j. tvige luchtaanvallen op Sebastopol 11 November 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN èoH u* ÏKooh 194! Lsigft' No. 20782 ö|cMoskou zwaar gebombardeerd - Groot aantal Sovjet-transport treinen vernield - gngrijk verkeersknooppunt genomen Convooi aangevallen en verloren gegaan. DE „DORUS RIJKERS" REDT NEGENTIEN SCHIPBREUKE LINGEN. Zware tochten naar het „Magdalena". Amerikaansche mariniers verlaten China. Britsche luchtaanvallen op Zuid-Italië. De N. S. B, in den aether. 24 kilometer plakband. Blocnotes inplaats van boterkaarten. SLECHTE BEHANDE LING VAN DUITSCHE DIPLOMATEN. Aanklacht tegen Britsche regeering. OUDSCHE Boreas: MARKT SI, rEL. tlU Postrekening «MM Chefredacteur: F. TTETER, Gouda. PVITSCH^AND STRIJDT VOOR EUROPA. I Bet opperbevel der weer- loriit deelde gisteren mede: Tnl de Krim zijn ten Oosten ■«Setotopol en ten Westen i Kertsj vijandelijke aehter- troepen, die taaien tegen- boden, verder terugge- n. Overdag en des nachts 1 hevige luchtaanvallen op ILjtopol gedaan. In petroleum- lïski en pakhuizen ontstonflen j ■mote branden. In de haven lerfeb een bolsjewistische krui- L. en een groot koopvaardij- liBip door voltreffers zwaar be- lidwdigd. Tusschen Donets en Ifelgt en in het gebied om llfadcou heeft de luchtmacht een ■mot aantal Sovjet-transport lijnen vernield. Sterke afdee- lêwo gevechtsvliegers hebben Moskou bestookt met brand- en llraantbommen. I In het bestek van de tusschen Ifct Ilmenmeer en het Ladoga- liter, tot voorbij den Woltsjof Ijdernomen operaties hebben Itibnterie- en tankformaties, ■mill reeds in een speciaal be- Indit is medegedeeld, in. den Igicht ,van 8 op 9 November ■hor een verrassenden aanval ■het belangrijke verkeersknoop- Ipunt Tichwin ingenomen. Tal- |ii)ke gevangenen en een groote I werden hierbij biranenge- llraeht.' De staf vao het vierde linjet-leger ontkwam slechts lui gevangenneming door auto's lei belangrijke militaire' docu- praten achter te laten. de gevechten aan dezen Itatsector wérden sedert 16 Idtlober rond 20.090 gevangenen liinnengebracht en 96 tanks, 179 Ibnonnen, een pantsertrein en irijk ander oorlogmaterieel IWtgemaakt. Ongeveer 6000 1 nor. werden opgeruimd. I Hot totale aantal tijdens den laldtocht in het Oosten binnen- Ijebrachte krijgsgevangenen is Ifütegen tot 3.632.000 man. Toor de Oostkust van Schot- I heeft de luchtmacht in den Idfeloopen nacht een vracht- Ikhip van 2.000 ton tot zinken I ((bracht. Een tweede koopvaar- |l« werd beschadigd. Stuka's hardeerden het havengebied Ini Margate aan de Zuidoost- Itat van Engeland. Uit uitge leide branden en hevige ont- IMfingen bleek het succes van |bi aanval. I Ia .Noord-Afrika hebben af- Ifctlingen Duitsche gevechts- I'legere met succes Britsche Ikmpunten bij Mersa Matroeh ■•iazematstellingen bij Tobroek Ingevallen. I fc den afgeloopen nacht heb- I n zwakke afdeeüngen vijaW- IJJWa vliegtuigen bommen la- t Alien op eenige plaatsen in noordwesten van Duitgch- vooral op woonwijken te burg. De burgerbevolking 'verhezen aan dooden en ge- aden. Twee Britsche bom- lw 4rpera werden neergescho. Ir,De eerste luitenaaut Lentz |y zijn twintigste nachtelijke IPjnnning m de lucht be- Moskou en Leningrad worden dag en nacht gebombardeerd. De bolsjewieken wisten waarom zij bij Tichwin zoo hevigen tegenstand boden aan den Duitschen aanval. Deze plaats is een belangrijk verkeerspunt. Daar kwamen de eenige nog bruik bare groote wegen van het Ladoga- meer naar het Oosten samen. Thans blijft den. bolsjewisten tusschen de Duitsche stellingen bij Tisjwin en de FinsBie stellingen en bruggehoofden aan de Swir nog slechts een smal ge bied'zonder wegen over, dat door zijn moerassigheid moeilijk toegankelijk is en, leidt naar het Ladogameer. Het vormt daardoor dan ook een zoo goed, als onbruikbare verbinding met het ingesloten Leningrad. SOVJET-TORPEDOBOOTEN IN