1 tervolging de Krim vootfgeïet w 8 November 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Wordt de Sovjetüloot in de Zwarte Zee (ot zinken gebracht? ch titaan No 20T80 pi benoeming van Litwinof te Washington 1?e?ning1.is toege" Optreden van de Britsche luchtmacht. DE ENGELSCHE -HOUDING TEGEN- OVER JAPAN, i Liever „sterk" dan „toegeeflijk". De ramp van de Kebi Maroe. De wijziging der Amerikaansche neutraliteitswet. Engeland en de Fransche koopvaardij. HET ZIEKENFONDS. BESLUIT. Waarom met Duitsch- land tegen het bolsjewisme OUDSCHE Bareaa: MARKT U, RL, S74S Postrekening «MM Chefredacteur: t. HETER, Gouda. jnmnnv 'gOlTSCHLAND STRIJDT f00R EUROPA. u aaaerbevel der Duitsche naakte pater bekend: (rim xetten de Duit- ei loemeenaehe troepen de if van den vijand voort, ondanks het i berfterrein en on- dste gevechten van de Dulkbommenwer- Idtookten vijandelijke stri fe het veatinffebled van en brachten verschei- ntterijen tot ïwijfen. I bet Donetzbekken bleven en Itallaansehe forma- ■1 itrijdende oprukken. In «stralen sector van het i front braken divisies door zwaar versterkte van den vijand heen, talrijke gevangenen en -n stukken geschut. Feterhof brachten batte ns het leger een vijande- mAtboot tot zinken. Le id werd overdag met bom- ns «waar en het zwaarste» bestookt. 0 h den strijd tegen Grïot-Brlt- bombardeerde de lucht- la den afgeloopen nacht us de Engelsche Oost- Iddwestkast. Voltreffers op sbedrijven veroorzaak- pwte branden. In dé wate-, na bet Kanaal en voor de trlandsehe kust wer- voor de Nnorsche kust Brltnch vliegtuig omlaag ge- b Koord-Afrika vielen Duit- levechtsvliegtulrgen met oltwerklng Britsche ten en vestingwerken in -JU. f h rijend ondernam in den dj ren 6 op 7 Nov. met een 4 eantai bommenwerpers f lende aanvalspogingen J nnige plaats in Noord- land. H GENERAAL OVER ZIJN AAN HET OOSTELIJK FRONT. ailitaire medewerker van het Mad Coemhoerij e,t, ge- Erkiled, die verleden week is terd van zijn bezoek aan het 'front, heelt in een artikel «ukken weergegeven. Hij jat de Turksche generaals te op de werven een pantser- drie kruisers hebben gezien, Sovjets niet meer hadden kun- TMeien. Ook hadden de gene- *J begin meegemaakt wam den - naar de Krim. Generaal Er- "»n meening, dat het feit, dat wet in staat waren de g ui- jOfdigingsstelling met drie pas- ™W»n, aantoont, dat zy in het "Weer,tot een ernstigen te- «d in staat zijn. Tenslotte JJleneraal: Wij hebben de ™™en en hebben veel be- jWen. Overal was men er- Nor de loyaliteit van Tur- -■ta heeft ons een hartelijke getoond, als van oude wa- VAN LITWINOF. "Oorrespondent te Berlijn h 'ï®n van de benoeming van - "o Sovjet-ambassadeur te gm ia plaats van Oemasisky is meening, dat Finkelstein Waf? IVer meer Rewetenloos- ii s. huidige functio- oe Ver. Staten tot grootere «zoo mogelijk tot deel- Ug j!" oorlog te bewegen, iiei j "leening hooren ■«ie taT* a'vast een der bols- (^j^oonzen op deze wijze een tf? wft gevonden, tegen kC grond in de Soviet- W»c CT *lun voeten wordt, te «®mg van Litwinof wordt w Yorltaohe bladen met tii» rwe'k°md. De New hs ?e' meldt uit Washington. Sst»T j met deze benoeming k diplomaat naar de Ver. ijw*. welke in Washington V» g°niet- Zonder twijfel n,aar Washington hü, voelde, dat hü k (i? invloed kan uitoefe- *ton tjderale hoofdstad, wamt •Urn» jP ï1*4 oögenblik Voor Po,t .belangrijkste diplo- W mo' zal 'waarschijn- MtoJ,aamste taak erin zien, ,n der Amerikaansche ®®n de Sovjets, zoo 101 een oplossing wor- Uruted men n is over ashington den gebracht. Niet