ld ten noordwesten van Moskof genomen -s Amerika bezet jüetferlandsch koloniaal gebied rww Büitenlandsche staatslieden te Berlijn dag 25 November 1941 - NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN leetfs Nieuwe vergeefsche door braakpoging bij Leningrad ■F Vernieuwing eh uitbreiding van het anti-kominternpact iIoh tn titaan iert Jorganfc No ^20194 DE ONDERHANDELINGEN TE WASHINGTON. Kan* op een beperkte overeenkomst? Met Duitschlanr* tegen het kapitalisme. Thans odk Suriname in „bescherming' genomen Washington geeft de bezetting toe. j Mukterj heeft gelijk gekregen. SLAG IN DEN WOESTIJN DUURT VOORT. Succesrijke weerstand tegen Engelsche aanvallen. Termifn voor de Kerst pakketten verlengd. Finland sluit zich bij het pact aan 336 noeton F vin M ykheld t mo«t ittar 02 tleb naar ovur Btt [Nicfc h»a» Bureau: MARKT 21, lCUn£ tlU Postrekening 484M Chefredacteur: F. TIMER, Gouda iMwmmmmi DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA. Het opperbevel der Dullache «eermacht deelde Klateren mede in den centralen set tor Ven let Oostelijke front heeft onze Merel opnieuw terrein gewon, len- Ne verbitterde gevechten is ge stad Solnetajnorgorski, SO ki- leMeter ten Noordwesten ven Moskou, door pentsertfoepen «nomen. Geslaagde luchtaanval len iljn gedaan op spoorwegln- dallattcs ln het gebied om Mos- beu. Verscheidene spoorlijnen werden door bomtreffers onder broken. •Voor Leningrad zijn uitvals- pogmgen van den vijand weder om onder zware verliezen mis lukt. Daarbij weiden 8 vijande lijke pantserwagens, waaronder 7 van het zwaarste kaliber, ver nietigd- De bestrijding van voor den oorlog belangrijke doelen te Leningrad door iware artillerie ran het leger Wordt voortgezet. In den afgeloopèn nacht zijn verschillende havens aan dé Zuidwestkust van Engeland ge bombardeerd. Bij aanvalspogin- aen van formaties Britsche jschtvliegen aan de Kanaalkust zijn 1 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Ta aanvulling op het Duitsche weer- I Bschtsbencht van gisteren vernoemt !«t D.N.B. nog het volgende: Terwijl de aanval van de Duitsche traepen in den centralen sector van i hst Oostelijk front opnieuw terrein heeft- gewonnen, trachten de bolsje- vilten wederom de omsingeling rond om Leningrad te doorbreken Zooals reeds zoo dikwijls, wierpen zij de zwaarste pantserwagens in den I ikjjd om hun doel te bereiken Deze I uwilspogingen, die de bolsjewisten bijna dagelijks ondernemen, bewijzen, dit de toestand van de omsingelde stad 1 ileede ondraaglijker wordt De uitvals- pogingen zelf zijn volmaakt kansloos. Terwijl'de pantserwagens bij de eerste «itvalspogingen,zoodra zij de wegen verlieten, in het moeras on slijk ble- Kb steken en zoodoende zelfs door in. fwteristen buiten gevecht gesteld kon den worden, hopen de bolsjewisten thans profijt te kunnen trekken ven het feit, dat de grond hard bevroren is. De Duitsche troepen echter hebben de omsingeling steeds krachtiger aan gehaald, zoodat thans geen strijdkrach ten, al zijn ze nog zoo sterk, dezen ring kunnen verbreken. Deze uitvalstaktiek is het eenige, wat de bolsjewisten nog op éigen initiatief kunnen ondernemen Aan het overige gedeelte van het Oos- li'k front ligt het initiatief bü de Duitsche legerleiding. Van militaire zijde wordt aan het D.N.B. medegedeeld: t De tot dusver ontvangen berichte!) over bet optreden van Hgt luchtwapen op 24 November maken melding van aanvallen van sterke formaties ge vechtsvliegtuigen. op bolsjewistische troepen ten Noorden van Rostof. Artil leriestellingen, infanterie, tanks en co lonnes van allerlei aard werden den ge- heelen dag in opeenvolgende aanvallen met goed effect gebombardeerd. In het gebied om Moskou vernielden