IKOK (jsf ten Zeiden NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREK van kertsj bereikt ■»4l erdagl3Novembecl94l generaal huntziger r zr r*l JWS^ fekt- e Admiraal Koesnetsof opperbevelhebber in de Krim De straat van Kertsj I 1 CHURCHILL SPREEKT IN* HET LAGEFHUIS. Geen overzeefche operaties voor 1943. i VERONGELUKT. Vliegtuig neergestort. generaal huntziger, n*et Duitschland tegen Aet bolsjewisme. TEKST VAN HET FINSCHE ANTWOORD Op de Amerikaansche nota. De beteekenis van het Kartelbesluit. 0 Duitsche boeken tentoonstelling. JftOOH 180 or di «Je 32 te be- 1894 10 UT 20 8.38; 118 ct,; wee it;* erde ntiën 1-4 meer I regeU. IN I iecre- ki de ekend iJen, vtuk kid ~de ge- 'en, oendo JIG IN RG m he' (verheid i dat bij waari® Érdt f fe door ■arming Tie j- Jiels) ,'kaart In wf" fctaaii |rs over fzlj ook Nalaat»"» ■Uk da' Er ren- fel in de fd me' t, deW Sat. 6 Rea'g 's* f ook d« Jen ee» ■t even" |aan Ten v» Herd- jniglflt No. 20784 COl! Bureau: HARKT IL TEL. Ï7« Poatrefcenlng «MM Chefredacteur: F TIETER, Gouda. DVITSCH LAN d\>ST RIJDT VOOR EUROPA. 8H opperbevel der Duitschc Irtermleht maakte gister bekend I op de Krim hebben Duitsche l, gopmeensche troepen tijdens IA £htervolgingsgevechten de Imt ten Zuiden van Kertsj be idt De luehtmacht zette het luakpdement van de havens I vMjloiwl Kertsj en Anapa I ad (root succes voort. I la het gebied ten Zuiden van |WU hebben formaties infantc- Isen tanks in een veelomvat- Ldtn aanval divisie» Sovjet- I Milerie verpletterd, tal van ge- Irugenen gemaakt en 91 stukken I-aduit, benevens ander oorlogs. buitgemaakt. I £,0 poging tot uitbraak uit Le. I lapad. ondernomen door geeon- Imtrterde strijdkrachten, is ge- Icwl opfeil afweer der Duit- I At troepen, waarbij de tegen- I ander zeer zware, bloedige ver- urn l«ed. Daarbij werden van «invallende pantserauto's 11 Temietigd, waaronder 7 van de I [TOrsfe. Formaties gevechts- riiegtaigen en jagers hebben aan rgeheele front achterwaartsche I «talingen en vliegvelden van |(ea vijand met.succes aangeval- |o ZU jrerwoestten een gvoot liiital treinen eii berokkenden Ifci Sovjet-luchtstrijdkrachten nailefllljke verliezen. Moskou Isrd overdag en 's nachts met |kauit. en brandbommen be- koekt. Voltreffers op spoorweg- |«tillaties veroorzaakten groote I «iade Andere nacht olijke aan rollen der luchtmacht waren ge- I Hebt op bewapeijingsfabrieken te lt«U. I In ie wateren rondom Enge- Ibad iiebben gevechtsvliegtuigen 1den afgeloopen nacht ten Oos. I Ze.van Lowestoft bommen laten I vallen op een grooten koopvaar- lid Aan de Kanaalkust schoot I vhtdoelartillerie zes vliegtuigen lm een formatie Bjitsehe jagnrs I 0« vijand heeft Reen eevechts- I 'indeling-rn boven Duitsch pe- |fcd verricht. en naftabronnen maken voorts dit punt van<4fe Krim in economisch op zicht zeer belangrijk. Op den te-gen- overliggenden Aziatischen oever daar entegen ziet het er troosteloos Uit. Het v^er in zee vooruitspringende schier- land Taman met de hoofdstad van gelijken naam, die ongeveer 10.000 in»* woXers wordt door drie diep het lancrC inloopende, doch zeer ondiepe baaieX in drie stukken verdeeld. Aan de Zuidzijde van het schiereiland Tamanj iji de Zwartf Zee. mondt de Koeba/ uit, met een moerassige delta. Op 45 kilometer afstand naar het Zuidoosten ligt aan de kust de stad A'napa (vroeger Gorgippia), voorheen de hoofdsWd van het Koebangebied en uitvoerHaven voor de Koebantëhqve Ook hier worden ijzererts en nafta bronnen aangetroffen. Beide schier eilanden. da*t van Kertsj en dat van Taman, waren reeds in de oudheid be kend. SIBERISCHE AFDÈELÏNGEN AAN HET FRONT. g De Duitsche pers neemt met belang stelling kennis van de mededeeling van het bolsjewistische teleegraaf- agentschap, dat Siberische troepenaf- ceelingen aan het Oostelijk front moesten* worden 'gebruikt. D?"