Kartelbesluit verschenen Kirsch tegen Sebastopol en Kertsj voortgezet 5s? ;12 November 1941 NIEUWSBLAD. VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Successen in den centralen sector èon. ch Hlaan No 20783 EN Havenwerken van Sebastopol en Kertsj gebombardeerd „Uur der beslissing gekomen", aldus Knox. Amerika ten Japan. REACTIES OP DE REDE VAN CHURCHILL Geen „Duitsche voel horens", aldus de Wilhelmstrasse. - Met Duitschland tegen het bolsjewisme. I Verbindend- en onverbirïdend- verklaring van bedrijfsregelingen Het einde van den oorlog EEN HALF JAAR RIJKSARBEIDS- BEMIDDELING. Spoedige invoering van het arbeidsboek te wachten. Aanmelding bij Waffen- S.S. en Vrijwilligers legioen. De N. S. B. in den aether. Kerstmis 1941. OlIDSCHE COL BANT Bureau: MARKT SL TEL. Z74S Poatnkmlii «MM Chefredacteur: f TUCTER. Gouda. tfOKft. teol* «ivoor* genoemd» Et «der nr. Cteele in- Bureau bereiken l voor don "JUtil 10 IG AJUIN mode- kmeyar waar 'WW'WWWWWW'S de desbetreffende passage van de rede 0TSCHLAND STRIJDT V008 KUROPA. «Mierbevel der weermacht ukgWeren bekend: Jle Krbn hebben de Duit- Jggacmeensche troepen den «ik tegen Sebastopol en I veortgeset. Beide havens a wet succes door de lucht- _1 Mbembardeerd. [Tl, omgeving van Moskou yijo vijand door luchtaanval- laamerkelijke verliezen aan «apens en rellend mate- pieden. Militaire installa- h de Sovjet-hoofdstad wer- -eei bommen bestookt. Rgaord-Kareiië hebben Duit- i a flnacbe troepen onder omstandigheden van n en voor den strijd 0 mderdeelen van een vijan- t divisie vernietigd. Hierbij T04 kazematten in den 1 vereverd, 1204 gevangenen vier tanks, 30 stukken meer dan 100 mltrail- i en granaatwerprs en veel Mtlogstuig buitgemaakt of De bloedigé verliezen l da vijand bedragen een I van het aantal gevan- fïadt Zuidooskust van Enge- 1 hebben gevechtsvliegtuigen idf bomtreffers geplaatst op lét groote vrachtbooten. Deze werden zoo zwaar be- dat itj verloren geacht i wonden. Ten Oosten van Dwend een hoogoven door van zwaar kaliber ge- Koord-Afrika hebben Duit- gevechtsvliegtuigen een b vliegveld t«i Oosten van l itstrëe met brisant- en. mb aangevallen, i vijand heeft geen vlieg toch - Duitsch gebied onder- militaire zijde verneemt het l dat twee Duitsche divisies in [latraten sector bolsjewistische hebben genomen, duizend hebben gemaakt en der- geschut, alsmede .vijftig gfehnteriewapenen buitgemaakt. Duitsche gevechtsvlieg. hebben onder meer de haven- van Sebastopol en Kertsj rijke bommen bestookt; ver- l treffers richtten groote ver- aan in troepen, die voor gereed waren en in op- i yan materieel. Verder in beide steden branden in i teweeggebracht. [UnriNOF PLV. VOLKS- :SARI8 VAN BUITEN- UNDSCHE zaken. meldt uit Moekou, dat de adeur te Washington, .door den raad van volks- i benoemd ia tot plaats- I volkaeommissaris van Bui- Zaken. JtVFR DE SAMEN- LLSTALIN. chrift „Samenspel en Stalin slnda v, baapreekt de diploma- kerker van de Berliner ''eitung, Karl Megerle, nheerschapvan den fc-J wordt op IS No- het „Mauritahuia" te tentoonstelling ,Daa der Gegrnwart ge- i «wmstelhng duurt tot JS «"«fang ia vrij. (Stapf-Mol) van den Führer als volgt: De onthulling van den Führer, dat Churchill in 194Q in verschillende ge heime zittingen van het Ëngelsche Lagerhuis* uiting heeft, gegeven aan zijn overtuiging, dat de Sovjet-Unie op het punt stond een bondgenoot van Engeland te worden, en dat. hij van zyn ambassadeur, Cripps, de ab solute bewijzen in ha'nden heeft ge kregen, dat het hoogstens één a an derhalf jaar zou duren, alvorens de Sovjet-Unie op het toonee' zou ver schijnen, behoort tot de belangrijkste verklaringen voor de geschiedenis van dezen oorlog. Wie dé houding van Churchill tijdens de diplomatieke oorlogsvoorbereidingen van