r 1 NIEUWSBLAD VOOR" GOUDA EN OMSTRËKEN tuwe succesvolle ivallen aan den gang ion t*% IflaoH jrdag 20 Nov. 1941 yasterkingen van Sebastopol gebombardeerd jprganc, No. 20790 Luchtmacht en zware artillerie def Duitschers in actie - Sovjets in het gebied van Rostof samengedrongen •ttTür DE AMERIKAANSCH JAPANSCHE BESPREKINGEN. Engeland* strakke houding. Met Duitschland tegen - het kapitalisme. Hét-vertrek aanstaande BON 53 EN 54 VOOR BQTER EN VET. PROF. VAN GENECHTEN OVER DE LEIDSCHE UNIVERSITEIT. De kwaliteit van het brood. Maximumprüzen hotel- en restaurantbedi^jf. De komende volksche hoogeschool Nieuwe burgemeester». Bureau: MARKT 31, TELEF. 12715 Postrekening 48400 Chefredacteur: F. TIETER, Gouda DU1TSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA. |et opperbevel der Duits the ■ttrmacht deelde gister mede: jjian het Oostelijk front zijn dNwe, sueeeevolle aanvallen aan d*f. Bij de gevechten in de afge lopen drie dagen werden meer 10.000 gevangenen gemaakt M171 .pantserwagens vernietigd. Poor luchtaanvallen op de ves- Uag Sebastopol ontstonden op de «wven en in opslagplaatsen van Iraamiet hevige ontploffingen, h de haven werd een groot luchtschip door bommen be- akadigd. Gevechtsvliegtuigen hebben in fli afgeloopen nacht militaire totalis!) es tal Moskou en Lenin- pad, alsmede de achterwaartsche nrblndlngslinies van den vijand kden centralen sector van het toat gebombardeerd. to den nacht van 18 op 19 No- nmber heeft de Duitsche lucht- nacbt op het Britsche eiland ha- S HM en ravltailleerlngsbedrijven. J ntral aan de Oostkust met bom-* j na van zwaar kaliber bestookt. 5 h de periode van 9 tot 15 No- luuber verloren de bolsjewisti- uto luehtstrlHtorachten 232 vlieg Meen. Hiervan werden er 122 in toatgevechten en 44 door de toktdoelartillerie neergeschoten. Is rest werd op den grond ver- afald. In deselfde periode gingen Mi het Oostelijk front 24 eigen rtsgtnigen verloren." n%v»Knsw^vuM.v SOVJETS VERLOREN ZES InWKERDIVISIES BINNEN drie DAGEN. ia «snvulling op het weermachts- JMeht van gisteren verneemt het IMA: hl weermachtsbericht maakt alleen Inkling van het feit, dat de gevechts- Itndèlingen aan het Oostelijk front |«k «erder met succes verloopen, zon- |l» daarbij nauwkeuriger plaatsaan. ■biding Ie geven. Uit de tot nu toe KtoUkbare berichten blijkt, dat de Ipubtshandelingen betrekking heb- |bi op het gebied van Moskou, dat I* Untigrad, op do Krim en het uten van het Ladoga-meer. De diging van 171 pantserwagens, |*st»an melding wordt gemaakt, komt t sp de vernietiging van bijna zes istische pantserdivisies binnen l dagen. Ongeveer even groi)t is I verlies aan bolsjewistische lucht- ichten. In zes dagen gingen 232 vliegtuigen verloren, ter- la denzelfden tijd slechts 24 Duit- toestellen aan het Oostelijk ■■W verloren gingen. Het geringe - verlies toont aan» dat de luchtmacht in den strijd niet 'fe afyeer stuit, die overeenkomt de getallen der bolsjewistische tocht, «-aarvoor zoo sterk propa- 1 is gemaakt. Het verlies van dan 15.000 bolsjewistische vlieg- ■tojLwaarvan Führer mededee- 15 cS? op den achtsten November, r*toh hier gevoelen. HET GEVECHTSTERREIN. Il yjhfache luchtmacht heeft qok op Wtanber ter ondersteunÉftF van btokaties van het l^e'F^'rondom ["■Pol vrij sterke strijdkrachten taj* strijd geworpen, aldus het "vrsterkingen om de haven 1*0 lagen onder de voortdurende "hg van de Duitsche