*A e r- liner Lokaianze'iger schrijft dienaangaande: Stalin wilde enkele dagen geleden nog de wereld wijs maken, dat de bolsjewistische verlie zen betrekkelijk klein waren. Waarom, heeft hij dan Siberische troepen aan dit front nóodig. Dood en gevangenne ming hebben zulke bressen geslagen in nei Sovjetfront, dat Stalin deze zoo spoedig mogelijk moet stoppen met Siberische troepen, op gevaar af daar door in den rug van troepen ontbloot te worden. [«iteraacht hebben formaties- van I Duitsche luchtmacht aanvallen nop belangrijke installaties in en om Moskou en Gorki. Te (Kou werden oa. twee -stations veradic-hfene bommen getroffen ■tl vliegtuigen beschadigd, terwijl prtigrobte branden ontstonden o; J'ffven aan den Oka. IJtoche stoottroepen zijr/**^**Tl in dien centralen sector feoijgen in de verdedigingslinie f^iijewisten voor Moskou. In de ■^liggende loopgraven verniel- N onderkomens en waarnemings rui-bolsjewisten Op een plaats vier pantserwagens 300 zwaar ■jjjfd. dal zij moesten blijven ^"0bemanning, die zich verzette, ®°wniddeUijk vernietigd De Duit. 1 foottroepen keerden zonder ver- |r® bun stellingen terug. K Hongaarsche telegraafagent- ^*7.1 mejdt van Itet Oostelijk i alk^ns °Peraties *n Oekraji- de verbonden troepen belangfijke punten voor in het gebied van Sohachty. Bt w ®ritschc berichtendienst admiral Koesnetsof het FJ*J*1 over de .Sovjetstrijdkrach- I Krim op zich genomen. 1 STRAAT VAN KERTSJ. 'Rfsat van Kertsj. welke door L' vooruitspringende schier- dat van Kertsj en dat van C*_aan den Kaukasischen oever, verbindt de Zee van kw" Zwarte Zee. Op vele iSJ* slPcl1'» weinige kiiome- V:,°P het; .smalste''gedeelte zelfs' Jj, 'lomgler. Door de diep het lopende gaaien aan den Kau- F4» °Tser ,wor<lt ZÜ S>». 37 kilo- j, e stfaat wordt beheerscht AvestmgWerken van Kertsj, k Ievoer 4 kilometer Éen Zui- P*. ,.,p stadi op 85 meter hoogte Kin leesPifgfl liggen. Deze zijn Kti,, t®nSe!egd, daj eik punt van I het geschut kan worden hj öovendien wordt de in- r-, Zee van Azof ook nog be- ftt4|rL<'e vesting Jeai Kale. die Etv^r,urkschen ''id dagleekent !sn 4 u kl'ometer ten Noord- »e kaap van gelijkeo naam bevatten geweldige dat reeds. "Orttt-fefxploiteerd. Zwavel DAI AI)IER, BLUM EN GAMELIN v NAAR «FORT PORTALET De overbrenging van Daiiadier. Leon Blum en Gamelin r.aar Fort Porta let in de Pyreneeën, we ke gliste. ren heeft plaats gehad, geschiedde on der de leiding van den tr.sp?cteur- generaal voor de veiligheids Monda- nel. Wegens het slechte weer had meri het plan om de arrestanten per vlieg tuig naar Port-aiet te brengen, laten varei Daladier. Bium *en Gamelm warden van elkaar 'gescheiden in auto's vervoerd. Vijf po'itie-auto's dienden tej* bewaking. De colonne van acht auto's vertrok om ha'fxzeven uit 'Bourassol nabij Brom om hei tra- jee^ van 500 kiiometer n^r Portale: af te leggen. -VERKLARING VAN DEN ENGELSCHEN KON'NG. Churchill heeft, volgens den, Engel- schen berichtendienst, in het Lag®r~ huis verklaard, dat geene**!^ verande ring in dc Fngelsche regeering of in de oorlogvoering is overwogen. Wanneer de oorlog tegen de duikbooten en de vijandelijke luchtstrijdkraehten zien verder gunstig zou ontwikkelen, waar voor natuurlijks geen enkele garantie kah worden gegeven, heeft het, z?