen agressie, maar „verdediging'. Wannéér hij IJsland overweldigt, of de gewelddadige bezetting van steun punten in alle mogelijke landen en op alle mogelijke eilanden eischt, dan is dat in de woordenschat van zijp val- schemunter's werkplaats natuurlijk geen agressie diaar „gerechtvaardigde verdediging". Indien echter Frankrijk' zich verde digt tegen een lagen en roofzuchtigen overval der Engelschen^in Syrië, of als Irak voor zijn bestaan vecht, dan is dat in zijn oogen edn misdaad en een niet te verontschuldigen aggressie tegen de heiligste rechten van Amerikaansche menschelijkheid. Wanneer over Duitsch land een hongerblokkade wordt afge kondigd door degenen, die Duitschland den oorlog verklaarden, dan is dat voor den begripsvervalscher Roosevelt na tuurlijk niet in het minst een-agressie. Als echter Duitschland deze blokkade breekt om de voedselvoorziening van Europa te verzekeren, dan is dat voor' Roosevelt een aanval, waarvan men een diepen afschuw moet hebben. Wanneer is bij Roosèvelt eigenlijk een aanval een aanval, en wanneer is hij geen aanval? Wanijeer Roosevelt aanvalt, is zijn aanval „verdediging", doch' als Duitschland wordt aangeval len en zich verweert, dan is verdedi ging in de oogen van dezen huichelaar een lage aanval. Wanneer hij verklaart te handelen „uit een diep gevoel van menschepliefde", heeft hij het oog op zijn grenzenlooze haat tegen iedere sociale gemeenschap. Hij schuift den Führer plannen voor de wereldheer schappij in de schoenen, dje hij in wer kelijkheid zelf koestert. Hij zegt „wij zuilen geen wereld, die door Hitler b.e. heerscht wordt, aanvaarden", .maar hij acht het daarbij natuurlijk, dat de wereld zijn heerschappij accepteert. Als hij spreekt van de vrijheid der zee, bedoelt hij uitsluitend de zeeheerschap pij der Engelsaksen en wanneer hij de vrijheid van den handel proclameert, Dnitache duikbooten hebben, naar het D.N.B. verneemt, na een achter volging, die zes dagen geduurd heelt en ondanks een krachtige bescherming, uit een van GibfUtar naar Engeland varend eonvooi 14 xwaar geladen koop vaardijschepen met een gezamenljjken inhoud van 47.000 b.r.t. weggeschoten. Hierdoor is verreweg Het grootste deel van dit eonvooi vernietigd. Van de bewakingsstrijdkrachten werd een Engelsche torpedojager tot zinken bedoelt hij de vrijheid van den handel in wapens tegen Duitschland. Als de aangevallene zich echter verweert en de moordende wapenen op Britsche schepen naar den kelder jaagt, dan noemt hij dat zeerooverij. Met dergelijke middelen tracht hij de geesten der menschen te verwarren en de volken-blind te maken voor het ver. derf, waarin zij gestort moeten worden. Mêt k dergelijke middelen van geeste lijke valsche ipunterij, met politieke hypnqee en moreeie suggestie tracht RooseVelt steeds meer den gezonden geest van het Amerikaansche volk te bedwelmen. Hjj heeft de openbare mee ning in de Vereenigde Staten bijna tot hysterie gebracht, politieke onwetend, heid en waanvoorstellingen te voor schijn geroepen en, het gezonde ver stand in een zee van frazen verdronken. Door een georganiseerde meeningsfa- bricage terroriseert hij de geesten en veroorlooft hun nog slechts te denken, wat hij en de .Toden achter de coulissen hun voorschrijven. Onze nationale dis cipline noemt hij geestelijke onver draagzaamheid, doch hijzelf oefent doar een georganiseerd bkycot- en aan brengstelsel een geestpli/ke' terreur uit, die in.de wreld ongekend is. Tegen dezen demagogischen aanslag op de grondslagen van het menschelijke den ken, tegen deze gevaarlijke poging, op het gebied van het internationale geestelijke en politieke verkeer valsche munt in omloop te brengen moet men optreden met de ^beslistheid die derge lijke gangstermethoden verdienen. Verklaringen