offieieele instanties hebben voorspeld, dat de benoeming een voorlooper zal zijn van nog nau were betrekkingen tussc' Staten en de Sovjet-Ui Press meldt eveneens, di Washington ten zeerste void] de keuze van Litwinof. krijgt daarmede „den leidenden diplo maat der wereld". In een beschrijving van de „politieke" carrière van Lit winof vermeldt het agentschap dan echter, dat de nieuwe ambassadeur te zamen met Stalin deelgenomen heeft aan een roofoverval. HET AMERIKAANSCHE CREDIET AAN DE BOLSJEWIEKEN. Het is "tijd, dat de Ver. Staten terug- keerèn naar hun grondwettigen regee- ringsvorm heeft senator Maccarran verklaard in verband met de verlee ning van een crediet van een milliard dollar door Roosevelt aan de bolsjewie ken. Deze gelden komen van de Ame rikaansche belastingbetalers en het Amerikaansche volk ha<^ eerst door middel van het Congres moeten wor den geraadpleegd over de vraag, of den bolsjewieken dit crediet verleend moest worden. Senator Nye verklaarde, dat de Ver. Staten zich voordoen als een vriende lijke Kerstman en thans den rooden „broeder Josef" zonder meer een mil liard dollar in den schoot werpen. DE SOVJETVLOOT OF DE ZWARTE ZEE. Volgens een bericht van een pers agentschap in de Roemeensche Maden zou Engeland van de Sovjet-Unie ge- eischt hebben, dat de Sovjet vloot op de Zwarte Zee tot zinken" zal worden ge bracht, opdat de Sovjetschepen niet in handen van de spilmogindheden zullen vallen. OVER EEN BREED FRONT. Het D N. B. meldt: De vijand heeft in den afgeloopen nacht ovfcr een breed front storingsaanvallen ondernomen, zonder n oemenswaard effect, op vrij groote deelen van Duitschland. Door neergeworpen bommen op woonwijken, ook in de rijkshoofdstad, leed de bur gerbevolking geiringe verliezen. Vol gens hetgeen tot dusver is vastgesteld werden zes Britsche bommenwerpers neergeschoten. In welingelichte politieke, kringen te Löndbn verluidt, naar S.P.T. meldt, dat te Whitehall een conferentie plaat» vtndt tusschen de Britsche regeering vertegenwoordiger» van de domi- ions, om een gemeenschappelijke ouding tegenover Japan te bepalen. Het resultaat van de besprekingen schijnt tot dusver geweest te zijn, dat men „een sterke houding" boven een toegeeflijke prefereert. Duff Cooper heeft bij zijn aankomst ,1n~ Canberra, naar de Engelsche nieuwsdienst uit de Australische hoofdstad meldt, verklaard, dat Groot- Brittannië dé goedkeuring en instem ming van het Commonwealth zal trachten te verkrijgen alvorens het in het Verre Oosten Voornemens is han delend op te treden. Duff Cooper heeft tijdens zijn verblijf in Canberra dot gouverneur-generaal, Lord Gowrie en den eerste" minister Curtis opgezocht. Japansche radiouitzendingen naar Australië en V.S. Met ingang van dein lOden Novem ber zal het radiostation van Tokio wekelijks berichten gaan uitzenden naar Australië en de Vereenigde Sta ten, teneinde, zooals Domei verklaart, de luisteraars in de geheele wereld vertrouwd te maken met de interna tionale gebeurtenissen, zooals deze van Japansch standpunt uit worden gezien en een beter begrip voor de gebeurtenissen in het Verre Oosten mogelijk te maken. Verklaringen van den Japanschen woordvoerder. Het uitzenden van den Japanschen ambassadeur Koeroesoe naar Wash ington om bijstand te verleenen aan den Japanschen ambassadeur aldaar moet beschouwd worden als een bewijs voor den oprechten wensch van Japan om te komen tot een spoedig beëindi gen van de loopende JapanschAme rikaansche besprekingen, zoo hééft de Japansche woordvoerder, Isjii, he den