H mo ijewisten in de Krim volledig op de vlucht V- V Nederland moet zijn eigen voedselvoorziening dekken m i November 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Mogelijkheid van aanval op Straat yan Kertsj, die naar den Kaukasus leidt ,ad! don t*i fftaan No 20774 imfeg. De positie van de Zwart^ Zeevloot de Waarom met Duitsch land tegen het bolsje wisme? De opmarsch in de Krim. AAN DE NEDER- LANDSCHE 1 ARBEIDERS. Tégen sabotage. Zonder gelijkwaardige tegenprestatie zal niets meer van ons worden gevorderd Broodvoorziening voldoende verzekerdj ook de vetvoorziening baart geen zorg Geen verdere inkrimping van den melkveestapel OUDSCHE 'gtfgttfr Bureau: MAKKT 11, TKL. 1748 Postrekening M4N Chefredacteur: P. TUTTER, Gouda. 800 i I*'?*®"* l» bil W* UVITSCHLAND strijdt VOOR EUROPA. Iu«g>erMvfl van de Duitsche .jBU maakte gister bekend JJfDuitsrhe en Koemeensche ,2ea scherp achtervolgd, is KLd op den Krim volledig j j_.Li sniloooti Ho a rmprln J 380 a vlucht geslagen. Daarmede de lange en hevige door vechten hun bekroning jen, waarmede de divisies l van het leger van den der infanterie von j en het legercorps van rjgjjénant-generaal Pflugbeil (malle landengte hebben ge lagerd, welke naar liet schier- laod leidt. Ook in het Donetz- luittn setten de Duitsche troe la Ni die hunner bondgenooten |(ielitervolging van den ver in riitnd met succes voort, i bet omsmgelingsfront van ijjrid werden verscheidene lenlpogingeii van den vijand Ifpveien. Zware batterijen lm bet leger bestookten belang- h, militaire doelen in Lcnin- Ini. De uitwerking der grana- |n kon worden waargenomen. de rest van het Oostelijke ■lal schrijden de operaties |wt In het gebied van de Zee bombardeerden de i gevechtsvliegtuigen de merken van Eupatoria en en brachten in deze wa- vljf vrachtschepen van lïmen 13.090 brt. tot zinken. I k den strijd tegen, de Brit- rsvitailleeringsscheepvaart duikbooten zes vijan- I koopvaarders van te za- 17.000 brt., een torpedo- ren twee patroulllevaartui- M linken. Een Britsche ka~ irboot werd door torpedo- iwaar beschadigd Op I ktiantiiehrn oceaan hrach- i luge afstandshommenwer- ten Noordwésten van Cadiz i koopvaardijschip van 2l)00 lot zinken. Een andere »t werd door bommen llgd. Vliegtuigen, die op- i waren voor gewapende inlagen, bombardeerden t havens aan de Britsche en Zuidwestkust. De Is niet naar het gebied het Dnitschc rijk gevlogen. Ihichtervolging van den versla. |®*Ükenden vijand hebben dy Th toepen op den Krim nog [imlsjewisnsch oorlogsmaterieel *t. In de gevechten van 29 'werden 17 zware stukken ge- Jlwiverd. In de gevechten om de Wj van Perekop werden boven lig bolsjewistische granaatwer- te* zware machinegeweren Bm correspondent te Berlijn ■kt schijnt bevindt zich het teel der roode Zwarte Zee- Mwtijd in den golf van Tagan. te monding van den Don, ofc ^landmacht ter plaatse bij de T van Azof en Rostof te as- LLat keuze wordt anders voor LJ*wijtiache vloótcommando W na de forceering wan de Myaa Perekop ook de havens .i™® maritieme hulp best kun. doorstooten van de tertsj (het Oostelijke rim) beteekent een hMreiging voor de oorlogs- U,, |l Azo', daar alsdan de Zee ■Ewnakkelijk af te sluiten is ètwjaÜ! "Pkesloten zitten, Lj^jact overbrengen van het iCTJti vis de straat van Kertsj ktakasus wordt natuurlijk ijoodat men den eerst- Beoten strijd rondom deze 5*2*»chten, eerder dan om i| Bet bekende zachte kli- kr.