van Huil Het D.N.B. meldt uit Washington: De pogingen van de Amerikaansche journalisten om de mysterieuze land-, kaart, waarvan Roosevelt in zijn bede heeft gesproken te zien te krijgen,"zijn nog steeds tevergeefs geweest. Minis ter Huil antwoordde Woensdag op de vraae of hij de landkaart aan vertegen- woor gers van de Ibero—Amerikaan sche republieken had laten zien met een kort „neen". Op verdere vragen antwoordde hij, dal hij met deze land kaartenkwestie niets te maken had. D,e journalisten moesten zich derhalve „tot de betreffende instantie" wenden. DEZE WEEK MAG REEDS VRIJDAG WORDEN GEKOCHT. Voor het tijdvak van Zondag 2 tot Zaterdag 8 November zijn van de daarvoor bestemde kaarten dg bonnen 42 aangewezen voor het koo. pen va de tbruikelijke rantsoenen brogd of gebak, vleesch of vleesch- waren, melk en aardappelen. Verder zijn gedurende de periode vgp Zondag 2 tot Zaterdag z9 November verkrijgbaar op Je h'iWonder genoemde bofmon" van de bonkaart algefheen: suiker op bon 136, koffie-surrogaat op bon 137, jam op bon 138, Hoem brood, of .gebak op de bonnen 139, 140 141 er 142, havermout op bon 143 gort op bon 144, vermicelli of ma'zena op bon 149 "kaas op de bonnen 145 148, 147 en 148, ter-vijl voor kleine kinderen rijst beschikbaar wordt ge steld öp de bonnen D en E haver mout vaji de papkaart. Voorts is van Z o n d a g 2 lot Doi- derdag 20 November op e'k der bonnen 51 en 52 van de nieuwe |'„oter- kaart 125,gram boter beschikbaar ge steld er op de bonnen 51 en 52 van Ie ve'kaart 125 gram boter met reductie Ten slotte zijn voor de maand N o v e m b.e r voor het koopen van zeep aangewezen bon 135 van de bonkaart algemeen en de bonnen D-zeop cn D toiletzeep. In aansluiting hierop deelt de secre taris-generaal van het departement van Landbouw er. Visscherjj het vol gende mede: In verband met het feit, dat oo Za terdag 1 Novemb»r in verschillende deelen des lands de winkels gesloten, zullen zijn, mogen de vgor dè op 2 November 1941 aanvangende distri butieperiode aangewezen' bonnen voor levensmiddelen reeds op Vrijdai 31 October voor het koopen van de daarop verkrijgbare goederen worden gebruikt Een u"i tz o n d e.ri n g geldt voor de bonnen voor vleesch en vleeschwarpn waarop eerst met inging van 2 No vember in hotels, restaurants e.d. er met ingang van 5 November door den kleinhandel het beschikbaar gestelde rantsoen mag worden afgeleverd. Met nadruk' wordt er op ge wezen, dat - de bovenomschreven faciliteit slechts voor de komende week ge'dt, zoodat dan ook de voor de week van 9 t/m 15 November aan te wijzer bonnen als gewoon lijk eerst op den daaraan vooraf- gaanden Vrijdagavond zullen wor den bekendgemaakt. .1 Naar-aanleiding van zijn bezoek aan kunnen thans nog slechts twee radi- Krakau heeft de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, Rijksminister Seyss-Inquart, de Kra- kauer Zeitung een interview ver leend over de ontwikkeling in Neder land sedert de instelling van het Rijks commissaraiat en over den huidigen toestand in dit land De Rijkscommissaris verklaarde o.a., dat men -ondanks den typisch liberalen, democratischen en kapita'listisehen ka. raktertrek een betrekkelijk goed func- tionneerend bestuursapparaat in Ne derland heeft aangetroffen. Terwijl de bevolking en ook de ambtenaren aan vankelijk zeer gereserveerd waren ge weest tegenover de door de oorlogs- noodzakelijkheden bepaalde regelin gen en terwijl ^ekere onvermijdelijke gevallen waarin in het politieke leven moest worden ingegrepen in het eerst op scepsis gestuit waren, heeft de loop der gebeurtenissen intusschen aan breede kringen der bevolking een beter inzicht gegeven qp ze zelfs gewonnen. Rijksminister beyss-Inquart ging vervolgens in op de zuiverifljgvan het politieke