Engeland naging, kon toen reeds constateeren, met welk een absolute zekerheid Churchill rekende op den bólsjewis- tischen factor. In talrijke redevoerin gen in het Lagerhuis heeft hij toen Chamberlain aangevallen omdat deze niet krachtig genoeg de onderhande lingen met de Sovjet-Unie over een z.g. „vredeSfront" gevoerd zou hebben. Vooral verweet hij hem niet het voor stel van Moskou te hebben aangeno men inzake een driemogendheden- bondgenootschap tusschen Londen, Pa rijs en Moskou Hij motiveerde zijn houding vooral met te zeggen, dat zonder de hulp der bolsjewieken niet alleen Polen verloren zou zijn, doch ook het geheele Ëngelsche stelsel van bondgenootschappen in het Oosten en Zuidoosten onhoudbaar zou worden. Zonder de geweldige bewapening der bolsjewieken zou de oorlog niet met succes gevoerd kunnen worden. Men mag zich niet laten tegenhouden door de vraag of men Moskou kan ver trouwen. Moskou zou evengoed zich kunnen afvragen of men Chamberlain vertrouwen kon. Ook overwegingen van wereldbeschouwing mochten geen rol spelen. Men diende de nuchtere belangen van Engeland boven alles te stellen. HU zeide te hopen, dat eenige van deze naakte waarheden een plan's zouden vinden in het brein van de Ëngelsche regeering. Zonder een Oos telijk front is geen bevredigende verdediging van onze belangen in het Westen mogelijk, zoo vervolgde Chur chill en zonder de Sovjet-Unie is er geen effectief Oostelijk front moge lijk.... VER. STATEN MAKEN AANSPRAAK OP DE VVERELDLEIDING. Het uur der beslissing is gekomen, zoo heeft de Amerikaansohe minister van Marme, Knox, volgens Associated Press verklaard in een rede op den wapenstilstandsdag in Providence (Rhode Island). Knox beweerde, dat de Amerikaansohe regeering in den loop der laatste jaren in het belang van vriendschappelijke betrekkingen met Japan weergaloos geduld aan den dag heeft gelegd en thans de „tegen de Atnerikaansche rechten indruiachen- de Japansche handelingen" niet langer over het hoofd kon zien. Knox eJaehte, dat de Ver, Staten bii het «luiten van een toekomstigen vrede de wereld leiding op zich zouden nemen. Nadat Knox gesproken had van den vryen goederenruil en den VTijen toegang tot de grondstoffen als „hoeksteenen der nieuwe wereld", meende hij als derden hoeksteen van iedere nieuwe orde „de positie van wereldleküngsheerschappü" waartoe Amerika op' grond van zijn materieele hulpbronnen geroepen ts. Knox eindigde zijn redevoering met de woorden: „Ten slotte moet iedere wereldorde na den huidigen oorlog in laatste instantie op de basis van de macht opgericht worden". YARNELL ACHTTE OORLOG ONVERMIJDELIJK. De voormalige chef der Amerikaan- sche Oost-Aziatische vloot schout bij nacht Yarnell heeft in een radiorede felle aanvallen op Japan gedaan. Hij verklaarde, dat een oorlog tusschen Amerika en Japan hem onvermijdelijk voorkomt Een conflict kan slechts ver hinderd worden, als de Japansche militaire kaste ten val wordt gebracht. Het zou het beste zijn, als Engeland en Amerika thans een beslissing be werkstelligen. Organisatie van de Japansche verdediging. Het Japansche ministerie van Marine maakt bekend, dat vanaf 20 November de vlootsutions Ominato in Noord- Japan, Tajinkai op Korea, Mako op Formosa en Port Arthur als ver dedig mgsstat ions optreden. Tegelijker tijd wordt Osaka ingericht tot nieuw verdedigingsstation. Deze stations zul len in het vervolg onder een opper bevelhebber staan in plaats van, zooals tot dusverre, een bevelhebber. EEN BEDREIGING JEGENS JAPAN. „In dezen oorlog zijn er geen Duitsche voelhorens, die naar den vrede tasten. Zij zullen er ook niet zijn. Deze oorlog wordt door ons onverbiddelijk tot aan het - zegevierende einde voortgezet Hieraan kan noch de opvatting van Churchill, noch die