ERTSJ tn handen van de Duitschers 't i. «85 *"5 mT* )jnSdag 18 November 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN De heele Zee van Azof afgesloten f ion Ut Wlacux It i3—u IJ u-u t^irgang, No 20788 I Verbonden troepen tegenover het voor terrein van den Kaukasus - Rosenberg rijksminister voor het bezette gebied Ifr I'®* vesting Sebastopol. Mijnwerkersstaking in Vereenigde Staten begonnen. Koeroesoe bij en Roosevelt. Met Duitscffland tegen het kapitalisme. -is*. T* L U f De Nederlandse he Ambulance naar het Oostfrohh Artikel van de Angriff. Onwillige treinreiziger». V0F MINUTEN BAftOtLEN TIEN &ONNEN WtGH Wijziging bodem- productiewet. Ontzegd. Jengelende pessimisten. Zon op 9.07, onder 17.43. Maan op 9.16, ondtr 18.38. Men i* verplicht Ie ferdnla- teren ven ionaond«r4»nfl (Ol zonsopkomst Lantaarns «en <ioerlnl|«n moeten een ball uur na aona- ondergnnft ontstoken worden 5 •liagta *1 m«w nUh y 8' mser 1 "geil. ht 258, moeilijk* «P 'Mm, ■filed recht l»-t M0 a*-is |o »-i« f* W-U li 13-1) II 13—li ft 10— 13 8-10 BEN. j Hllver- «.30 Zie moo 10 40 110» tortelt. dé tljn. B*bw"<i 'lórt»**- «Heen OUDSCHE ^hiunmomsiinsH DUITSCHLAND STRIJDT jf VOOR EUROPA. Het weermaehtsbgricht van Mtr deelt, behalve de inneming no Kertsj, nog mede, dat aan- nllen op bolsjewistiscliejÉroe- Meconcentraties en tranpport' colonnes, aiomede op vliegvelden it spoorwegen in het gebietLom Hoskou en Wologda hebben ge daan. Moskou en Leningrad zijn ja den afgelootperr nacht gebom- htrdeerd. In de wateren om Engeland Kebben gevechtsvliegtuigen over dag een klein koopvaardijschip lat tinken gebracht. Een vracht- Khip van middelbare grootte werd door bomtreffers bescha digd. Bij den aanval van Duit- Khe gevechtsvliegtuigen op een Brttsche luchtbasis in de oase Djaraboeb, waarvan het weer- aachtbericht van gisteren mel ding maakte, Is een groot aantal vijandelijke vliegtuigen, waaron der ook meermotorige bommen werpers, op den grond vernield. Bjj luchtgevechten, in Noord- Afrika zijn twee Brttüche bom menwerpers en twee lagers neer geschoten, zonder eigen verlie- ■en. Het opperbevel der weermacht deelt mede: „Duitsche en Roe- meensche troepen hebben giste ren na hevigen strijd de belang rijke havenstad Kertsj genomen. Het Oostelijk deel van het schier eiland de Krim bevindt zich Ikons geheel in onze handen. Het aaittal gevangenen, ge naakt bij de doorbraak- en Mhtervolgingsgevechten op de intusschen gestegen tot Buiten de zware ver- strijd te land leeft de vijand dJ\or luchtaan vallen groote verliezen geleden kjj een poging, zijn troepen eter de zeeëngten vin Kertsj In veiligheid te brengen. lamrvoigi Krim is im 101.COO. Bi Vezen in In aanvulling op het weermaclitsbe- Hebt van gisteren wordt! het D.N.B. I Meegedeeld: Door de inneming van Kertsj is het Oostelijk deel van het IrUereiland Krim van vijanden be- rijé en een belangrijk strategisch' suc- |M behaald. De Duitsche en Roemeen- lahe troepen sluiten de straat van 1 kertsj definitief van elk bolsjewistisch I «riteer af. D.w.z. de Zee van Azof met I nu aan de Oostkust geleven havens, Ibi Rostof aan den Don, via Jeissk tot IU Temrjock op het schiereiland Ta- I Mn zijn van elke verbinding te water Ikir het Zuiden afgesloten. Deze hai- |«tt beschikken alleen nog over ver- Ijajte land en per spoorweg naar het Inden. De Duitsche en Roemeensche I «Mfen staan tegenover het voorterrein I'M ie Kaukasus. 