,3 sa? wallende Engelschen in teruggeworpen rs*r* f?dS= 21 November 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN "LJF Vergeefsche manoeuvre van transportvliegtuigen bij Leningrad ^.bataljon in Noord-Karelië vernietigd f- j i ion en tflaon u dei1 l gcheep- rfc jé WJ» I GENERAAL WEYGAND GEPENSIONNEERD. [Reorganisatie van het I Fransche bestuur in Afrika. BESPREKINGEN TE WASHINGTON HERVAT. Koeroesoe heeft geen bepaalde instructies.' Met Duitschland - tegen het kapitalisme. v Irak aanvaardt Britsche 'eischen; Nederlanders willen niet vechten voor Engeland. DE NIEUWE BONNEN. Amerikaansche voor stellen aan Uruguay. Waarom met Duitschland tegen het kapitalisme1 V id*« j ui *lch frtcntiën 1-3 I meer tegele. ENT no t, voor voor noemd, van moor i ander. or her ntu«. •terlim S» v«n «een slechte* erooter» ling van at heeft kele Re bel trok, niet ge vel, moet erdaehte zichzelf (fevange- dat hij gelegde. It bij den Bla ri«lie den, dat ënisstral net den |lgenver- erdachte, iniet aan ent deed de orde ekening land van het feit lerdnrhte I tot drie papenwtt derecbter Lelde naar kof hij de t waa ten Vunr- pril iMt" In voor- beweerde jb Ie uit- (had van eenige en waa n gebouw J heeft hij •ntstoken. af weer- hem met 1 ENZ. U M«* Bndo 1. Ifctewnn- |H Holt"» AmiUjT •1 1 f. H. S"1* ««riem «AirwtertJ* H. I» "E Tongeer |UwM p o. I ovmrle^JI rin* Lw 1 COUBANT JptgVS' 20""' Chefredacteur; F. TDETER, Gouda «■nK«a«aa«niH] .jjCITSCHLAND STRIJDT jroOR EUROPA. ju opperbevel der Duitsche ,-Snacht deelde gisteren mede: I je aanvallen aan het Oos'e- Igtfront blijven zich met succes ISSgjJckeien. De luchtmacht ILft bolsjewistische luchtbases Ka de Noordoostkust van de Itfirte Zee en In het gebied van Ijn midden-Don gebombardeerd. Ijonnaties gevechtsvliegers heb- IL aanvallen gedaan op trein- ItBiporten en spoorwegen in lat centrale sector en ten Oos- [n van de Woltsjof, Moskou is Ifverdag door sterke afdeelingen ^vliegtuigen bestookt met en Brisant Tad hebben twee groepen Ijldrtvliegers bij een moedigen en Brisantbommen. Bij |t«lngra I jiAtvüe,, I ynval op een groote formatie I Bmportvliegtuigen acht vijan- j.ijjke toestellen neergeschoten. I k den strijd tegen Engeland de Faroer een koopvaardij - i van middelbare grootte jjor bommen beschadigd. An- [Jtre luchtaanvallen waren ge- I acht op militaire installaties aan I |t Zuidwestkust van Engeland, lyilegtuigen hebben opnieuw mij- |«n gelegd voor Britsche havens. tin de Vlaamschs kust hebben Ik eonvooidienst varende pa- |»uillevaartuigen een aanval rat Britsche motortorpedoboo- Imet succes afgeweerd zonder iezen te lijden. Een vijande lijke motor torpedoboot werd in |kind geschoten: zü kan verlo- |p geacht worden. kt Noord-Afrfka zijn de Brit- ahe strijdkrachten, waarvan t dagen gemeld was, dat zij |ta Zuiden en Zuidwesten van lOmar gereed werden gehou- |ta, op 18 November overgegaan M een aanval In de richting van |Mroek. Door onmiddellijke te- nvallen van Duitsch-Ita- iche afdeelingen werden de te Britsche strijdkrachten, i ten Westen van Sidi Omar k ten strijd werden geworpen, |«f Zware verliezen teruggewor- |ga Talrijke vijandelijke pant- |«rw»jens werden vernield. PLAATS INGENOMEN In den centrilen sector'hebben de troepen van een Duitsthe divisie op 19 November na hevfge gevechten een plaats ingenomen. Op een andere plaats drongen Duit- sche infanteristen op denzelfden dag m een krachtig versterkte stelling der bolsjewisten binnen en rolden deze van den kant af op. Hierbij werden jalryke betonnen en houtsn kazematten ver overd. De bolsjewieken hebben geprobeerd om met behulp van luchttransporten troependeelen uit het ingesloten Lenin grad naar elders te brengen. Op 1SL No vember stegen twee zwermen Duitsche jagers op met de opdracht deze trans- portvluehten te verhinderen. De Duit sche vliegtuigen bereikten het Sovjet vliegveld juist toen twaalf transport, vliegtuigen, waaronder