en be schadigden gevechtsvliegtuigen 15 spoortreinen en verbraken twee be langrijke trajecten op Verscheidene plaatsen. In den Noordelijken gevechts sector hebben gevechtsvliegtuigen voor den oorlog belangrijke doelen in Le ningrad éangevallen. In den Noordelijken sector van het front stiet, naar het D.N.B. verneemt, een met pantserwagens versterkte ver kenningsgroep der Waffen-S.S op 23 November op sterke bolsjewistische veldslellingen Nadat de verkennings troepen artillerie bad aangevraagd, werd tot den aanval overgegaan en veertien kazematten vernietigd. De bemanningen ter sterkte van ongeveer 140 man werden totaal in de pan ge- hakt. Op 22 November hebben Duitsche in fanteristen in Tiet gevechtsgebïed ten Westen van Mbskou 9 bolsjewistische kazematten opgerold. VMflCERGirNERAAL WtLRERG VERONGELUKT. Het' D N B meldt: De generaal der vliegers Helmuth Wilberg is op 20 November"tijdens een dienstvlucht doo- delijk verongelukt tengevolge van het neerstorten van zyn, vliegtuig. Met hem heeft eet. der oudste vliegeroffi- eieren der Duitsche weermacht den vliegerdooii g.worden JAPANNERS SEINEN NAAR TOKIO. De New-York Herald Tri- b u n"e meldt uit Washington, dat de Jap*ruche onderhandelaars, nadat gij Zaterdag een onderhoud van eenige uren met Huil hadden gehad, een Uit voerig rapport naar Tokio gaaaiid hebben. Daarna trad een pauze in. De New-York Times spréékt van het kritieke punt in de onder handelingen. Het blad meent te weten, dat beide partijen te kennen hebben gegeven, dat zij bereid zijn tot eèn wapenstilstand in den econo- mischen oorlog en dat zij voorwaar den hebben aangegeven, welke een grondslag voor een beperkte over eenkomst zouden kunnen vormen. Associated Press meldt omtrent, de besprekingen, die gedurende het Weekeinde te Washington hebben plaatsgevonden tuasohen mogendhe den, die baiang hebben bij de kwestie inzake den Stillen Ooeaan, dat aan de besprekingen van het -ministerie van Büitenlandsche Zaken, die ver moedelijk hebben plaatsgevonden op uitnoodiging van Huil, hebben deel genomen de Britsche ambassadeur, lord Halifax, de Australische gezant. Casey, d* gezant van Nederlandech Indië, Loudon en de ambassadeur van Tsjoenking-China, Hoe Sjih. Omtrent de besprekingen werd géén mededee- ling uitgegeven, doch ambtenaren van hel ministerie van Büitenlandsche Zaken deelden mede, dat de bespre kingen gediend hadden voor de uit wisseling van inlichtingen en dat bij zondere beslissingen- onwaarschijn lijk waren. wSt Tijdens een conferen tie ter over. winning van de huidige ipoeilükheden, welke waa georganiseerd door het ge nootschap tot dienst aan de natie heeft de Japanscha eerste' munster, generaal Tojo gezegd, dat de huidige toestand O* ernstigste ia w de geschiedenis van Japan Onze pléeht ia dezen toestand te boven te komen, zoo zeide hij, het -js noodig, dat de potie inkeert en een staat van hooge/g$faniMtie tot stand brengt. Stockholm, 24 Nov. (A.NJ*.) De kit Londen uitgeweken voormalige I «Msrlandsche regeering heeft een l ""munique gepubliceerd, waarin ver. ■**M wodrt, dat de bauxiet-mijnen I Suriname, die ruim xeatig procent de behoeften der Amerikaansebe Pyahun-industrie dekken, onder hukeraing van de Vereenigde Sta- M tullen worden gesteld. «merikaansche troepen zullen naar I Hnaame worden gezonden. JJ**York, 24 Nov. (D.N.B) Het 2»c Hnls heelt officieel bekend ge- ij™, fit de Amerikaanache regee- I n*" contingent troepen naar Ne- 7™edsch Guyana (Suriname) zal y? Het optreden wordt gemotl- JJd met de verklaring, dat de jkjictniijnen aldaar „beschermd" Jy worden. Deze bauxietmijnrn Tpo' de Amerikaansche glumi- Tii-industrle van groote beteekenis. i 1 [(^HtOTESTEEBEN tegen de I 'WWELDIGING VAN SURINAME op 26 October jongstleden te IsJP; gehouden redevoering fer geie- l'in tl van scholingsbijeenkomst |i,,La"riionarissen der N.S D.A P. en I bttd heeft ir. Mussert geprotes- |S^ .wgen de verkwanseling van de l*2u t'sc^e koloniën door de Ne- -srhe emigrantenregeering te 1(|.