2 Rantsoeneering NIEUWSBLAD. VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Sovgetverliezen van textielproducten verscherpt 31 October 1941 I pan 22 Juni tot 31 Augustus ion en ttUzan 1 IftE?» De strijd om de Krim jitgang in den centralen sector Berlijn over de rede van Roosevelt. DT f Winterhulp in Nederland De invoering van het Ziekenfondsbesluit. Tot 1 Mei 1942/^mogen 60 punten worden gebruikt Speciale regeling voor kousen en sokken stukken alleen op bijzondere vergunning t Groote k na VUvi '<*r, •>4/0 30 Oucj- ■•«iger» of kantoor- welke ia ïhrljvinf "ogen, rdeze I vwrpbcht •wn tot Siting it 3.69 44 IxooaU d« (jk« ver- twvol- meeatt Dlreerd in contact i z(jn wu. om zal 1 meeate en pleveren, |dezs ht 258. rlan- op ia, 0«- teen- niet tzene trekt de na la kwt- t new- _jch let- Dinsdag kwamen om het MWWTl. tUsaOsê r «t«W8*v OUDSCHE Barnat MARKT U. TEL. S74B roMiekenla« 4MM Chafredacteur: t. TEETER, Gouda. i. bet instellen van een nauwkeu- IJ^etzoek kan, naar het D.N.B. l"3Utaire zijde verneemt, thans l£j werden, dat de bolsjewisten in tusschen 22 Juni en 31 AugU3- ïatataal 148 divisies infanterie, 39 If'hiiies. 10 divisies cavallerie, 3 bergjager», twee dvisies bur sters en twee brigades lucht- -troepen, tezamen dus 209 vol- groote formaties met het to- ISrin het daarbij behoorende oor- artillerie, tanks, infanterie- M paarden en voertuigen heb- trloren. Verscheidene Sovjet- i werden in Juni of Juli ree.ds lagen, doch door de Sovjet- opnieuw georganiseerd. Zij l den loop van Augustus een tniaal vernietigd. Wanneer men ■O «middelde sterkte van een Sov- Jjjiiterie-divisie 15.000 man aan stelt van een andere divisie 12.000 dan blijkt dat de bolsjewisten ■31 Augustus in totaal reeds -Miens 3 millioen man hadden ver- |m Aan het raim 2000 km. lange "Ike front zijn in dien tijd bo- talrijke bolsjewistische com- ,11, bataillons en regimenten „jtl'yk vernietigd. Stelt men de ïiiet aantal natuurlijk niet nauw- te controleeren verliezen der iiien aan gewonden, zieken en oorzaken voor uitvallen liSls op ongeveer de helft van het letli» door vernietiging en uiteen- Ijun der divisies, dan komt .men |f»r de bolsjewisten op een totaal ■«dia van minstens 4.5 tot 5 millioen Ibliteti voor den tijd vftn 22 Juni tot llüiniutus. Daarbij moet er reke- luimede gehouden worden, dat het rbQ gaat om geheel opgeleide sol- ■blen, file gereedgesteld waren voor Ij* «uitval op Duitschland en op Itmpa en die totaal geoefend waren. IJ» volwaarig te vervangen was voor ld bolsjewisten reeds toen niet meer fBX Dl TOEGANG TOT DE KRIM. J I een frontbericht wordt de ver- IntiS.a van de landengte van Pere- ■iap, die werd voorafgegaan door een iMaagschen zwaren strijd, be- I stoven. 1 De slechts enkele km. breede land- Irjle verbindt de' Krim met de Pon- |»e steppe op het vasteland. Zij et een uitmuntende verdedigirtgs- ing. De Tatarengracht, een 8 km. t, iD m. diepe en 50 m. breede it met hoogen wal doorsnijdt de «tatgte van de Zwarte Zee naar de lb van Azof. Deze natuurlijke ver- ■■yg is versterkt door een vijf- |Mi{e ring van kazematten, ver ten, duizenden landmijnen en goed gecamoufleerde kustbal- i. Oorlogsschepen liggen goed t ie eilandjes verborgen in de van Perekop en werpen hun ptten in de voorste stellingen der wkhe troepen. J Wat de stellingen dagenlang wa- IkvHkend, begonnen de Duitsche jtoPoi den strijd. De opmarsch van ■"totsachtige artilleriemacht is on- voltooid. Meer dan 200 ka ardt spuwen hun vuur, de draad- Igbaningen worden vernield, ■[^«werpers naderen de kaze- IJJJ. zij steken de steppen over «rvlakten in brand. 