ten overstaan van de buitenland- sche persvertegenwoordigers verklaard. Hij weigerde commentaar te leveren op de vraag of Koeroesoe instructies van „finalen aard" had, dan wel te zeggen van welken aard- deze instructies wa ren. Qp de vraag, of het initiatief tot het uitzenden van Koeroesoe van de Vereen. Staten was uitgegaan, dan wel een zuiver Japansch besluit was, wei gerde Isjii antwoord te geven. Hij zeide echter, „wij moeten de woorden van Huil aanvaarden", toen hem een vraag .werd gesteld over de opmerking van Huil, dat de Vereen. Staten het uitzen den van den Japanschen gezant hadden vgrgenjfekkeliikt. Op Wagen betreffende den onder gang van de Kibi Maroe legde Isjii den nadruk op het feit, dat de ernst van den toestand „bijna de limiet had bereikt. Wij kunnen niet vertrouwen op de op rechtheid van de Sovjet-Unie". Op vragen betreffende het afkondi gen van 'n embargo op olie en gasoline door Nederlandseh-Indië teil ■analen van Timor, sulks in verband met de recente overeenkomst van Japan met Portugal betreffende de In- Melling van een luchtlijn tusschen Timor en Patau, aeide Isjii: „Uiteraard ondervinden wij «enigen» hinder, maar het kan ons niet veel schelen." JATANSCHE COMMENTAREN. De te Tokio verschijnende dagbladen schrijven in commentaren over de on dergang van de Kebi Maroe, dat een snelle afhandeling van het incident van den kant der Sovjet-Unie op jie grond slagen van het neutraliteitsverdrag tusschen Japan en de Sovjet-Unie ge- eischt moet worden. De Jornioeri S j i m b o e n schrijft in een hoofd, artikel, dat Rusland in gebreke iS ge bleven te voldoen aan de protesten van Japan pm nog niet te spreken van het nemen van passende maatregelen tot verwijdering van het gevaar van drij vende mijnen in de Japansche Zee. Het blad voegt hieraan toe: „De Kebi Maroe is tot zinken gebracht ten gevolge van deze onoprechtheid der Sovjet-Unie". Het blad waarschuwt tegen de gebrui kelijke traineeringstactiek vain de Sovjet-Unie bij onderhandelingen en eischt dat de Sovjet-Unie ditmaal be hoorlijke stappen zal doen, niet alleen door schadeloosstelling aan te bieden, maaj- tevens door de oorzaken weg te nemen, die leiden kunnen tot herha ling van dergelijke incidenten. DOOR SENAAT GOEDGEKEURD. De Amerikaansche Senaat-heeft met 50 tegen 37 stemmen het voorstel tot bewapening van Amerikaansche sche pen en het zenden dier schepen naar de oorlogszones aangenomen, zoo meldt Associated Press. ARGENTINA'S STAATSVIJAND NO. 1 GEDOOD. Argentinië s „staatsvijand nummer 1" Tata Miino, een roover en moorde naar, die bij de arme katoénarbeiders zeer bemind was, daar hij zijn buit met hen placht te deelen, is in een gevecht met de politie doodgeschoten. Tata Mioo heeft zijn belofte vervuld, dat hij tEooit levend in handen van de politie zou Vallen. Mino had 30 zware misda den en ontelbare kleinere vergrijpen op zijn geweten, o,a. een aantal moor den en ontvoeringen. Als bleek, dat de familie van door hem ontvoerde per sonen het gebruikelijke losgeld van 50 a 100.000 peo's niet kon betalen, ging Mino in zijn eischen tot 5000 peso's terug. Tot dus\ >r was het hem steeds gelukt uit de handen der politie te biijven. Slechts eenmaal werd hij ge vangengenomen, maar tóen gelukte het hem uit de gevangenis té ontsnappen, nadat hij den cipier met wijn dronken had gemaakt. Thans achterhaalde hem het noodlot bij de Villa Angela in het Chacogebied. De politie omsingelde hem op een boschachtig terrein en opende het vuur, toen hij weigerde zich over te geven. 