le van Hitler te Miinchen Doorbraak op de landtong van Kertsj ioh CH Hlcuu* Alles is mogelijk, maar niet dat puitschland ooit zal capituleeren |l««£j II 10 November 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No 20781 schepen zéllen zich tegen aansch optreden verweren «8? 'k"- IEn ,k heb den Hel proce» van Riom. ULTIMATIEVE VOOR- SOLLEN VAN KOEROESOE? 4 i Gemeenschappelijk op treden van Engeland en Amerika. Jalta aan de Zuidkust van de Krim genomen Ji'ert Britsche koopvaarders tot zinken gebracht Zwarft verliezen van de Britsche luchtmacht. Hacha waarschuwt da ..Tsjechen. De Nederlandsche Landstand. Aanmelding bij Waffen- S.S. en Vrijwilligers legioen. IIS «t blad. nurder .d. bl 45. nb« JO- bur. It* UDSCHE V Postrekening «MM Chefredacteur; f. TIETER. Gouda. 99 t rasultatan van dan strijd in hat Ooiten oude nationaal-socialisten fa fOhrer een uitvoerige rede kta, waarin hij den huldigen i en militairen toeatand ken- j wees de Fllhrer op de „I Duitache pogingen om na «I van den veldtocht in het Engeland tot een over- ■moIM te geraken. Toentertijd, IKarde Adolf Hitler, besloot Ejslaatste maal Engeland de KisUten en hot er op te wijzen. Tm wortzetting van den oorldg Mtter Engeland slechts ziolooa |«t ea dat er niets was, dat het ar» 'en verstandige vrede kon ILtto. De waanzinnige dtronk- pStsr, die nu al Jaren Engeland Lgt, heeft ook daarin terstond eL nieuw teek en gezien van llïtltheid. Er bleef dus niets an- (mr dan den weg te betreden, nor altijd moet bevrijden van g welke niet alleen het 3jk, m»ar geheel Europa _*weniaamste gevaren noemde Rgnr vervolgens het door het Mie Jodendom geïnspireer- jnd en de eveneens door Jo- t(5lrl|eerde Sovjet-Unie. Deze 'ukwerkelijk een staat, zoo con- «fe Adolf Hitler, waar de ge- nationale intellectueele wereld jxM was en waar een geesteloos, igweld geproletariseerd complex iader-menachen was overgeble- iwr bovenuit zich een reusach- xtinlsatie van Joodecho com- itaen, dat wil in werkelijkheid I ilsvenhandelaren, verheft, jltpinde beschreef de.Führer de k duidelijker wordende bolsjewis- k)lmnen tot een opmarsch tegen M, welke ;hem naar hii in net IllkMe, hadden gedwongen tot I «oellljlcste besluit van zijn ge il S»«n tot dusverre". Den strijd |it verbonden Europeesche naties bet bolsjewisme noemde de i een strijd niet alleen voor hlffid maar voor heel Europa, kb «ra strijd om het zijn, of niet Im verklaarde hij. In het Oosten wellicht voor de perste maal in |W»een#chappelijk inzicht geheel evenals vroeger tegen de ditmaal tegen dezen Mon- staat van een tweeden «•Kafwi Het doet van dezen lm J k vern ettging vai\ de Engel landen |_de bggetting van de vijandelijke en voedingsbaais. en tpelen bij ona in i geen rol. Jies op een aantal gevange- M mirlioen boljewieken, en Waneer lk aanneem, dat in Uvenals bij ons, op één ge- drie tot vter gewonden den is het resultaat eeR 1 »t een abwoluut verlies van •eht tot tien mlllioen he li1 wel zondes de Uehtgewom- U"* leger ter wereld kan zich "bentellen, ook het Russische *er hebben wij tot dusverre .m belet. Dat la dua een f* mgavmr drie tot viermaal J5JWW van Frnnkrtjk en on- fgteail die vast Engeland om- gebied liggen 60 tot 75 pro- •te Industrieën en grondetof- fl*nd bezii Ik heb nog nooit «Blitikrieg gebruikt, omdat dit j.