1 taai is de Sovjetsoldaat in liging. Een waar labyrinth ^Pagen is tusschen de oude Ata- ven aangelegd. .^--.vechten en artillerieduels lEJw sikaar af. Drie vijandelijke "invallen worden afgeslagen. Ük worden de verdedigings- ■wr_ doorbroken. De aanvallers jL f hardnekkige verdedi- "h Sovjettroepen langzaam ter- Sovjetpantserwagens trachten |- ^skers in de flank aan te vai- hrt 8l'e pogingen den op- ^wt staan te brengen misluk- J* poort naar de Krim is open- 1WTUD in den centralen SECTOR rw verneemt 'van militaire den centralen sector zijn de "®*Pen tijdens de gevechten n^jsatste dagen, ondanks den "Algen tegenstand der bolsje- gw succes opgerukt. Op één fitn r? reedi> verloren de Sovjets October vierduizend gevan- w l*ntien tanks en 25 stukken ttl? Qclober leden de bolsje- 1 g™15 vergeefsche tegenaan- ie Duitsche troepen zware NlJ'jA'kiwistische officieren en l'tnj ^""tizsarissen beginnen Le- ■xj» J^rlaten, Deze vlucht van Y'3t'sche officieren staat JWt™ in verband met waarne- tWin,!!1,1cutrale correspondenten Fla^iit den 'indruk hebben, van bolsjewistische Leningrad van dag tot DE BOLSJEWISTISCHE NEDERLAGEN De Stockholmsche correspondent van de Daily Telegraph schrijft, dat de tijd is gekomen, om de weinig ver heugende, maar nuchtere waarheid onder het oog te zien, dat de „macht en de industrieele rijkdom" van het Donetzbekken voor de Sovjet-Unie ver- Ipren is. Het moeilijke uur heeft gesla gen, waarop men moet beseffen, dat de Sovjetlegers nog slechts „gigantische terugtochtsgevechten" leveren. De correspondent van hetzelfde blad te Samara schrijft, dat Moskou op den eindstrijd is voorbereid. Bijna alle fabrieken zijn gesloten. Op lichtvaar dige wijze heeft men het voorgesteld, alsof het bolsjewistische front be stond uit eenaaneenschakeling van Verduns. Die voorstelling is verkeerd. In dezen veldtocht hebben de bolsje wisten sléchts kunnen terugtrekken, terwijl de Duitschers steeds het initia tief behielden. m „EEN ONGEKENDE BLAMAGE" De wereldeclro op de redevoering van president Roosevelt kan, naar men in de Wilhelmstrasse verklaarde, slechts zoodanig geïnterpreteerd wor den, dat deze rede een ongekende blamage voor het staatshoofd van de Vereen. Staten beteekent. aldus het D.N.Bf Afgezien daarvan, dat Roose velt zich van den Duitsehen eisch om de echtheid der door hem aangehaalde z.g. documenten te bewijzen of althans deze documenten te laten zien. niet onbenullige motiveeringen afmaakt, acht men ,te Berlijn bijzonder ken merkend de- verklaring van den minis ter van Buitenlandsche Zaken, Huil, die zeide, met deze kaartenkwestie niets te maken te willen hebben. Deze bepaald sensationeele uitlating, zoo verklaarde de woordvoerder van de Wilhelmstrasse, staat gelijk met een desavoueering van Roosevelt, hetgeen dient te worden vastgehouden als een voorval zander percedent in de diplo matieke geschiedenis. Een niet gerin gere blamage acht men in dezelfde kringen de bekentenis van Roosevelts minister van Marine, Knox, dat de Amerik,aans<&e torpedojager Kearny het eerst dieptebommen geworpen had naar een Duitsche duikboot, terwiji Roosevelt wekenlang de openbare mee ning heeft probeeren wijs te maken» dat de Kearny het eerst is