leven in den loop waarvan niet minder dan 40 partijen, bestand- deelen van de vroeger autonome, ver splinterde democratie van Nederland, ontbonden zijn, een stap, die .zonder eenigen merkbaren schok voor het openbare leven verloopen is, In dit feit is het duidelijke bewijs geleverd, dat de politieke impulzen van het Ne derlandsche volk niet meer van deze instellingen uitgingen. Met den 22sten Juni is overigens een duidelijke schei- dingstreep getrokken tusschen het ver- Het leden en het heden. De Führer heeft Groot-Duitschland voor Europa in de waagschaal der geschiedenis gewor pen. Daarmede had niets, dat dezen strijd niet steunde, meer recht op be staan. ïn het politieke leven van Nederland cale vleugel» worden waargenomen, waarvan de eene zich thans als bond genoot van de bolsjewisten achter de vroegere Koningin plaatst. Deze groep wordt door het gezond denkende deel van de Nederlandache bevolking „oranje-bolsjewieken" genoemd. Het betreft voornamelijk vroegere sociaal democraten en katholieke kringen, die nog kortgeleden zich over een dus danige houding zeer zouden hebben ge. schaamd. Wat de -invloed betreft, om vat de Oranjevleugel in het algemeen die bevolkingslagen, welke thans nog met hun bestaansbasis in het vroegere systeem geworteld zijn. De hduding der Duitsche leiding is hier uiteraard scherp afwijzend. Wanneer weliswaar de stemming des volks in zekere mate beïnvloed wordt door deze dwarsdrij vers. is dat geenszins ook 'rechtstreek» voor zijn houding het geval. Afgezien van zuiver plaatselijke straatrelletje», die in Februari in .Amsterdam .zijn voorgekomen en welker aard gepro nonceerd Joodsch-bolsjewistisch was, heeft zich nooit iets van ernstig «to renden aard in Nederland voorgedaan, ofschoop Amaterdam als voornaamste centrum van het marxisme en zetel van de centrale der communistische afgezanten van Moskou voor het Wet ten moest worden beschouwd. Tegenover dezen negatieven kant van het huidige politieke leven plaat ste de Rijkscommissaris vervolgens de Nationaal-Socialistische Beweging on der leiding van Mussert, die ondanks systematische onderdrukking met alle mach tam iddelen van den staat en de maatschappij, zich van 30 Januari 1933 af met een kern van 30.000 aanhangers heeft gehandhaafd. Na een parallel met de ontwikkeling in Duitschland vóór het overnemen van ds macht door de N.S D.A.P. schetste de Rijks commissaris een beeld van de bewe ging van Mussert, die na te zijn ge stegen tot rond 100.000 leden vooreerst gesldten is voor het toetreden van nieuwe leden. Al is de N.S.B. ook niet tot staatspartij verklaard, de Duitsche bezettingsmacht dbet toch steeds gaarne' een beroep op haar aanhangers, wan neer het er om gaat functionnarissen te verwerven met open blik voor de nieuwe ordening welke zich thans vol trekt. De-N.S.B.. beschikt over een ongeveer met de S.A. overeenkomende politieke marschformatie, die ongeveer 15.000 man zou omvatten, waftneer niet voortdurend voor bijzondere taken manschappen daaraan werden ont leend. De Nederlandsche S.S., opge bouwd volgens de beginselen van n de Duitsche S.S., is, ter stbrkte van on geveer 1500 man, in het bijzonder dra ger van de Germaansche geachte in het Nederlandsche volk. Na nog de vrouwenorganisatie te hebben vermeld, wees de Rijkscommissaris in het bij zonder op den Nationajjbn Jeugdstorm, die thans 16 tot 18.00iT hoopvolle en bewust optredende jonge menschen omvat, die in het meest intieme kame raadschappelijke contact met de H. J. oprukken.. Ongeveer 10.000 jonge Nederlanders staan, op het oogenblik in den strijd tegen het bolsjewisme, van wie 2000 bij de S.S.-Standarle Westland, terwijl het meerendeel van hen reeds op den eersten dag van den veldtocht tegen de bolsjewisten bpgenomen is in de SS.