*1 volkomen onnoozele term Er"» dit woord al op een veld- K,»»rden toegepast, dan Is dit R"[ geval voor dezen veldtocht. L~. een reuzen wereldrijk In t*P»t geslagen dan ditmaal der vijandelijke pro- b mogelijkheden van "Patanden In Dultachland r iSlj "'''eden noemde Adolf PwÜ!? ongerechtvaardigd, h ||7TJ" Duitachland een No- herhalen, zoo verklaarde ■3denkbaar, alechta één jiiL'yelljk dat Duitachland lwTttïl*ren strijd kan Kw® w". maar het laat- Ib to.ii vehl zal een gfi^jon zijn. £)™de dreigementen, die in de V. 8 den laat- erda CWi h t Duitachland zijn uit- r ttii t* 't Fllhrer op: Pre- lizy*'1 heeft zijn echepen tLc" schieten zoodra zü kgj^Pcn bevolen, wanneer PkmhuÜ "hepen zien, er P u m,,r 'Ich te ver- i zij aangevallen wor- - ..jj'cde Hitier zich tagen lllff? v*n Roosevelt betref- FteeT**11 ven Duitache plan van Zuid-Amnrtka |»*w ^■v'QML «vuip-ninv-uRi mt*t v»n alle godadlen- ,t»hi endera bedoeld merkte hij op, dan mü bezig te hou- den met kinderachtigheden of dom heden. Bovendien interesseert het mij heek-maal niet wat voor soorten gods diensten er in de wereld zijn en welke houding de-volkeren jegens deze gods diensten aannemen. Het interesseert alleen den Amerikaanschen president Roosevelt. In het Duitsche rijk en naar onze opvatting kan een ieder op zijn wijze zalig worden. Adolf Hitler karakteri seerde verder de oorzaken van den huldigen oorlog en de mogelijkheden om ze op te heffen. Wij hebben, zoo zette hij uiteen, tegenover de begrip pen van goud en kapitaal weer den mengelt en zijn arbeid geplaatst. Wij omvatten daarmede al degenen, die thans mei ons verbonden zijn, in de eerste plaats Italië. De duce en ik heb ben samen een gelofte afgelegd, en ons bondgenootschap zal en kan geen macht ter. Wereld ontbinden. Bij ons heeft'zich een groot aantal Europee sche staten aangesloten. Wij kunnen zeggen dat büna geheel Zuid-Oost Europa thans in ons kamp staat en dat groote deelen van het overige Europa, zij het niet als staten dan toch ten minste naar gezindheid zich in ons front bevinden. Wy kunnen aan het einde van dit jaar wel zeggen, dat door dit Europeesch front het grootste ge Vaar reeds la afgewend. Wy mogen er geen twyfel over gevoelen, dat Tn de zen tüd thans over het lot van Europa voor de eerstvolgende duizend jaren beplist wordt. Reactie* op de rede. De Völkisdher Beobachter schrüft: Het werk van Adolf Hitier groeit in het rumoer van den strtjd der groote beslissingen tot de grootste daad der wereldhiatorie, tot een waren, ommekeer der tijden. De ijdele betwe ters in London, Washington en Mos kou hebben zich doof gehouden voor de ernstige waarschuwingen van Hitier. Zij hebben hun grootsten troef, den bolsjewistischen bewapeningsreus uitgespeeld en hem verloren. Het fascistische Italië heeft zich in den geest vereenigd met de plechtig heden, waarmede Duitschland het doopsel des blonds van het nationaal socialisme herdacht heeft, zoo achryft Stefani. In de rede, welke Hitier heeft uitgesproken, hebben drie punten een bijzonderen weerklank gehad in het bart van het Italiaansche volk, tw,: 1. Hitler's lofspraak op de gemeen schap-der beide revoluties. 2. De persoonlijke vriendschap tus- schen de beide leiders van de as. 3. De samensmelting van de loitsbe schikking der beide volkeren. Het D.N.B. meldt uit New York: De avondbladen en de eerste edities van Zondag publiceeren gedeeltelik groot opgemaakt de redevoering van Hitier. Zy laten daarby het licht val len op de waarschuwing, die Adojf Hitier gericht heeft tot de Amerikaan sche schepen. Voorts haalt de pers de verzekering van den Ftihrer naar vo ren, dat Europa zal worden verdedigd en behouden tegen iedere combinatie van vyanden. Eigen commentaren ge ven de bladen nog niet. VONNIS VOOR PA8CHKN VERWACHT I© Naar de bijzondere correspondent van de Nouveau Temps uit Vichy meldt, zal het proces van Riom dat eooals gemeld op 19 Januari be gint, grootendeeU achter gesloten deu ren plaats vinden. Dit geldt in het bijzonder voor de zittingen, welke op de oorzaken van den oorlog betrek king hebben. Daarentegen zullen de zittingen, die de oorzaken van de Fransche nederlaag behandelen, open baar zijn. Het protocol der