TURKSCHE HAVEN AANGEKOMEN? Drie bolsjewistische motortorpedo- booten zouden, naar te Ankara vol gens het D.N.B. bekend is geworden, Zondag in den loop van den dag in de kleine Turksche haven Kefken aan de Zwarte Zee aangekomen zijn. .Een officieele bevestiging van dit bericht is tot dusver nog niet ontvan gen. LITWINOF NAAR AMERIKA VERTROKKEN. De New-York Times meldt uit Koeibisjef, dat tezamen met den Ameriloaanschen ambassadeur Stein- hardt ook Litwinof per vliegtuig via Teheran naar Amerika is vertrokken. De voornaaihste taak van Litwinof is, aldus genoeihd blad, te zorgen' voor een versnelde levering van Ameri kaansche oorlogsmateriaal naar de Sövjet-Unie. Litwinof heeft aan alle conferenties te Moskou deelgenomen en fungeerde ais tolk tusschen Bea- verbrook, Harriman en Staiin. Hij spreekt van Roosevelt als „mijn ouden vriend", waarvoor ik de groote be wondering koester". Behalve het prt>- bleem der ooriogsieveranties heeft Litwinof tot taak onderhandelingen te voeren over den toestand in het Verre Oosten en over de mogelijkheid van een afzonderlijken vrede tusschen Finland en de Sovjet-Unie. .rr-- Staatssecretaris Huil heef?' beves tigd, dat de AmerikaafiSëhe ambassa deur in Moskou, Steinhardt, naar Washington terugkeert. Huil gaf de lezing, dat Steinhardt „voor confe renties" hierheen komt. Hij wilde echter raiet antwoorden op d'e vraag of Steinhardt vervangen zal worden door een prominent aanhanger van de New Deal. HAT ITAUAANSCUË WEERMACHTSBERICHT TEGENACTIE TEGEN DE ENGELSCHE SCHEPEN HetItaliaansche weermachtsbericht luidt: Een onzer in de Middellandsche Zee varende convooien is in den nacht van 8 op 9 November aangevallen door een Britsch vloot eskader. De getroffen koopvaardijschepen zijn ha elkander gezonken. Van onze torpedojagers, die het convooi begeleidden en tot torpe- doaanvallen overgingen, zijn er twee tot zinken gebracht. Een derde werd getroffen en keerde zonder ernstige schade in een haven terug. Een groot deePBer schipbreukelingen is gered. Bij het aanbreken van den dag vielen Italiaansche torpedovliegtuigen onder bevel van de eerste luitenants Ardito Christiani, Emilio Juzzolini en Adone Venturini de vijandelijke schepen aan. Zij troffen met twee torpedo's een krui ser en met een een torpedojager. Voorts schoten zij twee vliegtuigen, die het vijandelijke eskader beschermden, neer. De vijand heeft luchtaanvallen ge- Vrijdagochtend om half vijf werden te Den Helder noodsignalen waarge nomen uit de richting van de Haak- sche gronden. Onmiddellijk voer de „Doru? Rijkers" van de Noord- en Zuid- Hollandsche Redding maatschappij uit. Het zou een moeilijke tocht worden. Er stond een stormachtige Noordwes ten wind en de zee Was zeer ruw. Maar schipper Coen- Bot zou succes hebben. In twee zware tochten bracht hij de negentien leden van het in nood vem keerende Zweedsche, ruim I860 ton groote s.s. „Magdalena", dat op weg was van Rotterdam naar Stockholm, behouden thuis. De Magdalena had te kampen met een zwaren tegenwind en de hoogloof pende zee. Tegen half vier in den ochtend raakte het schip te dicht on der de Haaksche gronden. Het roer stootte én de stuurinrichting werd on -NoriLiü, tfaar' zoodat het schip stuurloos werd daan op Campania en Sicilië. Te NapelsJ een <}er gevaarlijkste puirten van 1 "ÏIEEKENIS VAN TICHWIN. ■Walling op het weermachtsbe- y gisteren wordt het D.N.B. W'litaire zijde het volgende „-6a Duitsche en Roemeen- t de verslagen bolsjewis- •r i!?en °P 6e Krim steeds (^vJMringen naar het gebied ^°P°1 en de bolsjewistische r terugdrijven in de rich- t Kertsj, bombardeert de Juchtmacht de eenige twee li, a-^-'hiedpn der bolsjewisten Vt0!!?Tn' de stad en haven van Nfert n" he' 8ebied van Kertsj f iiïUi T™4* branden woeden in Ljjwnjk deel van Sebastopol, C en pakhuizen kregen vele k j, j,~en vlucht der bolsjewieken js nog slechts in