- ..jlBHreijlcJCTUIIJ IWw!' P'schoon. Mussert in deze rede tPtfku allen van Curagao kprak i- nij n,el vooruitzienden-geest ter IljS n'J met vooruitzienden-geest ter. I't P»et 8evaar 'e hebben mgezien °nveranlwoordeliJke politiek. I M «>t noodlottige gevolgen aanlei ding moet geven. Hoe goed de leider der N S B. destijds heeft ingezien dat na Curasao andere deelen van het Ne- derlandsche rijk aan het Amerikaan- sohe imperialisme ten prooi zouden vallen, blijkt uit een communiqué, dat dqpr Gerbrandy, den leidet van het Nederlandsche emigrantencomité (e Londen, is uitgegeven en dat den vol genden inhoud Jieeft. „De bauxietmijen in Suriname leve-, ren goed zestig procent der behoeften van de Amerikaansche aleminiumin- duztrie, die van vitaal belang iz voor dt verdediging der Vereen. Staten, van net Westelijke halfrond en van de vol keren die zich actief tegen de agressie verdedigen. Dientengevolge is h»f noodzakelijk, de veiligheid van deze mynen volkomen te waarborgen, in in verband mei de eischen welke de toestand van dit oogenbük stelt. In normale omstandigheden zou de regee ring van he^Koninkrijk der Nederlan- Eenige pannen op elkaar kookt uiterst zuinig Doet u het ook 7 (Potyyoon-Seym) den voor de verdere versterking der verdediging van Suriname een beroep gedaan hebben op de in Nederlandsch- Indië beschikbare strijdkrachten. Ge zien den toestand van dit oogenbiik in het Zuidwestelijke deel van den.Stil len Oceaan was het evenwel niet aan bevelenswaardig dien weg in te slaan. Ook schijnt het nleb aanbevelenswaar dig. strijdkrachten te onttrekken aan hel-Nedgylandsche legloen tn Engeland, dat gereed moet blijven voor de taak deri bevrijding van het moederland. Om bovenstaande redenen hebben de ^regeeringen van Nederland en van de Vereen. Staten overleg gepleegd en cit heeft er toe geleid, dat de .regee ring der Vereen Staten troepen naar Suriname zat sturen om daar met de Nederlandsche troepen samen te wer ken. Tevenl heeft de Nederlandsche re giering de regeering van Brazilië ver zocht, aan deze defensieve «.maatrege len deef te nemen en men kwam over een, dat Brazilië voor dit gemeenschap pelijke doel bijzondere militaire maat regelen zal treffen op zijn aan Surina me grenzend gebied en een delegatie naar Paramaribo zal aturen. Deze de legatie heeft »t taak van gedachten te wisselen en tot een accoord te geraken over alle andere maatregelen, die ge schikt zijn om aan de gemeenschappa- veiligheidamaatre^eleo der Nederland sche. Amerikaansche en Braziliaan sche troepen een zoo groot mogelijk effect tê geven." Tot zoover Gerbrandy. Het spreekt vanzelf, dat het Rguerlandsdhe- Volk de poging om recht tëjpratei) wat krom is. terstond zal doorzien. Hét Neder landsche volk zal zich geen zand ln de oogen laten strooien. Immers, uit niets in deze verklaring van Gerbrandy blijkt, waaruit de zoogenaamde be dreiging van de bauxietmijnen bestaat, tenzij gedacht is aan het Amerikaan sche imperialisme'"of aan een nieuwen aanval van de Britten, die er destijds niet voor teruggeschrokken zijn Cura sao te bezetten. Blijkbaar heeft Ger brandy zich niet kunnen verzetten te gen den maehthonger van den dollar moloch, en heeft hij nu deze uitvlucht verzonnen ten opzichte Van de onver vreemdbare bezittingen van het Ne derlandsche volk. Het spreekt vanzelf dat het Neder landsche volk zijn recht op zijn over- zeesdhe bezittingen iWl prijs zat ge ven, zooals