MUSSERT over de bezetting van Suriname 28 November 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN "SCH 'aangewezen. „De Angelsaksers hebben ons door de eeuwen heeti beroofd Het geheele Nederlandsche volk protesteert do*e*t Iflaan No 20797 fEMEN II _SUWE BONNEN ^bon 161 havermout of peulvruchten. Met Duitschland tegen het kapitalisme. Mod SPECIALE CONFERENTIE ROOSEVELT-HULL- I HOMOER A-K0ER0ES0E jPeinig optimisme over op der onderhande lingen. Thailand bereidt zich ,voor. OUDSCHE COURANT i prgang, Bunas: MARKT Si, TELKF. tliS Portrekenln, U4M Chefredacteur: F, TEETER, Gouda len Viascheryi 1 is getreden! en inhoudt! len pos door! i maximuro-1 0,12 0.18 meer gelden 1 j een lengte 1 Bid zijn De I s f 0.02 per I ,1 begrepen, f ééngroot- ;e onderling vergoeding 1 r g over- I »'de verscbe j S oKken. "brengen- j «sten. M° I i verkoop- j plioht d«0 moet 4690 I® rit wtek van Zondag 30 Nov. lag 6 December zijn de ge- rantsoenen brood of gebak, 'et vleeschwaren, melk en verkrijgbaar op de bon- '46 van de daarvoor bestemde m zijn in het tijdvak van 30 November tot Zaterdag 27 van de bonkaart algemeen* ■ptzftft' |j kilogram suiker bon 150, |1 rantsoen bloem, brood ol jllt, de bonnen 151, 152, 153 en f]90 gram k 0 f f i e-s u r r 0 g a a t jL 165. ,500 gram 3 a m bon 156, i 100 gram kaas de bonnen 157, 1 350 en 160, 250 gram havermout of btlvruchten bon 161, VS gram gort bon 162 en 100gram Vermicelli of illiena bon 163. I de cacaokSart is in dat tijdvak 1 de 2e periode voor 50- gram Jo, terwijl op de bonnen F en G I per bon, 250 gram r ij s t ver- iar zal zijn. slotte zullen gedurende de* i December bon 164 van de bon- algemeen en bon E van 'de jutt recht geven op het koopen plantsoen zeep, terwijl 75 gram tlêtzeep 80 pet beschikbaar is 1E toiletzeep. V I secretaris-generaal van het de nt van Handel, Nijverheid en ivsart maakt bekend, dat de de bonnen recht geven op fikapen van de daarachter ver- I toeveelheden zeep. Tollet, en huishoudzeep, ide het tijdvak van 1 December I net 21 December ij. geeft de met fOQummerde bon van de ..bonkaart alsmede de met „E zeep" ge- bon ven de zeepkearten P en Q. f» respectievelijk aan kinderen benedep **#d ven twee Jeer en van een leef- 'Men twee en aebt Jaar rijn uitge pit op het koopen van: 150 gram toiletzeep (samenstelling I Sept. 1640), hetzij 90 gram huis- hetzij 200 gram zachte zeep (sa- ig van voor 1 Jan. 1941), hetzij 150 t lichte zeep (samenstelling van na t mi), hetzij I0O gram zachte zeep (sa- Mtsg van na 21 Aug. 1941), hetzij 250 |.6MPPoeder, hetzU 450 gram wasch- i huishoudzeep van 120 gram, welke nog in omloop zijn. mogen tegen Inlevering van één bon worden uitverkocht. Gedurende bovengenoemd tijdvak gééft de met ,'E toiletzeep" gemerkte bon van\ de zeepkaart P, welke aan kinderen beneden ien leeftijd van twee jaar is uitgereikt, recht op het koopen van 75 gram toiletzeep van de oude samenstelling. Volledigheidshalve wordt er op gewezen, dat waschpoeder niet gekocht kan wpr- den\door het publiek, doch uitsluitend wordt beschikbaar gestéld ten behoeve van wis- scherijen I Zeep voor wasscherijcn. De bestaande regeling ten aanzien van die wasscherijen blijft onverminderd van kracht. De wasscherijen Zijn derhalve verplicht voor elke twintig kilogram droge vuile wasch een zeepbon van het publiek in ont-\ vangst te nemen. Zooals reeds voorgeschre ven is. dienen de wasscherijen eerst een bon van haar klanten in ontvangst te nemen-*en pas daarna 'eep hoeveelheid van twintig kilo gram waschgoed, hetzij ineens, hetzij bij ge deelten in behande'ing te nemen. De aandacht wordt er op gevestigd, dat bovenstaand