van zijn bondge- nooten iets veranderen. Wanneer eens de geschiedenis van dezen oorlog ge schreven zal worden, zal men daarin tevergeefs het woord „Duitsche voel horens" zoeken, wel echter lezen van „Ëngelsche voelhorens", die naar den vrede tasten en steeds weer van een „Duitsche overwinning". Heit is n.l niet alleen onze vaste overtuiging, doch ook ons onwrikbare doel, dat Duitschland den oorlog wint Of deze overwinning door de vernietiging van Engeland of door een Engelsen verzoek om vrede zal worden verkregeh, is het eenige vraagstuk, dat op de agenda staat". Aldus de woordvoejrder van het Duitsche ministerie van Buiten- landsche Zaken in antwoord pp de van Amerikaansohe zijde steeds jweer ver spreide geruchten over zodgenaamde Duitsche voelhorens en op de ook eergisteren weer door Churchill in zijn rede vermelde bewering over dit zelfde onderwerp. Op" de vraag of het sluiten vari een vrede met een persoonlijkheid als Churchill in aanmerking komt, wees men in de Wilhelmstrasse lop de uit drukking „krankzinnige drinkebroer", dié de Führer in zijn jongste rede heeft gebruikt. Naar aanleiding van Churchills ver klaringen inzake Japan verklaarde men te Berlijn o.a.: Churchill hoopt nog op het gezonde verstand der Japansche staatslieden, zoo zeide hij ip zijn rede, eh hij voegde eraan toe, dat Japan met gijn staalpro- ducti 'van 7 millioen ton per jaaT, toch niets tegen een Amerikaansohe staal- productie van jaarlijks 90 millioen ton zou kunnen uitrichten. Doch de Ëngel sche premier hoopt geenszins op een vreedzame houding van de groote Pa- cific-mogendheden en haakt er integen deel naar, dat Amerika in dep oorlog zal gaan. Hij verzwijgt daarom, dat de Amerikaansche productie nog niet eens genoeg is voor eigen binnen- landsch verhruik, dat zij de vereischte hulp aan Engeland en de bolsjewisten niet kan leveren en dat de meeste leveranties de plaats van bestemming pooit zullen bereiken. De politiek van Churchill is er een van uitstel en afleiding van het oor- logstooneel van het Britsche eiland. Doch de oorlog zal slechts eindigen met 'de volledige nederlaag van Enge- Japan en de rede van Churchill. Kolonel Akijama heeft als woord voerder van het Japansche leger de rede van Churchill een spiegelgevecht en een bedreiging jegens Japan ge noemd. Churchill moet toch weten, Z90 zeide hy, dat met dreigementen tegen Japan niets valt te beginnen. De Japansche regeering zoowel als lu-t volk hoopten weliswaar den vrede in den Stillen Oceaan te bewaren, doch deze vrede mag geen vernede ring voor Japan zijn. Overigens heeft Churchill in zijn rede. verzuimd naar voren te brengen, dat met het deel nemen van Engeland aan den oorlog in den Stillen Oceaan, de oorlog in den Indisch en Oceaan uitbreekt en de verbindingen van Britsch-Indië met Engeland verbroken zuUen worden. CREDIETEN VOOR HET PANAMAKANAAL. Roosevelt heeft het Congres nieuwe credieten ten bedrage van 117 millioen dollar gevraagd. Hiervan lullen 104 millioen dollar gebruikt worden voor het bouwen van nieuwe sluizen in het Panamakanaal. Bijna het geheele res tee rende bedrag is bestemd voor de uit breiding van de verdediging van het Panamakanaal. In het Verordeningenblad is opge nomen een besluit vani de secretaris- s er-gen era a van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Visscherij betrefftnde] het kartel wezen. Waar in dit besluit gesproken wordt var „personen" worden daaronder ver staan: a. Natuurlijke prsonen; b> Bin nen Nederland gevestigde ondernemin gen, diensten of instellingen en c. binnen Nederland gevestigde filialen, bijkantoren of andere nederzettingen var buiten Nederland gevestigde on dernemingen, diensten of instellingen. Bedrijfsregelingen m den zin van het besluit zijn: bepalingen ter