:he troepen .vlak bij Kertsj •stalinq i Rijksminister Seyss-Inquart In wezefti gaaf het om de gelijkgerechtigdheid Kaukasus binnen het bereik der Duitsche luchtmacht 15 November 1941 - NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ht) W l»I G»«P» itten in oantralen sector veroverd De strijd om het Donetzbekken. konstanjiq. nogr) :jErir v- -> -v 7 VPo. Pjoesofka 'f-T- (4178) =7A ^ostof ROOESEVELT OVER MOGELIJKHEID VAN OORLOG. Na de wijziging van de Amerikaansche neutraliteitswet. DUITSCHE LITERA TUUR VAN DEZEN TIJD. Interessante expositie. „Dat is het grootste, dat het Duitsche volk heeft te vergeven" De uitzonderingspositie van Nederland gn Noorwegen oiider de bezette gebieden en Uiaat* UDSCHE COU BANT No. 20786 Bureau: MARKT II. rtL (741 Postrekening «MM Chefredacteurt P. TIETER, Gouda. O 3808 II PWJZÏN I DAN I or OIKN. ~T POOI1 WORDS 9922 een enkelI |*ld ook, ooitl |*en te b«-| couranten- tan en grootl Ctame bij del Ami lent ami fkmke «32100 t i Heerlen den laatatM] fel in B*--, cbenp«w~» en door r, «telde dee met a.k«" iker W» den ver*»» et ten vo» laar reed1» la Fde'i utt UdfO a Duttache artillerie rukt op, langs een door de bolsjewisten in brand gestoken dorp. (Orbist-Hotland) wn.-am.te'VM.'vvmte-w DUITSCHLAND STRIJDT POOR EUROPA. opperbevel dier Duitsche ht deelde gisteren mede: I i» Krim staan onze troe- irtak bij Kertsj, Stad en ha llam onder het geeontro- niur van Duitsche srtii- iDt luchtmacht heelt kust- btj Sehaatopol door 1 buiten gevecht ge- IMMgrijke militaire instal ls de haven vernield Sn ■pwit vrachtschepen be- Andere luchtaanvallen i (trieht op de uit Kertsj i troepen. Daarbij heb- icvccntavliegtuigen twee hepen met een geza- lnhond van 5500 ton Ook In M andere sec- i na het Oostelijke front plaatselijke successen i de wateren om Engeland i gevechtsvliegtuigen, die verkenningstochten men, ten Zuiden van Lo- een groot koopvaardij- ekeschadigd en met goed ge- |*etven en ravitailleeTinks- vat, de haven Fal- i gebombardeerd. I Noord-Afrik a hebben Stu- iSriteche kazcmatstellteigen [Tobroek vernield, t vijandelijke vliegtuigen in het Oosten van 'f Mand een gering aantal 1 emmeé laten vallen. De S volking leed verliezen S plooden en gewonden," KWMWn%Wt%%%W IfllKASUS IN ZICHT (Mlchtsgebied van de Duitsche i strekt zich thans reeds uit f worterrein van den Kaukasus, PI D.N.B. Zij bombardeerde ija, een kleine doch door 1 belangrijke plaats, die het ration vormt op den weg van |b* hét Oosten. Tamaskaja ligt tSertaj. Bovendien werden Bi Tuapsse gebombardeerd. Anapa is 'n herstellingsoord en haven, stad. Naast de haven ligt een vliegveld met een opleidingsschool voor bestuur, ders en een school voor valschermja^ gers, In de buurt bevindt zich een kamp voor pantsertroepen. Tuapsse is eveneens havenstad en badplaats. De idustrie baseert zich op de petroleum- bronnen in het achterland, waarmede Tuapsse door een petroleumleiding van 85 kilometer lengte is verbonden. Een Duitsche infanteriedivisie heeft in den centraien sector opnieuw terrein gewonnen. Hoewel de wegen slecht waren, bedwongen de Duitsche infan teristen de veldversterkingen der bol sjewisten. In een strijd van man tegen man werden 58 kazematten genomen. De bolsjewisten' leden zware verliezen. De Duitschers maakten talrijke gevan genen. Wanhopige plaatselijke tegen aanvallen werden met zware verliezen voor de bolsjewisten afgeslagen. VERKLARINGEN VAN SOVJET KOLONEL „Het uitbreken van Hen oorlog tus- schen Duitschland en de Sovjet,Unie verraste mij in het geheel niet," zoo verklaarde een bolsjewistische kolonel, die op 1 November voor Leningrad in Duitsche krijgsgevangenschap is ge. raakt. Reeds in Februari J941 werd op de krijgsschool in Leningrad gesproken van een onmiddellijk