1 be bolsjewisten hadden op hel schier- Ijuhd reusachtige vensterk irigsgebie- Ij^MBigelegd: ten eerste in het gebied IhMkop—Armjasink en Joeschoën over I«(tópte van vijftig kilometer, ver- op de landengte naar den leiteiijken top van Kertsj oveT een l»g* van tien kilometer en ten slotte IMd Kertsj, In deze Versterkte gebie- IjMbndden zij groote hoeveelheden IWW en materieel bijeengebracht en I r" mik een massalen inzet dachten I? bolsjewisten den opmarsch dei I^Wtie en Roemeensche troepen tot I Mn (e kunirieo brengt»/. Toen.zij za- [S'dat dit niet gelukte; poogden zij li» SP sc^tP°n m Veiligheid t<? bren- De Duitsohe luchtmacht heeft ech- bomtreffers ingegrepen in de Zwate Zee zwaar getroffen. Zes tig koopvaardijschepen met tezamen 235.500 brt. en negen andere, waarvan de tonnage niet bekend is, zijn tot zin ken gebracht, 69 schepen zwaar bescha digd. Deze groote vernietiging van oor- logs- en handelsvloot der bolsjewisten in (Je Zwarte Zee heeft tevens tot ge- ,volg gehad, dat die door hen op de Krim bijeengebrachte massa's menschen en materieel niet weggevoerd kunnen worden. Uit het Finsche tegenbericht blijkt, dat het bombardeeren van den. Moer- rdansk-spoorweg is voorgezet. Hierbij werden voltreffers,zoowel op de rails als pp het rojlende materiaal geplaatst. Het D.N.B. verneemt van militaire zijde het volgende: Op 16 November hebben bolsjewis tische strijdkrachten in den frontsec tor rondom Moskou getracht door een tegenaanval,' welke gesteund ^verd dodb talrijke pantserwagens, den Duit- •schen druk te verminderen. Evenals den vorigen dag stortten deze pogin gen met zware, bloedige verliezen in één. BURGERLIJK BESTUUR» IN BEZET GEBIED. De Führer heeft bepaald, dat in de deelen van het door de Duitsche troe pen in het Oosten bezette gebied, waar de gevechtshandelingen geëin digd zijn, burgerlijke besturen worden ingesteld. Deze besturen hebben in de eerste plaats'tot taak, de openbare orde en het openbare leven te herstel len en te handhaven. Zij ressorteeren volgens aanwijzing van den Führer onder een rijksminister. De Führer heeft te dien einde den rijksleider Alfred Rosenberg benoemd tot rijks minister voor Jjet bezette gebied in het Oosten. Tot diens permanenten ver tegenwoordiger heeft - de Führer be noemd den gouwleider en rijksstad houder dr Alfred Meyer. Om te begmnen is het burgerlijk bestuur ingesteld in het gebied der vroegere vrije statpn Litauen en Letr land en in deelen vab Wit-Roethenie. Deze gebieden vormen te zamen het rijkscommissaraat „Ostland". Tot rijkscommissaris voor het „Ost land" heeft de Führer den gouwlei der en Oberprasident Hinrieh Lohse benoemd. Ook in deelen van de Oekraine is reeds een burgerlijk bestuur inge steld. De Führer heeft tot rijkscommissa ris voor de Oekraine benoemd den gouwleider en Oberprasident Erich Koch. I1 In politieke kringen te Berijn noem de men de opgaven van het zoo juist opgerichte rijksministerie voor de be zette gebieden in het Oosten iets ge heel nieuws en van historische!» om- vang. Het is hier zaak, zoo verklaarde men, in aansluiting op de bevrijding van die geb.ieden van het bolsjewisme op de achtergebleven ongelooflijke puinhoopen de grondslagen te leggen Voor een nieuw leven. Het natiohaal- socialistische^Duitschland, zoo verkla- ren genoemde politieke kringen te Berlijn, is zich geheel en al bewust van de grootheid van deze taak. Naar verluidt is de zetel van het nieuwe ministerie tè Berlijn. Bevoegde instanties zijn van meening, dat nog meer rijks-commissariaten in het Oos ten zullen worden ingesteld. «Met talrijke «Ws opn-ieu |^-~-O opnieuw negen oorlogsschepen. I*anken gebaoht en 24 oorlogssche- ISjwwr beschadigd. Zij heeft echter |™w bolsjewistische koopvaardijvloot Noem fort Cêtherin f Forten MtCMftfMog Sf-»ASTOPOL w'JS'tol 'I te door zes forten omrlntfd die eede van Sebastopol be- «ender Noordelijke forten Ia WermachUberletït vati ld No- 3?