verscheidene viermotorige toèstellen en de daarbij behoorende jagers waren opgestegen en zich boven het vliegveld verzamelden. De Duitsche jagers gingen terstond tot den aanval over en schoten weldra vijf transportvliegtuigen omlaag. De bolsje wieken hadden het vliegveld bijïonder zwaar met luchtdoelartilierie be schermd, die uit alle stukken vuurde. Desondanks voerden de Duitsche jagers hun aanval Uit, vernietigden in scheer- vlucht nog een ander op den grond staand transportvliegtuig en schoten in luchtgevechten drie Sovjet-jagers neer. Na de uitvoering van den aanval, waar. van in totaal negen vijandelijke vlieg tuigen het slachtoffer werden, keerde de Duitsche fongiatie zonder eigen ver liezen naar de thuishaven terug. Van /militaire zijde verneemt het D.N.B., dat aan het Noord-Karelische front /op 19 November een Sovjet.ba taljon! door Duitsche en Finsche troepen is ingesloten en vernietigd. Het gevan. genehtal en de omvang van de buit zijn nog niet bekend. HJNCTIE VAN ALGEMEEN GEDELEGEERDE wordt AFGESCHAFT. Donderdag om 8 uur des avonds i te Vichy is medegedeeld is de gedelegeerde der Fransche In Afrika, generaal Weygand, i gegaan, i indere officieele mededeeling de functie van algemeen ge- der Fransche regeering in 1 wordt opgeheven en vervangen t^oor 'n permanent secretariaat dat direct staat onder den ident en gevestigd is in Al- Jfc voormalige medewerker van Weygand, vice-admiraal Fe- wordt tot secretaris-generaal L'kpet wordt in Fransch Afrika evel voor Noord.Afrika in- 1 waarmede generaal Juin, die Lf1 tae het opperbevel heeft ge- t de landstrijdkrachten in wordt belast. Ook wordt een *1 voor Fransch West-Afrika dat zal worden opgedragen [JWail Barraud, die tot nu toe "hebber is geweest van de arhten In Fransch West- heeft generaal Weygand. 'deze zich in het particuliere terugtrok, bedankt voor de Iim ?lM1sten, die hij het leger en herland tijdens zijn lange ear- beween. Maarschalk Pétain een dagorder aan de natie inde woorden aan generaal Sewijd. •Jerect over de afschaffing van Iniü van "'gemeen gedelegeerde kf-ee'ng in Fransch-Afrika wordt «ivapport van bet staatshoofd petain ingeleid. L? instelling van dezen post op Q®her 1940, zoo luidt het rap- hJS het er om. om door een GjWordinatie de veiligheid te ga- It," »»n de gebieden die het 4'jhtstreeks bedreigd werden, te "•hJkko, Tunis en Senegal. voorts het economische stelsel van de verschillende bezittingen te verbete. ren, ten ei.nde op die wijze de bevol king, zoowel kolonisten als inlanders, tegen de uitwerking van de blokkade te beschermen, alsmede om de veran deringen en aanpassingen in te voe-, ren, die in den geest der nationale revolutie noodig waren en ten slotte om de sterk verminderde militaire strijdkrachten met het oog op de vei ligheid van alle bezittingen te ver- dèelen, De missie welke generaal Weygand als algemeen gedelegeerde der regeering in Fransch-Afrika sinds meer dan een jaar heeft vervuld, heeft thans voldoende resultaten opgeleverd, zoodat de uitzonderingspositie van den algemeen gedelegeerde kan worden af geschaft en dit zonder nadeel voor de reeds bestaande politieke en bestuurs. organisaties. Nu dez$ taak vervuld is, zou deze positie het gevaar met zich meebrengen, dat zij in de toekonlst eenerzijds het initiatief der autoriteiten van de verschillende bezittingen zou belemmeren en anderzijds de betrek kingen van deze autoriteiten met het centrale bestuur zou bemoeilijken. Weygand schrijft mémoires Weygand heeft zich naar Antibes be geven, waar hij op zijn particulier land goed het op schrift stellen van zijn mé moires zal voortzetten. Amerika herziet zijn houding. Het Amerikaansche ministerie var. Buitenlandsche Zaken heeft medege deeld, dat de Amreikaanscne politiek jpgens Frankrijk aan een nieuw oi.der- zóek onderworpen zal worden in ver band met het heengaan van Weygand. Alle plannen voor economische hulp