bommen, werden op twee bolsjewisti- ravitailieeringsschepen zware »é»Leep'aatst en een opslagplaats door bommen van zwaar opgeblazen. De voor Sebasto- o*n strijd geworpen zware l J artillerie heeft een bolsjewis- ^haportschip door verscheidene .op 17 November tot -zinken gaarsche telegraafagentschap van het Oostelijke front, dat de troepen in den geheelen I S»T" sector van het Oekrain- krachtig oprukken en de I iwjkrachten, die zich in het •Pi?» tof verdedigen, op een m samen hebben gedrongen. RSMA ATREGELEN IN HET OOSTEN. van een H'jhsministerie w f^'ie gebieden en het oprich. to ."bhscommissariaten Oost- Jw^akralne vormen daden va-.i "Politieke en historische be- -15 Si* schrijft o.m.. de D e u t- 0 m a t i s c h-p o 1 i t is c h e tonde nz, Want terwijl de Duitsche legers den oorlog tegen het bolsjewisme tot aan de totale vernie tiging voortzetten, worden die gebie den, dié bevrijd zijn van het systeem, dat een hoon' was voor de Europeesche cultuur en 'beschaving, geplaatst op nieuwe bestuursrechtelijke grondsla gen. Door het feit, dat Duitschland dtze taak op zich neemt, bewijst het cp de duidelijkste wijze zyn Euro- peesch verantwoordelijkheidsbesef. In dezelfde mate, waarin ae Westelijke deelen van het oude Russucne rijk de" ravitailleering van Europa '.uilen ver sterken, zal ook de op hoog pul staan-, de industrie die graad van levensmo gelijkheid en beschaving geven, die haar onder het bolsjewisme totaal ont zegd was. De ondraaglijke toestand zal afgeloopen zijn. waarin de Sovjet unie zich van Europa afzonderde, het geen tengevolge had, dat de Europee sche industriestaten in een strategisch, politiek onhóudbare, economisch hoogst bedenkelijke positie werden gedron gen, terwijl tenslotte de topografisch zoowel als geografisch tot Europa be- hooiende bevolkingsmassa's steeds meer vervreemdden van de cultuur van het avondland. Het zou gemakkelijk geweest zijn om deze bevolking aan haar lot over te laten en haar zelf de gevolgen van het bolsjewistische systeem te laten dragen, doch het nationaal-socialisti sche Djjitschland dat wraak noch leed vermaak kent en welks doel op het ge bied van de buitenlandsche politiek zich in het volle besef van zijn verant- woordelijkhehid beweegt in de richting van een nieuwe, betere orde èn een duurzamen vrede, wenscht in het Oos ten van Europa evenmin een chaos als ui het Westen. Daarom behoort lïet tot de ppgaven van het nieuwe burgerlijke bestuur om al het puin op te ruimen, dat de bolsjewistische heerschappij bij den aftocht van het bolsjewistische ie- gejyjn het reusachtige gebied tusschen de Tinsche Golf en de Zwarte Zee heeft achtergelaten. Het feit, dat de leiding van dit be stuur in handen ligt van een Rijks minister, doet de beü-ekems uitkomen van deze taak, welke niet beperkt blijft tot de meest noodzakelijke op ruimingswerkzaamheden, dftch den herbouw voor oogen heeft volgens Europeesche maatstaven en- begrip pen, De vervulling van deze taak staat geheel onafhankelijk van het verdere verloop en den duur van .dezen oorlog. Want aan den eqnen kant duldt de toestand, waarin deze Oostelijke gebieden zijn aangetroffen, geen uitstel, en aan den anderen kant mag ook de oorlog geen beletsel zyn. voor die jonge krachten van het nieuwe Europa, die in weerwil van alle vijanden en afgunstiger, het con tinent willen opbouwen. Er wordt begonnen met een werk, dat voor de toekomst