** dé Duitsche pioniers genomen, op Bebt*topoi is begonnen. ROOSEVELT OVERWEEGT MILITAIR INGRIJPEN. Nadat de onderhandelingen tusschen de vertegenwoordigers van werkgever» en werknemers gedurende drie uur waren voortgezet, heeft de voorzitter der bij het C. I. O. aangesloten vak organisatie van mijnwerkers, Lewis, medegedeeld dat er geen resultaten waren bereikt en dat de wapenetil- stand Zaterdag te middernacht zou af- loopen. De New Yorksche bladen van Zon dag melden in grooten opmaak, dat de organisatie van mijnwerkers te mid dernacht de staking heeft uitgeroepeïl Roosetydt heeft een onderhoud ge had met militaire raadslieden, onder wie den minister van Oorlog en den commandaftt van het legercorps te Bir mingham in Alabama, het centrum van het mijngebied. Men maakt daaruit op, dat de militairen zullen ingrijpen DOODSTRAF VOOR BONNEN- HANDEL. Vier voormalige employé's van Ber- lijnsche distributiekantoren hebben zich met een aantal anderen moeten verant woorden wegens handel in distributie bescheiden. De hoofddader werd ter dood veroordeeld. Bureau: MARKT SI, TELEF. 274Ï Postrekening 484M Chefredacteur: F. TIETER, Gouda ONDERHOUD VAN 25 MINUTEN. De speciale Japansche ambassadeur Koeroesoe heeft mét Huil een onder, houd gehad, dat ongeveer 25 minuten heeft geduurd. Na dit onderhoud heeft hij vergezeld van Huil een bezoek ge bracht aan president Roosevelt. De Washingtonsehe correspondent van de New York Sun meldt, dat de onderhandelingen in een critieke atmosfeer worden gehouden en dat weinig optimisme aanwezig is tep aan zien van het resultaat. De Ver. Staten en de Britsche regeering hebben Tsjang Kal Sjek de verzekering gege ven ,dat geenerlei accoord zou worden aangegaan, waarin de belangen van China niet volkomen gewaarborgd zoudert zijn. Australische voorbereidingen. De overzichtschrijver van Hearst, Alfred Tyrnauer, schrijft In de N e w York Journal American, dat Australië zich koortsachtig voorbereidt op een oorlog .tegen Japan. Reeds een half millioen van in totaal 1,2 millioen man op dienstplichtigen leeftijd draagt uniform. Het 1.250 mijl langë Great Barrier Riff, dat de Noordoostkust van Austra lië beschermt, is versterkt tot een reusachtigen verdedigingsmuur en alle doorgangskanalen zijn van mijnen voorzien. RooseveltKoeroesoe De besprekingen tusschen Roosevelt, der. Japanschen ambassadeur Nomoera en Koeroesoe hebben een uur en tien minuten geduurd. Huil heeft na het ondejhaud' ten overstaan van de pers verklaard, dat het slechts een voor- loopig onderhond waa's, waarbij alleen zaken van persoonlijken en alge- meenen aard waren besproken. Op de vraag, of Koeroesoe een boodschap van den Japanschen premier had medegebracht, verklaarde Huil, dat zoolang het stadium van de eigen lijke discussie niet bereikt was, een dergelijke vraag niet kon worden behandeld. De rede van Tojo is nog niet bestudeerd. Voorloopig kan men noch pessimistisch noch optimistisch spreken over de gedachtenwisselin-1 gen. - Voor het verblijf van Koeroesoe in Washington kan geen tijdslimiet worden opgegeven. Hij zal in Washington blijven zoolang dat noo- dig is. Aldus heeft de woordvoerder van de Japansche regeering verklaard. De door den premier bekend ge maakte f undamer teele beginselen der Japansche politiek vormen de principes van de Japansche