verleening aan Fransch Noori-Afrika worden voorloopig geschorst. TOGO BRENGT DEN KEIZER VERSLAG UIT. De Amerikaansche minister van Bui tenlandsche Zaken, Huil, heeft de be sprekingen met den Japanschen bui tengewonen ambassadeur, Koeroesoe, die Woensdag onderbroken werden, hervat Op vragen in de begrootingscommis- sie van het Japansche Lagerhuis, in houdende of Koeroesoe het program van drie punten van Tojo meegenomen heeft naar Washington, heeft de minis, ter van Buitenlandsche Zaken, Togo, geantwoord: „Het haastige uitzenden van Koeroesoe naar de Ver. Staten is geschied ter ondersteuning van ambas sadeur Nomoera. teneinde de onder handelingen te bespoedigen. .Voor de uitzending van Koeroesoe had de Ja pansche regeering besloten tot onder handelingen. Sedert het begin van deze maand vorderen de onderhandelingen. In overeenstemtning daarmede hebben wij Koeroesoe niet uitgezonden met in structies van welken aard ook. Algemeen gesproken heeft het doel der onderhandelingen betrekking op de drie punten, die de eerste minister Tojo in zijn laatste verklaring heeft vermeld." Togo bij den keizer. De Japansche minister van buiten landsche zaken, Togo, is doos-den kei zer in audiëntie ontvangen, Togo heeft den keizer verslag uitgebracht over het verloop der besprekingen te Washing ton. De Japansche pers uit zich in dien zin, dat weermacht ep "volk op alles voorbereid zijn en Japan niet van plan is zijn gwlitiek te wijzigen. IRAAKSCHE LEGER SPEELT GEEN ROL MEER. De Iraaksche regeering heeft de vol gende eischen vap de Britsche militaire autoriteiten in hun geheel ingewilligd: Het Iraaksche leger zal geen gemo toriseerde eenh/eden meer hebben, geen kanonnen .en zware machinege weren, geen pantserwagens, geen lucht, macht en ook geen verkenningsvlieg tuigen voor de burgerluchtvaart. De Iraaksche vliegers Zullen niet meer ten 'volle bewapend zijn, doch slechts nog geweren en lichte machi negeweren bezitten. Het te'gentéoordige aantal der Iraaksche troepen zal niet nieer worden verhoogd, doch geleide lijk worden verminderd. De Iraaksche troepen zullen in gebieden worden gestationeerd, wel ke het Engelsche opperbevel voor schrijft. De controle op vliegvelden, versterkingswerken en verkeerswegen zal door de Britsche autoriteiten wor den uitgeoefend. De munitie en a! het materieel van het Iraaksche leger zal al naar gelang van de behoefte ter be schikking werden gesteld van het Brit sche leger. De Britsche troepen in Irak zullen naar believen worden versterft zonder dat de Iraaksche regeering zich daarover zal mogen uitspreken. DE ENGELSCHE SALDI IN DE V. S. In de eerste twee oorlogsjarem zijn volgens de berekening van welinge lichte kringen de in Enigelsch bezit zijnde geldswaardige papieren in de V. Staten van 950 tot 775 milüoen en die der particuliere saldi vara 545 tot 310 millioen dollar gedaald. Het goudsaldo van Groot-Brittannië in Noord-Amerika is in hetzelfde tijdvak van- 2038 millioen dollar tot 151 millioen beruggelooptm. De verplichtingen welke Londen evera- &el in Noord-Amerika heeft aangegaan bedragen, naar uit de cijfers van de Noord-Amerikaansche schatkist blijkt, een milliard dollar. AMERIKAANSCHE LUCHTLIJN OP IERLAND HEROPEND. De Pan American Airways heeft medegedeeld, dat zij dezen winterden luchtdienxt op Fpynes in Ierland, die tot dusverre dooi" de neutraliteitswet verboden was, zal hêrvatten. De Eereprijs van den Führer voor de zweefvllegsport in 19S8. Een barnsteenen schaal, vervaardigd bij de „Staatlichen Bernstein-Mainu- faktur" in Koningsbergen. (Barleben—Stopfj „Mpin Kampf", het geschenk van de Partij, op den 40ster. verjaardag van dr Gobbels, vervaardigd bij de „Staatlichen Bernstein-Maivufaktorif te Koningsbergen. (BarlebenStapf) HEFTIGE PROTESTEN IN EEN VERGADERING TE PRETORIA. Een correspondent van het A1 g. Hbld. schrijft uit Lorenzo Marques: Het is bekend, dat de Nederland- sche „regeermg" te