zittingen zal aan censuur onderhevig zijn. De hoogste steal, die de rechtbank kan pleggen, is levenslange vestingstraf, faarschalk Pétain ral geenerlei in vloed op de rechtspraak der recht bank van Riom uitoefenen. Het von nis zei volkomen onafhankelijk, op grond van de feiten, die in het procee blijken, geveld worden. Doordat de militaire rechtbank ven Gannet on langs Is1 afgeschaft, is het uitgesloten, dat het proces aan een andere recht bank wordt voorgelegd. Men ver wacht het vonnis voor Pasehen. TSJECHEN DOODGESCHOTEN. De Ryksführer-S.S. en chef der Duit ache politie deelt mede: Op 6 Novem ber zijn 20 leden vkn een door de ge heime staatspolitie in Weenen gepakte Tsjechische bende doodgeschoten, die In contact had gestaan met de In het protectoraat standrechtelijk veroor deelde -weerstandsgroep De berde had In Wc-nen en omgeving getracht door brandstichtingen de levenamtddeien- verzorging der bevolking in gevaar te brengen. Het D.N.B. meldt uit New-York: De Washingtonache correspondent van Associated Prees sehnjft, van de meest bevoegde zijde te .hebben ver nomen, d«t de plannen voor een ge meenschappelijk optreden van Enge land en de V.S. ter versterking van hun positie in het Verre Oosten reeds gevorderd zyn. Naar het schynt zou het program met de aankomst van den Japanschen specialen afgezant, Koe- roesoe verwezenlijkt worden. Naar volgens Associated Press verluidt, zal Koeroesoe een reeks voorstellen van zijn regeering met een ultimatief ka rakter overhandigen. Japansch bureau moet bedrijf sluiten. Naar Domei uif Sam Francisco meldt, hebben de filialen vkn het Japansehe bureau voor handelsiplichtingen in Huston en Texas-bevel gekregen het bedryf te sluiten. Na dezen maatregel is het filiaal in San Francisco 't eenige overgebleven kantoor van dit bureau. Panama wijst Japansoh protest van de hand. Officieel is te Panama bekend ge maakt, dat de regeering van Panama die stappen van Japan inzake het ver bod voor de Japanners om in Panama zaken te doen, van de hand heeft ge wezen. DU AANVALLEN OP BEZETTE GEBIED EN DUITSCHLAND Aan het Duitache weermachtsberiebt van Zaterdag öntleenen wij: De vijand ia,vannacht op vele plaat, sen Duitsch ryksgebied binnengevlogen Door bommen op woonwuken o.a. ook in de Rijkshoofdstad leed de burgerbe volking geringe verliezen aan dooden en gewonden. De aangerichte schade is van geen belang. Daartegenover heeft het Britsche luchtwapen zware verliezen geleden. Tl van de aanvallen de bommenwerpers vielen aan de Duit sche afweer ten offer. Het weermachtsbericht van gisteren meldde over de Britsche luchtactie het volgenden By pogingen óm-gisteren de bezette gebieden aan het Kanaal aan te vallen heeft het Britsche luchtwapen weer zware verliezen geleden. Jagers schoten in felle luchtgevechten 23, afweerge schut 2 vijandelijke vliegtuigen neer Britsche bommenwerpers hebben van nacht aanvallen ondernomen op West- Duitschland. De burgerbevolking leed eenige verliezen. 9 der aanvallende toe stellen werden neergeschoten. De New-Yoric Daily Mir r o r schrijft, dat de groote Britsche verliezen aan bommenwerpers eerst recht duidelijk worden, wanneer men bedenkt, dat de EngeNchen in één nacht meer bommenwerpers verloren dan de Vereenigde Staten in een maand kunnen vervangen Ongetwij feld is de politieke onrust in Engeland de reden voor deze onderneming ge weest en het da zelfs waarschijnlijk dat de Engelsche openbare meening, die wenschte, dat er iets gedaan wend, schuld heeft aan de zoo zwara ver liezen. PLICHT JEGENS DUITSCHE RIJK MOET VERVULD WORDEN. Het D. N. B. meldt uit Praag: In een radiorede voor het Tsjechische volk heeft president dr Hacha er met nadruk op gewezen, dat het Duitsche ryk aan het Tsjechische volk 2H