buiten- landsche politiek. Zij kunnen derhal ve algemeene toepassing vinden ten aanzien van alle landen. Rijkscommissaris Rijksminister Dr. Seyss Inquart heeft Zaterdag de ten toonstelling „Het Duitsche boek", welke in de zalen van fiel Mauritshuis in Den Haag woédt gehouden, officieel geopehd. Van rechts naar links: die staats- seeretais Va®, h^t Duitsche ministerie van Volksvoorlichting en Propaganda, Dr h. Gutterer, 'Oberregierunigsrat Dr Hövel, commissaris-generaal Schmidt, Rijkscommissaris Dr Seyss Inquart en genieraal-majoor Schumann tijdens dep rpndiganfe. PoVygoon-Zeylemaker) ZEER BINNENKORT OPROEPING DER DEELNEMERS. Naar het A.N.P. verneemt, ligt het in de bedoeling zeer binnenkort dege nen, die zich als deelnemers aan de Nedrlandsche ambulance naar het Oostfront hebben verbonden, op te roepen. I. De voorbereidende werkzaamheden, die in verband met den grooten opzet vëel tijd hebben gevergd, zijn thans" zoo goed als geëindigd. Daar de ambulance, zooals reeds vroeger werd medegedeeld, als ver sterkt veldlazaret aan het Oostfront zal worden ingezet, was het noodzake lijk rekening te houden met de jongste ervaringen, door den Duitschen genees kundigen dienst aan dat front opge daan. In verband hiermede bleek een uit breiding van verschillende afdeelingen alsnog gewenscht, hetgeen weder op het laatste oogenblik een uitbreiding van het personeel der ambulance met zich bracht. Waar zich echter na den oproep in de dagbladen veel meer vrijwilligers voor de ambulance hebben gemeld dan er plaats en beschikbaar zijn, is het noodzakelijk uit het groote aantal der goedgekeurden een keuze te doen, zoo dat werkelijk de be%te krachten, kun nen worden uitgezonden, RAAD VAN BIJSTAND ZIEKEN FONDSWEZEN Bij beschikking van den commis saris, .belast met. het toezicht op de ziekenfondsen, is, met ingang van 1 October 1941, benoemd tot secretaris van 'den raad van bijstand voor het ziekenfondswezen mr J. C. van Heu- ven, secretaris van het staatstoezicht op' de ziekenfondsen. „HOE STAAT HET MET HET BEVEf. TOT SCHIETEN?" In zijn nummer v*n Woensdagavond ver volgt Der Angriff de iceka artikelen „Uit de vervalschingawerkpiaats van- den Jood Roosevelt" met den ondertitel „Hoe staat het met het bevel tot schieten?" De wonderlijke historie der vervalschingen van Roosevelt, aldus het blad, is tévens de historie van een volk, dat tegen zijn wil en tegen uitdrukkelijke beloften van zijn presi dent tot oorlogvoeren toe bedrogen werd, want „naar den oorlog ge'eid kan men bij dit soort volksbedrog niej meer zeggen Eens was Roosevelt een beetje te onvoorzichtig. Op 6 Juni 1940 had hij den overzichtschrij ver Alsop, waarmede hij in nauw contact staat, laten berichten: „Roosevelt hoopt altijd nog door patrouilles van de Amerlkaansche vloot Duitschland tot het eerste schot te kun nen uitdagen, want de president voelt, dat de volksmeening nog niet eensgezind voor deelneming'aan deh oorlog is. De eenige uit weg is een Duitsch „incident"-. Daa dit inci dent uitbleef, werd het in elkaar gezet en wel verschi'lende malen na elkaar, telkens volgens hetzelfde schema. Roosevelt behoort .tot de Interessante zwendelaars uit de ge schiedenis van de misdaad. 