° zeide Churchill (verdeT, er ^'len schijn van, dat in 194a groote hoeveelheden schepen ter beschikking zullen staan waardoor' het mogelijk z°u worden overzetsche operaties uit te voejEPn> hetgeen thans geheel en al buiter#»0* bereik der Br:tsche hulpmiddelen Churchill weigerde in te £aan op de hulpverleening van Engeland aan de Sovjet-Uhie. Naar de Engeische be richtendienst meldt, gaf hij als r Aie* op. dat men den vijand geen ge} .irtien mag verrad oir. 4 Ojlening van het parlement. De Britsche kon.ng heeft, volgens den Britschen berichtendienst, bfj de opening v'an de nieuwe parlemcnts- zitting verklaard, dat hy van ganscher harte hoopte, dat het Engelsche volk z^l beanfwoorden aan de groots eischcn, welke het gesteld worden en dat het vastbesloten zal zijn de be hoefte van de Sovjet-Unie in haar heldhaftigen strijd tot aan de grens van heUmogelijke te bevredigen. Dinsdag heeft de koning bij bet sluiten **an de oude parlementsper^de verklaard: Ik begroet hartelijk de groote socialistische Sovjetrepubliek als onzen bondgenoot. In samenwer king met de Verèenigde Staten ver strekt het Empire aan de Sovjet-Unie tillen bijstand, die slechts mogelijk tegen den gemeenschappelijken vijand In zijn rede naar aanleiding van de opening van de parlementszitting heeft de koning ook in het kort den toestand in het Verre dosten behandeld. HÜ verklaarde o.a.: „De^ontwikkeling van den toestand in het Verre Oosten heeft dé nauwkeurigste, permanente aan dacht der regeering. Wij moesten »de 'tToèpfn versterken, die mijn landen in deze" gebieden verdedigen Ten aanzien van de betrekkingen met Turkije zeide hij: Met TurkÜe heb ik een waardevol verdraa geslo ten. De betrekkingen met land blijven gevestigd op den grondslag van vertrouwen en vriendschap. ENQUÊTE BIJ AMERikAANSCH** pantserwapen Het Amcrikaar.sche mr<isterie van Oorlog s-tei-L ntfïar Associated Press volgens het D N B. meldt onder da leden var. hel paflitscfwagor. een enquête in-over de VTa^g 0f de leden van- het pantserwapen bereid zijn met een pantserdivisie in overzecsche ge westen dienst te doen. Als antwoofd wordt alleen ..ja" of,.neen" ver'ai; ^d-« Pan-tscroffieicrendie ooigonocmd wil" len blijver., hebben bevestigd. eL'n dergelijke enqiléte wordt ingesteld. V f) De ïYansche minister van Oorlog, generaal Kundiger, is Woensdagmid- <ig bij een vliegtuigongeluk doodelijk VeroRge]ui;t, zoo is Woensdagavond oJn 8 uur j_e vichy officieel békend ge maakt. Nog seven andere inzittenden (Foto G. C.) van het vliegtuig, onder wie de cïef Van het civiele kabinet jRan den minis ter, Eabusquiere, kwamen eveneens om het leven. Het vliegtuig waarmede de i^inistep reisde, en dat blijkbaar als ge- Volg vaq je uiterst siechte weersom standigheden u't den koers was ge raakt is bij Le Vignan in het departe ment Gard omlaag gestort Het was de persoojijke machine.van den minis ter van Oorlog, waarmede .de generaal •lijn inspectiereis - naar Afrika onder bomen heeft, welke twee weken had geduurd. Nadere py zonderheden over het ern. stige vliegtuigongeluk zijn og het Oogenblih nog niet beschikbaar. Het toestel had Woensdagmiddag Half een op bet vliegveld 'van Vichy zullen aan- W»en. óe machine was Woensdag ochtend te Algiers-opgestegen en had ïonder tpsschenlancüng tot Vichy moe ten doorvliegen. Het laatst'e radiobe richt van het vliegtuig kwam om 7 mh buten Voor 1, toen het toestel reeds de Wddeli&ndsche Zee had overgestoken bb zjch boven Fransch