__ Krim voorspelt weinig van de krijgsbedrljvig- i tJ I" Berlijn Is men dat Turk He nooit vlueh- Twtpea door de Dardanel- ■"Ouseeren. BE TEGENACTIES. j*wtane zijde wordt aan het riolijken sector hebben de door de Duitsche lemen bruggehoofd ge- tovèreo. Bun herhaalde Pl«t te niet door het vuur %l m!(:!1'npge weren, waarin tti, honderden sneuvel- 'n Miercn en zeshonderd «sstii bmven dood voor de likken. V i»l»WZware vpr''ezen heb- der, 29stelt en gh jL, J'verkeefa getracht het E* trnepen in den P%^°r dooc tegenaanvallen i Sovjet-troepen concen. •tralies, waarschijnlijk gereed gehouden voor den'aanval, werden door het vuur der Duitsche artillerie met goede uit werking bestreden en uiteen geslagen, aldus het D.N.B. In het industrie-gebied van het Do- netzbekken rukten de Duitsche troepen met succes op. Talrijke belangrijke in- dustrieele installaties werden na te genstand der Sovjets, die hier en daar. zeer hardnekkig was, veroverd. „ONVERMIJDELIJK MAT'.'. Onder het opschrift „Onvermijdelijk mat" houdt hét weekblad DasReich zich, bezig met de positie der Sovjet unie. Het blad herinnert nog eens aan de recente verklaring van de Duitsche leiding, dat de Oostelijke veldtocht reeds beslist is en wijst er in dit ver band op, dat de tegenstanders van het rijk en zijn bondgenooten dit nog Steeds betwisten. Das Reich, schrijft o.a.: Ook in het schaakspel ligt de beslis sende zet vóór het schaakmat en nie mand denkt eraan om een speler, die twee torens is achtergeraakt nog ,een kans te geven, hoe wanhopig hij zich ook weert. Van beteekenis voor de po sitie der Sovjet-Unie zijn de besluiten waartoe Stalin door, de nederlaag van Wjasma en Brjansk' gedwongen werd, t.w.: 1. De wisseling in het militaire com mando; 2. De verplaatsing van den regee- ringszetel, ,3. De Duitsche troepen hebben tot dusver meer dan 1.5 millioen vierkante km. van het land bezet, waarop meer dan een derde van de bolsjewisttische bevolking woont. Voorts bevindt zich verreweg het grootste deel van de in dustrie der Sovjet-Unie of wel in Duitsche hand, of wel wordt, zooals Moskou en Leningrad rechtstreeks be dreigd. Dit zijn de drie redenen voor de on vermijdelijke bolsjewistische ineen storting, zoo vervolgt het'blad: Aan de- beweringen van de bolsjewieken, dat zij bezig zijn om machines an fabrie ken uit het Dor.etzgebied en andere deelen des lands naar dgn Oeral te verplaatsen, kunnen wij geel) enkele beteekenis hechten. DE BOLSJEWISTISCHE ACHILLESHIEL. Bij dén overval op. een Sovjet-slaf- kWartier op' de Krim is den Duitsche» soldaten een memorandum in handen, gevallen, opgesteld door den Sovjet- commissaris Alexander Krasno Kas- nitsof, waarin deze openhartig de oor zaken der zware bolsjewistische ver liezen opsomt. Als voornaamste oorza ken der nederlagen en terugtochten noemt de commissaris de volgende punten: 1. Tijdens de pero'de van Jestof zijn de beste menschen door de Tsjeka ge liquideerd. Duizenden werden gedood en rnillioenen onschuldig zedelijk ge broken. 2. Op alle terreinen van ons open bare leven gedijen sedert jagen aan matiging,- zelfgenoegzaamheid en cor ruptie, tot wjj in den Finsohen oor log voor het éérst een lesje kregen. 