1. Het geval „Robin Moor". De feiten: op 10 Juni werd de AmerikaanSche vrachtboot Robin Moor door een Duitsche duikboot vol gens hel geldende oorlogsrecht ter zee in het Zuidelijke deel van den Atlantischen Oceaan tot zinken gebracht. Het schip had een la ding aan boord, welke voor 70 uit contra bande bestond De vervalsching: volgens Roosevelts bewering wilde Duitschland de controle over de zeeën verkrijgen' en den Amerikannschen handel van den Oceaan ver drijven. Het begrip „vrijheid der zeeën" ver. vahchte hij dus tat „vrijheid voor oorlrCs- leveranties". De agitatie: zijn pers iaat hij schuimen van woede. ZIJ verlangt verbre king der betrekkingen met Duitschland, de bewapening van de koopvaardijschepen en de bestrijding van de Duitsche duikbooten. Hierbij wordt niet vergeten de vraag te stél len, of zich In de West-Afrlkaansche wateren geen Duitsche steunpunten bevinden. 2. De landing op IJsland. De l^uza „Duit sche steunpunten" in wateren van den Atlan tischen Oceaan" was nauwelijks aangeheven, of het bericht kwam binnen over de bezet ting van IJsland door Amerikaaneche troe pen Het congres werd voor het vo'dongen feit geplaatst en kreeg als kalmeeringspil In een boodschap van Roosevelt de mededee- llng, dat de Amerikaansche strijdkrachten de Engelsehen op het eiland moesten vervangen. Werr een leugen. Twee dagen later Immers zeide Churehill In 4iet Lagerhuis: „De Brit ten blijven op IJsland". Roosevelt rende dus bewjist den oorlog achterna. 3. Het ^geheime schietbevel. De leugen: op 13 Juli ibordt gemeld, dat in het Noor delijke deel \an den Atlantischen Oceaan een incident hééft* plaats gehad tusschen een Amerikaanschem torpedojager en een Duit sche duikboot. Dk? verklaring van den minis ter van marine, \Knox, in den Sennaat, dat de torpedojager' „uit aelfverdediging drie dieptebommen geworpen heeft" was gelogen. De feiten: later, op 30 Juli, maakt Knox be kend: „De commandant van den torpedo jager heeft op een bericht, dat een duikboot is waargenomen, drie torpedo's laten afschie ten, doch er was geen verder bewijs voor de aanwezigheid Van een duikboot". De Jood Roosevelt grijnst om dat alles. Hij heeft in zes weken bereikt wat hy wilde: het Ameri kaansche volk heeft zich aan het schieten gewend Het zal nu ook gemakkelijker aan den oorlog gewend raken. Midden ln de beraadslaging van het Huis van Afgevaardigden ovey de bewapening der koopvaarders doet zich weer een nieuw in cident op bestelling voor: het geval met de „Kearny". Het leugenspel begint weer van voren af aan. Als de verklaring van- de Duit sche regeering op 1 November het leugen weefsel kapotscheurt, zwijgen de Joodsehe oorlogsophitsers bedremmeld. Het geheime schietbevel van Roosevelt luidde: wanneer een duikboot wordt waarge nomen wordt zij aangevallen. Hiervoor cl- teeren wy bovendien als getuige den schyn- candidaat Willkie, die verklaarde, dat Roose velt hem in verscheidene gesprekken het. schietbevel bevestigd heeft Dat er een schietbevel was, bewijst in de vierde plaats het geval „Greer". De dolste vervalsching van een staatshoofd in de moderne geschie-^ denia. Weer begint de zaak om de Amerl kaansche oorlogsstemming aan te wakkeren met den volgenden leugen: Roosevelt laat op 5 Sept. aan het ministerie van Marine meedeelen, dat de torpedojager Greer na een aanval door een Duitsche duikboot diepte bommen heeft uitgeworpen De agitatie' deze leugen wordt gebruikt om nieuwe maatrege len te nemen. De bewapeViIng van de koop vaardijschepen wordt voorbereid. Ameri kaansche burgers mogen van mi af gebruik maken van schepen van oorlogvmerende sta ten en de opheffing der neutraliteltswet wordt reeds als niet onmogelijk vermeld Dat gaat zoo zes weken lang. Eindelijk wordt op 15 October een rapport van het ministerie van Marine gepubliceerd, dat de felfen be vat Volgens deze feiten wsa de onschuldige „postboot" Greer op zoek -naar de