7M.0M TON SCHEEPSRUIMTE ONTNOMEN. De Britsche minister voor de Blok kade heeft kortgeleden verklaard, dat de Engelsche marine sedert den Fran- schen wapenstilstand, behalve de kort geleden gekaperde 5 schepen bij Ma dagaskar, 39 Fransche koopvaarders met in totaal 164.900 ton heeft opge bracht. In bevoegde Fransche kringen noemt men dit getal onjuist. Daarbij is geen rekening gehouden met de tonnage van de Fransche schepen, die op het oogen- blik van den wapenstilstand een, toe vlucht hadden gezocht in Britsche havens an dig door de Britsche autori teiten in beslag zijn genomen. Enge land heeft Frankrijk, naar men in de genoemde kringen verklaard, ongeveer 700.000 ton scheepsruimte ontnomen. Door het mankeeren van deze scheeps ruimte heeft de Fransche scheepvaart zwa'ar te lijden. DE ONTWIKKELING VAN HET AMAZONEBEKKEN. Ten aanzien van het plan der Ver eenigde Staten om het Braziliaansche Amazonebekken met financieele hulp van de Ver. Staten voor landbouw en industrie tot ontwikkeling te bren gen, meldt de "New York Times, dat omtrent de, toelating van Noord- Ajnerikaansche vaklieden infonmeele onderhandelingen aan den. gang zijn met Braziliaansche offipieele instan ties. De besprekingen hebben nog geen stadium bereikt, waarin het staats. departemeni rechtstreeks kan worden ingeschakeld. Het gaat niet alleen om het oprichten van rubberplantages, dit vormt slechts een deel van een plan, welks grootste deel geheim wordt ge houden. De Diergaarde Blijdorp te Rotterdam heeft er een tweede giraffe bij gekre gen, De kennismaking met de nieuwe ling (achtergrond) werd door den foto graaf vastgelegd. (Polygoon-Dof) OOK VERZEKERING VAN DE BU DE DUITSCHE WEERMACHT, DE WAF- FEN-S.S. EN DE DUITSCHE ORDE- EN VEILIGHEIDSPOLITIE AANGESTELDE ARBEIDERS EN - BEAMBTEN Met de~inwerkingtreding op 1 Nov. 1941 van het tweede uitvoeringsbesluit, dat op grond van hét Ziekenfondsen- besluit ia uitgevaardigd, wordt aan de Onder de Ziektewet vallende werkne mer» en hun gezinnen door de alge. meene ziekenfondsen geneeskundige, tandheelkundige en verloskundige hulp verstrekt, terwijl zij ook aanspraak hebben op ziekenhuisverpleging' medi cijnen, toepassing van uitwendige ge neeswijzen en andere verstrekkingen, alsmede uitkeering bij overlijden. Daarmede is in de ziekenverzorging van den werknemer een belangrijke verbetering bereikt. Een bijzondere regeling is echter nog noodig voor de door de Duitsche weer macht, de Waffen-S.S. en de Duitsche orde- en veiligheidspolitie aangestelde werknemers, wier aantal weliswaar niet groot is, doch welke takken van dienst geen werkgevers zijn in den zin van het Nederlanasche Ziekenfondsen- besluit genieten. Evenwel hebben de genoemde instel lingen maatregelen getroffen, opdat de bij haar in dienst zijnde werknemers dezelfde ziekenverzorging ontvangen als werknemers bij Nederlandsche werkgevers. Deze werknemers worden mitsdien,.inplaats van bij een algemeen ziekenfonds in den zin van het tweede uitvoeringsbesluit betreffende het Zie- kenfondsenbesluit (verordening 201, 1941), verzekerd bij de Duitsche Kran- kenkazse. Raam wég 90, Den Haag. De werknemers van de Duitsche weermacht, de Waffen.S.S. en de Dutt- sche» orde- en pelligheidspotitie ztjn, zonder dat de verzekeringspllchtlgen zich individueel behoeven aan te mel den, gezamenlijk voor den duur van hun dienstbetrekking bij genoemde Krankeitkasse verzekerd. Deze werkne mers mogen zich dus niet aanmelden bij een algemeen ziekenfonds. De alge- meene ziekenfondsen mogen aanmel dingen van deze