-divisie Viking. Met bijzondere nadrukkelijkheid wees Rijksminister Seyss-Ir.quart op de soldateske kwali teiten van de Nederlandsche vrijwilli gers, van wie velen reeds het ijzeren krui» aragen. terwijl een groot aantal hun optreden met him bloed hebben bezegeld. Zoo slaan de Nederlandsche natio- naal-socialisten bewust en vastberaden den weg in naar den Germaanschen statenbond van Adolf Hitler, waarin zij den waarborg zien voor een lichte toekomst van het Nederlandsche volk. Over het geheel genomen is het Nederlandsche volk rustig en bezadigd. Het verricht, overeenkomstig zijn con. servatieve houding, zijn dagelijksche werk, dat overwegend ingeschakeld is in de nieuwe continentale, huishou ding. Meer dan andere gebieden is Nederland ingesteld op het Duitsche rijk, een ontwikkeling die juisV van Nederlandsche zijde actief bevorderd is en die haar voltooiing heeft gevon den in het wegvallen van de douane- en* deviezengrenzen tusschen beide landen, Wat de Nederlandsche arbeider» be treft verklaarde de Rijkscommissaris, dat de op Nederland gerichte Engel sche agitatie zonder effect vervliegt. Op dezs'.fde wijze kan men bij de over wegende meerderheid-tder boeren een positief standpunt tegenover de nieu we aide aannemeft, hetgeen bijvoor beeld blijkt Uit Het feit, dat de met aardappelen bebouwde, oppervlakte met ruim 25 pyt./is uitgebreid. De'lan- delijke bevolkip gstreeft er in het alge meen naar in ieder opzicht uit eigen initiatief zich naar den toestand te rióhten .Het resultaat van deze inspan, nmg is, dat het land zich ondanks zijn 280 bewoners per vierkante kilometer zelf vermag te Voeden. De Rijkscom missaris maakte in dit verband mel ding van de aaneensluiting van het landvolk in den pas opgerichten Nederlandschen Landstand. De Krakauer Zeitung trekt uit de uiteenzettingen van den Rijks commissaris de conclusie, dat de supe rieure en verstandige politiek der Duitsche leiding in dit ressort van de Duitsche machtssouvereiniteit en ver der ook het begrip en het inzicht, dat men thans in toenemende mate in hreede kringen van het Nederlandsche volk aantreft. Nederland zonder twij fel de aansluiting zal verzekeren bq het komende nieuwe Europa en Wel op een plaats, die in ovei eenstemming is met de tradities en het verleden. Reeds thans heelt men de wonde, die de oorlog geslagen heeft Men neemt taken ter hand en voert ze ondanks den voortgaanden strijd van Duitsch land met Greot-Brittannië doelbewust uit, Het is, zoo besluR het blad zijn eigen beschouwingen, te danken aan de persoonlijkheid van den Rijkscom missaris, dat deze ontwikkeling zich rustig en vreedzaam voor de Neder landers voltrekt ten bate van geheel Europa. Zon op 8.33, onder 18.14. Maan op 17.06, onde? 4.26. Men ia verplicht 4e verdaia- teren van .zonsondergang tol zonsopkomst Laotaarna van voertolgen moeten een ball nnr na zons ondergang ontstoken worden. ENKELE WIJZIGINGEN Voorts wordt er de aandacht op g». vestigd, dat zobals uit de gepubllceer. de bonnenlifsf blijkt, enkele kleine wijzigingen in de distributie zijn aan. gebracht. Gebak. In verband met een noodzakelijke wijziging in de samenstelling cmvat thans een rantsoen gebak 100 gram speculaas tegen voorheen 140 gram en 500 gram taart of gebakjes tegen vroeger 600 gram. Rijst. Ditmaal is rijst enz. voor kinderen verkrijgbaar gesteld op de met ,.D. havermout" en „E-havermout" ge. merkte bonngn van d&JHPkaajh Hier. op mag derhalve geen havermout ens. worden gekocht of afgeleverd. Vleesch. Voorts bedraagt in den vervolge een rantsoen versch paardenvleesch m plaats van 100 gram, 150 gram, been inbegrepen. Boter. Gedurende het tijdvaM van 2 tot en toet 20 NovembeT a.s. geW> de -net 51 eh 52 genummerde bonnen van de nteuw uitgereikte botér- en vetkaar- ten, recht op het koopen van boter. 