larsch naar de Zwarte Zee ;chen Jalta en Feodosia "S? 7 November 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN tól ^rsSI Een sombere rede van Stalin rikaansch crediet van een Hard dollar voor de Sovjet- Unie ê&r- Cft HldCUt II No 20779 ■prijs staan op den drempel der beslis- '-De wapenproductie ontoereikend ->>v Pfh DISTRIBUTIE VAN VASTE BRAND STOFFEN. De klantenregeling. - Men kan niet meer krij gen dan waarop men recht heeft. Waar o met Duitsch- tegen het sjewisme? De nieuwe bonnen. TOETREDING TOT DE DUITSCHE WEER- MACHT. Voor Nederlpndsche vrijwilligers mogelijk. Tentoonstelling van bolsjewistisch propa- ganda-materiaal. „NEDERLAND IN DE KENTERING VAN DEN TIJD". Aanbieding van belangrijk boekwerk. OUDSCHE Bureau: MARKT SI, TEL- Postrekening 48400 Chefredacteur: F. TIETER, Gouda. 'aart eredu I «tuit "O* 1 (ftT11 ir, ht»* b«*«t>* i ..Al»' DUITSCHLAND strijdt VOOR BUROPA. Ut opperbevel der Duitache I fgtauht maakte gister bekend: 0> de Krlm ia de achtervol- S lag ran den verslagen vijand J Ilabel geheele front met succes 5 IfMrtgeret. lp het Jal la-gebergte I galgen Duitache en Roemeense!» Men af gesneden strijdkraeh- Iana dep vijand terug en irok- lla tastchen Jalta en Feodosia I sar «en breed front naar de kust I* it Zwarte Zee op. Ook In het I sterfte ten Oosten van Sebas- IM werd vijandelijke tegen- Idwl {«broken. I p« luchtmacht ondersteunde de Iwnilee en bracht den bolsje- liiden In de wateren van de I Mn, ahmede voor de Noord- Itat-kut van de Zwarte Zee |g*VC, «ware scheeps ver Hezen Ikalft bracht drie troepentrans. I aibtbtpen met een geaamenllj. I kas lakend van 13.008 b.r.t tot beaehadigde vier an- Ibn pvete koopvaardijschepen *ïwr I-eaingrad werden uitvsé pftsgen van den vijand afge- I èpa' Zware en eeer aware bat- I toga vu het leger hebben voor IhiMrleg belangrijke doelen In llaisind en het vijandelijke Isktepsverkeer In de Finsehe golf Mdookt. 7>ee oorlogsschepen en I as nachtboot werden twaar ge- Nleen naehtelljken aanval van IhMbtmacht op de Indnstrlestad Md werden nieuwe, aware ver- I rotdingen In bewapeningsfa- I khktn en ravitailleeringsbedrij- si uagerlcht. Andere formaties I imthtsvliegers bestookten In I In ifgeloopen nacht Moskon en Italagnd met brand- en brisant. Au de Zuldwest.kust van En- Iphsi heeft de luchtmacht in Ihe licht van S op 6 November Nu»» erfinstallatles van de I hm Filmonth gebombardeerd. I De vijand heeft in den afgelno- |M ucht met xwakke strijd- I blekten boven het Duitsche kust I nbled gevlogen. De aanvalsno- llkf leverde geen succes op. Ze is» Brltsehe bommenwerpers Imden neergeschoten. I h de periode van 29 October ell November verloor de Brlt- IkU huhtmaeht 37 vliegtuigen. Ikfcwlfde periode gingen tn den l"W tegen Croot-Brittannië 7 1 tpe vtlegtalgen verloren. rte.ee vm* t iea» vo"*l k. IT II REDE VAN STALIN ft Wegenheid van de herden- f der Oetoberrevolutie heeft de stedelijke Sovjet van ikeu rede gehouden, die door 1 werd uitgezonden. Stalin *J*a op de drempel dor be üi P0" er den nadruk op teil het gevaar nog grooter Ir °e Oekraïne en Wit-Rus- -S* A>nti, Leningrad verkeert •j," ook Moskou wordt be- iJWi van de verliezen van M'de Stalin: „Geen Reeft zoo groote heproe- doorstaan gehad als wij. Dat dat geen ander land de PiöJP R'hhen kunnen dragen, geleden.» al-wRen voor de „reeks on- emstsndlgheden voor de |l "■weeht" noemde Stalin: - J1 Den tweede front In pnltsehers behoeven hun daardoor niet te ver- IhL vecht alleen, b"ndienoot zijn rli., n> Finnen, Roemenen liW(Z|W,rek man pantserwagens ?kvEn"r ,,Dt wapenproductie iTLS niet toereikend". L**". dat het de taak der WüLu' *"e Diiltschern, die iZ **»an, alt te N roeien. twv""]^ x*n de hulpbelofte h».!*!