rege ling van de mededinging, financieele verplichtingen daarónder begrepen, tusschen personen, die een bedrijf uit oefenen in eenigen tak van handel of nijverheid in den niimsten zin. Bepaald wordt om., dat bedrijfs regelingen, welke tot «tand worden gebracht na de inwerkingtreding van dit besluR (17 November 1941), schrif telijk moeten worden opgemaakt, ter wijl de secretiarisigeneraal van het departement van Handel- Nijverheid en Scheepvaart ten aanzien van be drijfsregelingen, welke voor dat tijdstip tot stamd zijn gekomen, kan bepalen, dat deze alsnog /schriftelijk moeten worden opgemaakt. Van alle bedrijfsregelingen, van wij ziging en van beëindiging er van moet kennis worden gejgeven aan een door den secretaris-generaal aan te wijzen instantie. De; secretaris-géneraal kan bedrijfs regelingen algemeen verbindend ver klaren en daaraan voorwaarden ver- bindej), terwijl hij eveneens algemeen verbindende bedrijfsregelingen kan vaststellen. Ook kan hy, at dan niet onder door hem vast te stellen voorwaarden, bij de algemeene verbindendverklaring, bij de vaststelling of tijdens den loop tijd van een bedrijfsregeling bepalen, dat bepaalde petsonen of groepen van personen daaraan ruiet of slechts ten deele zullen zijn gebonden, terwijl hij voor deze personen tevens ten aanzien van handelingén, welke naar haar aard onder een algemeen verbindende bedrijfsregeling zouden moeten vallen, afwijkende voorschriften kan vastatel- len. Bovendien kan de secretaris generaal bedrijfsregelingen geheel of gedeeltelijk onverbindend verklaren en besluiten ter uitvoering van een bedrijfsregeling geheel of gedeeltelijk wijzigen of onve-bmdend verklaren, welke laatste bevoegdheid in bet bij zonder van toepassing is op de be sluiten, welke betrekking hebben op de geheele of gedeeltelijke uitsluiting van personen van het normale econo mische verkeer. De algemeen verbindendverklaarde of vastgestelde bedrijfsregeling is ver bindeed voor een ieder, ten aanzien van die handelingen, welke naar haar aard onder deze bedrijfsregeling val len. Een ieder is verplicht, zich te ont houden van gedragingen, waardoor hij e enander rechts of economisch in zijn vrijheid beperkt ten aanzien van dat gene, hetwelk naar zijn aard onder een onverbindend verklaarde bedrijfsrege ling zou vallen. Deze verplichting gelldt tegenover een ieder, die bij het voortbestaan van bedoelde vrijheid een redelijk belang heeft. Indien de secretaris-generaal maat regelen treft op grond van dit besluit, kan hij gemachtigden of organen aan wijzen, belast met de uitvoeringen en het toezicht op de naleving van die maatregelen, terwijl hij mede aan deze organen rechtspersoonlijkheid kan verleenen. Hetgeen in strijd met eenige, krach tens dit besluit getroffen maatregel ia of wordt verricht of is nagelaten, kan door den secretaris-generaal, desnoods met behulp van den aterken arm, wor den te nietgedaan, belet of verricht op kosten van den overtreder en zoo noo- dig met gebruikmaking van alle den overtreder ten dienste staande ar beidskrachten of goederen. Ter bestrijding van kosten, verbon den aan de uitvoering van» dit besluit, kunnen van de betrokken personen gelden worden gevorderd met inacht neming van door den secretaris-gene raal te stellen regelen. Met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste vijf entwintig duizend gulden wordt ge straft: a) Hy die een bij of krachtens dit besluit gesteld voorschrift of opgelegde verplichting niet naleeft. - b) Hij die bij het doen van 'de bij of krachlens dit besluit verlangde ken nisgevingen, inlichtingen- opgaven of mededeelingen onjuiste opgaven doet. Indien de schuldige een dezer feiten opzettelijk begaat, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van ten hoogste