voorschrift ook geldt voor de zoogenaamde „waschverzenders", die slechts als tusschenpersoon tusschen het publiek en de wasscherijèn optreden. De wasch van kantoren, hotels, café's enz. voor zpover het handdoeken, poets- en stof- doeken, servetten, tafellakens e.d. betreft, kan ter behandeling worden gegeven zonder dat daarbij bonnen behoeven te worden af gegeven BonaanwUzing cacaopoeder, De secretaris-generaal van het departement van Landbouw^en Visscherij maakt bekend, dat gedurendeNieMijdvak van 30 November tot en met 27 December a.s. de met „een rantsoen cacao 2e periode" gemerkte bon recht geeft op 't koopen van 50 gram cacao poeder vermengd met 100 gram suiker. De belanghebbenden dienen dezen bon ge durende het tijdvak van 30 November tot en met 6 December a.s. wederom in te leveren bij hun winkeliers, die op hun beurt de bon nen in de periode van 8 December tot en met 12 Deremlpir a.s. bij dp plaatselijke dis- tribuUe-diensten kunnen Inwisselen tegen toetiifzingeif. Gedurende het tijdvak van 14 December tot en met 27 December 1941 mag de cacao poeder aau de consumenten worden afgele verd. Verkoop van vleesch en vleeschwaren. Zooals ^bekend mag gedurende de eerste drie dagen van de distributicperiode (Zon dag, Maandag en Dinsdag) door den klein handel geen vleesch of vleeschwaren worden verkocht. Van bevoegde sijde wordt er met nadruk de aandacht op gevestigd, dat dit verbod voor, den geheelen kleinhandel, dus behalve voor slagerijen ook voor kruideniers, markt- vertcoopers e.d. geldt. JBlet koopen, zoo-wei als het verkoopen van genoemde waren ge durende de genoemde dagen der week ls strafbaar. DISTRIBUTIE VAN GORTPAP. De secretaris-generaal van het departement van Landbouw en VI»- seherijj maakt bekend, dat met* ingang van 30 November a.s. gortpep uitslui tend tegen -afgifte van de voor gort aangewezen distributiebon verkrijg baar ia), zijn. Gedurende het tijdvak yan 30 Nov, tot en met 27 December (a.s. geeft de met „162" genummerde bon van de bonkaart algemeen", welke recht geeft óp het koopen van 250 gram gort enz. tevens recht op het koopen van vier liter gortpap. Deze pap is ver krijgbaar in flesschen van een liter of een halve liter. Per bon zijn dus vier gröote "flesschen vaó een liter of acht kleine flesschen van een halve liter verkrijgbaar. De belanghebbenden dienen in het, begin van de viefweeksche distributie periode hun bonnen aan den pap- o* melkleverancier te geven, die hierop naar keuze ineens of over de periode verdeeld, de hoeveelheid gortpap, waarop de bon recht geeft, kan afleve ren. In een officieele publicatie zijn en kele nadere bijzonderheden, welke voor pap of melkleveranciers en voor apbereiders van belang zijn, vermeid, De secretaris-generaal van het depar- tement van Landbouw en Visscherij maakt in aansluiting op het bonaanwy- zin\gsbericht van Vrijdag 28 November 1941 nog het volgende bekend met be trekking tot de distributie van haver mout en peulvruchten. De haverpositie maakt het noodza kelijk, de distributie van havermout althans voorioopig te beëindigen. Hier. voor in de plaats zullen peulvruchten worden verstrekt tot een gelijke hoe veelheid per 4 weken, dus eveneens 250 gram. Ten einde de nog aanwezige voorraden havermout te ruimen, zal de eerslpplgende zoogenaamde haver- moutbon niet volledig door peulvruch ten worden vervangen, doch zullen op dezen, 30 November ingaanden voor zoover voorradig, naar keuze haver mout of peulvruchten beschikbaar zijn. Gedurende het tijdvak van 30 No vember tot en met IB December a.s. zal dus de met „161" genummerde bon van de „bonkaart algemeen" recht ge ven op het