™ en de Vereenigde «SS?*?® de Sovjet-linie een heeft gevormd, r^**OPOt DOELWIT der I. «WfILLERfF.. C'ï* op het weermachtebe- du jt'r*'n verneemt het hSV. de overb'ijfselen der I'S: op 'de Krim >"Ht, .vis KerUj, kun nen ontkomen tengevolge van de in neming van Feodosia. Nu de Duitsche troepen tusschen Jalta en Feodosia de kust hebben bereikt en der bolsjewistischen tegenstand in het ge bergte ten Oosten van Sebastopol hebben gebroken, biedt de zeeweg over Sebastopol der, bolsjewisten de laatste mogelijkheid tot vluchten. Deze haven, die voortdurend door de luchtmacht gebombardeerd wordt, is thans ook binnen het bereik der ar tillerie gekomen. De Zwarte-Zeevioot der bolsjewisten heeft de laatste weken 20 schepen verlorer., terwijl er 6 ernstig beschadigd zijn. In October en November zijn bovendien 34 koop vaarders met een gezamenlijken in houd van 137.000 ton tbt Zinken ge bracht en 36 zwaar beschadigd, zqo. dat er moeilijk voldoende scheeps- ruimte kan worden gevonden voor het vervoer van de resten van het Krimleger^sjjüe te Sebastopol opeen gedrongen zijn. De wanhopige toe stand der bolsjewistische troepen op de Krim vindt een parallel in den toestand der troepen in Leningrad, waar alle uitvalspogingen met zware verliezen voor de bolsjewisten wor den verijdeld. FINSCH LEGERBERICHT Het Finsehe frontbericht meldt o.a. Na de verovering van Aeaennisiinna Petroiskoi hebben de Finsehe troepen in een snellen opmarsch het Noordelijke deel van het Aunus-gebied bereikt. In een aantal gevechten, die een week duurden, hebben de Finsehe troepen het gebied tusschen de water linie van de meren Kenjaervi, Mun- jaervi, Suunujaervi en Paellaejaervi en de grens van vijandelijke troepen ge zuiverd. EEN MILLIARD DOLLAR VOOR DE f SOVJETUNIE Het Amerikaanse he ministerie van Buitenlandsche Zaken deelt mede, dat Roosevelt een crediet aan de Sovjet- Unie heeft goei jekeurd ten bedrage van een milliard dollar, krachtens de leen. en pachtwet, Stalin heeft het crediet met „oprechte dankbaarhedi" aanvaard. De leening is vrij van rente en kan eerst vijf jaar na het einde van den oorlog terugbetaald worden. In verband met de publicatie van dit crediet heeft het ministerie van Buiten landsche Zaken een briefwisseling ge publiceerd tusschen Roosevelt en Sta lin. In den brief van Roosevelt aan Stalin, gedateerd 30 October, staat, dat hij opwacht heeft gegeven om de zen dingen oorlogsmaterieel en grondstof fen, waartoe op de conferentie verklaren, dat hü van de gelegenheid gebruik wenacht te maken om zijn waardeering uit te spreken over het vlotte verloop van de conferentie te Moskou, waartoe Stalin en zijn mede werkers hebben bijgedragen en om de verzekering te geven, dat Amerika «die consequenties, welke hieruit voort vloeien, tot de Uiterste grens ten uit voer zal leggen. Hij hoopt, dat Sttlin zich direct met hem in verbinding zal stellen, wanneer bij dit zou wenschen. Op 4 November heeft Stalin geant woord ,dat de verzekering van Roose velt, dat de .besluiten, welke op de conferentie genomen zijn, tot aan de uiterste grens ten uitvoer gelegd zullen worden, door de Sovjetregiering in dank wordt aanvaard. De Sovjet- regeering neemt gaarne het aanbod van Roosevelt aan. Eveneens is hij Stalin, van ganseher harte bereid het voorstel tot een „direct persoonlijk contact" te aanvaarden. LIDDEL HART OVER DEN STRIJD IN HET OOSTEN De bekende Engelsche militaire ac teur Liddel Hart schrijft in de Daily M a i l;<dat sinds het artikel, dat hij drie weken geleden geschreven heeft, -de puitschers in de Sovjet.Unie-nieuwe successen hebben behaald en de bokje, wisten genoodzaakt hebben „verschil lende terugtochten" te ondernemen. Het gebied dat t'enslotte den .bolsjewis