van de wereld in het alge meen eh van Europa in het' bijzonder nauwelijks van minder beteekenis zsi zyn dan vroeger de ppenstelling van nieuwe werelddeelen dpor Euro peesche energie. Incident aan de trens tusschen Mandsjoekwo en de Sovjet-Unie Op 16 November is een bolsjewis tische eenheid veertig kilometer ten Noord-Westen van Mandsjoeli op Mandsjoerjjach gebied doorgedrongen. De Mandsjoerijsche grenswacht open de het vuur. Twee bolsjewisten wer den gevangen genomen terwijl een sneuvelde, aldus het D.N.B. De Mandsjoerijsche autoriteiten hebben op 18 November bij den bolsjewistischen consul-generaal te Charbin op energieke wijze gepro testeerd. Zij verklaarden, dat het,mi litaire karakter van dit incident niet vergeleken kan worden met de vroe gere schendingen, die een gevolg waren van een vergissing. AMERIKAANSCHE PERSSTEMMEN. De Londensche correspondent van de Y a meldt, dat men uit de Engei- sche persstemmen kan opmaken, dat Engeland in de Japansche kwestie eèn veel stakkere houding aanneemt, dan de Vereenigde Staten. Mar ontkent te Londen, dat er een mogelijkheid is tot Overeenstemming met Japanrte komefi; de Daily Mail verklaart, dat «èn ontruiming' van Indo-China nog geens zins tot een vermindering der econo mische blokkade zou leipe. Japan moet China ontruimen en in de eerste plaats zich losmaken van zijn betrekkingen met andere mogendheden. I De New Yoritsche bladen publicee- rèn behalve berichten omtrent de con ferentie van Dinsdag tusschen Huil en Koeroesoe uitvoerige berichten uit Tokio over de bijeenkomst van de Ja panschen Rijksdag en de redevoerin gen- van de Japansche staatslieden. De New York Herald Tri b u n e legt de rede van Togo uil als een „Japansche oorlogsbedreiging" voor het geval Washington weigerachttig zou blijven, toe te geven. Dé New Daily News noodigt dc egeering der Vereenigde Staten Uit Japan tevreden te stellen en noemt het onverstandig tegelijk aan twee fronten te strijden. Het blad wijst er vooral op, dat de machtige vloot van Japan nog in tact is. De Washingtonsche corespondent van de New York Herald Tri bune schrift dat regeeruigsambte- nanen verontrust zun over de pogingen van Tokio de Ver. Staten te intimidee- ren. De New Y"o r k Times merkt in een beoord,eeling van „den poUtieken toestand Óp. dat deze noch tot optimis me nog tot pessimisme aanleiding geeft De voedselpositie van Japan. De Japansche minister van Land bouw, Ino, heeft verklaard, dat Japans graanschuren welgevuld zijn met rijst. Zelfs 'in 1942 zal men goed 'kunnen rondkomen, ook als de invoer Van bui tenlandsche rijst volkomen gestaakt zou worden Terwijl de rijstpositie van het eigenlijke Japan goed is, is de rijstoogst in Korea en op Formosa dit jaar ongeveer normaal. Niet offieieele ontmoeting. Ten aanzien van de onderhandeün gen met Japan is in het staatsdeparte- meni te Washington verklaard, dat Woensdag geen formeele zitting is ge houden. De vertegenwoordigers van btióe landen hebben elkander echter niet-officieel ontmoet om over enkele punten wederzijdsche inlichtingen uit te wisselen. De democratische senator Pepper die vaak gehouden wordt voor woord voerder van de regeering in kwesties van buitenlandsche pclitiek, heeft vo geus de International News Service i een interview vers'.aard, dat de Ver- Staten alle pacificatiepogingen van Japan /uilen afwijzen, azelfs warneer tttt-qpnog beteekent. Pepper