3. Men heeft bij ons de functiona rissen slechts naar hun protectie en ■«let naar hun bekwaamheid ge taxeerd, zoodat thans tal van leider» op de verkeerde plaats «taan. Van al dezie misstanden oogsten wij thans de vruchten. Steeds verder woe den onze troepen naar het Oosten te ruggeslagen. Van onze luchtmacht is niet veel meer over, de zoo geprezen Engelsche hulp is illusoir, evenals de Amerikaansche. ligt memorandum eindigt met de vragg: moet dat zoo blijven? op de puinhoopen der oude orde en de Vertwijfeling der Volkeren den bolsje wistische» „Hajf-staat" te stichten (zoo- ató het in het propagandistisch Marxis tische spraakgebruik heet) als „over- gang" tot de communistische slaat- ET bolsjewisme is een aan heb) looze orde, die nimmer komen kan. In zijn strijd tegen het bolsjewisme onder de beproefde leiding van Adolf Hitler, in wien het Westersch bewust zijn tot ware zelfkennis is gekomen, bevrijdt Europa zich nog bijtijds van de gevolgen van een waan, waaraan zijn eigen wezen ten onder zou zijn gegaan. Dr. J. H. C." Europeesche bewustzijn vreem de vorm van reactie tegen een: overgeleverde orde, waartegen overi gens ook het natiopaal-socialisme zich richt: de uitbuiting van den arbeider door de macht van geld en onver diend, zinloos geworden, aanzien. Maar waar het nationaal-socialisme het arbeidend volk van deze overheer- schjng bevrijdt en op den grondslag van' de eer van den arbeid een waarlijk vrijen mensch naar voren brengt, stelt het bolsjewisme voor de despotie der oude, vernietigde orde slechts die van de nieuwe in de plaats. De uitbuiting door de oude machten is vervangen door de knechting van den arbeid door den Bolsjewistischen Staat. Het zolfbeho.ud van het bolsjewisme dwingt het zijn geest in de Westersche landen te doen doordringen, want het bolsjewisme kan den tragischen waan van een zoogenaamd bevrijd, maar in waarheid onderdrukt en geketend Volk op den duur slechts handhaven, in dien het alle vergelijking ten nadeele van den bolsjewistischen „Heilstaat" onmogelijk maakt. Daarom moet Europa verbolsjewi- seerd worden, daarom moet alle her innering aan wal menschwaardig is, worden uitgebannen. Despotie kan vrijheid naast zich niet verdragen! De marxistische misleiding, waar mede het bolsjewisme als quasi- weterfischappelijk propagandamiddel werkt, is oorzaak, dat niet ieder Wes terling zich van den aanvang af schaar de in een eenheidsfront tegen dit despo tisme, dat aan het Europeesche bewust zijn* wezensvreemd is, ten einde zich met alle beschikbare kracht te kèeren tegen het bolsjewisme, dat ook in onze landen een chaos wildé verwekken om U*OOOl MOF Eupatoria QBQ5M Dc Krtm kan nu het Zuidelijkste operatie- terrein van de Dultschen opmarsch In het Oosten genoemd worden. Nadat de ver- eenlgdc Duitsche troepen de landengte bij Perekop (ile de kaarti geforceerd hadden, zijn 7ii opécrukt in de richting van Kertsj. Sebastopol, Kertsj enPeodosla zijn de voornaamste plaatsen van de KrHp; naar het D N n. meldt ia Krrtsj, al 'door de Duitsche luchtmacht aangevallen. Kl-EThPOAATJC Atr "UNDTC OCVOLCEN Dank zij de groote activiteit van en de ,goede samenwerking tusschen het departement van Sociale Zaken en het N.V.V. zal op 1 November a.s. een nieuwe belangrijke sociale wet in. werking treden n.l. het Zieken/ond- senbeshiii. Teneinde een inzicht te geven in de wijze, waarop men de rechten van het Ziekenfondsenbesluit kan' verkrijgen, deelen wij in overleg en in overeen stemming niet den commissaris, belast met het toezicht op de ziekenfondsen, het navolgende mede: Het Ziekenfondsenbesluit regelt de geneeskundige verzorging v§n den arbeider en zijn gezin en de uitkeering bij overlijden. De premie voor deze verzekering wordt voor de eene helft betaald door den werkgever en voor de andere helft door der werknemer. Ongeacht of men zich bij een ziekenfonds ver zekert of niet, moet met ingang van 1 November