aangeval len. Aan dergelijke verklaringen heeft men in de Wilhelmstrasse niets toe Je voegen. Zij zijn hoogstens, naar men hier verklaart, kenmerkend voor 4e van geval tot geval wisselende gezind heid van Roosevelt en zijn naastp rne* dewerkers, wien blijkbaar elke leugen voor hun politieke en persoonlijke zaakjes goed is. W De Chicago Ttribune over de rede. Boven haar hoofdartikel over de laatste rede van Roosevelt schrijft de Chicago Tribune: „Politiek van den zelfmoord". De rede, aldus het blad, is niet alleen verontrustend omdat zij zonder twijfel onthult, dat Roosevelt de Amerikaansche soldaten zoo snel mogelijk in den oorlog wil sturen. Veel verontrustender is. het beeld, dat Roosevelt van zichzelf heeft gegeven. Roosevelt is niet geheel nor maal. Hij bekommert zich noch om waarheid gezond verstand, noch om logica. Hij stelt de feiten voor, zooals het voor zijn bedoelingen past. Het eene oogénblik is hij het slacht offer van vrees ,het volgende moment is hij weer krijgshaftig en pralend. Roosevelt heeft-niet gezegd, waar hij de zoogenaamde documenten vandaan heeft. Hii beweert, dat Hitier alle godsdiensten wil vernietigen, doch tegelijkerlijd sluit hij een verbond met den vijanckvan den godsdienst, Stalin. Duitschland en de godsdienstvrijheid. Naar aanleiding van de bewering van Roosevelt, dat de godsdienst in Duitschland aan vervolging is bloot, gesteld, verdient een herderlijk schrij ven van den-ebisschop van Munster, graf Gallen, aandacht. Deze roept daarin de geloovigen op tot strijd tegen het bolsjewisme, on-, der aanhaling van de woorden der encycliekvan paus Pius XI: „Het communisme is in zijn diepste kern slecht. Wie de christelijke beschaving wil redden, mag op geen enkelgebied met het communisme samenwerken." In dat verband zegt de bisschop, dat de mededeeling van den Führer op den 22en Juni 1941, dat het z.g. „Russen pact" van 1939 ophield te bestaan, de bevrijding van een ernstige zorg'g en verlossing van een zwaren druk betee- kende. Het gewapende Duitsche volk, aldus de bisschop verder, staat sedert Juni van dil jaar aangetreden om de poging van Moskou te verijdelen, doof mili tair machtsvertoon de bolsjewistische dwaalleer en heerschappij van het ge weld naar Duitschland en West-Europa over te brengen. RADIOREDE VAN PETAIN. Maarschalk Petain zal begin No vember, naar uit betrouwbare bron verluidt, in een radiorede de voor naamste trekken der toekomstige grondwet van Franknjk en de struc tuur van den nieuwen Franschen staat bekendmaken. DVtrSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA. Het opperbevel van de weer macht maakte gisteren bekend: „Op het schiereiland de Krim zetten de Duitsche strijdkrach ten de achtervolging van den verslagen vijand zonder onder breking voort. Plaatselijke te genstand van zijn achterhoeden werd gebroken. Hierbij Werden opnieuw verscheidene^ duizen den "gevangenen gemaakt en stukken geschut buitgemaakt. Bij de achtervolging van den vijand in het Donetzbekken werd de bovenloop van de Donetz cteor de Duitsche troepen en die der bondgenooten over een breed front bereikt. Tijdens succesvolle sanvalsoperaties tusschen Ilmen- meer en Ladogameer verover den gepantserde troenfen tijdens een snelle, onverwachte manoeu vre een vijandelijken pantser- trein. Zij maakten talrijke ge vangenen. Zeer zware artillerie van het leger heeft met goed succes voor den oorlog