voor de deur staanden oorlog. De voorbereidingen voor den oorlog gingen zelfs zoover, dal door schriftelijk bevel een mobilisatie van het bolsjewistische leger gelast werd. In Mei was de opstelling der troepen door Het oproepen van specia cialisten vltooid. IJS EN MIJNEN IN DE FINSCHE GOLF. Het Finsche staats-nieuwsbureau maakt bekend: De vijandelijke scheepsbewegingen worden door ijs en mijnversperringen in de Finsche Golf zwaar belemmerd. Het scheepsverkeer tusschen de steun punten, die zich nog in het bezit van de Sovjets bevinden, wordt ondanks zware verliezen voortgezet. CHARKI T .T5JC Walkt .KOEPJANSK 50 100 km ^STAROBitELSK kROB^E ILAWJANSK BJ^L'OWOOSK PAWJiOGRAD /LOtGANSKOJ ^BAGMOED LOEGAI I j/f\j KAMENSKf U.EXANDROW5K MARiOEPOL BERDJAh TAGANRi ICAAC1 van PELT nivvwv vertkr tn- '"-«to, vu Roste.' hSte Ka- Ksmervskojs wordt lt*eoef«nd. De stsd Loe*»iultoJe, wssrvsn de nsam Is tor vorsnderd werd !n WoroaJOofcrad (naar WoroaltloO telt Z13-OÖS Inwoners en la da eooraaamsla plaats »an het DonetiUahken Sta li no nul SU.MO en Tasanro* met IJS «00 5 Inwonen, de teezandspoorten van het hart der Doi.etrhekken «tjn reeds In Dultaehe handen Op de kaart ztjh da voornaamsta -. Oak In da om«rvln« pL vordarlncaa gemaakt aJ* kat rQka koienieblad. ar sas atarka druk oplptaataan ta viodtn. BERLIJN OVER HET RESULTAAT DER STEMMING. De stemming in het Huis van Afge vaardigden over de wijziging in de neutraliteitswet wordt in Berlijnsche diplomatieke leringen aldus geïnter preteerd, dat tegen den kenneiijken wil van het Amerikaansche volk onder voorspiegeling van valsohe feiten, ter nauwernood de helft der leden van het Huis er toe gebracht kon worden voor een Wet te stemmen, van welker uitwerking en gevolgen wel president Roosèvelt, minister Hull en Churchill, maar niet de meeste Amerikanen een helder beeld hebben. Daar het Huis van Afgevaardigden 435 .afgevaardig den telt, vormt de meerderheid van 212 resp. 214 stemmen niet eens de helft. Is dit feit alleen «reeds belang wekkend, nog meer is dit de omstandig heid, dat het Huis herkozen was krachtens een volkswil, die zich voor de neutraliteitswet had uitgesproken. Welke nadere omstandigheden er toe geleid hebben, dat talrijke afgevaar digden aan de stemming niet hebben deelgenomen, kan van Berlijn uit niet beoordeeld worden, doch belachelijk noemt men het, dat Willk'ie de stem verhouding niet wil laten gelden als bewijs voor de ware stemming van het Amerikaansche volk, terw'iji toch zon der twijfel wordt aangetoond, dat het volk der Ve'r. Staten ondanks den krSchtigen druk niet de lijn volgt, welke door de stemming tot uiting mpet worden gebracht. Opmerkelijk acht men hier ook, hoe en met welke argumenten Roosevelt en Huil kort voor de stemming talrijke afgevaardig. den probeerden te bewerken met de bewering, dat men voorbereid moet zijn op het gevaar eener invasie, doch slechts in het uiterste geval van nood schepen naar de oorlogszónes zou stu ren. Kennelijk «noesten de vertegen woordigers van het Amerikaansche volk-den indruk krijgen, dat nog aRyd de mogelijkheid bestaaat de neutrali teitswet, ondanks wijziging van haar méést essentieele bepalingen, van kracht te doen zijn. Te Berlijn kan men In een dergelijke redeneering niets anders zien dan de bewuste poging om de gekozen Vertegenwoordigers van hot Amerikaansche volk inzake den ernst van den toestand, voortspruitende uit de wijziging van de neutraliteitswet, om deft tuin te 'leiden. De reactie in de Ver. Statéfi. De reactie in politieke kringen der Ver. Staten is volgens het D.N.B. ver deeld. Afgevaardigden, die in zeer nauwe betrekkingen tot de regeering staan en interventionistische afgevaar digden geven hun vreugde te kennen over de opheffing der tot nu