koopen van 250 gram haver mout of aardappelraeelvlokken (dit alles voor zoover nog aanwezig) of 250 gram peulvruchten Voorts kan worden medegedeeld, dat los van deze verstrekking van peul vruchten ter vervanging van haver mout de eigenlijke peulvruchtendis tributie in voorbereiding is en in de tweede helft van December kan wor den tegemoet gezien. Voor de Nederlandsche radio heeft ir A. A, Mussert, leider der N.S.B., gisteravond de volgende rede bilged sproken: Daar «staat het zoo simpeltjes in onze kranten: Amerika bezet Neder- landsch koloniaal gebied, thans ook Suriname in bescherming genomen. Maar wat gaat er niet om in de harten van ons Nederlanders, die weten, dat West7lndië duizenden k.m.'s verwij derd ligt van welk bestaand of moge lijk toekomstig oorlogsterrein dan pok en dat er van bescherming dus geen sprake kan zijn. maar dat het hier louter gaat om roof, roof van het honderden jaren oude Nederlandsche bezit in Zuid-Amerika, roof onder goedprateh door de heeren, die in de Meidagen van 1940 naar Londen ge vlucht zijn en daar uitverkoop hou den van de bezittingen van het Ne derlandsche volk. Het is diep tragisch te zien, hoe ons volk de dupe is geworden van hen, wier heilige roeping het zou moeten zijn om het te beschermen en het te leiden. Het begon al eenige jaren ge leden met den uitverkoop van onze boter voir 40 ct per kg. ^Tegelijkertijd daarmede werden be ruchte buitenlandsche zwendelaars door de, heeren regeerders op ons volk losgelaten om het uit te plun-" deren: BSrmat, Mannheimer enz. Daarna werd duizend millioen gulden aan goud naar Amerika verscheept. Met vol bewustzijn werd ons voik tan den verkeerden kant geplaatst, zoodat toen Duitschland hier moest komen volkomen onnoodig dui tenden jongens moesten vallen, ter wijl de heeren hun koffers pakten en er- van door gingen. Tevens hadden zij zooveel mogelijk schepen /haar Engeland gestuurd, die sindsdien in Engelschen dienst varen, voor zoover zij niet reeds getorpeerd zijn. Prompt werd. nog tijdens de oorlogsdagen Curacao bezet door Engeland, dat het op zijn beurt, weer verkwanseld heeft aan Amerika of juister gezegd: aan de Vereenigde Staten. En nu is dan het bericht gekomefi, dat Neder- landsch -Guyana (Suriname) bezet is. Voor mij was dit geen verrassing^ In mijn op 26 October j.L te Utrecht gehouden redevoering heb ik immers reeds gezegd, dat het bij de bezetting van Curacao niet zou blijven en dat de onverantwoordelijke politiek van de Nederlandschb emigrantenregee- ring nog tot verdere noodlottige ge volgen aanleiding zou geven. Er zijn nog altijd Nederlanders, die haar den zoogenaamden Oranje zender luisteren en die er nog aan ge- looven ook. Behalve de allerongenees- lijksten, zullen er toch velen zijn, die nu begrepen hebben, hoe zij bij voort during door die lieden bedrogen wor den. Immers, nog maar eenige dagen geleden, om precies te zijn op 17 No vember, heeft deze leugenfabsiek verkondigd: In opdracht van de onderdrukkers wordt door de kranten in Holland be weerd, dat Curasao nu door de En- gelsche regeering aan de Vereenigde Staten in handen is gespeeld, en verder Diegenen, die de gevoelens kent, welke Amerika ten aanzien van het Nederlandsche volk nu heeft, zal met mij inzien, dat datzelfde Amerika zich niet op kosten van het Koninkrijk der Nederlanden verrijken wiL Het Is toch brutaal om zooiets te verkon digen om dan rustig weg een week later met de boodschap te komen, dat Amerika om de rijke bauxietmijnen Suriname heeft bezet Nu zal er toch waarlijk in Nederland geen denkend wezen meer zijn, dat niet weet. dat in Amerika de Nederlandsche gewesten zijn