Londen in den loop van dit jaar een recrutegrings- besluit heeft uitgevaardigd, waarbij alle daarvoor in aanmerking komen de Nederlanders in het buitenland worden opgeroepen in het Neder- landsche leger, dat voor Engelschen dienst in Engeland en Canada wordt uitgerust, dienst te nemen. Deze recruteering voldeed niet 'aan de verwachtingen, welke men daar. aan had gesteld en derhalve werden in alle landen en gebieder., waar zich Nederlanders bevinden, vergaderin gen gehouden om te trachten, door persoonlijk .contact deze recruteerifig vlotter te doen verloopen. In tal van steden werden tot dat doel oomité's inf-het leven geroepen, welker taak het was propaganda voor de reeru- «teëring door middel van openbare vergaderingen te maken. Ook in Zuid-Afrika zijn tal van propagandavergaderingen gehouden. Naar ons thans met eenige vertraging ter oore komt, zijn deze vergaderingen niet steeds in den smaak van de daar wonende Neder'anders en ever.min in den smaak van de „Nederlandsche regeermg'* te Londen en haar ver tegenwoordigers. de Nederlandsche gezanten en consuls, gevallen. Op tal van plaatsen werd juist in deze vergaderingen ongezoutm critiek gelucht op de onderworpenheid der Nederlandsche regeering te Londen aan de Britsche belangen. Veel opzien heeft in Zuid-Afrika een eenigen tijd geleden gehouden Vergadering in het stadhuis van Pre toria gebaard. Er deden zich daarbij zu'ke heftige tumulten voor, dat ten slotte de vergadering voor'yUdig moest w.orden gesloten. Hier geschiedde 'zelfs het merk waardige feit, dat de voorzitter van de vergadering, de heer Geerling, zijn Cgitiek allesbehalve spaarde. Zoo be toogde hij onder luiden bijval, dat de in de Unie verblijvende Nederlanders er nietaandachten, het slachtoffer van een dqbr een uitgeweken regeering uitgevaardigd besluit te worden. Hfj gtelde de vergadering de vraag wat voor doe' het had, zich op te of feren voor belangen, die onmisk .-r- baar niet in de eerste plaats specifiek Nederlandsche belangen waren. Hij bestempelde het recruteeringsbesluit als 4 een prestige-kwestie tegenover •ngeland, waarvoor Nederlanders in eten vreemde, die geheel andere erva ringen met de Engelschen hadden op gedaan, hun bloed en geld moester offeren. „Wat hebben wij daarmee te maken", ,riep spreker uit. „Plotseling schiet het de Nederlandsche regeering te binnen, dat wy hier ook nog be staan, vroeger hcaft men zich nimmer om onze belangen bekommerd, het had er eerder den sohijn van, dat men bly was ons kwyt.te zjjn." Nadat de toejuichingen hierop waren verstomd het hinderde de vergadering in het geheei mei, dat ook de Nederlandsche gezant zich on der het-gehoor bevond vervolgde spreker: „Nu wonjen wij voor den dienstplicht opgeroepen, opdat -de heeren, die best betaalde baahtjes be- kleeden, deze kunnen behouden." Joelend stemde de vergadering met deze uitlating in. Voort? wees de heer Geerling er op, dat de uitgeweken regeering niets van de stemming der in Zuid-Afrika verblijvende Nederlanders weet. An ders zou zij het niet durven wagen, deze Nederlanders, die van de Boeren en uit efgen ervaring weten, wat zij van Engeland te duchten hebben, op te roepen in een strijd, die a leen om Engelsche belangen gaat. Opnieuw brak uit de vergadering een luide bij val- los. Allerwegen werd geroepen, dat Engeland ditmaal maar zelf de kastanjes uit het vuur moest halen, dat het ditmaal maar zijn eigen men- schen in den srijd moest sturen. Vergeefs probeerden eentge Neder landers, tot wie ook Koch behoorde, den strijd aan Engelands zijde als een rechtvaardige zaak voor te stellen. Hy trachtte de goede verpleging der Nederlanders in Engeland, die reeds dienst hadden genomen, te schilderen. De vergadering liet hem echter niet uitspreken. By ieder nieuw woord groeide het tumult aan. Tenslotte werd de microfoondraad loorgesneden en Koch, die nog op het podium stond, werd daarvan hardhandig