'Je aandacht wordt er op gevestigd, Jat elite bon een half rantsoen vertegen woordigt, zoodat per bon 125 gram boter verkrijgbaar is. Aangezien de kleinste verpakking van boter 250 gram bedraagt, dient men steeds twee bonnen af een veelvoud hiervan in te leveren bij den winkelier De secretaris-generaal van het depar tement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, jat de onderstaande bonnen recht geven op. he, koopen van de daarachter ver- m, 1de hoeveêlheden zeep. Toilet- en huishoudzeep. Gedurende het tijd vak van 1 No vember tot en met 30 November a.s. geeft de met „135" genummerde bon van de „bonkaart' algemeen", als mede de met ,JD seep" gemerkte bon van de ztepkaarten P en Q, welke respectievelijk aan kinderen beneden den-leeftijd van twee jaar en van een leeftijd tusschen twee en acht jaar, Zijn uitgereikt, recht op het koopen van: hetzij 150 gram toiletzeep (samenstelling van ns l September 1940), hetzij 90 gram huishoudzeep hetztj 200 gram zachte zeep samenstelling van vóór 1 Januari 1941), hetzij 150 gram zachte zeep (samenstelling van nó 1 Januari 1941), hetzij 100 gram zach te zeep (samenstelling van né 31 Augustus 1941), hetzij 300 gram zachte zeeppasta, hetzij 250 gram zeeppoeder, hetzij 450 gram wasch.' poeder Stukken huishoudzeep van 120 gram, welke nog in om'oop zijn; mogen tegen inlevering van één bon worden uit verkocht. Gedurende bovengenoemd tijdvak geeft de met „D toiletzeep" gemerkte bon van de zeepkaart P, welke aan kinderen ->eneden den leeftijd vpt twee jaar is uitgereikt, recht op het koopen var, 75 gram toiletzeep van de oude samenstelling. Volledigheidshalve wordt er op ge wezen, dat waschpoeder niet gekoent kan worden door het publiés, doch uitsluitend wordt beschikbaar gesteld ten behoeve van wasscherjjen Zeep voor wasscherijen. De bestaande regelifig ten aanzien van de wasscherijen blijft onvermin derd van kracht. De wasscherijen zijn derhalve ver-» plicht voor elke twintig kilogram droge vuile wasch een zeepbon van het publiek in onvai.gst te nemen. Zooald reeds voorgeschreven is, dienen de wasscherijen eerst een bon van hun klanten in ontvangst te nemen en pas daarna een hoeveelheid van twintig kilogram waschgoed hetzij ineens, hetzij bij gedeelten in behandeling te nemen. De aandacht wordt er op gevestigd, dat bovenstaand voorachrift ook geldt voor de zoogename „waschverzenders", dié slechts als tusschenpersoon tus schen het publiek en de wasscherijen optreden. De wasch van kantoren, hotela, café's enz. voorzoover het hand doeken. poets- en stofdoeken, ser vetten, tafellakens e.d. betreft, kan ter behandeling worden ^gegeven zonder dat daarbij bonnen behoeven worden, afgegeven. De secretaris-generaal van het depar tement van Landbouw en VisscheriJ maakt bekend, dat in het tijdvak van 21 November, tpt 9 December de houder» van vet"kaarten in de gelegenheid zul len worden gesteld tot het koópen van 200 gram gesmolten rundvet. In ver band hiermede dienen de belangheb benden in het tijdvak van 31 October t/m. 8 November a.s. de met 53 genum merde bonnen van de nieuw uitge reikte vetkaart welke per bon recht geeft op een half rantsoen bij hun slager in te leveren, waarbij z(j een ontvangstbewijs kunnen eiachen. Degene, die niet van deze mogelijk heid gebruik maken, kunnen in het tijdvak van 21 November t/m. 9 De cember op de met 53 genummerde bon nen van de vetkaart per twee stuk» 250 gram boter met de gebruikelijk» reductie koopen. Uiteraard zal er voor bovengenoemde periode nog een tweede stel boranen van de vetkaart en teven» twee stellen bonnen van de boterkaart worden aangawezen voor het koopen van boter.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1