stelde de volgende Amerikaansche eischen als g'ondsiag van onderhandeldgen: 1 J.pans terugtocht uit China, 2. Scha deioosstelling van Japan aan China; 3 Urugtocht van Japan uit Indochina; 4 Opgeven van het den'.beeld der nieuwe orde. Wanneer Ko°ro-uoe is gekomen om een erkenning van de successen' te halen, kan hy niet op begrip rekenen Wanneer de oorlog n'n prijs vormt voor den tegenstand tegen „unernatio- r.aie rooverij, waarmede Japai zich heeft ingelaten", dan moet de oorlog maar kotnen. Japan heeft mijl na myj de Amerikaansche belangen in Azië teruggedrongen. De Nationaal Soc'alistische Vrouwen Organisatie" In Nederland breit dui zenden sokken en handschoenen voor de soldaten aan het Oostfront. (Polygoon-Meyer) Dezer dagen stujVeen kort bericht in de dagbiadelFOatTmelding maakte van het feit, dat het personeel voor de Nederlandsche ambulance binnen zeer korten tyd opgeroepen zal worden Zoo zal dan na maanden van moei zame voorbereiding de Nedgrlandsche ambulance in het Oosten haar taak aanvangen. De offervaardigheid van duizóndon Nederlanders hebben de uitvoering v^n dit tpooie Werk mogelijk gemaakt. Denk echter niet, dat „we, er al zijh" Veel, heel veel geld is neg noodig.om den arbeid van de ambulance ginds naar wensch te laten verloopen. Blijf daarom de Nederlandsche ambulance steupen en stort uw bijdragen op giro. rekening P76M. Nederlandsche ambulance Den Haag. Konmginnegraeht 22. rAANtilfTKDATI M VOOR TE SCHEUREN GRASLAND VERLENGD. Naar de regeeringscommissaris voor «de bodemproductie mededeelt, kan de aangifte by de betrokken rijksland- 'oouwconsulenten voor te scheuren grasland nog plaatsvinden' tot 29 No vember 194! Uitdrukkelijk wordt er op' gewezen, dat dit de uiterste datum is tot weiken vrijwillig e» dus met recht op scheurpremie kan worden op gegeven. Belanghebbenden worden nog op merkzaam gemaakt op de in de bladen opgenomen desbetreffende offieieele publicatie. REICHSHAUPTAMTLEITER SCHALK BEZOEKT ONS LAND. Op uitnoodiging van den Rijkscom missaris voor het bezette Nederlana- sche gebied, Rijksminister dr Seyss. Inquart is de plaatsvervangend léider van het Arbeitsbeteich der N S.D.AP. en Beauftragte der N S D A P. in het gouvernement-generaal Reichshaupt- amtleiter Rïéhard Schalk voor een be zoek van enkele dagen aan Nederland in den Haag aangekomen. In zijn gezelschap bevinden zich enkele amtsleiter. „ER 18 BIJ ONS IETS IN BEWEGING •GEKOMEN". Hedenavond van 19 45 tot 20uur zal Max Blokzijl via den zender Ht'- versum 2 ip de serie ..Brandende kw-e*tie»" spreken ovef het onder, werp: „Er is bij ons iets in beweging gekomen". "ai- De secretaris-generaal van het de partement van Landbouw en VisscKerij maakt bekend, dat gedogende bet tijd-* vak van 21 November tot en met 9 December u, elke der met „53" en „54"" genummerde bonnen van de boterkaart recht geeft op het koopen van 125 gram boter. In bovengenoemd tijdvak geven de met „53" en JU" genummerde bonnen van de vetkaart elk recht op het -koopen van 125 gram boter met reduc tie. Degenen, die destijds de met „53" genummerde bonnen van de vetkaart .bij bun slager hebben ingeleverd, ter verkrijging van gesmolten rundvet, kunnen thans dit rundvet betrekken. VEEL BETER DAN IN DEN VORIGEN OORLOG. Het AI gH b 1 d. bracht een bezoek aan de stoommeelfabriek „Holiaód" wplker directeur, de heer J. G. F. Dom b-'ch o.a. verklaarde: „In den vorigen oorlog