a.s. door den werkgever de premie van het loon van den arbei der worden ingehouden. Om nu de rechten te verkrijgen, die uit de premiebetaling voortvloeien, moetei. alle dTbeiders, die volgens de M..I" Ziektenet verzekerd zijn voor uitkee- w/ m 1 »ring van ziekcn8eld* zich vóór 1 No- -lUrELfl j v-eihber a.s aansluiten bij een toegela ten ziekenfonds. -< Degenen, die zich niet tijdig aanslui ten,, zullen in de toekomst bij ziekte geen ziekengeld ontvangen en geen recht hebben 'op vrij geneeskundige be- handeling enz. Vóór zoover zij het niet weten, gun nen de arbeiders bij hun werkgever! informeefen, of zij volgens de ziekte- f*re#vw*0kerd z»jr voor uitkeering van ziekengeld. Bij welk ziekenfonds moet men zich aanmelden? De arbeiders moeten zich aanmelden bij een toegelaten ziekenfonds, het welk in de toekomst wordt aangeduid als algemeen ziekenfonds". >De namen van de toegelaten zieken fondsen zuilen door den commissaris, (Polygoon-$eijm). be.ast met het toezicht op de zieken-. De bietencampagne is in vollen gang. Op de akkers is men thans bezig met het oogsten van de bieten, welke naar de .suikerfabrieken worden gezonden. (Schimmelpenninghï) fondsen, in de courantdn en-op dc post kantoren worden jbêkendgtmaakt. Ieder is volkomen vrij jin de keuze van zijn ziekenfonds, maar zopwel voot- toetreding bij een nieuw fonds, het overgaap naar een nnder fonds, als voor het lid blijven van het eigeff fonds moil men zich aanmelden. Geen vrije keuze van het zieken fonds hebben personen, die werkzaam Zijn bij een onderneming, die zelf ji in samenwerking met andere onderne mingen een als algemeen ziekenfonds toegelaten fonds heeft. Het lidmaalschap van dergelijke on- dernemirgsfondsen kan n.l. door den werkgever worden verplicht. Hoe moet de aanmelding geschieden? De aanmelding geschiedi door mid del van een dubbele kaart. Degenen, die thans reeds bij een ziekenfonds zijn aangesloten, ontvangen een exem plaar van deze kaart van het zieken fonds, waarvan zij lid zijn. Personen, die nog niet bij een zie kenfonds zijn aangesloten, kunnen de kaarten kosteloos bij elk postkantoor verkrijgen. "Wat moet er met de aartmeldings- kaart geschieden? Nadat de arbeider de kaart of van zijn ziekenfonds ontvangen heeft, of bij het postkantoor heeft afgehaald, moet hij de navolgende handelingen verrichten: 1. Hij moet op beide helften van de kaart op het iinkergedeelte zijn naam gr voorletters, adres en woonplaats,. aïsBlede naam gn adres van hét alge. meen ziekenfonds, waarbij hij zich wenscht aan té melden, invullen. 2. Daarna geeft hij de kaart aan zijn werkgever, die op de beide helften van de kaart liet rechtergedeelte invult. 3. De beide helften van de kaart worden gescneiden. 4. De werkgever'moet aan den arbei der één helft van de kaart "teruggeven. Deze helft van de kaart moet de arbei der zprgvuldig bewaren, daar-zij voor- loopig als bewijs van lidmaatschap dient van het daarop vermelde zieken fonds. 5. De werkgever zendt de helft van dc kaart, weike hij heeft behouden, ten spoedigste aan het algemeen zie kenfonds. d»t door den arbeider op de kaart is venmeid Arbeiders, zorgt bij ziekte voor hulp aan u en uw gezin, door u tusschen 27 October er. 1 November aan te melden bij een toegelaten ziekenfonds. Doet gij dit niet, dan moet gij wel premie betalen, maar hebt gij desondanks geen rechten. Ondervindt g|j na 1 November moei lijkheden bij het verkrijgen van uw reéhten, wendt u dan lot het dichtsbij- zijnde N V V..bureau voor