belangrijke installa ties in Lenningrad bestookt. Doeltreffende nachtelijke aan vallen van de luchtmacht waren gericht op Moskou en Leningrad. In Noord-Afrika bombardeer den Duitsche gevechtsvliegtui gen een Britsch' vliegveld ten Oosten van Mersa Matroeh en de havengebieden in de Nijl-Delta. Afzonderlijke Britsche vlieg tuigen wierpen, in den afgeloo- pen nacht boven het Noord- Duitsche kustgebied bommen neer, zonder schade aart te rich ten. Luitenant-kolonel Galland, com- mondore van een jachteskader, heeft zijn 90ste en 91ste .over winning in de lucljt behaald". i.uxnsuvvxxwn.'nxwn.vn DE hagel striemt door de verlaten straten. De grimm^re voorbode voor den winter. Nog is het kwik niet beneden nut gedoold, moor dt ont bladerde boomen, de regen- en sneeuwbuien en de neerkletterende hagel spreken een duidelijke taal. De winter is in aantocht.' Winter in Het oorlogsjaar 1941 Wie nooit zorgen gekend heeft, wiens kleerenkast ook nu nog gevuld is, op wiens bed nog wollen dekens liggen, zal ook dezen winter zonder al te groote ongemakken doorkomen. Maar wee denpene, die niets -heeft dan de kleeren, die hij op zijn lijf draagt, die des nachts kleumend het gescheurde en dunne dek over zich heen trekt en die zelfs geen geld heeft om voor zijn bonnen kolen te koopen. Voor hem zal deze winter vreeselijk worden. De nood is groot in Nederland, grooter dan de meeste onder ons ver moeden en grooter dan ooit te voren. Geen kruimels vallen meer van de tafels der rijken, geen afgedragen klee ding wordt meer weggeschonken en geen kolen kunnen meer door een heimelijken weldoener naar de scha mele woning van een arme worden gestuurd. Bitter leed en! er dezen win ter geleden worden tn duizenden ge zinnen. De nood is groot, dat is het eenige, waar het op het oogénblik op aan komt. De nood is groot en moet ge lenigd worden. En kan slechts ge lenigd worden langs één kanaal: de Winterhulp! i Dit is een concreet feit en dit feit hebben we te aanvaarden. Het komt er nu niet meer op aan hoe men over de Winterhulp denkt, het komt er nu slechts op aan hoe de nood gelenigd kan worden. Daarom, sluit uw oor voor gefluister en laster en open uw hart en uw beurs. Open ze wijd, want zij, die ge brek lijden zijn Nederlanders, zijn menschen van uw bloed en too volk. Nog lijdt een groot, deel van ons volk geen gebrek, nog (t hun tafel goed voorzien, nog hebben zij klee ding en dekking in overvloed. Op hen rust in de eerste plaats de plicht om de nooden can de misdeelde Neder landers te helpen verlichten. Een» tdrachtig zullen wij de moeilijkheden, waarmede ons volk thans te kampen heeft, kunnen en moeten overw'tnnetki Nooit is tevergeefs een beroep gedaan op den offerzin van ons volk. Laat daarom Winterhulp evenmin eerver- geefsch verzoek doen. Groote waar den staat op het spel. Want één ding mag niemand ver geten. Gij geeft niet aan Winterhulp, gij geeft aan de armsten onder ons. Pij geeft aan het Nederlandsche volk! Het inkuilen van gras voor den komenden winter. Dit gaat eenvoudiger dan het drogen en wordt door de boeren zelf gedaan. (Schimmelpenningh ONTBINDING VAN FONDSEN VOORBARIG. De Voorlichtingsdienst van het departement van Sociale Zaken schrijft: Ten aanzien -van de toekomstige positie der ziekenHuisverplegingsfond- sen schijnt nogal wat misverstand te heerschen. Daarom kan het zijn nut hebben er op tp, wijzen, dat het ontbin den van dergelijke