grondgebied bevond. CLANDESTIENE HANDEL IN SCHOENEN. Het was de politie te Heerlen be kend gewofden, dat er den laatsttn tijd een clandestiene handel m schoe nen werd gedreven. Teneinde daaraan een einde te maken, ging een Heerlen- sche politieman in burge: op het pad. Hij stelde zich, via een handelaar in contact met een tussjc.enpersoon, zekeren v. d. V. uit Sittard, wiens ver trouwen hij wist te winnen door een bedrag van 17Ó0,dat *hy bij zich had te toonen. Van der V. stelde den politieman in verbinding met zekeren C. te Born, een schoerltnaker van be roep ,die wel ooren naar den verkoop had, doch den kooper niet ten volle kon bevredigen. Hij wist daac raad op en stelde zich in verbinding met zeke ren V. uit Tilburg, die, om den verkoop te regelen, Vrijdag naar Sittard kwam. Doch voor de Heerlensche politieman zich met V. in verbinding kon stell°n, wa9 deze weer naar Tilburg vertrok ken, echter niet zonder de afspraak met C. te hebben gemaakt dat hij voor de schoenen zou zorgen. In Tilburg stelde V. zich^in verbinding met zeke ren van B., met wien hij een fabrikant zou opzoeken die de schoenleverantie zou verrichten. Inmiddels had d£ polj-t tieman zijn vermomming van kooper afgelegd en ging men tot d" arrestatie van C. uit Horn en V. ojt Tilburg over, waardoor de zaak met den fabri kant niet doorging. De arrestatie van den Bornschen scjwenmaker leidde de Heerlensche politie weer op het spoor van een andere zaak. Het was de politie geble ken, dat C uit Born, d<^) laateten tijd 150 paar schoenen van zjekeren van der L. uit Kaatsheuvel ha<y betrokken, die var zeer slechte kwaliteit waren. Niet meer dan een waarde Wn een gulden vertegenwoordigde, had hij ze vobr 15 a 16 gulden verkocht. Na een uitgebreid onderzoek kon van der L. uit Kaatsheuvel ook wor den gearresteerd en naar Heerlpn wor den overgebracht. Sint Nico laas nadertIn dc speel goedindustrie te Wadcfinxveen heerscht groote drukte. Auto's en locomotieven uit.hout vervaardigd ziin zeer gezocht. (PolyQoon-Sagers) In hoofdKtuial van het Fin^che antwoord aan de Ver Staten wordt ten aantien van den eisch der Amerikaansche regeeriri* tot staken der krijgsverrichtingen van den kant van Finland en terugtrekken der Flnsche troepen naar de grenslijn van 1939 gezegd: In de memoranda wordt niets vermeld om trent een stopzetting der vijandelijkheden aan deij kant van de Sovjet-Unie. evenmin wordt vermeld, of met *de uitnoodiging aan Finland ook een terugtrekken der Sovjet troepen verbonden is uit de binnen de gren zen van Finland van 1939 liggende en nog steeds dpor de Sovjet-Unie belette gebieden Het betreft htK Finsqhe det van het Vis- schersschiereiland. welks artillerie de eenige oceaarvha>ven van Fjnland. Petsamo. bedreigt, voorts de eilanden in de Finsche Golf en het schiereiland Hango, dat de over7eesche ver bindingen In de Go f van Finland beheerscht Ter karakteriseering van den Finsch-Bols- jewistischen strijd wijst het Flnsche minis terie van Buitennand>che Zaken vervolgens op de recente notawi^seling tusschen Groot- Brittanniè en de Finsche regeering en in het bijzonder op het blauw wit-boek'ho 2'van de Finsche regeeiing In de beschrijving der gebeurtenissen sedert 30 November 1939 is. naar het Finsche-antwoord verder uiteenzet, punt voor punt verklaard, hoe Finland als nabuur van de Sovjet-Unie z»ch voortdurend moest verdedigen tegen de veroverings- •lusjen der Sovjet-Unie. Verwijzende naar den afstand er do bezetting van gebieden volgens den vrede van Moskou, van waar