dit door Mussert in zUn te Utrecht gehouden rede nadruldfelijk en duidelijk is verklaard. Een krach tig protest tegen deze willekeurige han delwijze van het „Nederlandsche" emi- grantencomité zal in geheel Nederland eenparig opklinken! Het 540ste communiqué- van het Italiaansche hoofdkwartier van 24 de zer luidt: „Ook gisteren, op den vijfden dag van den grooten slag in de Marmari- sche woestijn, rustten de wapenen geen oogenbiik van den ochtend tot den avond£ln den vierhoek woestijn van TobroekBlr ei GobiSidi Omar— Solloem werden opnieuw hardnekkige gevechten te land en in de lucht' ge leverd. Nieuwe uitvallen uit de vesting To broek, door den vijand ondernomen met vele gepantserde strijdmiddelen, werdeg °P doeltreffende wijze bestre den door onze infanterie en artillerie, in nauwe samenwerking met Duitsche detachementen, Iri dezen sector leed de vijand zware verliezen aan manschap pen, terwijl minstens 50 pantserwagens en andgjre gepantserde strijdmiddelen reeds buiten gevecht werden gesteld. Ten Zuiden en Zuidwesten van de ves ting hebben Italiaansche diëisies in samenwerking met Duitsche pantser- afdeelingen en geateund door afdee- lingen van de luchtmacht der spilmo- gendhepen aanzienlijke vijandelijke pantsërafdeelingén vernietigd, waarbij vele pantserwagens en-auto's vernield of zwaar beschadigd werden. Er wer den gevangenen gemaakt, terwijl de vijand aanzienlijke verliezen leed. Ten Westen van Solloem hebben de Britsche strijdkrachten bij de gevech ten op 22 an 23 November tegen Duitsche pantserafdkelingei) geleverd, aanzienlijke verliezen geleden. Eenige Britsche afdeelingen hadden zeeT te lijden of werden geheel vernietigd, zooals de vierde pantserbrigade, weikef commandant, generaal Sperling, ge vangen werd genomen. Aan het front van Solloem, waar de divisie' -Savona sedert den namiddag Van den 22sten onafgebroken in ge vecht is met vj^ndelijke strijdkrach ten, die worden gesteund door hevig artillerievuur, gepantserde afdeelingen en luchtmacht, volgden aanval en te genaanval elkaar voortdurend op. Tal rijke gepantserde voertuigen van den vijand zijn reeds vernietigd of on bruikbaar gemaakt. Onze strijdkrach ten, die hardnekkig verzet bieden, hebben den aanvaller groote verliezen toegebracht. Het afweergeschut dei divisie heeft twee vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. In talrijke lucht gevechten hebben volgens de tot dus verre ontvangen rapporten Duitsche jachtvliegers tien vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. Onze jagers heb ben veertien vijandelijke vliegtuigen neergeschoten en vefe andere met succes bestookt met machinegeweer- vuur. De gemotoriseerde Britsche colonne, die in de woestijn van Cyrenaica was doorgedrongen, heeft 'n aanval gedaam op een onzer kleine vooruitgeschoven stellingen ten Zuiden van de Oase Dzjala, welker bezetting na eem hardnekkige verdediging, waarbij den vijand verliezen werden toegebracht, werd overweldigd. In den secter vian Go n dar m Oost- Afrika plaatselijke gevechten van anee vooruitgeschoven afdeelingen en doel treffend artillerievuur ufl Gofidar. Onze jachtvliegers hebben vijandelijke tentenkampen ten Zuiden van Azozo met machine geweervuur bestookt. Ten westen van Marsa is een groot vijandelijk stoomschip, dat door vier torpedobootj agers begeleid werd, door twee torpedo's van onze torpedovlieg- tuigen getroffen. Onze torpedovlieg- Uitgen hebben ook een vijandelijk vliegtuig neergeschoten en keerden, ofschoon zü zwaar beschadigd waren, op hun basis terug. Het stoomschip bleef met slagzij liggen Ten Westen' van Tobroek is een gewapend Emgelsch motorvaartuig opgebracht. De beman ning is gevangen genomen''. v Ter aanvulling