vijftig duizend gulden. Over alle misdrijven en overtredin gen, waartegen in dit besluit straf is bedreigd, oordeelt in eersten aanleg bij uitsluiting de economische rechter. Voorts kunnen bij veroordeeling de goederen, door middel van het straf baar feit verkregen of waarmede of met betrekking tot welke dat feit is gepleegd, met hun verpakking worden verbeurdverklaard, ongeacht of zij den veroordeelde toebehooren. Ten slotte'is bepaald, dat de Onder- nemersovereenkomstenwet 193S buiten werking treedt. zalr niet het slot van het Winter hulp-werk beteekenen. Nood druftige Nederlanders moeten immers te allen tijde geholpen worden. Uw gift heeft dezen oorlogs winter echter dubbele waarde. Koop daarom a.s. 'Vrijdag of Zaterdag een aardewerkspeldje engeef gul. Dezer dagen werd op de veiling te IJsselmuiden de eerst® groente uit den N.O.-polder verkocht. Hoewel de oogst ongeveer 25.000 "stuks roode,en savoye kool was, was de aanvoer'7000 stuks, daar de rest voor de arbeiders, die in den Polder werken, bestt np is. Heukels-Hofmefster Het A.N.P. heeft in het feit, dat de Rijksarbeidsbemiddeling, zooals die nu op geheel nieuwe leest geschoeid is, ruim een half jaar functioneert, aanleiding gevonden, zich te wenden tot den secretaris-generaal van het departement van Sociale Zaken, ir R. A. Verwey. D« heer Verwey wees er op, dal thans een oude wensch vervuld is. De gemeentelijke arbeidsbeurzen hebben reeds veel en uitstekend werk gedaan en op den grondslag van wat zij bereikten, wordt nu verder gewerkt. Maar nu doet het rijk alles zelf en dat heeft veie voordeelen. ,Hoe ziet u de verdere ontwikkeling van de Rijksarbeidsbemiddeling?" Ik zie nog een langen ontwikkeiings gang voor njij. antwoordde de secre taris-generaal. Wat wij nu gedaan hebben is maar een stap op dien weg Een verdere" stap is de organisatie van een medischen dienst, üeze is reeds ingesteld en verricht keuringen voor plaatsingen in het buitenland en bij het te werk stellen bij werkver ruirningsnbjecten. Deze dienst ressor teert onder het Rijksarbeidsbureau. Naar ik hoop aldus ging de heer V'erwev voort zal spoedig een verdere stap kunen worden gezet, n.l Je invoering van het arbeidsboek Hiermede is een ontzaglijk werk ge inoeid. Het wordt uitgereikt aan ieder die het werkende leven ingaat. Dan zal het reeds bevatten de gegevens welke bekend zijn door de rapporten van schoolhoofd en schoolarts. Het hoek zal later moeten bevatten een summier overzicht van het arbeidende leven van den houder of de houdster Voorttelen aan hst arbeidsboek De secretaris-generaal was van meening, dat het arbeidsboek twee groote voordeeten zal brengen, name lijk exacte kennis omtrent iederen individu, waardoor het hem gemakke lijker wordt gemaakt den weg naar de onderneming te vinden en voorts de centrale kennis, die het departement, téaar een geregelderegistratie van deze boekjes zal worden bijgehou den, op deze-wijze vergaart. Dr invoe ring van (fit arbeidsboek zal ook een goeden grondslag vormen voor weer een verderen stap, namelijk de voor lichting bij beroepskeuze tot groote ontwikkeling te brengen. De beroepskeuze voorlichting is tot dusver overgelaten aan plaatselijke organisaties, gemeentelijke en parti culiere. alle bij elkaar nog geen 40 in het geheele land. In de nieuwe organl. satie zal in dit opzicht ook beter kunnen worden samengewerkt met den medischen dienst en in verband met psychotechnische onderzoekingen De registratie van de gegevens uit deze boekjes op het departement zal worden verricht door middel van 'iolleirth machines. U ziet aldus ir Verwey dat wij tiderdaad nog voor een grooten ont wikkelingsgang. Staan. Op dien weg is nog maar een eerste stap gezet. De huidige stand der werkloosheid Kunt u iets mededeelen