geringe 1 ™lp van bet toeval uit- ®kf,&nt'ere S<H'toren van het „J?"' wordt door de Duitsche verslagen bolsjewis- of aanvoeren van re- Uj^^ngende troepen en ravi- ^•Meelingen onmogelijk ge. «H w 'Worwegen tusschen Do- i st-, a het gebied rond v n dag en nacht bloot aan bommenhagel. Ook ONTRUIMINGSBEVEL VERWEKT ALARMSTEMMING. Naar uit welingelichte kringen te Sjanghai verluidt, is aldaar Maandag het bevel binnengekomen, krachtens hetwelk de Amerikaansche troepen China moeten ontruimen. Zij heeft be- tr kking o„ in totaal ongeveer 1200 Amerikaansche mariniers. Het ontruimingsbevel heeft een alaimeerende uitwerking gehad op de Noord-Amerikaansche en Engelsche, alsmede op de met hen bevriende krin gen, die tot dusver den raad van hun overheid tot ontruiming slechts schoorvoetend zijn nagekomen, aklus het D.N.B. Ook in kringen der bolsjewisten té Sjanghai vallen teekenen waar te ne men van voorbereidingen tot vertrek naar Wladiwostok. zijn 10 menschen om het leven geko men en 25 gewond. Een vijandelijk vliegtuig werd door den afweer getrof fen, en stortte in zee. Te Messina zijn verscheidene personen gewond. Aan de landfronten in Noord en Oost Afrika niets van beteekenis. Duitsche vliegtuigen hebben verdedigingswerken van Tobroék met goed gevolg aange vallen. Een Italiaansche duikboot, die onder bevel van kapitein-ter-zee Giuliano Prini op den Atiantischen Oceaan ope reerde, heeft drie vijandelijke koop vaarders met een gezamenlijken inhoud van 25.000 ton tot zinken gebracht. Daarmede hebben onze duikbooten op den Atiantischen Oceaan meer dan 500.000 ton vijandelijke koopvaardij- scheepsruimte tot zinken gebracht. ZWARE SCHADE IN WOONWIJKEN VAN BRINDISL Het Italiaansche weermachtsbericht van Zaterdag deelt o.a. mede, dat Brit sche vliegtuigcin vluchten hebben ge maakt naar Zuidrltalië en Sicilië. In Gela werden eenige woonhuizen ge troffen, er vielen 3 dooden en 2 gewon den onder de burgerbevolking. In an dere plaatsen slachtoffers noch schade. Twee der aanvallende toestellen wer den neergeschoten, een door de afweer op den grond van Catania, het tweede door het afweergeschut van Crotope. In Brindisi zijn tijdens een lang- durigen aanval eenige h'onderden bri sant- en brandbommen van klein en middelgroot kaliber neergeworpen. De woonwijken leden zware schade. Uit de puinen der vernielde huizem werden veertig dooden en ongever tachtig ge wonden geborgen. Het Italiaansche weermachtsbericht van 9 November meldt o.m. Tijdens den aanval op Brindisi, waar van gisteren in het weermachtsbericht melding is gemaakt, heeft het afweer geschut 3 vijandelijke toestellen neer geschoten. Vannacht heeft de vijandelijke lucht macht wederom een aanval gedaan op Sicilië en Zuid-Italië. Er werd eenige, schade aangericht aan civiele gebou wen en branden gesticht, die snel ge- bluscht werden. Er vielen 2 dooden en 4 gewonden ondar da burgerbevolking. Ben vliegtuig werd neergeschoten en viel in zee. Hedenavond te 1S.45 uur spreekt de heer Josselin de Jong over- den zender Hilversum II over het r onderwerp: „Wat men geloofde". In den Haagschen Dierentuin vond gistermorgen een plechtige herdenking plaats van de gevallen soldaten van den iMreldooriog, van den tegenwoor- digen oorlog en van de 18 slachtoffers der N.S.D.A.P. op 9 November 1923 in München. Een overzicht van de zaal tijdens de plechtigheid. (Stapf-Mol) onze kust. De kapitein besloot te ankeren op de Westelijkste punt van het Westgat, om een stranding op de Haak te voorko men. Tegelijkertijd flitsten de nood signalen den donkeren nacht in, die on middellijk beantwoord werden door hel uitloopen van de Dorus Rijkers. Hel was buitengewoon moeilijk om verbin ding te maken met het schip, daar de Magdalena met den boeg in den wind lag, zoodat er geen lijnzijde was om langszij te komen en het gevaar be stond, dat de reddingsboot te pletter zou worden geslagen tegen het schip Het gelukte echter veertien leden der bemanning over te nemen De gezagvoerder wenschte zijn schip nog niet te verlaten en bleef met vier man aan boord. Kort, nadat de Dorus Rijkers terug was gekeerd, gaf de Zweed opnieuw noodsignalen. Dè toestand was on houdbaar geworden en die kapitein had het N.C.