uit de nieuwe Sovjetaanval pnder de aller gunstigste voorwaarden kon worden onder-^ nomen, constateert het Finsche rrmnisterie" van Buiter.iand-che Zaken, dat uit\ Hango nog steeds luchtaanvallen gepleegd worden op Zuid-Finsche« steden en op de burger bevolking Ook na "den vrede van Moskou heeft .de Sovjet-Ume nieuwe, ongerecht vaardigde eisehen gesteld (zooals bijv^. hati transito verkeer naar Hangö over Finsche spoorwegen) -De Sovjet-Unie heeft zich ook verder meedoogenloos gemengd in de bin- nenlandsche Aangelegenheden van Finland en zelfs getracht straatrelletjes te organl- seereh De vredé van Moskou w^jwoor de Sovjet- Unie s echts een wapenstiliJki ter voorbe reiding van de defintieve^Ptroveving van Finland, zoo constateert de nota verder. Dit hoofdstuk eindigde dan ook met een nieur wen militairen aanval van de Sovjet-Uni^ die Finland dwong zijp zelfverdediging met geweld van wapens voort te zetten en welks kaïakter en doel er uit blijkt, dat in het prominente Moskousche dagblad Priwfla van 23 Juni 1941 verklaard werd: ..Da Finnen moeten van den aardbodem verdelgd wor den". De gebieden aan genezijde van de oude Finsche grens werden g*" bruikt al-> aanvalspositie tegen FlP'an«. Soviet'Unie heeft zoowel deze alsook de bh den vrede vaki Moskou afgestane 8ebi*>den versterkt tot zoo vol'edig mogeltJ,te Tmttf van uitgang voor aanvallen op he' Westen De aanva'.sbedoeUngen der Sovjet-^n'e wof" den voorts volgens het Finsche antwoord on miskenbaar onthuld door ze» strategisctte zijlijnen van den spoorwog van Moerman^ in de richting van de Flnsche grens. be nevens door de militaire >yegen. ditsluitentf voor aanvalsdoeleInden aangelegd en dodt tal van vliegvelden. De Flnsche nota wij»t verde de paupC riseerlng in de gebideen.* die reeds vodT 1939 aan de overzijde vay de gfe'18 lageb zoowel a s in de gewesten/die bij den vrede van Moskou waren afgestaan, waarvan óe leden van het Amerikaanschè g«zantschaP te Helsinki en ook tal van Ameëkaanscbe peisveftegenwoordigera zich t«r Plaats® hebben kunnen overtuigen. .Verwaa:loosd® landerijen, vervallen en verwoeste gebod" wen, geschonden kerken en kerkhoven eff een beVolkli g. dip in mateloos ejlende ldel1 en aan moorden en masaai© verbanning ten offer ia gevallen, bewijzen in eeh trooste ooze positie hl»t Finsche onder Sovjet-heerKChappn getaakt zou zÜn- indleh het loi var Estland en de overige door d® .bolsjewieken veroverde landen, te we'eo de gedeeltelijke of algeheele oplos'1'"1^- had moeten deel ets Het is begfijpHhjk, dat de Ver zich slechts met moeitcyeen beeld kunnen vmrmeh van de situatie, waarin ons land vindt, vooral daar zij nimmer hebban oei vonden welk een gevaar het bo'jJewisme voor de staten in het Avondland vormt- Reeds tijdens den eersten oorlog in '939 had Finland uil een oogpunt van tlJn eigeh veiligheid ook de vijandelijke aanva^sstel' lingfen aan de overzijde van de grehfen vah 1939 onscliadelijk moeten maken en bezet' ten. Indien ^estij^idaartoe slechts voldoende krachten be-chiffDa^?