fondsen op dit oogénblik zeer voorbarig en bovendien ongewenscht moet worden genoemd. Deze instellingen immers, behouden, ook na de invoering van de verplichte verzekering ingevolge het Ziekenfond- senbesluit, haar beteekenis voor de vrijwillig verzekerden, alsook, watt- neer zij daartoe worden aangewezen, als risico-draagsters voor de zieken- huisverpleging. f Voorts schijnt bij werkgevers hier en daar onzekerheid te heerschen ten aanzien van de loonperiode, waarover voor het eerst premie kan worden in gehouden. Daarom zij alsnog medege deeld, dat de premiebetaling aanvangt op den eersten dag van de eerste volle loonperiode. Dit wil dus, in normale gevallen voor weekloonen zeggen: aan vang der premiebetaling Maandag 3 November, met als gevolg, dat de eer ste inhouding moet plaats vinden op Zaterdag 8 November. Vele werkge vers verkeeren ten onrechte in de meening dat de premiebetaling in dit geval aanvangt op 1 November. Voor maandloonen is dit uiteraard wel het geval. REORGANISATIE VAN DE CRISIS TUCHTRECHTSPRAAK. Op 1 November treedt in werking een wijziging van het Crisis organisa- tiebesluit 1933, welke wijziging inhoudt een reorganisatie van de crisis tucht rechtspraak. De provinciale commissies voor de crisis tuchtrechtspraak worden vervangen door een alléén rechtspre- kanden' tuchtrechter in iedere provin cie, terwijl de centrale commissie voor de crisis tuchtrechtspraak wordt ver vangen door een centraal college voor de tuchtrechtspraak, dat zal bestaan uit 4rie rechtsgeleerde leden. De secretaris-generaal van het de partement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat met ingang van 3 November as, de on langs uitgereikte, derde, textielkaart voor den aankoop van textieigoederen in gebruik zal worden genomen. Uit den aard der zaak heeft de be schikbare hoeveelheid goederen het noodzakelijk gemaakt de rantsoenee ring van textielproducten te verscher pen. In de eerste plaats zal met S0 punten (de nummers 61 t.m. 120) volstaan moeten worden tot 1 Mei 1942, de pun ten van de nu loopende textielkaart zullen tegen de nieuwe waardeering voor het aankoopen van artikelen even eens nog mogen worden gebruikt,tot dien datum. In de tweede plaats zullen volgens de reeds gepubliceerde regeling de groote stukken en de stoffen daarvoor slechts te verkrijgen zijn op een spe ciale vergunning onder gelijktijdige inlevering van punten Voorts is voor kousen en sokken, welke tot op zekere hoogte onontbeerlijk kunnen worden geacht en waarnaar de vraag groot is, een speciale regeling getroffen. In de waard'er,ng van de punten is eenige verandering gekomen, die voor enkele artikelen iets gunstiger, voor andere iets ongunstiger ia ge worden. Enkele artikelen, waarvan de aankoop tot nu toe zonder inlevering van punten kon geschieden, zullen voortaan slechts op punten verkrijg baar zijn. Toeslag- en kinderkaarten. Textieltoeslagkaarten zullen eerst na 1 Januari 1942 wórden uitgereikt. Nader zal worden bekend gemaakt, wie Toor toeslagkaarten in aanmerking kunnen komen. De nu loopende tex- 'ffe!toeslagkaarten blijven geldig tot 1 'Mei 1942. Voor kinderen 'van 1 tot 3 jaar en voor babies van 0 tot 1 jaar zullen binnenkort speciale textielkaarten worden uitgereikt. Op den dag der uit reiking van deze kaarten vervalt de regeling, dat de benoodigdheden voor kinderen beneadn de drie jaar slechts op de distributiestamkaart van het