arbeiders niet aanne men. De werknemers bü dp Duitsche weer macht, de Watfen-S.S en de Duitsche orde- en veiligheidspolitie krijgen, in geval van ziekte, voor zichzelf of "voor hun gezinsleden een ziektebewijs van het bureau, waarvan zij hun loon ont. vangen. Zij kunnen op dit ziekte-bewijs geneeskundige, tandheelkundige en verloskundige hulp ziekenhuis-verple ging en uitkeering bij overlijden ont vangen. Bepaald is, dat deze werknemers minstens dezelfde verstrekkingen aan genees, en verloskundige hulp en uit keering bü overlyden ontvangen als alle andere onder de Ziektewet vallen de werknemers in Nederland op grond van het Ziekenfondsenbesluit. Dienovereenkomstig wordt van hef loon der werknemers bij de Duitsche weermacht, de Waffen-S.S. en de Duit sche orde- en veiligheidspolitie dezelf de ziekenfondspremie ingehouden als van alle andere onder de Ziektewet val lende werknemers, zijnde 2 pet. van het loon. Harerzijds betaalt de Duit sche weermacht, de Waffen-S.S. en de Duitsche orde. en veiligheidspolitie, evenals de Nederlandsche werkgevers, ook eenzelfde bijdrage voor de zieken verzorging van haar werknemers. In geval van ziekte of bij sterfge vallen moeten de betrokken werkne mers zich dus wenden tot het bureau van de Duitsche weermacht, de Waffen S.S. en de Duitsche orde- In veilig heidspolitie, waarvan zij hun loon ont vangen en niet tot de algemeene zie kenfondsen, waarbij zij niet verzekerd worden en waarbij zij zich dus ook niet hebben aan,te melden. V De couponboekjes De Staatscourant bevat thans een beschikking van den secretaris.gene- -aal van Sociale Zaken, waarbij nadere regelen worden aangegeven voor het verkrügbaar stellen van de coupon boekjes voor de ziekenfondspremie, die de werkgevers zich moeten aanschaf fen om bij iedere loonbetaling, te be ginnen met Zaterdagj-2 November as. aan de werknemers dê coupons te kun nen uitreiken, die, In verband met de ingehouden premie, aan hen zijn ver schuldigd. Bü elk uitvoeringsorgaan van de wettelijke ziekteverzekering (de Raden van Arbeid en de bedrijfsver,- eenigingen) worden voor de werkge vers, wier onderneming haar zetel heeft binnen het gebied van het uitvoerings. orgaan, of die daarvan lid zün, tegen betaling verkrügbaar gestelde boekjes inhoudenden dagcoupons, weekcoupons of mstandcoupons. Men zal hierbü kun nen kiezen tusschen boekjes, inhouden de duizend dag- of duizend weekcou pons, waarvoor resp. honderd en vüf honderd gulden verschuldigd zal zijn, terwül ook boekjes met honderd en tweehonderd maandcoupons verkrüg baar worden gesteld tegen den prys van onderscheidenlük 250 en 500. Bovendien rullen bü de postkantoren couponboekjes van kleineren omvang in omloop worden gebracht, namelük met honderd dagcoupons voor tien gul den twintig dagcoupons voor twee gulden, honderd weekcoupons voor vüf lig gulden, twintig weekcoupons voor tien gulden en tien maandcoupons voor vijf en twintig gulden.' De werkgever Is verplicht bij elke uitbetaling van dag., week- of maaftd- loon aan een arbeider, die verzekerings püchtig is ingevolge de Ziektewet, de zen onderscheidenlijk een dag-, week of maandcoupon voor ziekenfondspre mie ter hand te stellen, nadat op de voorzüde van die coupon duidelük in letters of in cijfers met inkt is geschre ven of gedrukt de datum van afgifte van de coupon aan den arbeider en aan de achterzijde naam en adres van den werkgever. Ook moet de werkgever op de voor züde van de laatste coupon voor zie- kenfoncjspremle, welke aan een uit zijn dienst ontslagen arbeider