was het brood veel slechter dan thans. Er moesten toen gedroogde aardappelen, die dik wijls waren vqgbrand, worden vër- malen, hetgeen de kwaliteit van het brood niet ten goede k#L: Tegenwoordig hoort Hn veelalb<*- werenv dat in de bloem bloembollen Worden vermalen, doch dit is absoluut onjuist. (Van dit laatste hebben wy ons, tijdens een rondgang door het bedrijf, zelf kunnen overtuigen). De grondstof, fen welke thans'vdor dè bloemberei- ding worden gebruikt zijn behalve tarwe, ook rogge en gerst, terwyi er voorts nu ook aardappelmeel wordt by gemengd. He( aardappelmeel mag mis schien den smaak van het brood niet ten, goede komen, de voedingswaarde wordt er niet minder om. Dank zij de.Tarwewet 1931, waarvan ik indertijd Ce* groot vooratander was 'en waardoor de tarw-e-aanplant in Ne derland belangrijk werd uitgebreid, kunnen wij titans nog een groot gedeel- aan vermalen Het brood wordt van bloem, dje is de zoo juist genoemde kan geen enkelen nadee- hebben óp de gezond olking." te iniandsch dat gebak! gemalen grondstoffen, ligen ipvli heid val BEPERKING VAN DEN OMVANG DER MAALTIJDEN In de Nederlandsche Staatscourant van gisteren zón beschikkingen afge kondigd, waarin versoberings- en prijt-- voorschriften ten aanzien van hotel- en restaurantbedrijven zijn vastgelegd. Voorts is in de eerste beschikking bo. vendien vastgelegd een noodpakeiijk geachte scherpe onderscheiding tus schen hotel, logement en penion. Allereerst worden de hoeveelheden consumgntenbonnen, welke in eetge- lege.nheden (restaurants, cafétanas, instellingen voor uitzendingen van dihers) ten hoogste mogen worden ge vraagd, geregeld. Voorts zyn in deze beschikking opge nomen de bepalingen, dat yoortaan steeds op de daarvoor bestemde uren twee vaste beperkte menu's moeten worden aangehouden, waarvan het eene verkrijgbaarynoet syn zonder, het an dere met 'afgifte van cortsumentenbon- nen. Bovendien is het verplicht gesteld, op een evenjueele dagkaart ook een aantal eenvoudige c.q. bonvrye schotels aan te houden. Om den omvang der maaltijden te beperken, is niet alleen het aantal con sumentenbonnen Voor vleesclj .en boter vastgesteld, dat maximaal mag worden gevraagd, maar is bovendien bepaald, dat de maaltijd ten hoogste mag om- vatten: Een voorgerecht (o# 6 kleine voorge rechten) soep, een gang (vleesch, visch of wiid met toebehooren), toespijs of kaas en fruit.'" In de versoberingsbeschikking is te vens opgenomen een bepaling, welke betrekking heeft op de aanduiding van de ondernerr ngen. Slechts zoodanige inrichtingen mogen zich voortaan hotel noemen, die aan bepaalde eischen van omvang en welstand voldoen en -vaar vakkundige leiding en person eel ""San-, wezig is. Wordt in een inrichting be stemd voor het verstrekken van logies aan die eischen niet voldaan, dan moet deze inrichting een anderen naam dra gen, nL dien van lqgement. Voorts is het voeren van de aandui ding hotel-pension verboden, zoowel voor-het hotel als voor het pension. Beide begrippen dekken elkaar niet. Overtreding van de bepalingen van de Versoberingsbeschikkingën is straf baar gesteld volgens de bepalingen van het economiach-sanctiebesluit. Hotel, en Restaurantprijzen- beschikking no. 1. 