uitverkocht, voor zoover het betreft dg groot e waarden petroleumindustrie en bauxiet. e NGE BESPREKINGEN TE MANILLA (D.N.B. meldde gisteravond uit Jh|ton: Roosevelt, Hull, alsmede IjPÜUIe Japansche ambassadeur vMne en de Japansche ambassa- allen om 21.30 uur midden-Euro- M zomertijd voor een speciale -«tie bijeenkomen. I* Witte Huis weigerde de reden fc bespreking of bijzonderheden «Br mede te deelen. I* <ese bespreking wordt -met het TW jf verklaring van het ministerie PWenlandsche Zaken, dat. den W«ken ambassadeurs voorstellen zijn overhandigd om de oDta in den Stillen Oceaan 1 leggen, groote beteekenis ge- I meldt ,dat men tieh In be- l kringen ten aanzien van de big vu een offieieele Ame- verklaring aan de Japan- nwoordigers te Waslüng- isch uitlaat, over de moge- L-zr-a de meeningech te overbrug- t Ven hnn ««peel te ken- c™ «en nieuwe vejrlenging der ™ege» te Washington wet* kan opleveren. 'onderhandelingen TE "WASHINGTON Amerikaansche nota, die in het de onderhandelingen te aan Nomoera resp. aan is overhandigd, eischt eep 'van Japan, zoo schrijft de oordiger vandeJomioeri jL°°6n te Washington. By het KJ? bet ministerie van Bui- ({Trfcaken maakten Nomoera fcr-nsesw een nog ernstiger in- Wk"*P anders. 2™, door een journalist ge- U®erd of de onderhandelingen waren, keide Nomoera niets, slechts. ttiSoi wordt gemeld, dat op de j .gouden de besprekingen L™. vereen. Staten en' Japan ktön op het doode punt ge- fcwien pJes'<'ent Quezon van de iw' i ^mer'Naansche hooge •m aldaar, Sayre, en hooge «„"Je militairen ijlings een PbsL e8d hebben. De chef Ito v^ff sche strijdkrachten Oosten, generaal Mac L:Je commandant van de ^"•che vlootslrijdkrachten in het Verre Oosten, admiraal Hart, wer den voor een conferentie op het paleis van den president genoodigd. Wat daar besproken zou worden werd streng ge heim gehouden. Begeeringsambtenaren, die nauw contact onderhouden met den Artierikaanschen hoogen commissaris, hebben evenwel verklaard, dat zij zich op elke mogelijke gebeurtenis voorbe reid houden. Amerika heeft zijn houding vastgelegd. Domei wijst erop. dat sedert de boodschap van Konoye de houding der Ver. Staten niet gewijzigd -is. Het hoogtepunt is thans bereikt met de overhandiging van de Anjerikaansche nota, die aantoont, dat de Ver.' Staten met hun houding jegens Japan defini tief hebben vastgelegd. Alles hangt thans' af van de bepaling van een standpunt door Japan ten opzichtetyan deze nota. De Japansche regeering moet nagaan, of tusschen het voorstel van Japan en de Amerikaansche nota punten van aanraking bestaan. Daar bij moet. worden opgemerkt, dat een -toenemende bemoeilijking van den toe stand opgemaakt kan worden uit de verscherpte houding van de met de Ver, Staten samen gaande staten tegenover Japan. Het blad A s a h i noemt de over handiging der Amerikaansche voor waarden den laatsten stap in de on» derhandelingen. Het succes of de mis lukking van de onderhandelingen, zoo vervolgt het blad, haiigt er uitsluitend van af, of in die Amerikaansche voor- wairden de nationale overtuigingen van Japan worden erkend of afge wezen. Indien de Ver. Staten het Japansche standpunt erkennen, zullen de Ja- panschAmerikaansche betrekkingen hersteld worden en zal de Stille Oceaan zijn naam weer waardig worden. Doch indien het tegendeel gebeurt, indien het antwoord Ongelukkigerwijze een bedreiging beteekent voor het bestaan van Japan en zijn rechten en belangen in gevaar brengt, dan zal Japan vast beraden op.tredên om den toestand te her}ien. De teerling is geworpen voor onze-oogen. Wij wachten af. bereid om aan" eiken toestand het hoofd te bieden. „Zeer vriendschappelijk" onderhoud. 