jaar geleden de mogelijkheid heeft geboden z(jn spraak en cultuur te behouden, als volk te gedyen en een ongestoord gelukkig leven te leiden, wanneer het zyn plich ten jegens het Duitsche rijk onvoor waardelyk zou vervuil^». Dr Hacha verklaarde, dat vele Tsjechen nog niet tot het inzicht zyn gekomen, dat Europa een oorlog meemaakt, welke grooter is dan Welk ander vroeger conflict ook. Bet Groot-Duitsche ryk, dat het be slissende aandeel kreeg bij den op bouw van de nieuwe orde, volbrengt deze taak, zoo verklaarde dr Hacha, zonder zwak te zijn tegenover zichzelf of het Duitsche voile en houdt zich aan het oorlogsrecht. Derhalve kan het Duitsche rijk ook niet sentimenteel zijn tegenover de Tsjechen, Meer dsn een Tsjech heeft zich in een lichtzinnige onderschatting van den toeatand ertoe laten verleiden strafbare handelingen te plegen, welke het Duitsche ryk vol gens het oorlogsrecht heeft moeten be straffen. Het is daarom de hoogste tijd, aldus de president, om manneiyk en vastberaden den plicht jegens het Duit sche rijk op oprechte en reëele wijze te vervullen. Vervolgens riep dr Hacha het Tsje chische volk op, niet te luisteren naar de ophitsende redevoeringen van de emigranten .waardoor het meeat waar devol]# verloren zoft kunnen gaan, n.l. de veiligheid midden in ren fel be- wogen tijd en de hoop op een geinmde economisch* sod ale «n cuitureSe ont- wik (taling, DUITSCHLANDSTRIJDï VOOR EUROPA. Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt d.d. Zaterdag bekend: BR de achtervolgingsgevechten op den Krim hebben Duitsche en Roemeensche troepen aan de Zui delijke helling van het Jaila-ge- bergte een bolsjewistische cava- lerie-divisie vernietigd. Bij de vernauwing van den landtong van Kertsj is een 10 km. diepe modern opgebouwde stellingen zone doorstooten. De achtervol ging van den hier verslagen te genstander is aan den gang. Het luchtwapen heeft in de 7 wateren ten Zuiden van Jalta een transportschip van 8 000 brt. ver nietigd. Een Roemeensche duikboot heeft op de Zwarte Zee Sovjet- transportschepem van in totaal 12.000 brt. tot zinken gebracht. Op den Atlantischen Oceaan heben duibooten vier vijandelij ke koopvaarders met tezamen 28.00 brt. tot zinker? gebracht. Aan de Noordoostkust van En geland Heeft het luchtwapen 1 overdag met goed gevolg de dockinstallaties van Blyth aange vallen. Vannacht hebben sterke formaties gevechtsvliegers in het Oosten en Zuidoosten van Enge land verscheidde haveninstalla tie» vooral in Sunderland gebom bardeerd. Voltreffers op werven en ravitailleeringsbedryven de den hevige ontploffingen onstaan en groote branden. Ten Oosten van Aberdeen is een Britsche tor- pedobootjager met bommen tot zinken gebracht. Het opperbevel van de Duit sche weermacht maakt d.d. Zon- da bekend: Op de Krim hebben de Duit sche en Roemeensche troepen de achtervolging van den verslagen vijand langs de Zuidkust en op het schiereiland Kertsj met suc ces voortgeset. Jalta werd Inge nomen. In den strijd tegen de Britsche ravitaileeringssoheepvaart heeft het luchtwapen in den afgeloopen nacht byzonder succes gehad. Voor de Oostkust van Engeland en Schotland hebben gevechts vliegtuigen 6 vijandelyke koop vaarders, die ki co» vooi voeren, onder meer een groote tankboot' met tezanten een inhoud van 38.000 brt. tot zinken gebracht. In de wateren der Faroer is overdag een klein vrachtachip met bom men vernield. Duikbommenwerpers hebben vannacht de haveninstallaties van Dover met bommen van zwaar kaliber bestookt. Er ont stonden verscheidene uitgebreide branden. fcuasraremaiimiaiMaiaMaireaMiaMiirei den belangryksten Sovjetspoorwegdes- kundige. REDE VAN LORD BEAVERBROOK. „Vertrouwt niet op den (bolsjewisti schen tegenstand", zoo heeft lord