6e beteekenis van deze prijzenbe- schikking alsmede van de eerste uit voeringsbeschikking van de Hotel- ett Restaurantprijzen beschik king no. 1, welke eveneens in de Nederlandsche Staatscourant van 19 November \gordt afgekondigd, is, dat met ingang vkh 20 aximumprijzen zyn vast- logies in hotels, enz als- umprijzen voor maaltijden mts. Deze laatstbedoelde ingaan veertien dagen Nov gesteld mede maxi in restaui prijzen nadien. Ten aagzien van de prijzen in restau rants is/ in de Hotel- en Restaurant pruzen beschikking no. 1 de zg Mantel- beschikking bepaald, dat de restaurants naar gelang van de op 9 Mei 1940 bel rekende/prijzen, in vier prijsklassen (a, b, c en ld) worden ingedeeld. Voor de restaurants zyn nu maximumprijzen vastgesteld voor spijzen, al naar gelang de prijsklasse waart e zij behoorenM In de Mantelbesch' king zijn voojts de maximumprijzen v. «tgelegd, waar voor ondernemers van hotels, loge menten, herbergen of pensions slaap kamers met of zonder ontbijt zit kamers, badkamers en baden ter beschikking mogen stellen en daarbij fs bepaald, dat die prijzen niet hooger mogen zijn dan de prijzen, welke op 9 Mei 1940 in hun onderneming goldeti vermeerderd met 5 pet. Wanneer een onderneming na den genoemden datum is gevestigd, dan wel nog gevestigd zal worden, mogen de prijzen niet hooger zijn dan die, welke op 9 Mei 1940 in overeenkom stig eondernemingen golden, vermeer derd met 5 pet. Verder zijn In de Mantelbeschikking de p-yzen geregeld van de z.g kleine eetwa-en. Daaromtrent is bepaald, dat de ondernemers voor broodjes croquet- ten, salades,- nagerechten en dergelijke kleine de'waren g«xmden zijn aan een prijs, o'e eveneéns den datum van 9 Mei 1840 tot uitgangspunt heeft, het peil van dienjjagrinag voo>- deze con sumptie oo^f met 5 pet. wc en ver hoogd. Over de éetroffen maatregelen zal het Rijksbureau voor het hotel-, café restxffranf- en pensionbedrijf een bro- chm-e toten verschijnen, waarin de repeiinflSmitvnerig zal worden toege. t. Reeds thans moge echtdr voor dere inlichtingen worden verwezen 'aar de offieieele publicatie in de dag bladen Zon op 9.10, onder 17.40. Maan op 11.38, onder 20.30. Men is verplicht te verduis teren van zonsondergang lot zonsopkomst. Lantaarns van voertuigen moeten een half uur na zons ondergang ontstoken worden. LwMvvwnmMimwtw K 712 LEIDEN DIENT EEN CENTRUM VAN JONGE VOLKSCHE CULTUUR TE WOKDEN. v «0 Naar aanleiding van de rede, welke prof. dr R. van Genechten op den. Landdag van het Studentenfront'heeft gehouden, heeft een redacteur van het A.N.P. een nadere uiteenzetting ge vraagd. Prof. van Genechten antwoordde op de vraag hoe hij over de sluiting van de Leidsche universiteit dacht, dat hij daaraan yen symbolische beteekenis als definitieve afsluiting van een voorbij gegane perióde hecht. Reeds sinds lang werden in de humanistische .cultuur, die in Leiden een bolwerk vond, Ver- stgrrihgs. en degeneratieverschijnse- len waargenomen. Er zyn in de laatste jaren dikwijls zeer onbekwame personen tot hoog leeraar benoemd, wier benoeming in deskundige kringen hoongelach deed ontstaan, terwijl plagiaat herhaaldelijk voorkwam, zonder dat tegen de pla- gieerenae hoogleeraren maatregelen werden genomen. Daarbovenuit ging echter, dat aan de universiteit geen geestelijke eenheid bestond. Iedereen ging zijn eigen gang, de eene hoogleeraar sprak den ande ren tegerl, elke eenheid m cultuur was zoek. Hoewei deze- geest aan alle uni versiteiten tiert, was hij te Leiden er ger dan elders. Dat kwam ook tot uiting in de geestelooze en volkomen instinctieVte bestrijding