* waren gevvee^t Des' tijd» zou men wel niet getwijfeld hebben aan het gerechtvaardigde van dergelijke Finsche operaties. Na gewezen te hebben op de aanzienlijke materee«e hulp. die Finland lp den winter- oorlog van Amerika heeft ontvangen, be nevens op den jlank van het Finsehe Volk voor dy vriendschap en moreel en steun var de zijde van het Amerikaansche volk. con stateert Finland In zijn antwoordnota me' voldoening het voornemen der Arnerikaan- sche regeering ook voortaan V(M¥ de levensbelangen van Finland te werken. maar betoogt tevens, dat de Finsche regee ring niet „kan inzien, dat overeens'emming kan bestaan tu^schen genoemd edelmoedig grondbeginsel der Amerikaansche r^erin'g en den eisch to.t terugtrekking Van de Fjn. sche troepen uit de gebieden a»n. de over zijde van de grenzen van 1939. WÖÉ.e Skie den tiill^eliigheidsoverwegingan zijJjpezet en door d<* Sovjet-Unie terstond gebrö|kt ^ou- den kunnen worden voor een nieuwori aan val op Finlan<Kx Finland moet inte^endeel constateeren. datViet door Amerikaansche regeering aanbev%n optreden nood ottig be- zijn v0or de beveiliging van fiet land en jj^rha-Jve hict te iUmen zou vallen met de •"'nsche levensbeiau«pn De houding der Fin. +^he regeerir)1g m den door de Sovjet-Unie bonnen oorlog w3-4 en 's den strijd te be- ^'ndigen. toodra het- dreigende gevaar is ^'gewend en garanties zijn geleverd voor v<k>rtdurende veih^heid In hoof(jstuk 2 herinnert de nota eraan, ook d-e tn jen oorlog van 1930/ 40 door ®hdere n«Utralé zijd®" toi de Sovjetregeering P^richta VoorstjUcn de SAvjet-Unie niet heb. belcmrocrd in de vdbrtzetting van haar •*anval en 0p finl*nd. De nota toont verdér ?«n dat bevolking in de gebieden «an k^ne zlJd« \van dc grena van 1939. welke 23 J«ar lang blootgesteld waren dan de bolsje wistische heerschaPP'J en die de Finsche poepen than* hebben bezet, voor het aller- ®rootste gedeelte F»nseh is. ..In welk een be. J"^Urenswaardigen toestand d« door de Ver !pa«en onn^r oogen geziene regeling de in eebeiden gebleven burgerbevolking zou jongen kan afgeleid worden uit de vree- ■L^Ujke v°orbeelden der geschiedenis van het sjewisti8C.yle regiem Ook dit gezichtspunt P'eit er vo^i» dbt de betrokken gebieden met J^den grond door FinLn(Nbez(*t gehouden "boeten w0r<jcn opdat dezbevolking een /^tinborg kan woiden geg/'en van vrijheid veiligheid". In hoofdstuk 3 kom' de noia terug op het rbclerhoud, dat de Finsche gezant 4n Was- "mgfon op ia AugustUs heeft gehad met den 'aatsvervangenden minister van Buitenland. ;°ne Zaken der Ver Staten. Sumner Welles. pT1 dit ondcri oud heeft Welles, zoo zet, de 5'hsche antwoordbon uiteen, een uitdruk- *;eUjit ontkennend antwoord gegeven op de ?7aag van den Finnen gezant In- Wa«(hinR- r>' of de" Sovjetregeering de Amerikaan- ,,che regeerinc; ver/-ocht haft een nrvededee- hg omtrent berefdwi!ligheid der Sovjet. Reeling tot on#' handelingen aan Finland d te ge. v'^w vrede?Verdrlü ,h. 'Ten inzien van de in latere bespre- 'hgen van Finsche zijde opgeworpen be- db"aren en tegenwerpingen ten aanzien van ai,» voorwaarden van een eventueelen vrede, f^dug de Finsche antwoordnota. Is door de J;®r. Staten gecn standpunt bepaald In de "®rs'e plaats werden zelë geen garanties ^Thgeboden Voor de duurzaamheid van een 'ft-wen vrede tu^hemFrntand en de Sov- il Unie voigens verklaring yan de Flnsche Jeering \va^ de mededeeling van den heer ^lles aan den ptn^chen ?ezant Procope niel t/dacht als vredgF8nl>od van de Sovjet- k b'e en zejfs njet Ws aanbeveling van den ht van de Ver/P'aten* maar slechts als, ^dedeellng op (p-ond waarvan Fin'and om ^de zou heb'fen moeten vragen. Ten aan- j/h van de jn \P buitenlandschp persten or d^n Enge'schen omroep gelanceerde r'chten omtrent beweerde Finschl plan- h tot het sluiten van een a/zonderlijken met de SovJe'"Unie constateert de hnrtch€ antuoordnota.' dat d«rgelljke of Qere vredesaanbiedingen van de Ver. Sta. Tttlnoch 18 Augbs<U8 noch la*er Ingediend en dat ook va" andere zljde^dergelljke "Sbbl^dingen