rechtsbe scherming, dat u aije mogelijke hulp en voorlichting zal verschaffen. UITLOVEN EENER RELOONING, MAATREGEL VAN POLITIONEELEN AARD. Naar wij vernemen rmh't het uitloven eener belooning voor degenen, die per sonen aangeven, welke zich schuldig maken aan daden van sabotage, be schouwd worden als een maatregel van politioneelen aard, die zelfstandig is genomen door het ressort van den directeur generaal van politie. Landbouw en veeteelt zijn in Ne derland altijd voorname bronnen van welvaart geweest. Zijn sU het nog, en zoo ja, in hoeverre, nu de veestapel moest worden ingekrom pen? Hoe is thans ónze zuivelpoaitie, hoe staan wij ervoor met ons brood graan- Deze en eenige daarmede verband houdende vragen heeft een redacteur van het A.N.P. aan deti directeur-gene raal van den Landbouw, den heer G. J. Ruiter, voorgelegd. Pe heer Ruiter betoogde, dat het altijd moeilijk is geweest, het Neder- landsche volk uit eigen bodem volledig te voeden. i De blokkade heeft ons echter ge- dwongen in de richting van zelfvoor ziening eit daarin zijn wij reeds een heel eind gevorderd. Wü hadden, toen de blokkade intrad, voorraden, vooral graan, en konden daarmede den over gang naar zelfvoorziening ve'rgemakke- iijken,' Zoolang de Nederlahdsehe voedsel positie er tegenover de Duitsche niet gunstiger voorstaat, zullen leveranties uit Nederland aan het' Duitsche rijk en aan anfiere landen in de toekomst achterwege blijven, behoudens een evenredige goederenruii. Wat de voedingsmiddelen betreft stonden wij er inderdaad iets gunstiger voor dan het Duitsche volk, doch onze loisverbondheid met dit volk bracht mee, dat wit daarvan iets afstonden, in ruil waarvoor wij ten behoeve van landbouw en veeteelt o.a, varkensvoe der, kunstmest en verder industrieele artikelen hebben ontvangen. Langzamerhand U nu de situatie zoo geworden, dat 't levenspeil in Duitsch- land en Nederland ongeveer gelijk staat terwijl wij voortaan onze voedselvoor ziening zelf moeten dekken, waarbij wij dan ook de verzekering hebben, dat zonder gelijkwaardige tegenprestatie niets meer van ons zal worden gevor derd. \4fij kunnen pns thans rustig inzet ten op de vergrooting van de productie van landbouw en veeteelt, omdat die dan rechtstreeks aan ons volk ten goede zal komen. De veeteelt, in bet bijzonder de melk veehouderij, is dn ons land steeds in zeer sterke mate afhankelijk geweest van den invoer van krachtvoeder uit andere landen. Handhaving van de op dezen toevoer berekende sterkte van onzen veestapel was bij de veranderde situatie niet meer mogelijk. De sterke inkrimping van den pluimveestapel en de ingrij pende beperkingrmaatreg'elen, die óp het houden van varkens moesten wor den toegepast, konden deze» voeder leemte niet voldoende opheffen, veeleer was het noodzakelijk, ook tea aanzien van den rundveestapel zekere beper kingen door te voeren. Bij het nemen van deze op zichzelf voor de boerenbedrijven onprettige en vaak ook niet door de individueele landbouwers begrepen maatregelen stond als hoogste doel voorop de hand having van een melkvee.