'Het D.N.B. meldt uit New Vork: De Japansche ambassadeurs hebben een ynderhoud van ongeveer drie kwartiei gehad met Ro'osfevelt Associated Press meldt dat Koeroesoe na het onderhoud ten overstaan van de pers heeft ver klaard dat 't onderhoud „zeer vriend schappelijk" was geweest en dat h(j geenerlel instructie had om naar Japan terug te keeren. Op de vraag, of hfj Hull In de eerstvolgende dagen weer aal. ontmoeten, weigerde Koeroesoe antwoord te geven. Aan Nomoera werd de vraag gesteld, of de Amerikaansche nota van Woensdag een basis biedt voor verdere onderhandelingen. Hij antwoordde, dat van Tokio nog geen antwoord was ontvangen en hjj der halve deze vraag niet kon beantwoor den. Japansche aanval op Thailand? De middagedities der Amerikaan sche bladen beweren, dat Japan nog meer hbeveelheden troepen in Indo- Chitia concentreert en klaarblijkelijk plan heeft voor een aanval op Thai land. De regeering der Vereenigde Staten, zoo schrijft de Washington Evening Star, ziet daarin .de af wijzing van de Amerikaansche formule voor het behoud van den vrede in het gebied van den Stillen Occeaan. Welis waar heeft Roosevelt nogmaals zeer nadrukkelijk met Nomoera en Koeroe soe gesproken, maar er heerscht hier weinig optimisme over de mogelijkheid eener hervatting van de onderhande lingen, want Japan zal Uit de spil tre den noch China opgeven. De Japan sche delegatie heeft, zoo beweert Uni ted Press, Zaterdag jl. een voorstel ge daan tot een tijdelijken modus vivendi, maar de berichten omtrent de landing van artillerie en tanks in Haiphong heeft ®toond, dat Japan zijn expansie plannen voortzet ondanks deze belof ten. In de Ver. Staten vreest meh, dat na de tegenwoordige adempoos de ver overing van Thailand en daarmede de fundeering van een positie in het Zui den van den Stillen Oceaan zal volgen, welke de vitale belangen van Amerika ernstig zou bedreigen. Ondanks de vriendelijke opmerkingen van Koeroe soe na het verlaten van het Witte Huis, verwacht men hier, dat hij wel spoedig teruggeroepen zal worden. Plotselinge verstrakking Sen plotselinge verstrakking der Amerikaansche houding heeft, naar United Press meldt, de besprekingen in gevaar gebracht. Hull, die na een reeks besprekingen van een verzoeningsge zinde houding overgegaan is tot ,een intransigente, heeft, zoo meldt het agentschap, den- Japanschen onderhan delaars medegedeeld, dat geonerlei re geling mogelijk is. wanneer Japan zich niet bereid verklaart om: 1. uit het bondgenootschap met de spil te treden; 2. zijn troepen uit China terug te trek ken, en 3. zijn steun te onttrekken aan de regeering van Wang Tsjing Wei. In welingelichte kringen te Washing ton heerscht volgens de Associated Press weinig optimisme ten aanzien van de mogelijkheid eener hervatting del* besprekingen. Men wijst er echter op, dat van den kant der Ver. Staten de deur niet is gesloten voor verdere con ferenties. Ofschoon ook over de confe. rentie van gisteren in het Witte Huis nog niets bekend is gewordep, zou geen wijziging zijn gekomen in de situatie. In aansluiting op de besprekingen van gisteren in het Witte Huis heeft Sumner Welles een onderhoud van een half uur gehad met den Australischen gezant Casey. Verklaringen van den Japan schen woordvoerder. De woordvoerder voor het Japan sche bureau van de inlichtingen heeft heden in de persconferentie verklaard, dat de tekst, van de mededeeling van Huil dan de Japansche afgezanten te Washington vermoedelijk gisteravond laat op het departement van' Buiten landsche Zaken was ontvangen en thans door de ambtenaren nauwkeurig wordt bestudeerd. Hij