ten voor een „elastische verdediging" zal overblijven, wordt steeds kleiner. Vooral bij de gevechten op de Krim kan men, na de doorbraak van de Duitschers, niet meer verwachten, dat de bolsjewisten hun vlootsteunpunt Sebastopolg zullen kunnen behouden. Wanneer men de geheele positie aa~ het Oostelijk front bekijkt, dan zij daar de operaties tot dusver zoo ver- loopen als men het „logisch verwacht" heeft. Het Duitsche leger is verre supe- rieu aan het bolsjewistische wat be treft opleiding en uitrusting. In vele gevallen is het het Duitsche leger ge lukt van het bolsjewistische leger de beste troepen te vernietigen of gevan gen te nemen en de achterwaartsche verbindingen van den vijand te ver nielen. De weerstandskracht van de bolsjewisten heeft dientengevolge ge leden. van Moskou is besloten, te bespóedigen en in de grootst mogelijke hoeveelheden te leveren. Teneinde financieele moei- een leverancier verplicht, Indien hij er aan twijfelt, of hij een bepaalden ver bruiker al dan niet meer levert dan In aansluiting op het bericht inzake de invoering van een klantenregeling voor de distributie van vaste brand stoffen, opgenomen in de avondbladen van 5 November jl., wordt van bevoeg. de zijde nog nadrukkelijk de aandacht van verbruikers op het navolgende ge vestigd. Met ingang van 18 November mag iedere leverancier aan de b(J hem in geschreven verbruikers slechts zooveel brandstoffen afleveren als waarop deze krachtens d«f aan hem door den distributie-dienst uitgereikte bonnen recht hebben. In verband hiermede is Hikh'eden op te lossen, zullen ppmiddel. lijk toebereidselen worden getroffen, zood'at de leveranties tot een waarde van een milliard dollar op grond van de leen- en pachtwet uitgevoerd zullen kunnen worden. Wanneer de Sovjet- regeerirg hiermede accoord gaat, stelt hij voor, dat de ontstane Sovjet-schul den vrij van rente zullen zijn en dat de terugbetalingen niet voor vijf jaar na den oorlog zullen beginnen en binnen den daarop volgenden termijn van tien jaar voltooid zullen zijn. Hij.hoopt, dat de Sovjet-regeering niaatregelen zal nemen om alle beschikbare grondstof fen, die de Vereenigde Staten dringend noodig hebben, aan Amerika tè ver knopen waarbij de opbrengst van de Sovjet-rekening zal worden afgeschre ven. Roosevelt besluit zijn brief met te zijn rantsoen bedraagt, ter zake by den plaatselijk en dlstribntiedienst inlich tingen in te winnen. Indien het een leverancier blijkt, dat een verbruiker, die naar zijn mecning tot zyn afne mers behoort, tijn inziens ten onrechte bij een anderen leverancier Is Inge schreven, kan hy zich wenden tot de brandstoffen-commissie, die dan uit zal maken by welken leverancier de be trokken verbruikef Ingeschreven moet worden. Aanvragen om als klant te worden ingeschreven, welke door nienwe verbruikers worden ingediend, moeten geaccepteerd worden. Met ingang van 1 Jan. zal weer een verkeers obstakel verdwijnen.'n.l. de oude tol op den Uverschiescheweg tus schen Schiedam en Overschie. Het octrooi voor het heffen van tol werd in 1835 verleend. (Polygoon-Hof) ET is vele f -merkelijk hoeveel moeite ederlanders hebben hun standpunt ten aanzien van den strijd tegen het bolsjewisme te bepalen. Voorheen was er op een enkele uit zondering na geen meiisch die geloofde in een Sovjet-heilstaat. Integendeel'; de weinige berichten die uit Rusland doorkwamen over de heerschende wanorde, godsdienstvervolging kin dermoord, G.P.oe-terreur enz.,'werden door ieqler terecht geloofd. In vele kerken werd gebeden voor de arme verdrukte geloovigen en priesters. Velen hpöpten dat het bolsjewisme eens zou/word en vernietigd. zou moeten gebeuren, daar 'aken zij zich het hoofd niet over. Thans wordt hun