-sein laten geven, omdat hij en de aan boord gebleven leden der bemanning het vaartuig wilden verla ten. Weer had de Dorus Rijkers een zwaren tocht voor den boeg en weer kwam zij met de grootste moeite langs zij. Herhaaldelijk stootte de reddings boot tegen de Magdalena, zoodat de Dorus Rijkers schade opliep aan het heklicht en de kopflenders. Dank zij deze moderne flenders echter konden de zware schokken wor den opgevangen en vier man, o. w. de kapitein, wisten zonder ongelukken op het vangnet, waarmede de Dorus Rij kers is uitgerust, over te springen. De vijfde man echter sprong mis en kwam in de kokende zee tusschen het schip en de reddingsboot. Hij wist zich vast te klemmen aan de grijplijnen van de Dorus Rijkers, zoodat ook hij veilig binnenboord kon worden getrokken. Behouden keerde de Dorus Rijkers te Den Helder terug. Zooveel plakband zal straks noodig zijn om die twaalf duizend pakketten voor onze Vrijwilligers aan het Oost front te kunnen verzenden. Deze enorme lengte gëeft u een idee van wat het zeggen wil: 12.000 pakketten, Inderdaad het is een heel werk dat het verzorgingsfonds vrijwilligersle gioen „Nederland" op 'zich heeft ge nomen. Maar hét is toch ai het minste wat wij van het thuisfront kunnen doen: ervoor zorgen dat onze 12.000-dappere Nederlandiihe vrijwilligers met Kerst mis eert pakket uit het vaderland zuüeri ontvMigen. Wü van het thuis- fporei eiy daar behoort ieder goed vaderlander bij wij zullen straks het Kerstfeest kunnen vieren in on eindig veel prettiger omstandigheden, dan onze mannen in het Oosten, En juist omdat wij dit te danken hebben aan het feit, dat ook zij hun leven in-, zetten en 3amen met de Duitsche kameraden het bolsjewistische gevaar bezworen, daarom moeten en zullen die 12.000 pakketten in orde zijn. Natuurlijk, geld is er noodig Maar voor dit doel brengt iedere landge noot natuurlijk gaarne een offer. Stort uw bijdrage vandaag nog op giro rekening: t.n. verzorgingsfonds Vrijwilligers- Nederland, Koninginnegracht 22, BOTERHANDELAREN VOOR 15.000,— OPGELICHT. De boterhandelaar van der Z., te Leidschendam, wist 1000 boterkaarten te koop, waarvoor een bedrag van f 15.000,noodig was. Voor de finan ciering van dezen koop zocht hij deel nemers. De boterhandelaren M. W., C. W., M. O, en C. van den B. gingen op het aanbod in. Zoo fourneerde M. w. F. 7500,—, c. W. 3500,—, M. O. 1500,en C. van den B. 1500,— terwijl van der Z. voor het ontbreken de z$u deelnemen. Toen de financieele opzet voor el kaar was toog men naar Den Haag tor verdere afwikkeling. De geldschieters bleven in den omtrek wachten en van der Z. begaf zich naar een perceel in de Helmersstraat, waar de kaarten zouden worden afgeleverd. Terugko mend was van der Z. in het bezit van een pak, dat de* kaarten zou bevatten. Een der deelnemers opperde het pak nog even in te zien, doch men achtte dit niet noodig, het was zaak er zoo spoedig mogelijk mede in Leidschen dam te komen. Toen men thuis was gekomen, werd het pak opengemaakt, doch toen kwam de ontgoocheling, want inplaats Van 1000 boterkaarten, kwam te voorschijn een partijtjeblocnotes. De verslagenheid was groot, doch er zat niet anders op dan maar te be-' rusten. Toen korten tijd daarop van der Z. groote zaken ging doen in boter, waar. bij werd vermoed, dat deze handel nu juist niet ging over den weg van de distributie, kreeg men argwaan. De verloren gegane f15.000,— en deze handel werden met elkaar in verband gebracht. Aangifte werd gedaan bij de mare- ohaussee. Van der Z. werd 's