Beaverbrook verklaard in een rede te Manchester voor afgevaardigden van de Britsche vakvereenigingen. Om trent deze rede meldt de Britsche be richtendienst verder, dat Beaverbrook gezegd heeft: Ieder in Engeland zal moeten lydien, zwaar lyden en geen man en geen vrouw zal ontkomen. Wat de Engelschen in den komenden tyd op zich moeten nemen en moeten lij den, is vee! ernstiger dan wat zy tot dusver geleden hebbeh, want zy moe ten den last, dien de bolsjewieken thans dragen morgen op hun schouders nemen. OVERWINNINGSPARADE In Boekarest is een groote overwin ningsparade gehouden van de troepen, die -van Odessa zyn teruggekeerd. smAq j9 ucvih, j» vore Mramsuwam an MHOu^t GENERAAL STERN. V Uit welingelichte Sovjetkringen te Sjanghai verluidt, dat de opperbevel hebber van het Siberisohe leger, gene raal Stern, door Stalin naar het Weste- tyk front is geroepen, teneinde na een eventueelen val van Moskou een be- langryk verdedigingscommando op zich te nemen. Uit dezelfde kringen wordt medege deeld, dat Stern de laatste maanden het Kremlin heeft gewaarsohuwd geen nieuwe divisies meer uit Siberië weg te halen, daar hy anders niet meer de militaire verantwoording In het Verre Oosten zou kunnen dragen. Van Duitache militaire zilde wordt gemeld: Begin November zyn in den centra- len sector by zuiveringsacties vier hoo- ge Sovjetofficieren gevangen genomen, nl. generaal Jersjakof, opperbevelheb ber van het 20ste Sovjetleger, de chef van den staf van dit leger, kol. Nary- nin, voort» generaal Siwajof, die chef was van de technische troepen vtn dit leger. Generaal Siwajof gaat door voor IEDERE BOER OF VISSCHER IS ER AUTOMATISCH LID VAN. De Landstandpersdienat meldt: Alhoewel de verordening van den Rijkscommiraaria betreffende de op richting van den Nederlandschen Landstand en de daarop gegeven toe lichtingen zeer duidelyk zyn geweest, blykt by sommigen toch nog geen recht begrip omtrent het karakter van den Ned« riandschen Landstand aanwezig te zijn. Hier en daar heerscht blykbaar de meening, dat de Landstand een nieuwe boerenorganwsatie is m den geest van de tot nog toe bestaande, dus geboren uit het particulier initiatief van de een of andere groep van de boerenbevo! king, waarvan men al dan niet, naar persoonlij;, gevoelen lid kan worden Artikel 1 van de verordening 196/41 zegt m- het eerste lid, dat de Neder landsche Landstand ia een openbaar lichaam in oen zin yan artikel 152 van de Grondwet. Bn lid 2 verklaart, dat de Nederlandsche Landstand verordenen de bevoegdheid heeft in den zin van artikel 153 var de Grondwet. Dit arti kel 152 is destyds m de Grondwet op genomen als de ontsluiting van de mogelijkheid in Nederland tot de zoo lang bepleite en verhoopte publiek- rcchtelijke bedrijfsorganisatie te komen. Jarenlang is daarover geschreven ei gesproken totdat eindelijk de volksver tegenwoordig mg in meerderheid er voor gewonnen was. By democratischen gang van zaken zou de uitvoering zeker 'ook in d»t geval langen tyd, zoo niet jaren op zich hebben laten wachten, doch by de snelle werkwijze, welke wy mogen vaststellen, komt thans de ordenaig van onze geheele sociaal-economische samenleving een vlot tempo tot stand, tot heil van de bedrijfsgroepen, die nu zelf voor een goed deel hun wel en wee in han den kunnen nemen. WIE VALLEN ONDER DEN LANDSTAND? Wie zUn mi Ikf van den Nederland sehen landstand? Artikel 3 lad l van de verordening zegt: Allen, d«e deel hebben aan het productief maken van den Nederland- schen bodem met inbegrip van binnen- en kustwateren. Een volgend lid be trekt tevens alle familieleden van voorgenoemde»! daarin. Dit zyn dus alle boeren met htm gezinnen alle vis- schera met hun gezkmen, al degenen, die bi min of meer verwyderd verband met