wensch of gëbed verhoord en heeft de Duitsche weer macht den strijd met het Sovjet-mon ster aangebonden. Zoudt ge denken dat het geheele Ne- derlandsche volk daar nu verheugd over is? Dat het de vernietiging van het communistische regiem verhoopt? Volgens de wet der logica zou dit zoo moeten zyn. wat is er echter van de Hollandsche nuchterheid overgebleven? Zeer velen, die vroeger den mond vol hadden over de wreedheden der Sovjets, vernieti ging der kerken, moord op priesters en geloovigen, verkrachting van nonnen enz., diezelfde menschen halen min achtend de schouders op bij het zien van de foto's, door de Duitsche en neu trale foto-verslaggevers genomen van Asn chaos, massamoord op onschuldige burgers, moord en verminking var krijgsgevangen genomen Duitsche mi litairen, dienstplioht voor vrouwen en jongens van 16 en 17 jaar, welbcwus- ten massamoord van politieke commis sarissen op sovjetsoldaten, die voor de overmacht der Duitsche wapens terug trekkend, door eigen mitrailleurs wor den neergeschoten en betitelen dit als propagandistische fantasterij. Zij die zóó praten moeten toch besef fen dat zij, daarmede een brevet var niet-geloofwaardigheid uitreiken aan hen, die vroeger van de gruwelen in Sovjet-Rusland verhaalden in de Ka tholieke, Christelijke of algemeene pers, en ook aan de geestelijken, die voorgingen in gebed voor de verdrukte priesters en geloovigen in Rusland! Men weet dat het Kremlin te Moskou ook huisvesting biedt aan de Komin tern, de Communistische Internatio nale. Deze „instelling" heeft ten doel, de wereldrevolutie in alle landen door te voeren, en heeft dan ook in alle lan den haar vertakkingen, wier taak met is, onrust te zaaien en "het gezag te/ on dermijnen, teneinde een revolutie tot stand te brengan en een communistisch bewind te vestigen, zooals b/v. in Spanje is gebeurd. f Waartoe dit heeft geleid, mag be kend worden verondersteld. Verant woordelijke Vaticaansche kringen heb ben bekend gemaakt, dat alleen reeds in- Barcelona 250 priesters zijn ver moord en alle kerken vernield. Daar is de orde hersteld en de cultuur gered door de fascisten, met aan het hoofd generaal Franco, met behulp van Duitschland en Italië Duitschland is steeds voorgegaan in den strijd tegen de Komintern, men denke aan het anti-komintempact. Nu is openlijk de strijd5 uitgebroken tus schen'Duitschland en het bolsjewisme en elk weldenkend mensch zal besef fen, welk een ramp er over Europa zou komen, wanneer Rusland in staat zou zjjn, dezen oorlog te winnen. Men be hoeft daarvoor niet bevreesd te zijn want de kracht der Duitache wapener is volkomen in staat deze bedreiging te teeren Hiermede verdedigt Duitsch land echter ook de cultuur en de gees telijke vrijheid van Nederland. Daarom: Met Duitschland tegen het bolsjewisme. R. v. R. Voor het tijdvak van Zondag 9 No vember tot en met Zaterdag 15 Novem ber zijn van de daarvoor bestemde bonkaarten de bonnen 43 aangewezen voor het koopen van de gebruikelijke rantsoenen brood of gebak, vleesch of vleeschwaren, melk en aardappelen Naast het normale rantsoen van l3i k.g aardappelen, dat op bon 43a verkrijg baar wordt gesteld, is voor het extra- ranlsoen van k g. voor houders van vetkaarten bon 435 aangewezen Na Zaterdag 8 November «zullen de bonnen 42 vopr brood, vleesch, vleesch waren, melk en aardappelen niet meer geldig tijn'. De bevelhebber der weermacht Ia Nederland deelt mede: De Fiihrer en opperlfe bevelhebber der weermacht heeft bij speciale be. schikking toegestaan, dat vrijwilligers van verwante Noordsche volken bij de Duitsche weermacht worden inge deeld. Daardoor- bestaat thans ook voor. Nederlanders de mogelijklyid, tot de i Duitsche weermacht toe te treden. Bij