*! ape! van rond 1.200.000 stuks tafeverzekering van dc melk. en vetvoorziening van de Neder, landzche bevolking, De Ncderlandsche Veehouderijcen trale heeft van een leveringsplicht een spaarzaam gebruik gemaakt, waardoor een reserve voor levering in de winter maanden kon worden gevormd. Voor vele duizenden stuks vee is goedkeu ring tot levering na 1 December a.s. verleend, terwijl een nog grooter aan tal door mestingsovereenkomsten voor levering in het voorjaar is verzekerd. Op grond van deze maatregelen kan worden gezegd, dat een verdere Inkrimping van den melkveestapel, beneden een sterkte van 1.200.000 siuks, niet vereiseht is. De Ier verzekering van de vleesch- vooTziening noodige hoeveelheden slachtvee zij'h gewaarborgd door een omslag voor het jaar 1942. die van het veehoudersbedrijf nauwelijks meer dan den normalen Uitstoot van slachtvee zal verlangen. Uitvoer van slachtvee. Heeft Duitschland geen aanmerke lijke partijen slachtvee uit Nederland verkregen? Ik kan de verzekering geven, aldus de heer Ruiter, dat slachtvee sedert lang niet meer naar Duitsshland wordt uitgevoerd. Voor de aan Duitschland geleverde dieren heeft het Duitsche rijk aanzienlijke hoeveelheden kracht voeder ter beschikking van dc Neder- landsche veehouderij gesteld. De vetvoorziening Is hier door momenteel vrij gunstig en zij baart in verband met de distributie geen ongerustheid. Deze inlichtingen Van den direc teur-generaal van den Landbouw zullen stellig In breeden kring met groote voldapnmg worden vernomen. Ons brood. De A.NJV-redacteur vroeg den heer Ruiter daarna nog het een en ander omtrem-mTize broodgraanpositie. De Engelsche* blokkade, aldus luid de zijn antwoord, heeft onzen invoer van broodgraan afgesloten en Neder land produceert nu eenmaal veel te weinig broodgraan voor- onze voedsel voorziening. We! kunnen we en dat is reeds gebeurd door rogge en aardappelmeel in het brood te ver werken, het tekort gedeeltelijk aan vullen, doch daarmee zouden we niet zijn rondgekomen, zoodat de graan reserves moesten worden aangespro ken. Hiermede kan echter niet steeds •worden voortgegaan en daarom dient de productie van grondstoffen voor het brood te worden opgevoerd. Om deze productievergrooting te verkrijgen heeft het departement van Landbouw en Visscberjj een actie voor groote uitbreiding van de teelt van broodgraan en aardappelen inge zet. Een belangrijk onderdeel daar van heeft men in de mededeelingen betreffende scheuring van 700.000 hec taren grasland reeds kunnen waar nemen. Voor elke vrijwillig gescheur de hectare met bestemming tot de teelt van broodgraan wordt ƒ125,en, indien zij voor de teelt van aardappe len wordt bestemd, 200,van rijks wege uitgekeerd. Indien de boeren thans echter niet tot deze vrijwillige scheuring over gaan. 4*n worden zij binnenkort daar toe aangewezen en dan wordt geen premie meer betaald. De broodvoorziening is door dezen maatregel voldoende verzekerd. Indien de aardappelverbouw, die het meest productief is, belangrijk wordt uitgebreid,dan kunnen we buiten den oogst voor directe men- schelijke consumptie en buiten dien voor verwerking tot aardappelmeel nog een behoorlijk restant verkrijgen dat voor het meaten van varkens kan Worden gebruikt, voor welk doel dan in de eerste plaats de minder goede soorten in aanmerking komen. De varkensstapel kan dan weder worden vergroot en deze uitbreiding zal in dat geval vooral aan de vtcesch-- en vet voorziening ten goede komen. Indien de boeren en tuinders ge- Hoor geven aan den oproep om de Nederlandache volksvoeding te hel pen verzekeren, dan behoeven we ons voor de toekomst in dat opzicht niet meer bezorgd te maken. Zon op 8-37, onder 18.10. Maan op 17.52, onder 6.35. Men 1» verpltchd Ie zerdni» teren van zonsoiMwrtfang lol zonsopkomst Lantaarn» *an voertuigen moeten een hal! uur na zont* ondergang ontstoken wn'den k lit

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1