toe geldende bepalingen, doch spreken tevens meest hun spijt uit over de geringe meerderheid. De leider van het interventionistische comité „Fight for freedom", Bell, ver klaarde, dat de beslissing van het .Congres oorlog beteekende en dat een '/oorlogsverklaring hopelyk zou volgen. //"Daarentegen zeide de voorzitter van de commissie „Keep America out of war", Finerty, dat de geringe meer derheid voor den president een waar schuwing moest zijn niet verder een oorlog met Duitschland of Japan te provoceeren. De New York Times verklaart, dat de dag van Donderdag practisch het einde van de neutraliteit der Ver. Staten betejkent en tevens het einde van alle leugenachtigheid, die vroeger daarmee verbon-den was. Thans heeft deze wet voorgoed afgedaan. De geringe meerderheid, waarmede dc herziening is goedgekeurd, heeft den tweespalt in de openbare meening over de oorlogsproblemen nog slechts vergroot, zoo schryft (te New York Journal America. Als bewüs voert het blad uitlatingen aan van Congresleden over de stemming. Vol gens het blad heeft afgevaardigde Woodruf verklaard, dat de weg is ge opend voor de uitvoering van een politiek, die moet leiden tot een ont zaglijke vergrootmg van de uitgaven en tot een geweldig stijgen van de nationale schulden. Het Amerikaan sche volk zal echter de verantwoorde lijken tér verantwoording roepen, wanneer het den druk der opgelegde lasten, die tot éen oorlog leiden, vol ledig zal voelen. De republikeinsche afgevaardigde Short verklaard, dat de aanvaarding van de wet oorlog betee- kent en dat Roosevelt en WilUcie, die daarvoor verantwoordelijk zün, het Amerikaansche volk op glad ys hebben gebracht. De uiterst geringe meerderheid (illustreert echter de oneenigheid in| het land. Alleen door manoeuvres van druk -uitoefenen en door marchandeeren is dit resultaat tot stand gebracht. Ook senator Wheeler heeft verklaard, - dat "de stemming slechts bewijst, dat het tand niet eens gezind is. He)t is geen overwinning, waarop Roosevelt zich kan beroemen. De JapatHejjie zienswijze Volgers Domei verklaart men m politieke kringen te Tokio, dat de wy- ztging der wet zal bijdragen tot ver scherping vso den toestand, niet .foorkzg. Daarom mag men aannemen, dat Hooee velt thans op dictatoriale sllcei. op den op den'AtJantjschen, maar ook Stillen Oceaan.-Voor Roosevelt is een hindernis op den weg naar deel neming aan den oorlog weggenomen Htj beschouwt de kwestie der wijzi- iisg ongetwijfeld als barometer voor e stemming ven net Congres ter aanzien Van de deelneming aan der wijze zal beslissen over de verdere houding der Vereei.igde Staten. Verklaringen van Roosevelt Roosevelt was in de persconferentie van gisteren gereserveerd ten aanzien van een commentaar op de stemming. Hij weigerde antwoord te geven op de vraag, of de herziening van de wet zou leiden tot een wijzi-ging der scheepvaartroutes. Op de vraag, of hu de herziening waardevol achtte, ver wees Roosevelt naar zijn- schrijven aan den voorzitter vam het Huis van Af gevaardigden, Rayburn, en voegde hieraan toe, dat, vam het standpunt der scheepsbewegingende herziening zeer waarde vol is. De reden, waarom hij de wijziging eerst Maandag zal onderteek enen, is er in gelegen, dat de voorzitter tam den federalen Senaat vice-president Wallace, eerst zijn handteekcr. in-g moet toevoegen aan die van Rayburn, doch dit volgens het reglement van ord» éérst kam doen, wanneer de Senaat in Zitting bijeen is. Roosevelt deelde verder mede, dat hij zijn plan om Zondag voor de gebrui kelijke plechtigheid van Thanksgiving Day naar de badplaats Warmsprmg in Georgia te gaan, heeft moeten uitstel len, aangezien zijn verkoudheid no-g riet belangrijk verbeterd is. Politieke waarnemers gelooven echter, dat het