door hem wordt ter hand gesteld, duidelijk met inkt het ontslag alsmede den datum van ingang daarvan vermelden. Een op vorenstaande wtize afgegeven coupon voor ziekenfondspremie levert het bewü's op, dat over dé loonperiode, eindigende op den dag. vermeld op de couon, de halve ziekenfondspremie, welke ingevolge het ziekenfondsenbe sluit voor,rekening van den verzekerde komt, op diens loon over die periode is ingehouden. De verzekerde levert de door hem van den werkgever ontvangen coupon in by dengene, die daartoe door het algemeen ziekenfonds, waarbü hü is ingeschreven, is gemachtigd. Daarvoor ontvangt hy dan een bewijs, dat hü aan de op hem rustende verplichting heeft voldaan. De werkgever moet halfjaarlüks, te- gelijk met de premiebetaling volgens de Ziektewet, aan het uitvoeringsor gaan van de.wettelüke ziekteverzeke- rin, ook de premie betalen, die, ingevol ge het Ziekenfondsenbesluit, verschul digd is wegens de verzekering van den arbeider, die in het afgeloopen halve jaar in zyn diepst was. De schutbladen van de couponboek jes, die in dat halve jaar gebezigd zün voor de uitreiking van de ziekenfonds- coupons aan de bü hem in dienst zünde arbeiders, worden door den werkgever bü evengenoemde premie-betaling over gelegd: waarbü dan het waabdebedrag, dat op deze schutbladen staat vermeld, tia te zün büeengeteld, bü de betaling in mindering gebracht kan worden. De werkgever is bevoegd coupon- jes vior ziekenfondspremie, wplke nog alle of een gedeelte van de oorspronke. Hik aanwezige coupons bevatten, in te leveren bij een uitvoeringsorgaan van de wettelijke ziekteverzekering,, waar bü voor elke nog in het couponboekje aanwezige dag-, week. of maandcoupon ^onderscheidenlijk 0,10, f 0,50 en I 2,50 wordt terugbetaald. Zon op 8.49, onder 17.58. Maan op 22.13, onder 13.12. Men la verplicht te verdol» teren van sonaondergan)! zonsopkomst. Lantaarn» van voertuigen moeten een hall our na zon» ondergang ontstoken worden. 2 K 712 tot f igen ons- f KAN er eigenlük nog een oogenblik twijfel bestaan, hoe dit antwoord moet luiden? Heeft niet jarenlang de Nederlandsche pers, heeft niet iedaty die zich meer dan oppervlakkig met het wezen van het bolsjewisme heeft beziggehouden, en daarover zün ge dachten in woord en geschrift heeft geuit, iederen twüfel omtrent het ver- werpelüke van het bolsjewisme als Siaatsgedachte, als politiek en als economisch systeem, als levensbeschou wing en als levenshouding uitgeslo ten? Indien wü ons,,voor het oogenblik tot de economische züde van net bolsje wisme beperken dan moeten wü vast stellen, dat de bolsjewistische economie den werkenden mensch, van hoog tot laag, tot een machine-onderdeel in het nationale productie- an distributie-pro ces verlaagt. Zoowel de ondernemer als de bedrijfsleider, de kantoorbediende, de arbeider, allen zün zü slechts- wil- looze uitvoerders van een, achter de ambtelüke bureautafel uitgedacht, pro ductie- en verdeelingsplan zonder eeniga mogelykheid van initiatief, van -erantwoordelijkheid-dragen voor eigen gedachten en eigen daden. Zü onder scheiden zich slechts van de machine, doordien zy steeds -gfUÉiar loopen ge straft te worden, indK-n de productie niet zoodanig verloopt, als men zich dat in de „centrale heeft uitgedacht of voorgesteld". Ook het individueele verbruik wordt van Staatswege geregeld. Een vrüe keuze t.a.v. de wüze van behoeftenbe- vtediging bestaat in den bolsjewls- tischen Staat niet meer of slechts bin nen de nauwst denkbare grenzen. Het bolsjewistische productie-systeem