boeren en visschers te maken hebben. Het enkelvoudige feit dua, dat men boer ia dat men visscher is, doet iemand van nature tot den Landstand behooren. Hy 'is Neder'o» der en daar naast lid van den Landstand. Van zich al of niet aanmelden ia dus geen sprake. t i hel boer-zijn zit onafscheidelyk de plicht lid van den Landstand te zijn. Op ander terrein geschiedt hetzelfde: Men ia thans eveneens reeds een heel Np ook duizenden ge vangenen op de Krim. Na den in harden strUd btvochten doorbraak op de landengte van Pers- kop, is da taaie bolsje wistische verdediging veranderd In oen wilde vlucht. fWettbiM-Polvpoonj (Polygoon-B. Leemker) eind gevorderd in de publiekrechte- ïyke ordening van het bedrijfsleven. Elk, die een bedry* uitoefent, zal straks als uitvoerder van een bepaald bedryf van nature lid van zyn bedrijfsgroep zyn. Zoo komen wy eindelyk tot die ordening van de maatschappelyke wereld, welke onze knapste sociologen tientallen van jdren hebben bepleit en welke voor zooveel betreft do roomsch-katholieke boeren en vis schers in pauselyke encyclieken sla de eenige juiste ordening van het chaotische maatschappelyke leven ff aangegeven en welke ook door het Nederlandsche episcopaat ift/#ijn man dement van 1933 is aan be voren. Het Erganzungsambt der Waffen- S.S., ErgSnzungsatclle Nordwest, Den Haag, Stadhouderslaan 132, deelt me de, dat in den tijd van 14 tot 22 No vember in Nederland admiasie-onder- zoek zal plaats vinden voor de Waffen SJS. en het Vrywilligers-legioen Ne derland in de volgende plaatsen. Mannen van 17 tot 40 jaar worden aangenomen vor den duur van deft oorlog, 2 of 4 jaar. Voor de onderptau. ning van het gezin voor zoover het kostwinners betreft wordt gezorgd. Vrybiljetten voor de reis van de woon plaats naar het ad missie-onderzoek moeten aangevraagd worden by de Er- ganzungsstelle Nordwest, Den Haag, Stadhouderslaan 132. Biljetten voor de terugreis worden bij het onderzoek overhandigd, onverschillig of de can- didaat aangenomen wordt of niet. De aanmelding kan geschieden: Op 14 November, 9 uur in Den Haag, Stadhouderslaan 134 en om 1 uur in Rotterdam, Deutsche Haus; Op 15 November om 10 uur in Utrecht, Deutsches Haus en om 15 uur in Amsterdam, Deutsches Haus en op 16 November om U uur in Leeuwar den, huize Schaaf, Braedstraat en om 16 uur in Groningen, Concerthuis, Poelestraat. Op 17 November om 11 uur in Hen gelo, Deutsches Haus en om 16 uur tn Arnhem, Deutsches Haus Pp 18 November om 10 uur in Den Bosch, Prins Hendrikkazeme en om 16 uur in Tilburg, Werkliedenvereeni- ging. Tuinstraat 88. Op 19 November om 10 uur in Eind hoven, Hui» Maria, Kruisstraat en om 18 uur in Maastricht, Hotel Momua, Vrijthof. Op 22 November om 9 uur tn Den Haag, Stadhouderslaan 134. ENGELSCHE LUCHTAANVALLEN. In den nacht van Vrydag op Zater dag vlogen enkelle Britsche vliegtui gen boven ons gebied. De meeste door hen neergeworpen brisantbommen gedeeltelijk ook brandbommen vie len op het open veld en deden zoodoen de geen schade. In de nabyheid van een dorp in Zuid-Holland werd het kerkhof getroffen, Voorta werd een boerderij in brand geworpen. Daarbij verbrandden 29 koeten en tien paar- den.». GELDKISTJE MET RUIM GESTOLEN. Ten nadeele van' den koopman A. H., wonende in de Crooswijkschestraat te Rotterdam, is, tijdens zijn afwezigheid een geldkistje met 6000.— 7000 gestolen. De onbekende dieven hebben zich door middel van een valachen sleutel toeging weten te Verschaffen. Zon op 8.53, onder 17.55. Maan op onder 14.26. Men la verplicht le verdal» laren vee zonsondergang lol (oneophontal Lantaarn* van voertuigen moeten een hall nor na aone- ondergaag ontstoken worden «*»waai»Mm»«m.wmMinn K 71»

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1