niet dr»or de Flnsche regeerlFg ontyangen In hoofdstuk 4 weerlegt de Finsche ant woordnota de in het Amerikaansche memo randum van 30 October 1941 •voorgedragen lezing, volgens welke de, Finsche operatie' verk aard werden tot direct gevaar voor de veiligheid van de Ver Staten „De door twee were dzeetyi en door talrijke steunpunten beschermde Ver. Staten kunnen door de Fin sche weermacht niet bedreigd worden", zoo wordt in de nota verder gezegd en de Fin sche regeering kaa ook niet gelooven. dat een bezetting van die gebieden door Finsche troepen, van waar uit de Finsche veiligheid voortdurend werd bedreigd, in tegenspraak zou kannen zUn met de eisehen i|ton de Ame rikaansche veiligheid De bexor^heid van de Ver Staten voor hun eigen veiligheid geeft Finland het recht bU- regeering en volk der Ver. Staten begrip ervoor te verwachten, dat Finland den wit heeft rijn Ie«sn te be schermen. zijn veiligheid te vergiooten en zijn oude democratische vrijheid te verde digen. vooral daar het in een tijd van nog geen twee Jaa. tweemaal door het machtige bolsjewistische regiem is gemaakt tot voor werp van een ongerechtvaardigde" géwapen- den aanval, zonder dat Amerika of eenig ander land dit kon verhinderen of wei ga rantier er voo^ kon gevènc dat deze aanva niet meer zou worden herhaald. Finland hoopt op het begrip -van het groote Ameri kaansche volk voor het feit. dat ook een klein land recht heeft op leven en verdedi ging". In het laatste deel van de nota wordt ten opzichte van vde in het memorandum van 27 October en in ander verband door de Amerikaansche regeering naar voren ge brachte opvatting, dat dc vrijhe d van han delen oi zelfs de onafhankelijk.teid van Fin land van Duitsche zijde worden bedreigd, gezegd „Finland zelf heeft geen reden om aan te n«(jnen. dat een dergelijk gevaar van den kant van Duitschland dreigt. Fin and wil zijn aangelegenheid zelf regelen en wel in het teeken van de eenheid des volks, welker grondslag zijn eeuw enoude Noorsche boeren- en ^volksdemocratie vormen on die in h"- bijzondei in de gevechtsphasen der laa jaren gebleken Ss een so'.iede kracht te z ir. ook bij de verdediging van/h-t vaderland Het is zonder meer duidelijk welke ontzag lijke beteekenis er voor Fm'and in is gele gen. dat terwijl Finland geraakt ls in een voortgereden verdedigingsoorlog tegen de Sovjet -Ur.ie tegelijkertijd ook Duitsch land strijdt tegen dezen vijand van Finland Een nieuwe oorlog, waarin Finland wederom alleen zou hebben gestaan, zou gelijk hebben gestaan met de vetnietiging van Finland en alle Noorsche landen". 0 De Finsche antwoordnota aan de Ver Sta ten eindigt ermede, dat de Finsche president op 23 October 1941 den Amerikaanschen ge zant, in He sinki heeft verklaard, dat 'het Finsche* volk. dat de échten van niemand schendt en niets anders wenscht. dan in vrede te mogen leven en werken, den oorlog tegen de Soyjet-Unie slechts zoo'ang voor zet. tot zijn veiligheid 'en zijn vrede tot ar beid definitief gewaarborgd SCHEBCINU VAN UtVANG- KARTFLS MOGELIJK Verplichte registratie In het Verardenrngenblasl vant 10 November 1941 is afgekondigd een besluit, dat kan worden beschouwd als een voortzetting van de onder- r.