weigerde iets naders te zeggen over den inhoud van het Amerikaansche document en wilde evenmin verklaren wanneer de Japan sche regeering een antwoord zal geven. Op de vraag of een Japanseh antwoord gegeven zal worden, zeide de woord voerder: „Het is nog niet bekend". Kabinetszitting te Tokio De Japansche minister van Buiten landsche Zaken, Togo, heeft vanmor gen tijdens de gewone kabinetszitting de regeering op de hoogte gesteld van de bijzonderheden van Hull's memo- random. Vervolgens behandelde het kabinet alle stadia van de Japanseh Amerikaansche onderhandelingen en verdaagde zijn bijeenkomst na bijna twee uur. Tevoren had de premier, Tojo, den directeur van het Oost-Aziatisch bu reau van het departement van Buiten landsche Zaken, Koemaitsji Jamaoto, den-directeur van het bureau voor mili. taire zaken van het ministerie van Oor log, generaal-majoor Akira Moeto en den directour van het bureau voor ma. rinezaken van het departement van. Marine, schout-bij-nacht Keiyoen Oka| ontvangen en wel vermoedelijk om eveneens Hull's memorandum, bene vens andere aspecten van de internatio nale situatie te bespreken. Amerikaansche regeering verleeld? De New Yorksche bladen publiceeren uitvoerige speculaties over den stand der onderhandelingen. De Washington- sche correspondent van deNewYork Sun meldt, dat de huidige toestand zou kunnen leiden tot groote meenings. verschillen in de boezem der Ameri- gaansche regeering. Een jjfel der regee ring is reeds lang voorstander van -een scherp optreden tegen Japan. Dit deel wordt gesteund door de Amerikaansche marine, een ander deel wenscht een beoerkte pacificatiepolitiek. Eén Afnerikaansch doel. aldus de correspondent, is echter bereikt, nL tijd te winnen om de bases aan den Stil len Oceaan uit te breiden en de mo gelijkheid te krijgen in de gebieden van den Stillen Oceaan de stryd-i krachten te versterken. De N e~w- York Post schrijft, dat Huil in- plaats van een standpunt in te nemen ten opzichte van de voorstellen van Japan nogmaals de hoofdzaak vast gelegd heeft der Amerikaansche po litiek jegens het Verre Oosten. De nota mag echter noch als afwijzing van de Japansche eischen, noch als ultimatum beschouwd worden. De In ternational News Service meldt uit Washington, dat de onderhandelingen, gezien de strakkere houding der Amerikaansche regeering, voor een breuk staan.. S.NGELSCHE TROEPENCONCEN TRATIES IN GRENSGEBIEDEN. In verband met de versterkte mo bilisatie in Thailand zijn in Tokio de volgende berichten ontvangen: 1) Sterke troepenconcentraties van Engeland in de Thailandsche grens gebieden met concentratie van lucht macht, pantser- en- verk eers troepen op de zeer belangrijke spoorlijnen en wegen. 2) De haven Singapore is met mij nen afgesloten 3) Staking van het verkeer tus schen Fransch Indo-Ohina en Frankrijk en met de Fransche koloniën in Ame rika. 4) De ThatUovdsche regeering heeft las' gegeven tot verscherpte bewaking van spionnage. en propaganda-actie door vreemdelingen op de bijzonder belangrijke strategische punten. Te vens treft de regeering economische maatregelen voor-het geval er oorlog mocht uitbreken. De correspondent van de Nitsji N i t s j i te Bangkok verneemt van be; trouwbare zijde, dat Groot-Brittannië ontzaglijke strijdkrachten mobiliseert aan de grens tusschen Thailand en Malakka van Keda in het Westen tot Kota Baroe in het Oosten. De corres pondent verklaart deze troepenbewe gingen als de voorbode van een Brit- schen inval in Thailand. Hij meldt, dat het aantal dezer troepen 500.000 man bedraagt, die dagelijks worden ver sterkt. Het blad maakt melding van een Thailandsche