nachts van zijn bed gelicht, na verhoor naar Den Haag overgebracht en aldaar in gesloten. Het onderzoek is nog niet afgeloopen en reeds zijn verschillende personen gehoord, van wien men nog vermoe den, dat _ij met van der Z. in relatie hebben gestaan. Voor de Duitsche en buitenlandsche pers te Berlijn hebben gisteren de ge wezen Duitsche gezant te Teheran, Et- tel, en de gewezen Duitsche consul- generaal te Reykjavik, prof. Gerlach, rapport uitgebracht over het optreden van Britten en Sovjets tegenovér di plomatieke vertegenwoordigers van. Duitschland en tegenover de Duitsche kolonie te Iran. Het rapport van Ettel was Zoo meldt het D.N.B. een lange aan klacht tegen de Britsche regeering, die schuld draagt aan het lot van Duit sche mannen en vrouwen, wier loyale houding jegens het gastland door de Iraansche regeering meer dan eens uit drukkelijk voorbeeldig is genoemd. Bij deze maatregelen tegen de Duitsche kolonie, aldus de gezant, was de Brit-, sche regeering de drijvende kracht en de Sovjet-ambassadeur steeds een ge willige dienaar, die op den voorgrond trad, als bedoelde maatregelen de „goede reputatie" van Engeland zou den kunnen schaden. Het voornaam ste deel van Ettels rapport is vroeger al gepubliceerd, naar men zich zal her. neren. Gerlach deelde mee, dat hij 10 Mei 1940 uit zijn consulaat gezet en met de andere Duitschera op IJsland aan boord van den Engeischcn kruiSer Glasgow werd gebracht. In tegenstel ling tot de Engelsche belofte werd hij niet naar Duitschland gebracht, doch eerst te Liverpool en later te Londen in een smerige gevangenis opgesloten. Later werd hij naar den Tower over gebracht. Protesten mochten niet ba ten en de behandeling was uiterst streng. Na twee en een halve maand werd Gerlach, lichamelijk volkomen geknakt, naar het eiland _Man overge bracht en kort daarop zag hü einde lijk zijn gezm terug. Aan het slot van zijn uiteenzetting meldde Gelach, dat hij was uitgewis seld tegpfi den Britschen ambassadeur Oliphant, die in Duitschland op heel wat behoorlijker wijze is behandeld:' In een brief hierover geeft deze uiting aan de „erkentelijkheid van het ge- heele reisgezelschap voor de be'won- derenswaardige organisatie van de reis" en het slot luidt woordelijk: „Door al hetgeen u zoo vriendelijk voor ons hebt gedaan, zal deze reis in aangename herinnering blijven. Ervaringen van mevrouw Gerlach. De ecingenoote van consul-generaal Gerlach heeft haar ervaringen in En geland neergelegd in een rapport. Met haar dochters van 19 en 11 jaar kwam zij te Liverpool in een gevangenis te-- recht, waar de behandeling ongeloof-, lijk was: dunne atroomatrassen, gore dekens, slecht of ongenietbaar voedsel, steeds koud en onhygiënische toestan den, die met elke beschrijving spotten. Het jongste dochtertje werd tenslotte ondergebracht in een soort tehuis voor vondelingen, moeder en oudste dochter in eert vrouwengevangenis tusschen misdadigsters. De directeur betichtte haar van spionnage en de behandeling was dienovereenkomstig. Ten slotte werden de dames in een pension on dergebracht, maar daar woonachtige officieren namen aanstoot aan haar en daarop werden zij naar een render vous-huis gevoerd, waar den heelen nacht groote drukte heerschte. Via een vrouwenkamp op Man, waar voor namelijk Jodinnen wanen, werd me vrouw Gerlach hereen igd met man en jongste dochter. ONWAARDIGE BEHANDELING In aansluiting op het bericht inzake de behandeling van den Duitschen consul-generaal te Reykjavik, prof. Gerlach kan nog het volgende worden gemeld: Nadat Gerlach op 10 Mei aan boord van den Engelschien kruiser Glasgow was overgebracht, werd hij op 12 Mei van zijn gezin gescheiden. Den volgen den dag werd hij met een arrestanten auto naar de gevangenis van Liver-' pool overgebracht, waar hij in een donkere cel werd opgesloten. Nadat hem alle identiteitspapieren met