alle Duitsche Ortskomman- danturen in Nederland zijn bureaux voor de aanmelding van vrijwilligers ingesteld. Deze bureaux zijn te her kennen aan een schild met het op schrift: „Annahmestelle fiir Freiwillige in den Niederlanden zum Eintritt in die Deutsche Wehrmacht". J3Ü zijn aanmelding vult de vrijwil liger een vragenljjsi in, waarop onder meer gevraagd wordt, of de "rij Wil li get reeds soldaat geweest is, welken dienstrang hy het laatst bekleedde en of hij de Duitsche taal beheerscht. Bovendien kan hij op de vragenlijst uiting geven aan den wensch, bij een bepaald onderdeel der weermacht of bij een bepaald wapen te worden in gedeeld. Een onderzoek door militaire artsen beslist, of de vrijwilliger licha melijk voor den militairen die schikt is. Men wordt eerst voor den dienst opgeroepen nadat een beslis sing is genomen over aanneming of afwijzing van de aanvrage tot vrijwil lige dienstneming. IN ,JBK SCHOUW" TE 's-GKAVENBAGE. Als eerste van een serie actueele tentoonstellingen, te houden in samen werking met de afdeeling algemeene propaganda van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten, is hedenmiddag in een zaaltje van de uitgeverij „De Schouw" aan de Hee rengracht no. 56 te 's-Gravenhage een - anti-bolsjewistische expositie „Boek en pamflet in dienst van Moskou" ge opend. Zij biedt, naar het A.N.P. meldt, een zeer belangwekkend overzicht van hetgeen hier te lande vóór den tien den Mei 1940 aan communistische en Sovjet-Russische propaganda en ge heime cellenbouw in fabrieken en werkplaatsen werd uitgehaald. Bij de opening dezer tentoonstelling in een kleinen kring, die belangstel ling heeft voor het goede boek, heb ben de heer N. Oosterbaan, hoofd van de afd. algemeene propaganda .aan het departement van Volksvoorlichting, en prof. dr T. Goedewaagen. secretaris generaal van dat departement, rede voeringen gehouden. cn er uit, Fit dit l uis Ms hinderlaag werd geschoten. - Nu komen de ma nadat zij ingdzien hebben, dat zij to:h -aan het kortste eind trekken. Atlantic-Holland) ONZE BETREKKINGEN MET HET DUITSCHE RIJK. In grooten stijl heeft gisteren naar. het A.N.P. meldt, in een der zalen van het Kurhaus de aanbieding plaats ge had van het boekwerk „Die Nieder- lande im Umbruch der Zeiten", met ondertitel „Alte und netre BeziehuA gen zum Reich", dat Reichsamtsleiter dr- Max Freiherr du Prei met mede werking van Pressedezernent Willy Janke in opdracht van den Rijkscom missaris Seyss-Inquart die daarin het voorwoord heeft geschreven heeft doen verschijnen. De Rijkscommissaris heeft door.ziin aanwezigheid en" door het houden van een toespraak tot de vele gqnoo- digden, luister bijgezet aan deze samenkomst, waarin verder o.a. tegen woordig waren Minister'dr Fischböck, Commissaris-generaal Schmidt, Gezant dr Otto Bene, de gevolmachtigde van den Rijkscommissaris voor Rotterdam, dr Völcker, en voor Utrecht, de heer ■Sommer, e!,, commissaris der provin cie Noord-Holland, dr A. J. Backer, tie directeyr-generaal van den Rijks waterstaat, dr ir L. R. Wentholt. REDE VAN DEN RIJKSCOMMISSARIS. Nadat de heer W. Janke de aanwe zigen welkom had geheeten, hield de Rijkscommissaris, Rijksminister dr Seyss-Inquart een redg. Na over de voorgeschiedenis van de totstandkoming van het boekwerk ge sproken te hebben, zeide spr, o.m.: Het verheugt ons, dat wij' erin ge slaagd zyn een vrij grooten kring van menschen voor dit werk te win nen. Wy hebben thans een boek voor ons met een inhoud, waarover ik geen oordeel wil vellen, daar ik een te groot aandeel heb gehad aan (1# tot den tegenwoordigen toestand, vooral daar het een samenvatting geeft van datgene, wat de geschiedenis van dit gebied en dit volk heeft gebracht en wat