omtrent den tegenwoordigen stand d«r werk loosheid?" Wij zijn thans met betrekking tot de werkloosheid op een peil gekömen, dat betrekkelijk gunstig is. De (fëescl be staat nog, maar niet in dlé mate welke voorheen het geval Was. Ons volk snakte naar een aanmerkelijke verlaging van het pell en die is nu bereikt. ,Zijn er veel plaatsingen in bet buitenland geweest?" In Duitschland zijn geplaatst al dus de heer Verwey sedert Mei 1940 tna aftrek van hen, die .teruggekomen zijn) 140 000 arbeiders, van wie 00 000 grensarbeiders hier te lande zijn blijven wonen. Daarnaast zijn er oin streeks 30.000. naar Frankrijk gegaan Het Erganzungsambt der Waffen- S.S., Erganzungsstelle Nordwest, Den Haag, Stadhouderslaan 132, deelt me de, dat in den tijd van 14 tot 22 No vember in Nederland admissie-onder- zoek zal plaats vinden voot de Waffen S.S, en het Vrijwilligers-legioen Ne derland in de volgende plaatsen. Mannen van 17 tot 40 jaar worden aangenomen var den duur van den oorlog, 2 of 4 jaaT. Voor de ondersteu ning van het gezin voor zoover het kostwinners betreft wordt gezorgd. Vrijbiljetten voor de reis van de woon plaats naar het admissie-onderzoek moeten aangevraagd worden bij de Er ganzungsstelle Nordwest, Den Haag, Stadhouderslaan 132. Biljetten voor de terugreis worden bij het onderzoek overhandigd, onverschillig of de can- didaat aangenomen wordt of niet. De aanmelding kan geschieden: Op 14 November, 9 uur in Den Haag, Stadhouderslaan 134 en om 1 uur in Rotterdam, Deutsche Haus; Op 15 November om 10 uur in Utrecht, Deutsches Haus en om 15 uur in Amsterdam, Deutsches Haus en op 16 November om 11 uur in Leeuwar den, huize Schaaf, Breedstraat en om 16 uur in Groningen, Concerthuis, Poelestraat. Op 17 November om 11 uur in Hen gelo, Deutsches Haus en om 16 uur m Arnhem, Deutsches Haus. Op 18 November om 10 uur in Den Bosch, Prins Hendrikkazerne en om 16 uur in Tilburg, Werkliedenvereeni- ging, Tuinstraat 68. Op 19 November om 10 uur in Eind. hoven, Huis Maria, Kruisstraat en om 16 uur in Maastricht, Hotel Momus, Vrijthof. Op 22 November om 9 uur in Den Haag, Stadhouderslaan 134. Hedenavond te 19.45 uur spreekt de heer Adriaan van Hees over den zender Hilversum II over het onderwerp „10 jaar nationaal- socialistische strijd in Neder- land". Voor de derde maal sinds het uit breken van den strijd zal het bjnnen enkele weken Kerstmis zyn. Npg steeds zullen op de slagvelden de kanonnen bulderen, zullen op de zeeën schepen vernietigd worden, zullen bommenwer pers hun vernietigende last uitwerpen. Kerstmis 1941. De strijd voor de vrijheid van Europa gaat voort. Zij die hem strijden, zij zullen door het thhuisfront niet vergeten worden. Wat onze Nederlandsche vrijwilligers betreft, daarvoor zorgt het verzor gingsfonds vrijwilligerslegioen „Neder- Door dit fonds zullen binnen enkele dagen 12.00 kerstpakketten naar onze dapperen aan het Oostfront, gezonden worden. Twaalf duizend pakketten, die stuk voor stuk vreugde zullen brengen in het harrt van hen, die ver van huis en haard hun plicht doen tegenover on» vaderland, zich inzetten voor een ge lukkige toekomst voor ons volk, dus ook voor u en (Je uwen. Daarom landgenoot, doen wij een beroep op u. Bewijst dat gij het hart op de juiste plaats draagt, bedenkt wat het zeggen wil het Kerstfeest te moe ten vieren in de barre vlakten- van Rusland, stort vandaag nog uw bij drage op girorekening 4-3-2-1-0-0 t.n. verzorgingsfonds Vrijwilligersle gioen ^federland, Koninginnegracht. Zon op 8.56, onder 17.52. Maan op 1.25, onder 15.26. Men ia verplicht Ie vcrdnia teren van zonsondergang tol zonaopkomst Lantaarns van voertuigen moeten een hall uur na zons r>nder<fang ontstoken worden K lit

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1