verwijderd onder het geroep: gWerp hem er uit, hij is geen Nederlander meer. Hij tart onze voorouders van Bloemfontein!" S'echts met de grootste moeite ge lukte het ten slotte den Nederland- schen gezant, die dit alles had moeten aanzien, aan het woord te komen. Hij trachtte den ernst van den toestand, waarin Engeland verkeerde, te schil deren en poogde op het gemoed van de vergadering te werken, door te be- tóogen, dat alleen de offerbereidheid van alle Nederlanders in staat zou zijn de zelfstandigheid van Nederland te herstellen. Voorts gaf de gezant de belofte, dat Nederland na den oorlog zich beter dan vroeger om de belan gen der Zuid-Afrikaanders en de daar wonende Nederlanders zou bekomme ren. Doch ook dezen offieieelen ver tegenwoordiger der uitgeweken Ne derlandsche regeering spaarde men niet. Hij kon zijn rede niet beëindigen door het,- telkens oplaaiende tumult. De leiding was ten slotte noodge dwongen verplicht tot sluiting over te gaan. Veor de week van 23 tot 29 No vember zijn de gebruikelijke rant soenen brood of gebak, vleesch of vleeschwaren, melk, en aardappelen verkrijgbaar op de bonnen nummer 45 van de daarvoor bestemde kaarten. „HET MASKER DER GOEDE NABUURSCHAP" Onder het opschrift „Het masker der goede nabuurschap, de werkelijkheid, inlichtingen en bases", publiceert E1 Debate zonder commentaar een voorstel tot een verdrag van Amerika met Uruguay, In de inleiding van het ontwerp verklaren de belde landen ver. eenigd te zyn voor de verdediging van het vasteland. Als doel van het verdrag wordt de uitwisseling genoemd van bë- langrijke goederen en inlichtingen ten behogve van de verdediging. Artikel 1 bepaalt het maximumbedrag van het door de Vereen. Staten te leveren be- wapeningstuig en zegt, dat de leveran ties terstond zullen beginnen. De V. S. beloven een zoo snel mogelijke voort zetting der leveranties gedurende de eerstvolgende twaalf maanden. Artikel 3 zegt o.m.: De verdragsmaat- regeien hebben ten doel den gemeen- schappelijken tegenstand tegen aanval, len en het leggen van een fundament voor een rechtvaardigen, duurzamen vrede. In artikel 4 verplicht de partnet van de V. S. zich om, wanneer de V. S. dit voor de eigen of de continentale verde diging noodig zouden hebben .artikelen of inlichtingen, die voor de defensie noodzakelijk zijn, te leveren. WAT het kapitalisme met heeft tot stiund kunnen brengen, n.I. een duurzame inschakeling in het arbeidsproces van alle arbeidsbe- kwame yoiksgenooten teger. ec-n loon, waarmede in die ledielijke Tevensbehoef ten kan worden voorzien, dat heeft het nationaal-sociaiistische Duitschland aan zijn volk verschaft. Onder het kapitalisme, dat niet al leen. de economie, van alle cultuursta- ten der wereld heeft beheerscht, maar ook de mentaliteit hunner staatslieden, is de mer.sch de slaaf van het geld ge worden, omdat slechts het geld in staat was, den mensch zyn bestaan te ver zekeren. Alle handelingen van den mensch of van de volksgemeenschap, die op een economisch doe! gericht wa ren, werden uitsluitend beoordeeld, naar de geldswaardige gevolgen van die handelingen. De waarde van de mensche'ijke prestaties voor de volks gemeenschap kwam uitsluitend tot uit drukking door den prijs der goederen! en door den prys van den arbeid. Niet de arbeidswas, onider het systeem van het kaptalieme, de grondslag van de volkswelvaart, doch uitsluitend het bezit aar, goederen, omgerekend in geld. Een volksgemeenschap kon voot eeni ge duizend-en millioenen aar. gelds waarde in het buitenland belegd heb ben, toch heette het, dat de betrokken Staat niet voldoende middelen bezat, om de honderdduizenden werklooze volksgenooten a-rbeid era brood te ver schaffen. Zoo was het hier te lande, zoo was het elders, ook in Duitschiand van vóór de machtsovername door het n a t ïonaa 1 -socialisme. Het kapitalisme heeft de belangen tegenstellingen tusschera de landen der