van het nieuwe, welke da» door meerdere hoogleera ren plaaTSiépnd, Voor het nederlandsche volk had de Leidsche instelling reeds lang elke be teekenis verloren. Het is een geluk te achten, dat nu eindelijk dit horzelnest is uitgebrand. Van de welwillendheid, die men be toond heeft door nog tot 20 November gelegenheid té geven tot het afleggen van examens, is met volkomen gebrek aan ernst misbrtfik gemaakt. Wij, nationaal-socialisten. hopeh nu, dat Leiden binnen korten tijd uit zijn asch zal herrijzen als een volksche uinvprsiteit. dat wit zeggen een- uni versiteit, waar de wetenschap injjienst van het volk wordt gesteld. Het beteekent echter natuurlijk iets geheel anders dan de verpolitiekte we tenschap, waarbij men, zooals vroeger het geval was, benoemingen deed o in. dat iemand een bepaalde politieke op; vatting had. Wij hopen, dat aan deze herrezen universiteit zal worden gedo ceerd in een nieuwen geest, waarbij eenheid van beschouwing zal worden verkregen doordat het besef bestaat, dat alles moet worden beschouwd van het volk als een geheel uit. Dit zal natuurlijk in de eerste plaat» leider tot een veranderde opvatting in de juridische en literaire faculteiten, doch het zal ook in de medische en na tuurwetenschappelijke faculteiten niet zonder invloed blijven. Het is trouwens niet alleen door het- g«en er gedoceerd wordt, dat de nieu we universiteit zich van de vroegere Al onderscheiden'maar zeker nog meer 'door den nieuwen stijl, die'er heerscht. Zoowel de docenten als de studen ten zullen zich daar moeten "gevoelen als dragers van een Bieuwe geeste lijke orde. De geest zal zich daar niet van het volk afkeeren, maar zich er naar' tóe wenden. Men zal zich niet isoleeren, maar allen studenten zal het besef yrorden bijgebracht, dat zy, terwijl "zy studeeren. midden in het e. lrven moeten staan. Geen plutocrati sche clubs méér, geen nachtelijk* feestpartijen, geen afstand van de z.g. kilie maatschappij, geen jeunesse dorée, maar jonge soldaten van den geest, verplicht^, lichamelijke oefenin gen voor docenten eq studenten, sport, een algemeene studentenvereeniging met een studentenleider aan het hoofd. De eischen om te worden toegelaten aan de universiteit moeten niet slechts een voldoende wetenschappelijke voor bereiding, maar ook voldoende waar borgen vóór karaktereigenschappen in houden en zij moeten stellig voldoende zekerheid bieden, dat zjj zullen bydra- gen tot de Nederlandsche cultuur en dus, dat de qandidaten zuiver van bloed zijn. De nieuwe tijd eischt eeh nieuwe Wij dende ploeg. Deze zal voor «en deel te Leiden moeten worden gevormd. Daar om zal al het mogelijke moeten worden jedaan om door subsidies en beurzen Leiden voor financieel minder-draag- achtigeo^toegankelijk te maken. Het Rijkscommissariaat deelt mede: De conlmissaris-generaal voor be stuur en justitie heeft op grond van paragraöf 3 van verordening no. 108/40 (vierde verordening over bijzondere btetuursrechteriyke maatregelen )te- zamen met paragraaf 4, artikel 1 van verordening no. 3/40 over het uitoefe nen van de regeeringsbevoegdheid it) Nederland tot burgemeester benoemd: de adjunct-commies van de provin ciale kanselarij van Groningen, R. W. Keiser tot burgemeester "van Winsum; de secretaris van de Haze- en Zijpe polder J. D. Rigters, tot burgemeester in Zuid- en Nóord-Schermer.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1