kent slechts één doel: den Staat de middelen te verschaffen, om zün levensbeschouwing aan anderen, in de eerste plaats aan de eigen bevolking, maar daarnaast ook aan andere volke ren op te dringen. Daartoe moeten door een overhaaste en geforceerde indu strialisatie de militaire en militair- economische uitrusting van den Staat tot top-prestaties worden opgevoerd, zonder acht te alaan op de levensbe hoeften van het volk zelf. Niet het volk, niet het yolksbestaan, niet de volkswelvaart zijn het doel der goederenproductie in den bolsjewis- tischen Staat, doch de uitdraging van zün macht, zoo mogelyk ondergronds door propaganda in het bUitAland waartoe de uitvoer de financieele mid delen moet verschaffen zoo noodig echter door militaire aanranding ,van andere Staten, die voor de bolsjewis tische gedachte moeten worden gewon nen. Voor bet bolsjewisme telt het volk als zoodanig niet; het is slechts massa, de volksgenooten beiter gezegdde individuen, die binnen de landsgrenzen zijn opgesloten zyn niet anders dan leveranciers van arbeidskracht; meer wordt niet van\hen gevergd, meer mo- zijn zij echter ook niet presteeren. Niet de behoef ten bevrediging »n zoo ruim mogelijke mate is) doel deT nationale productie. De uitvoer is slechts een noodzakelyk kwaakt ter bereiking van onmisbare productiemiddelen, niet om den levensstandaard van het eigen olk op te voeren Is het een woroïeh, dat onder zulk een systeem de omvang der geproduceerde goederen verre ten achter blüft by óe mogelükheden, die de onmetelijke bodemrykdommen der Sovjet-Unie, in verbinding met een byna onuitputte lijke arbeidskracht, bieden? Zou onder byua welk ander economisch bewtrd zulk een armoede kunnen heerscm-r als in dat van nature zoo rüke land? Een industrialisatie van den omvang als in de Sovjet-Unie ter hand genomen en tot uitvoering gebracht eischt een organischen groei, die geloken tred moet houden met de ontwikkeling van het volk. Doch zeker is zulk een indu-» strialiaatie niet mogelük, wanneer de resultaten daarvan het volk niet ten goede komen. Men kan den aard van den mensch niet met machtemiddeleil omvormen, althana niet ontdoen van den drang naar opvoering züner behoef ten bevre diging. Eerst in de naar nationaal-socialis- tische beginselen geleide volksverhou ding zal het mogelijk zyn, de redelüke behoeftenbevrediging der volksge meenschap volkomen veilig stellen oorlogsomstandigheden natuurlijk daar gelaten, en daarnaast de productie en verdeelihg der goederen daarheen te leiiden, waar die in het algemeen be lang het mees? noodig dan wel het meeste nut afwerkend éün. Het gaat thans niet meer om een. tus- schenoplossing tusschen riationaal- socialiame en bolsjewisme. Wü hebben gezien, waarheen het liberalisme, het marxisme, en plutocratie de Wereld ge leid hebben. Het gaat thans slechts om nationaal-socialisnie, belichaamd door 't Groot-Duitóche Rük, en bolsjewisme, waarvan de Sovjet-Unie de draagster is. Aan den eenen kant de veiligstelling van volk en orde, aan den anderen kant de verslaving van het volk en de ver heffing van eenige machtswellustelin gen als heerschers over het volk en al zijn hulpbronnen. Mr Dr J. v. B. F. KONING FAROKK ZIEK. Koning Faroek van Egypte is/tiaar radio Cairo meldt, plotseling ziek ge worden. De ontvangsten die de eerst volgende dagen gehouden zonden wor- de.n zijn afgezegd. Omtrent aard en ernst fier ziekte ig tot dusver nog niets bekend geworden. I THIS BOOK IS TOO TIGHTLY BOÜIMD

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1