inbegrip van zijn diplomatenpas waren afgenomen, werd zijn verzoek om onmiddellijk bezoek te mogen ont vangen van den vertegenwoordiger, die de Duitsche belangen in Engeland behartigd, afgewezen. Zoo smerig de gevangeniscellen, de stroozakken en dekens waren, zoo smerig waren het waschvertrek, dat tevens voor de an dere arrestanten diende en den hand doek. Scheergerei, kam, borstel, zeen en tandenborstel werdén den consul généraal geweigerd. Op 15 Mei werd Gerlach naaT Londen en wel voor- loopig voor 14 dagen in een school, die als interneeringsgebouw was inge richt en later naar den Tower over gebracht. Gedurende de eerste maanden was het den vertegenwoordiger van het Duitsche rijk niet geoorloofd dag bladen of berichten te ontvangen. Ook mocht hij geen brieven schrijven. Op herhaald nadrukkelijk verzoek werd hem tenslotte toegestaan tusschen de muren, welke rondom den Tower lig gen, te wandelen,waarbij ^hij echter steeds bewaakt en vergezeld werd door een cipier met geweer aan den schouder. Op 19 September werd Ger lach na 2V4 maand zware, eenzame opsluiting, lichamelijk en geestelijk geheel gebroken, naar het eiland Man overgebracht, op 7 October werd hij eindelijk met zijn gezin vereenigd. Over de behandeling van mevrouw Gerlach in de Liverpool City Police gevangenis nog het volgend,e: Ondanks het protest van mevrouw Gerlach en ondanks haar verzoek op een haar waardige behandeling werd zij dagenlang in deze gevangenis vas*. gehouden. Tijdens heat verblijf viel haar de ongelooflijkste behandeling ten deel. Allereerst nam men alles van haar weg, wat mevrouw Gerlach en haar beide dochters bij zich hadden, met inbegrip van de diplomatieke pas sen, waarna zij gedrieën in een kleine donkere cel werden opgesloten. In deze cel lagen dunne stroomatrassen, kussen met stroo gevuld en twee smerige dekens. Terwijl het jongste dochtertje in een tehuis voor vonde lingen werd ondergebracht, werden mevrouw Gerlach en haar oudste dochter geheel in het onzekere ge laten over het lot van haar man resp, vader. Na eenigen tijd werden me vrouw en haar oudste dochter over gebracht naar een vrouwengevangenis in Manchester, Daar waren de cellen iets beter, doch de toestanden waren precies gelijk aan die van de andere gevangenis. Zoo werden zij des ochtends om 6 uur gewekt, waarna zij gemeenschap pelijk met de strafgevangenen, met in de eene hand een waschkom of eet gerei en in de andere hand den nachtspiegel naar de waschplaats moestien gaan, die in een onbeschrij- feljjken toestand verkeerde. Deze ruimte werd zoowel voor het schoon maken- van de nachtspiegels gebruikt als voor het omspoelen van het eet gerij. Vervolgens werden zij weer op gesloten tot het ontbijt, dat koud en in onsmakelijken toestand werd ver- verstrekt. Bijzonder stuitend noemde mevrouw Gerlach het optreden van den gevan genis-directeur, die haar van spionnage probeerde te beschuldigen. Bjj de vi sitatie die volgde, werd haar ondergoed opengetornd en" de zolen van haar schoenen en de hakken beklopt. Ten slotte kregen zij de inbeslaggenomen eigendommen weer terug, met inbe grip van de diplomatieke pas. Na zooals reeds gemeld eerst in een pension te zijn gebracht en vervolgens in een rendez-voug-huis, werden zij vervoerd naar een vrouwenkamp in Port Erin op het eiland Man, waar voor het grootste deel de vrouwen Jodinnen waren. Dit was de laatste etappe. Eindelijk werden, mevrouw Gerlach en haar dochter hercenigd met haar man en jongste dochter. Het gëzin werd tenslotte zoo gehuisvest ais men op grond van de posiie van prof. Gerlach mocht verwachten. i Zon op 8.55, onder 17.53. 1 Maan op 0.17, onder 14.58. Men i> verplicht te verdnls teren van zonsondergang lot zonsopkomst Lantaarns van voertuigen moeten een ball nar na zons- 2 ordergang ontstoken worden KWW K 71* t

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1