van het Duitsche weermacbtsberloht van gisteren wordt gemeld: De Duitsche leiding ia tezamen met de Italiaansche formaties thans ook aan BnSBB^BHBHK9BEE9 het trant ka Afrika tot het initiatief overgegaan. De ingezette tegenaanval wórdt met succes voortgezet De Brit teri hebben talrijke pantserwagens ver loren. Het aantal gevtngenen en de buit stijgen. De verdere ontwikkeling van de operaties aldaar moet afge wacht worden. De Engelsche schrijver over militaire zaken Liddell Hart schrijft over het offensief in Libyë dat dit ongelukki gerwijze nauwelijks invloed k:di«uü- oefenen op ,den toestand aan het Sov jetfront. Hm verlies van Rostof was een zware slag voor de Sovjets. Stefani meldt: Na zooveel propagan da, waarin gezegd is, dat verwacht moest worden, dat de Italiaansche troe. pen in zeer korten tijd (volgens Chur chill in twee uur) zouden worden vol slagen, is het belangwekkend op te merken, dat de Engelsche propaganda thans van toon is veranderd.. De cor respondent van Reuter meldde gisteren uit Cairo, dat „de Italianen niet ver slagen zijn en geen enkel teeken van paniek 'vertoonen". Het communiqué van het Britsche hoofdkwartier erkent, dat de groote slag „met groote beslist heid aan beide zijde" wordt geleverd. Andere vijandelijke bronnen zijn be gonnen toe te geven, dat de groote slag, die aan den gang is, nog ver van zijn einde is en dat na zes dagen strijd niets Het hoofdkwartier van het legioen Nederland maakt bekend: Tengevolge van verschillende om standigheden is de afzending van de doozen voqr de Kerstpakketten ver traagd. Dit heeft by velen, die een doog aanvroegen, de vrees doen ontslaan, dat hun gaven niet tijdig meer zou kunnen worden teruggezonden. De termijn, die oorspronkelijk op 24 November a.s. afliep, is nu verlengd tot uiterlijk 29 November a.s. Wie reeds aanvroeg, wachte rustig af en overstroome niet de al zöo fWaar belaste werkers op het hoofdkwartier met verzoeken om inlichtingen. Het gironummer van 't verzorgings fonds is nog steeds 432100. 59 kan worden voorspeld. De Londensche omroep heeft beweerd, dat de toestand niet duidelijk is en dat Italiaansche pantsertroepen hun tegdhstand hadden „verstevig i". Voorts verklaarde de bm- roep, dat de epiloog niet kon worden voorspeld „ên voegde hieraan toe: „Met volstrekte zekerheid kan \men slechts zeggen, dat wij stoijWen met uiterste 'vastberadenheid enoüVde vijand even vastberaden vechts' Te Berlijn wordt, zooals wij giste ren reeds meidden een bijeenkomst van Europeesehe staatslieden gehou den. Deze heeft plaats, ter gelegenheid van den verjaardag van het Antl- komirtternpact, dat in 1936 voor dep tijd van vijf jam- werd gesloten. Tien ministers van Büitenlandsche Zaken nemen aan de bijeenkomst deel, nl. de onderteek en aars van het driemogend heden pact en van het Anti- kominternpact, alsmede Duitschlands bondgenooten. Japan is door den Ja- panschen ambassadeur vertegenwoor digd Gisterochtend waren reeds Ciano (Italië), von Bardossy (Hongarije) en Ljorkowitsj (Kroatië) 'gearriveerd, later op dan dag kwamen nog in de Rijkshoofdstad aan de Slowaaksche minister van Büitenlandsche Zaken, Popof, de Deensche minister van Büi tenlandsche Zaken, Scavenius, de ge volmachtigde van Dyitschlar.d in De nemarken, gezant dr. van Renthe- Fink eh de Firsche minister van Büi tenlandsche Zaken, Witting. De büi tenlandsche giïsten werden o.a. ont vangen door de Rijksminister van Büitenlandsche Zaken, voh Ribben- #P. den chef van het protocol, ge zant dr. von Romberg en staatssecre taris van Weizsacker. FINLAND SLUIT ZICH AAN BIJ ANTIKOMiNTERNFACT Het officieele Fiesche nieuwsbureau publiceerde gisteren bet volgende be richt. Overeenkomstig het