uitstel der reis verband houdt met de aankomst van den specialen Japan- schen ambassadeur, Koeroeso, Op ile vraag, of een oorlog op den Stillen Oceaan voor de deur stond, antwoordde Roosvelt, dat hij dringend hoopte, dat dit niet het gevat wajc^Overtgens weigerde hij antwoord/te geven op vragen be treffend/ de crisis tn de betrekkin gen der Ver. Staten met Japan. Ten aanzien van bet treugtrekken der Amerikaansche troepen uit Peking, Tientsin en Sjanghai, heeft Roosevelt verklaard, dat deze -maatregel de Amerikaansche strijdkrachten in Oost- Azië niet raakt. De vraag, of daardoor de belangen der Ver. Staten in 4e Internationale nederzetting in Sjang hai, evenals in het algemeen de be scherming van de Amerikaansche be langen in China nadeélig beïnvloed worat, werd door Roosevelt ontwijkend l>fantwoord. Hy zeide tenslotte, dat dêzé' zeer kleine" garnizoenen op dirie bepaalde plaatsen nooit te-staat zou den zyn geweest de over geheel China verspreide belangen der Ver. Staten te beschermen. TENTOONSTELLING IN HET MAURITSHUIS TE 's-GRAVENHAGE. In het Mauritshuis te 's-Gravenhage wordt van 15 tot 25 November een zeer belangwekkende tentoonstelling ge houden van Duitsche literatuur van dezen tüd, "Nu de kracht van de Duit sche wapenen zich aan het front zoo duidelijk manifesteert zou men mis schien geneigd zijn te veronderstellen, dat de geesteigke ontwikkeling van Duitschland geen gelijken tred houdt met de militaire. Rijksminister dr. Göb- ijels heeft er onlangs in een rede op gewezen, dat men in Duitschland even wel ook het geestelijk zwaard weet te hanteeren en dat het smeden van dit speciaal soort Ivapentuig temidden van de feitelijke krijgsbedrijven aan de fronten geenszins Is gestaakt. Er zijn menschen geweest bewust of onbewust kwaadwillig die be weerden, dat in het jonge Duitschland na «1933 geen plaats was voor de „Muze". Niets is Ininder waar -dan dat en om zulks in feite te bewijzen voor wtie het soms nog niet mocht gelooven, heeft het Duitsche rijksministerie voor Volksvoorlichting en Propaganda deze tentoonstelling van de moderne Duit sche literatuur op alle gebieden van kluist en wetenschap doen inrichten. Inderdaad, Oberrcgierungsrat dT. Hövel van de afdeeling „Schriftlum" van genoemd ministerie, zei terecht bij een persrondgang op de expositie, dat boeken niet geschreven gedrukt en uitgegeven, worden om een plaats te vinden op de ten-toonétellingstafel. Boe ken moeten ter hand genomen en ge lezen worden. Boeken openen nieuwe, vaak onvermoede perspectieven, zij verhelderen reeds verworven inzich ten en spiegelen den geest van 'n volk, zijn cultureele waarden en zijn denk- wgze. Dat de Duitsche literatuur in het Mauritshuis toch op ovecsichteiyke wijze wordt tentoongesteld, is dus be slist niet geschied om het boek in zgn laatste functie, namelijk als tentoon- stellings-object te toonen, giaar om den belangstellende in groote lünen een overzicht tet geven van de wer ken, die sinds 1933 in het Duitsche rijk verschenen. Het boek, zoo zeide dr. Hövel, heeft een zeer wezenlijke taak in de nieuwe ordening van Europa. „De Duitsche weermacht heeft haar succes sen op alle fronten van Europa niet alleen te danken aan de perfectie ha- rer wapenen, maar vooral aan den geest, waarmede iedere soldaat, hoog of laag in rang, is bezield". Boek en zwaard stryden samen voor deze nieuwe ordening. In Duitschland is de productie van boeken-sinds 1933 verdubbeld. De om zet van den boekhandel bereikte in 1940 een millard ryksraark. Het Mauritshuis bevat thans een ten. toonstelling, welke representatief i| voor den geest van het Duitschland van heden eft van de toekomst. In de centrale ruimte op de eerste etage van het Mauritshuis treffen wil als middelpunt Hitiers „Mein Kampf" met de vóórnaamste wekten van de eerste medewerkers van den Führer, ats daar zijn Göring, Göbbels, Ley, Rust, Rosenberg en anderen. Voort» zien wy in deze zaai boeken, die zich bezighouden met de problemen van den oorlog, werken over volkenrecht en privaatrecht, over geschiedenis en 4 wereldpolitiek' Zeer interessant js in deze zaal een vitrine met werken over de Duitsch-Nederiandsehe betrekkin gen en een kast, waarin Duitsche uit- y gaven over de Nederlandsche kunst enjr geschiedenis. In deze afdeeling vindt men ypbrts een bloemlezing van werken filo sofisch en paedagogisch gebied. Eén volgéhde afdeeling wordt gé- vormd door de zuïver literaire toeken. Wij zien hier niet. aileen dichtbundels en romans, maaf" ook uitgaven over literatuurgeschiedenis, voorts publica ties over Göthe, Schiller e.'a. de ont wikkeling van de Duitsche literatuur wordt getoond in een serie, welke be gint bij „de Edda" en het „Nibelun- genlied" en eindigt in dezen tijd. Dat de Duitsche schrijvers ook de belang stelling koesteren voor de jeugd, be- wyst een tafel met jeugdlectuur, pren tenboeken en wat dies meer zy. Landbouw, plantenkunde en bedryfs- wetenschappen samengevoegd in een volgende afdeeling, voorts is er een ruimte gewyd aan studiewerken op medisch gebied, steden- en straten- bouw en andere zuiver technisch en natuurwetenschappelijke onderwerpen. In het trappenhuis tenslotte vindi de bezoeker uitgaven over kunst enmiu- ziek, geïllustreerde werken over Duitschland en zyn steden. Onder glas liggen nog eenige prachtige uitgaven met kosfbare reproducties naar wer ken van Rembrandt, Lucas van Ley- den, Diirer e.a. Werkeiyk bewonde renswaardig zyn 'de uitgaven van Bruckmann en van den Inselverlag, die reproducties geven van middeleeuw-, sche handschriften. Als pièce de re« sistance ziet men hier een uitgave van het manessische handschrift van het Nibelungenlied. Dit werk is in den boekhandel voor 3000 rm. verkryg- baar. Donderdag heeft de Rykseommissa ris, Ryksminister Seyss-Inquart in Keulen een groote rede gehoudën over het onderwerp: „Nederland in de ken tering der tijden". De Rykscommissaris herinnerde al lereerst aan den heroieken inzet van de militaire botsing op 10 Mei 1940, In den loöp waarvan het noodzakelyk was gebleken het Belgische en Neder landsche gebied onder de bescherming van het Duitsche leger te stellen, aan gezien de Westelijke mogendheden dit gebied hadden uitverkoren voor een flankaanval op het hart van het Ruhr- gebied. Voor de beoordeeling van den polt- tieken en militairen toestand is het van eenig bejang, dat met Nederland geen wapenstilstandsverdrag is ge-, sloten. Groote beteekenis moet verder gehecht worden aan de omstandig heid dat de regeeringsbevoegdheden in het bezette Nederlandsche gebied evenals in Noorwegen zijn overgedra- aan een Rykscommissaris, in te- itelling tot de situatie in andere Izette gebieden, die de Duitsche 'eermacht onder haar hoede heeft gènomen. Het onderscheid tusschen ]n rijkscommissariaat en een militair 'stuur is gelegen ln het feit, dat het laatste een uitvoerend orgaan vormt van de weermacht, terwijl de Rijks commissaris rechtstreeks lasthebber is van den Führer en de belaMen van het rijk moet behartigen en bekleed is met de hoogste regeeringsmacht ten peren politieke land en Noorwegen behooren tot de Germaansche volkerenfamilie en daar om is het ook de wensch en de wil van den Führer-in deze beide landen in zoo stiel mogelyk tempo normale toestanden te herstellen en ze erHoe te brengen, djt zh krachtdadig, uit eigen gewonnen inzicht medewerken aan den nieuwen opbouw van Europa. Zoo heeft de Rykscommissaris zorg te dragen voor de beveiliging van het openbare teven in zijn geheel, maar vooral heeft hy