kind of op de machtigingen voor aan koop van textielartikelen voor a.s. moeders kunnen worden gekocht. Hieronder 1 volgen enkele nadere bijzonderheden aangaande de rege ling. Bovenkleeding. Alle soorten overjassen, jekkers en damesmantels (met uitzondering van specifieke regenkleedirrg) ..evenals héèren- en jongenscostuums eii onder- deeien daarvoor en alle stoffen voor dé voo'rnoemde artikelen zullen vanaf 3 November uitsluitend op® een spe- cale vergunning onder gelijktijdige in- levering van punten kunnen Worden gekocht. Een speciale vergunning zal s echts worden verstrekt aan hen, die met meer beschikken over een draag baar. exemplaar van het aan te schaf fen artikel. Zij die tot Januari 1942 een overall noodig hebben, dienen deze aante schaffen op de punten hunner textiel en/of textieltoeslagkaart; voor deze beroepskieedmg zullen geen speciale puften worden verstrekt. Kousen en sokken. Mannen en jongens van 15 jaar en ouder kunnen op de speciale kousen- bonnen welke zich aan de boven zijde van de textielkaart bevinden on^er gelijktijdige afgifte van het daarvoor bepaalde aantal «punten der textielkaart of textieltoeslagkaart in de periode van 3 November 1941 tot 1 April 1942 twee paar kousen of sokken koopen. Het eerste paar zal van 3 November en het tweede paar eerst van af 1 Februari 1942 ver krijgbaar zijn. Een derde kousenbon geeft dan vanaf 1 April 1942 nog eens een aankoopmogelijkheid van een paar kousen of sokken. Wanneer Van deze kousenbon wordt gebruik gemaakt, zal men in afwijking van de beide vorige kousenbonnen, daarvoor echter 114 maal de pun ten waarde van kousen of s okken moeten offeren. De drie overige niet van een datumopdruk voorziene kousenbonnen mogen voorloopig niet worden gebruikt, deze krijgen eerst geldigheid na een be kendmaking op of omstreeks 1 Mei 1942. Vrouwen en meisjes van 15 jaar en ouder kunnen op de van den datum- opdruk „Nov.-April" voorziene kousen bon „A" een paar geminderde kousen (met naad) tegen de gewone punten- waarde of twee paar ongeminderde rondgebreide kousen (zonder naad) elk tegen de halve puntenwaarde aan schaffen. Verder kunnen zij in de periode van 1 Januari 1942 tot 1 April 1942 op elk der kousenbonnen b en c nog een paar kousen (of sokjes) tegen gelijktijdige afgifte van het vereischte aantal pun ten der textiel- en/of toeslagkaarten aanschaffen. De kousenbon. d, wélke vanaf 1 April 1942 gebruikt mag wor den, biedt de mogelijkheid tot aan koop van nog een paar kousen of sok ken, doch wanneer deze kousenbon gebruikt wordt; zal men daarvoor 114 maal de puntenwaarde moeten af staan. De overige, niet van datumopdruk voorziene, kous^nbonnen mogen voor loopig evenmin worden gebruikt, deze krijgen eerst geldigheid na bekend making op of omstreeks 1 Mei 1942. Op de speciale kousenbonnen a, b, c, d, van de textielkaarten voor jon gens en meisjes van 3—15 jaar, welke niet van datumopdruk voprzien zijn, kunnen tegen gelijktijdige afgifte vap textielpunten, vier paar kousen en/of sokken worden gekocht tot 1 Mei 1942, de overige drie speciale kousenbonnen zullen eersé dan gebruikt mogen wor den, nadat bij een nadere bekendma king op of omstreeks 1 Mei 1942, daaronrurent mededeelingen' zullen zijn verttrekt. Nieuwe artikelen op punten. Hieronder vallen de volgende arti kelen: 5 Corsetten, corseletten, bustehouders, hoeden (met uitzondering van