consequente standpunt van Finland tegen het bolsjewisme heeft de regeering be sloten, dat Finland zich bij het Anti- komlnternpaet -aansluit Op deze wijze wenscht Finland deel te nemen 'aan de internationale samenwerking, wel ker doel is, den afweer der vernieti gende actie van de communistische internationale doeltreffend te maken. De minister van Büitenlandsche Zaken, Witting, heeft volmacht ge kregen om namens Finland het ver melde pact Ie onderteekenen gn heeft zieh daartoe naar Berlijn begeven. HET DEFENSIEF KARAKTER VAN HET ANTIKOMINTERNPACT De speciale correspondent van het A.N.P. te Berlijn meldde gisteren: Het Antikominternpact, dat in 1936 voor vyf jaar werd aangegaan, zal dezer dagen vernieuwd worden. Zoo- In het kamp Waterloo willigere voor den Arbeidsdienst afgezwaaid, plechtige inlevering der smaden. b(j Amersfoort is Vrijdag de eerste groep vry Een overzicht tijdens de Polyaoon-Zeylemaker) als de naam reeds aanduidt, richt dit verdrag zich tegen de Komintern, de communistische internationale, die alom ter wereld haar ondermynenden arbeid uitoefende en nog bedrijft, en het draagt dus een zuiver defensief karakter. De omstandigheid, dat de staat, welke geheel volgens de com munistische ideologie ls ingericht, en welks staatshoofd tevens de leiding in de Komintern heeft, thans in oor.og is met de spilmogendheden en haar 'Européesche*"bondgdhooten, verleent aan deze veidragsverienging een bij- zdhdere beteekenis. Voor alles wil dit zeggen,'tian ook na de definitieve vernietiging van de Sovjet oorlogs- maehmerie, welke voor het grootste deel reeds voltrokken is, het gevaar eener wereldrevolutie nog niet voor bij is. omdat de Komintern haar af deelingen en cellen in bijna ieder land telt, terwijl zy door het bondgenoot schap met de Angelsaksische wereld, juist in groote gebieden héér funeste propaganda openlijk kan voeren. Vooral in dit verlengen van het Antikominternpact over de tydsgren- zen van de Sovjet-vernietiging heen, ligt de vooruitziende, beschermende en preventieve waarde def op handen zijf)|fe historische gebeurentis. Ir> politieke kringen te Berlijn acht men dan ook een uitbreiding van liet aantal staten, dat aan dezen beveili- gingsarbeid deelneemt, niet alleen mogelijk doch ook zeer waarschijn lijk. Vanzelf richt zich dan de aandacht op hef driemogendhedenpact, hetwelk tegenover den verwoestenden arbeid der Komintern de nieuwe orde in verzekerde levensruimten stelt. Voor wat betreft de Europeesche levens ruimte is er nog plaats genoeg voor landen, die aan deze nieuwe or dening wenschen mee te werken En ook hieromtrent doen geruchten de ronde over het toetreden van nieuwe staten, vooral van die, welkë zich reeds door den inzet hunner militaire krachten bij den strild tegen de bolsjewisten in de ryen der orde- ningsmogendheden hebben, geschaard. De wapenstilstand verhouding tus- schen Duitschland eenerzijds en ver. schillende West-Europeesche mogend heden anderzijds ls vermoedëlijk de oorzaak, dat laatst bedoelde landen' niet ter bijeenkomst zijn uitgenoqdigd, hoewel het natuurlijk in eerste in stantie slechts gaat om een verlen ging van het pact, dus om de Staten, die reeds bij het Antikominternpact zijn aangesloten. Dat ook in de nog afzijdig staande landen behoefte wordt gevoeld aan een verdediging tegen de Komintern, lijdt geen twijfel, even min ais het feit, dat zij op aanvrage met vreugde in het pact zullen wor den opgenomen. Zon op 9,19, onder 17.35. Maan op 14.50, onder 1.07. Men is verplicht (e verduis teren van zonsondergang tot zonaopkomst. Lantaarns van voertuigen moeien een hall uur na zons ondergang ontstoken vrwdrr K 712

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1