heeft geleid tot de huidige situatie. Ik draag het aangenaam bewust zijn met mij mede, dat wij hier een gemeenschappelijk werk hebben, dat in kameraadschap tot stand gekomen is en ik spreek de hoop uit, dat wij hier iets hebben gemaakt, dat aan een broeden kring van lezers eenig inzicht zal geven omtrent den toe stand in Nederland, de waarden in dit land en volk. gelegen, en de toe komst, die het beschoren is, een goede toekomst volgens den wensch van ons, Du'tschers. Nogmaals dank ik alle medewerkers en ik wensch het boek een waarlijk groot succes. DE SAMENSTELLING VAN HET BOEK. Dr Freiherr du Prell merkt op dat iy dit boek vooral het volksche karak ter tot uitdrukking is gebracht door dat veel aandacht is geschonken aan de groote cultuurproblemen, waar- ovér bekwame medewerkers, als prof. dr H. Krekel, t de heer H, C. van Maasdijk en 'andere Nederlanders hun inzicht in dit boek hebben weer gegeven. De heer Janke heeft over de ontwikkeling van Nederland sedeyt Mei 1940 onder den titel „Regungen des neuen Geistes" een belangrijke samenvatting in dit boek geschreven Over het bestuurswezen in het be zette Nederlandsche gebied hebben dr Rabl en dr Backer hun inzichten neergelegd, over de openbare veilig heid en de politie schreef Gruppen- führer dr Rauter, over de cultureele ontwikkeling o.a. prof, Snijder, over de bouwkunst dr G. C- Labouchère, oyer de schilderkunst dr D, Hanne- ma, directeur van het Museum Boy mans te Rotterdam, over de militaire gebeurtenissen van 10—15 Mej 1940 generaal-majoor Schwabedissen en mhjoor Th. von Zeska, ov.r^je tech nische en kolonisatorischeprestaties van Nederland respectievelijk dr ir Wentholt en prof. dr J. J. Schrieke, secretaris-generaal van hel departe ment van Justitie. Een volgend deel van het boek is gewijd atin de Ncder- Nederland, zooals landbouw en in dustrie, de problemen van Rotterdam en Amsterdam de werkloosheid en de wederopbouw vormen een volgend hoofdstuk in het boek, dat sluit met een overzicht van het Nederlandsche landschap en van land en volk in eenige hoofdgroepeeringen. Het boek is met 114 foto's fen 20 schematische teekeningen geïllus treerd. REDE VAN DEN HEER JANKE Tenslotte legde de heer Janke er in de Nederlandsche taal den na druk op, dat het thans versche nen boek tot twee volken gericht is, en dat het door Nederlandsch- Duitsche samenwerking tót stand ia gekomen. De wederzijdsche waardee- rihg kan aanzienlijk worden bevor derd, wanneer men in de geschiedenis teruggaat en met de gemeenschappe lijke historie als uitgangspunt, tot het Inzicht komt, dat tusschen Dultschera en Nederlanders Steeds een zekere lotsverbondenheid heeft bestaan, zoo als reeds blijkt uit de oude Neder- standkoming daarvan, Ik hoop slechts riandsche staatshuishouding, waarover l da| het w.erkelijU >eeh, goed overzicht ;eeft van de huidige "xitüa'tit!van Nederland en daarbij berekend is op minister dr Fischböck en veie ande ren hun inzichten hebben gegeven. Belangrijke bronnen 'van welvaart in landsche zegswijze: gaat het Duitsch- nd goed, dan gaat het ons ook goed.. Moge, aldus besloot spr., het boek „Die Niederlandep im Ümbruch. der Zeiten" bij de constructie van het groote Europeesche bouwwerk, waar voor de Führer reeds de fundamenten heeft gelegd, een waardevolle pijler' vormen. Aan elk der genoodigden werd hier op tijdens een gezellig samenzijn, een exemplaar van het boek ten geschen ke aangeboden. Zon op 8.47, onder 17.59, Maan op 21.19, onder 12.28. Men ia verplicht te verdolt' teren van zonsondergang tot zonsophomal' Lantaarns van voertuigen moeten een hall uur na tona- orderifang ontstoken word- n ks%ttMnswn»m\wswm K 112 f

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1