duikboot, die haar'door een fengelsch vliegtuig gemeld was BIJ don gem»»ensehappelijken jacht op de duikboot heeft toen het vliegtuig diepte bommen laten vallen, waarop de torpedo- Jager naar de duikboot voer en haar wilde noodzaken aan do oppervlakte te verschij nen 3>/t uur lang heeft de Greer de duik boot achtervolgd Dé duikboot was dus aan gevallen en schoot Slecht* utt noodweer. Roosevelta vervalsching was door zUn eigen Vlootcommlsale bewezen, Een Amerika*nsch blad- schreefHet incident met da Graer te erfer dan da „Smeer Dapesohe". JÊ ZULLEJf VOORTAAN BEKEURD WORDEN. In het „Alg, Reglement Vervoer" der Ned. Spoorwegen zijn eenige wijzigingen gekomen, welke de aan dacht van het publiek vragen. Niet voor niets maken de spoorwagen al jaar en dag voor de juiste wijze van in. en uitstappen een intensieve propaganda. De conducteurs hadden tot op heden geen „machtsmiddelen" om hun ver zoeken om het toch vooral niet fout te doen, meer klem bij te zetten. Het verkeerde in. en uitstappen was al leen dan strafbaar indien een con ducteur tevoren een aanwijzing had gegeven op welke manier de reiziger den trein moest verlaten of binnen treden en aan deze aanwijzing geen gevolg werd gegeven. Daarom heeft de directie voor het treinpersoneel thans de mogelijkheid geopend strenger te kunnen op treden. Wie in het vervolg wiilens en wetens verkeerd een trein binnen stapt of verlaat, staat bloot aan een proces-verbaal. Dat beteekent nu weer niet dat alle conducteurs bevorderd zijn tot onbe zoldigde rijksveldwachters, mSar dat wil we zeggen, dat indien er nu een reizige" is, die bewust een fout maakt, hij wel degelijk .,op den bon" komt. Het treinpersoneel zal dit nieuwe wapen met veel omzichtigheid ge bruiken, maar dat neemt niet weg, dat de nieuwe bevoegdheid zeker ge bruikt zal worden voor onwilligen, die van meëning blijven, dat zij in den trein maar alles kunnen doen wat zij verkiezen. Een bepaling van soortgelijke strekking is die, welke men de rechts geldigheid van de borden zou kun nen noemen. En ook hier wordt de zelfde maatstaf aangelegd als hij het in. en uitstappen. Wie rechts houdt, terwijl het bord op het station aan geeft dat men links moet houden of omgekeerd, moet zich van nu af aan realiseeren, dat men evenals in het openbare leven bekeurd kan wordan voor een overtieding. BLIJVENDE RENTEN VAN ONGEVALLENWET. De secretaris-generaal van Finan ciën heeft bepaald, dat, te rekenen van 1 September j.l., ,de blijvende renten en de renten aan de nagelaten betrek kingen, welke ingevolge de Ongeval lenwet, de Land- en Tuinbouw-Onge. valletwet en, de Zee-Ongevallenwet worden genoten, aan een voorheffing bij wijze van Inhouding zijn onder worpen. Op deze voorheffing vinden de be palingen nopens de inhouding van loon ingevolge de loonbelasting overeen komstige toepassing. PRU ZENBESCHIKKING S.PIERING EN POS In de Staatscourant van 14 Novem ber is een beschikking opgenomen, waarin de maximumprijzen en maximummarges vocrr versche spiering en pos zijn vastgesteld. 1? Polygoon-Seym AAN OVERTREDERS KAN HET GEBRUIK VAN GROND WORDEN In de Staatscourant van 14 dezer W vejschenen een wijziging van de 'bo- demproductiewet 1939, waardoor hefr thans mogelijk is doeltreffender maat regelen te treffen tegen degenen, dié een hun krachtens deze wet gegeven voorschrift overtreden.