stroo-' hoeden), petten, mutsen, baretten, gordels, buikbanden, pols- en borst en kniewarmers en operatiejassen, bo vendien zal men bij den aankoop van bontjassen en lederen jassen, voor de daarin aangebrachte zichtbare voering- stol, de puntenwaarde per verwerkte vierkante meter stof moeten geven. Artikelen verhoogd in puntenwaarde. Verhoogd in puntenwaarde werden katoenen naai-, rijg- en festonneerga- rens, nl. tot 2 punten per 100 yard. Natuurzijden artikelen, welke vroe. ger onder de groep K (kunstzijden artikelen) werden gerangschikt, zijn thans gebracht onder de groep W (na- tuurwollen, natuurwolhoudende en natuurzijden artikelen), waardoor zij automatisch hooger in punlen worden gewaardeerd. Artikelen verlaagd in puntenwaarde Restcoupons van stoffen, die in de loopende distributieperiooe voor de volle' puntenwaarde moesten worden gekocht, zullen voortaan tegen de halve puntenwaarde per vierkante meter worden gekocht en we] van stoffen tot én met 90 cm. breedte, per restcoupon niet langer dan 1 meter, van stoffen boven 90 cm. breedte, per restcoupon niet langer dan 60 cm., terwijl restcou pons gordijnstoffen Van 2 meter lengte en minder, dan 3 November 1942 af tot de vrijgestelde producten gerekend worden en dus zonder Icveringsvergun- ■ning kunnen worden gekocht. Kunstzijden naéi-, rüg- en feston- neergarens zullen in den vervolge pun- tenvrij verkrijgbaar zijn, i Nog kan de aandacht er sp worden gevestigd, dat de verkooper de over legging van de distributiestamkaart moet eischen en dat iedere houder van een textielkaart i» verplicht zijn naam en adres op die kaart met inkt in te vullen. Over de nieuwe textielkaart is reeds veel te doen geweest. Ta] van onjuiste geruchten zijn haar kpmst voorafge. gaan. We laten dat thans rusten, omdat het vee) belangrijker is wat de nieuwe textielkaart in werkelijkheid voor het publiek beteekent. Op komende minder gunstige verande ringen, die ten deele zelfs vrij ingrij pend zouden zijn, was men wel voor bereid. Anders was ook wel niet te verwachten; bijna anderhalf jaar heb ben wij geput uit en geteerd op onzen voorraad textieigoederen en textiel- grondstoffen, die na Mei 1940 van bui tenaf vrijwel niet meer is kunnen wor. den aangevuld, terwijl onze eigen in dustrie niet bij machte was te voldoen aan het beroep, dat in de huidige om. standigheden op haar werd gedaan. Zoo teerden we in, evenals dat op zoo menig ander gebied het geval was en werd het noodzakelijk de bestaande distributieregeling te herzien. Want al slonken de voorraden, de rechtvaardig, heid diende bij de rantsoeneering blij vend te worden betracht. De minder kapitaalkrachtige bevolkingsgroepen mochten principieel niet in ongunstige^ positieikomen dan de meer welgesteld den, die zoo licht de mogelijkheid kun nen aangrijpen om zich in ruime mate van het benoodigde. ook al is dat niet onmiddellijk noodzakelijk, te voorzien. Uit overwegingen van wat men pleegt te noemen, de „distributieve rechtvaardigheid" een eerlijke rantsoe- ring dus, is nu voor de a.s. distributie- oeriode tot zekere beperkingen over gegaan. J Zon: op 8.21, onder 18.14 J 0 Maan: op 11.07,onder 5.30. Zon: op 8.21, onder 18.14 Maan: op 1 «'.07,onder 5.30. Men ia verplicht Ie verdnis teren van zonsondergang tot zonsopkomst Lantaarns van voertuigen moeten een half uur na zons- ondergang ontstoken wordrn ^wm\%wKw I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1