-emersovoreenkomstenvvet 1935. Deze laatste wet wordt dan ook door het nieuwe besluit buiten werking gesteld. Het nieuwe besluit beoogt, evenals vroegftT 4e omdernemersovereenkom- stenwet, eenerzijds do totstandkoming en het behoud van goede kartels t,e bevorderen en te verzekeren even tueel door gedwongen aansluiting der buitenstaa-rders, anderzijds kartels, welke voor het algemeen belang schadelijk zouden zijn, te corrigeer en. Om dit tweeledig doel te bereiken, geeft het Kartelbesluit aan den secre-» taris-generaal van het departement van Handel. Nijverheid en Séhepvaart de bevoegdheid om, evenals vroeger op gronvan de ondornemersovenden komsten wet kon geschieden, kartels algemeen verbindend te verklaren en kartels onverbindend te verklaien. Wat betreft de eerste bevoegdheid is het belamgrijkste verschil met de oude wet. dat deze verbindend verkla ring, welke vroeger alleen kon ge»* schieden op verzoek van de belang hebbenden, thans ook zonder 'een zoo danig verzoek, dus op eigen initiatief van den secretaris-generaal kan ge- bieden. Bovendien is de procedure e enigszins vereenvoudigd." De tweede Ejenoemde bevoegdheid,- n,l. die tot o»; verbindendverklaring, js vrijw^J. ongewijzigd uit de oude wet over genomen. Behalve d-éze twee oude bevoegd heden bevat het Kartelbesluit echter ook een bevoegdheid, welke nieuw is: de bevoegdheid n.l. om, zonder dat nog eenige particuliere overeenkomst bestaat, de ondernemers uit een be paalden bedrijfstak tot een kartel ganeen te sluiten. Ook dus als door dc d'irec t- be la ngh eb b en d e r. geen regeling is gemaakt, b.'v. omdat zij net in het geheel niet eens kunin-er. wot der. kan, indien uit het oogpunt vjui het alge meen belang een regeling toch ge- wenscht ls, een zoodanige regeling V/order vastgesteld, die dan verder als een gewoon karig] zal moeien func- ♦ionneerqn. Behave deze mogelijkheid tot schepping van dwangkartels ik het voornaamste nieuwe element in het i kartelbesiiiit de verplichte registn.lie J van alle kartels. F.cn volledig overzicht over alle kartelafspraken, w.larbij Nederland- sqjpe ondernemers zijn betrokken, kan worden beschouw^ als het shift stuk van de goheele rgeling. In het weekblad Economische* Voorlichtfr g verschijnt binnen kort een uitvoerig commentaar op het nieuwe besluit. Intuss^jhen is de eerste uitvoerings beschikking bereids verschenen. Krachtens deze uitvoeringsbeschik king zullen alle niet op schrift ge stelde kartels, die op 1 Jan-uari a s. nog van kracht zo lid en zijn. alsnog schriftelijk moeten worden opgemaakt en wel vóór 1 Januari 1942; geschiedt dit met. dar zijn zij met ingang van 1 lanuari touwen werking. Teveis moeten geroemde kartels zoowel a's alle op het tijdstip van in werking- 'reding van het Kartelbesluit bestaan de kartels. voorzooveT reeds op schrift gesteIdi, worden aangemeld. Nieuwe kartels en beëindiging van kartels, dienen binndn 14 dagen te worden opgegeven H IN HET MAURITSHUIS Op ^5 November a s. te 15 uur zal in het Mauritshuis te 's-Gravenhage een tentoonstelling van Duitsche boe ken geopend worden. Deze tentoon stelling staat onder beschermheer schap van den Rijkscommissaris. In het kader van de tentoonstelling zal cfe-^Duitscche dichter Moritz Jahn op Zondag 16 November des ochtends 11 uur in het gebouw Kneuterlijk 20 voorlezen uit werken, van Duitsche- kunstenaars. MET DUITSCHLAND TEGEN HET BOLSJEWISME. Max Blokzijl spreekt hedenavond over den -zender ^Hilversum II van 19.4520.uur over het onderwerpr ..Met Duitschland tegen het- bolsje wisme". n I wwiwnnwnwnwnM^v K IU op 8.58, onder 17.50. op 2.37, onder '15.52. Hen M verplicht te verdol» teren va.n zonsondergang lol ronsopkomut Lantaarn» van voertuigen r moeten een half oor na zon» t. nndergana ontslopen wn-H-r 5

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1