* De secretaris-generaal van landbouw en visscherij kan in dat geval n.l. den overtreder het gebruik van gronden en bedrijfsgebouwen ontzeggen en dit aan andere personen of instellingen toe kennen, ddeh voor niet langer dan een jaar, of in bijzondere gevallen voor niet langer dan drie jaren, telkenmale tegen een door of vanwege voornoem den secretaris-generaal met die perso nen of instellingen overeen te komen vergoeding. Deze vergoeding komt ten bate van hem, aan wien het gebruik i» ontzegd, laatstbedoelde, blijft dan ech ter aansprakelijk voor alle verbinteni». sen, die hij hëeft aangegaan Kunt u zich iets voorstellen, dat er ger is dan een jengelende pessimist? Zoo iemand, die niet ophoudt met zaniken en zeuren, een man of een vrouw, die met-een soort wellust over al de schaduwzijde van zoekt en ieder een verveelt met de meest trieste voorspellingen en veronderstellingen. Stekelige opmerkingen, laatdunkende grijnslachjes, verongelijkte schouder bewegingen, alles moet meehelpen den somberen ^toestand en wanhopige toekomst te demonstreeren. Landgenoot, kunt u zich voorstellen, begrijpt u nu, dat een groot gedeelte van ons volk een diepe minachting koestert voor dit soort „Nederlanders, temeer dear er duizenden flinke ke rels zijn, die met de wapenen in de vuist, een betere toekomst voor on» Lartd en volk, ginds in het Oosten, ver overen? Deze jengelende pessimisten, ze zijn een gehande voor een volk dat duizen den dappere vertegenwoordiger» heeft aan het Oostfront. En gij landgenoot; die nog twijfelt aan welke zijde uw plaats is, vindt gij het -zoo moeilijk uw keuze te doen? Neem uw plaats in niet bij dié troep jengelende pessimisten, uw plaats i» in de gelederen van ons legioen, waar u schouder aan schouder met de strij ders voor het nieuwe Europa uw plicht zult doen voor volk en vaderland. Meldt u aan bij het Vrijwilligers legioen Nederland, Koninginnegracht 22 te 's-Gravenhage. ONRUSTIGE NACHTEN. Dr. A. M. Meerloo schrijft in de Geneeskundige Gid's: Het aantal klachten over frequenter urineeren des nachts neemt tóe. D« slaap word. erdoor gestoord en de on rust, die toch al 4n de menschen is, wordt er grooter door. Algemeen wordt deze klacht aan den oorlogstoestand ge weten. Men kan er drie aanleidingen voor vinden: ,lo. De dieetfactor. Sommigen mee- nen, dat door de verandering van het voedsel meer waterhoudend voedsel wordt gebruikt (aardappelen) of dot bij de verbranding meer watierdeelen vrijkomen, zoodat naar verhouding een grootere hoeveelheid vocht dan vroeger wordt uitgescheiden. Dit klopt óver het algemeen niet met het feit, dat de mictie overdag niet frequenter op- 2o. 'De diuretifche factor. Het kan zijn, dat met de surrogaten meer urlne- drijvende stoffen worden geconsu meerd (o.a. bramenthee, meer uien). Tevens worden o.a. door 't minder ge bruik van vlaesch, minder fouten die 't vocht vasthouden, opgenomen. 3o. De cenlraai-nerveuse factor. De belangrijkste oorzaak zal in de cen trale regWtttie liggen. Angst en onrust verhoogén de vochtafscheiding. Na een bombardement drogen de menschen als 't ware uit, vandaar het sterke ge wichtsverlies. Er ontstaat' een basedoïd .syndroom met lichte tremor en nyk- turie. De mer.schen worden '«nacht» wakker badend in zweet en ze moeten meerdere malen een plasje doen. De klachten over enuresis nocturna nemen toe; kinderen die zindelijk waren wor den weer incontinent. Na bombardement of angstige in- fluencecrbvg (geruchten) zijn de klach ten het ergste. Slaapmiddelen en antipyretlca rem men gedurende eenige uren de cen trale diiiTese. Met een kleine dosis slaapmiddel verdwijnt de last, naar mijn ervaring kam een, halve tablet aspirine reeds helpen. K 112

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1