de geestelijke ver- schynselen, voor, zoover zU uitwerking hebben op het politieke leven, te be vruchten. Wat het openbare leven in Neder land in den huidigen tyd betreft, kan worden gezegd, dat rust en orde ver zekerd zijn. De handhaving daarvan is echter slechts een onderdeel van de taak van den Rijkscommissaris. Een even groote beteekenis komt toe aan de economische aanDassing van Neder land aan Midden-Europa. In het be stek vap deze economische aanpassing zyn speciaal de douanegrens en de deviezengrens tusschen Duitschland en Nederland opgeheven. De spreker behandelde vervolgens de geo-politieke problemen van Ne derland en verduidelijkte in welke mate Engeland er in den loop van vele eeuwen naar heeft gestreefd de belangrijke Oceaan-poort van de. Rijn- Schelde-monding té beheerschen en onder zyn invloed te brengen. Indien het getnkt, aldus vervolg de de Rijkscommissaris, de Neder landers voor de gedachte van het nieuwe Énropa te winnen, zouden wij niet .alleen negen millioen bui tengewoon -waardevolle medewer kers aan onze zijde hebben, maar ook een der beslissende geo-poli tieke stellingen van bet vasteland betrekken in het groote Euro- peesche gebied. Als wy onszelf de vraag voorleggen, of de Nederlander Duitscher is of niet, moet gezegd worden, dat hy naar af stamming behoort tot Friezen, Neder- Saksejft en Frbnkcn. ,A1 beschikt hy overigens ook over dezelfde raseigen schappen als het Duitsche volk eigen zyn, toch bestaat er in zooverre ver schil, dat\hy niet dezelfde ontwikke ling op geagtetyk en militair gebied heeft gehad. Om volstrekt "gemeen schappelijke oriënteering te bereiken, is ontwikkeling noodig met oriëntee ring op een doel, dat van beide kanten, duidelijk onderscheiden en bewust na gestreefd wordt. Bij dc behandeling van dit probleem nu wordt tegenwoordig vaak gesproken van onafhankelijkheid en zelfstandig heid. Kameraadchap is tenslotte nooit onafhankelijkheid in den tradifioneelen zin. Noodzakelijk is, dat rekening wordt rehouden met de belangen van alle deelnemers en derhalve zai bet komen de Europa een gemeenschappelijk ge bied zijn, waar voor niemand volstrekte onafhankelijkheid bestaat en kan be staan. Want een gemeenschappelijk ge bied eischt naar buiten gemeenschap pelijk optreden ook tot de grens der ge meenschappelijke verdediging en naar binnen een gemeenschappelijk econo misch stels< Anders Is het gesteld met de zelfstandigheid, die in wezen bestaat nit het bereiken vfci de grootst moge lijke ontwikkeling op geestelijk en cul tureel gebied van het eigen volk. In wezen gaat het echter om de ge- ltjkgereehtigheid. Dat is het gróótste, dat het Duitseh volk heeft te vergeven en ook het schoonste, dat aan een volk gegeven kan worden. Too is het ook de ernstige wil van den Führer de Neder landers als gelijkgerechtigde kamera den In het Germaansche gebied op te nemen. Bij de mannen, die thans de verant woordelijkheid in Nederland dragen,, treedt steeds meet* het streven aan den dag in de toekomst samen met het Duitache volk op te trekken, een ge- meenschappelijke vertegenwoordiging van alle belangen naar buiten te vor men, maar daarenboven ook zoo noo dig door een gemeenschappelijk - bloedoffer het gemeenschappelijke be staan te beveiligen. Veel Nederlanders, die de toekomst met helderen blik beschouwen^ zien in den Führer van het Duitsche volk de groote persoon- ïykheid, die het lot, van Europa en vooral van de Germaansche volken boheerscht en vormt. •mmmwmmmiimmm Zon op 9.JB3, onder 17.46. Maan op 6.33, onder 17,18. Men t» verplicht ta verdolt teren ven zotuondergant Tot zonsopkomst - Lantaarns ven voertuigen moeten een ball oor na zons ondergang ontstoken wonten k In e

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1