wereld verscherpt, omdiat het slechts de verwerving va® bezit als drijf-veer van dien internat ion-alen handel kende. Door het kapitalisme gedreven, trachtten de landen elkaar op de wereldmarkt de loef af te steken, waarbij steeds macht voor recht ging. De minder ontwikkelde landen werden door zilveren en gouden banden in den vorm van leerlingen en credieten van Staat tot Staat aan de machtige Staten gebonden. De beheer- schin,g van de zeewegen door de Engelsche machtspolitiek en van de overzeesche grondstoffen; door het Engelsche kapitalisme, hield het mee- rendeel der Staten der wereld onder een economischen en daardoor-ook politieken druk, waaraan slechts weinigen, het allerminst de over wonnenen in den wereldoorlog, zich konden onttrekken. De politiek der groote mogendheden, buiten Duitschland Rqsland blyve hier buiten beschouwing werd ge heel beheerscht door de belangen van het kapitaa' en de Joodsche mentaliteit, die de bezittende klassen overal ter wereld bebeepschte. Eerst aan het nationaal-socialistische Duitschland is het gelukt, allereerst' in eigen land, langzamer! and onder zijn invloed ook in de binnen zijn invloedsfeer ge trokken landen, den ban van het kapitalisme te breken, en de belangen van het kapitaal ondier geschikt te maken aan de belangen van den arbeid, en de heerschende rol van het kapitaal tot een dienende te maken. S'eehis in een waarlijk nationaal-socialistischen Staat is het mogelijk, aan het kapitaal zijne plaats in de volkshuishouding toe te wijzen, zóó dat dit vruchtdragend voor de geheele volkshuishouding zy, en niet alleen voor een kleine groep „welgestelden". In den nationaal-socialistischen Staat heeft het kapitaal minstens even groote plichten als rechten, en is de kapitaal bezitter tegenover de volksgemeen schap verantwoording schuldig voor het gebruik dat hy van zyn kapitaal bezit maakt. Het kapitalisme van de liberale de mocratieën kent zulke plichten niet, al thans niet vóórdat de huidige oorlog in naam der „democratie" door nagenoeg alle rechten een streep zette en, onder steeds heviger beschimping van het nationaal-socialisme en zyne beginse. len ook op economisch gebied niét beter wist te doen dan den éénen eco nomischen maatregel van het natio- naal-socialistische Óuitschlnad na den anderen over te nemen, althans kramp achtig pogingen te doeh, die zooveel mogelijk ha te bootsen. Zoolang niet de nationaal-socialisti- sche beginselen het geheele Staatsbe. stuur en de geesteshouding zijner staats lieden hebben doordrongen, en de sociale gedachte al hunne maatregelen als een zuurdeesem beheerscht, zal het kapitalisme van hgt liberalistische sys teem steeds weer trachten, den kop op te steken, en daarin onder de lei ding van de slechts in geld denkende mandatarissen der geldmachten ?e- wiook slagen. Tenzij 't van zijn anker geslagen kapitalisme naar het andere uiterste doorslaat en het bolsjewisme d. w. z. de kapitaal-vernietigerade krachten op de wereld en de cultuur loslaat. Slechts het nationaal-socialisme zal in staat blijken, voor een onafzienbare reeks van jaren zoo niet voor goed het evenwicht tussche'n de verschil lende krachten in de maatschappij te bewaren, omdat het is gegrondvest op een rechtvaardige behartiging van aller belang, en het belang van allen d.i. hét algemeene belang tot uitsluitend richtsnoer heeft. Het kapitalisme kan uit zijn aard slechts het belang van het kapitaal be oogen en zal daaraan ook onontkoom baar ten gronde gaan, doch eerst na namelooze ellende In en onder de vol keren te hebben gebracht Daarom met Duitschland tegen het kapitalisme! Mr, dr. H. J. v. B -F. i Zon op 9.12, onder 17.39. Maan op 12.33, onder 21.36. t Men is verplicht te verduis- S teren van zonsondergang tot zonsopkomst. Lantaarns van voertuigen moeten bij zonsondergang ontstoken worden, nmwnvmamavnams K 712

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1