kabinetszitting, die gis teren vijf uur duurde, hetgeen te ver klaren zou zijii uit den ernst der situatie. mmvsnmmnKmmMn] Zon op 9.24, onder 17.32. Maan op 15.36, onder 3.22. Men u verplicht te verdnis- teren van zonsondergang tot zonsopkomst. Lantaarn* van voertuigen moeten een half nnr na zons ondergang on'sfoken worden K 71* BET GAAT OM DE BAUXIET. Zoo hooit San het Witte Huu (de zetel vu de Amenltaansche regeering tn Washington) officieel bekend gemaakt, dat Amerikaansche troepen Maat Suil name werden gezonden. d.w.z. Suriname zullen bezetten. Het u de moeite waard de officieele verdediging van dit schelmenstuk na'der te bezien. Doel vat» de bezetting: Dit zjjn de bauxietmunen, die voor 60 procent de grondstotf leveren voor de Amerikaansche aluminium industrie. Ziet- dat is nu het eenige sympathieke van het ge» heele verhaal. Van Engelschen zijn wij althd gewend geweest, dat, als z(j op roof uitgin gen, z(j dan verkondigden, dat het ging om de bescherming van het christendom en d« beschaving, en zti bedoelden daarmede petro leum en katoen. Amerika heeft hiervoor in de plaats gesteld democratiën en vryheid, en Dedoelt ook: petroleum, katoen, rubber, bauxiet, enz. Deze keer hébben de Amerika nen eerlijk gezegd, dat het om bauxiet gaat. Die eerlüklieid D het eemjge sympathieke De noodzaak der bezetting zou zijn* veiligheid der^ mijnen waarborgen. Er kan dus een vijand yerwacht worden. De normale mensch vraagt dan: Wie is de vijand, waar is dé vijand? Daarover woi^dt echter volmaakt ge zwegen) De heeren hebben vergeten om to* te vertellen door wie die bauxietmijnen In het binnenland van Suriname bedreigd wor den. Een ieder weet. dat er duizenden kilo meters in den omtrek van die mijnen geen vijand bestaat. Dat het voor Duitschland om het kind maar bü den naam te noemen, eeit volkomen onmogelijkheid is orp ook maar zelfs in de buurt te komen. De onzin van de bescherming ligt er dus duimdik op. Er is geen schijn van noodzakelijkheid voor be zetting. Geen Nederlandsche bezetting, zeg gen de emigranten In Londen, want Neder, landsche troepen zijn noodig in Oost-Indië. en het Nederlandsche Legioen in Engeland moet het Moederland gaan bevrijden. Och ja, waarom niet? Stalin kon de Duitsche troe pen in Rusiknd niet tegenhouden met mins tens 10 millioen man, tienduizenden kanon nen, vliegtuigen en pantserwagens, Daarom is het best te begrijpen dat de heer Gerbran- dy zijn duizend man van het Nederlandsche Legioen in Engeland bij elkander wil houden om de Duitsche weermacht uit Nederland te smijten. Hoe is het mogelijk, dat die lieden den ken dat er hier aienschen zijn die zulken daverenden onzin gelooven? Maar het mooiste komt nog: De heeren hebben aan Brazilië verzocht om militaire maatregelen te treffen aan de Braziliaansche grens. Dit is een speculatie op de onwetendheid van de menachen. Im mers. de grensgebieden Suriname en Brazilië zijp volkomen ontoegankelijk oerwoud Zelu de boschnegers komen er niet doorheen. Het is eigenlijk dwaas om nog een Woord te verspillen aan de drogredenen van de emigrantenregeerlng, die recht wil praten wat zoo voor een ieder duideltik zichtbaar krom is. De zaak is heel éénvoudig, en komt hierop neer, dat de Vereenigde Staten ge bruik maken van de onmacht der Europee- ache atatea, om de Europeesche eigendom men te rooven. Eerst de geweldig groote en kostbare olie-raffinaderijen op Curacao en nu de bauxietmijnen vai# Suriname, volgent eker het van ouds bekende motto: pik in, het M winter. Dat er een NederLandsch emigrantendom ffi Londen is, dat zich regeering noemt en met drogredenen, die voor Ieder denke duidelijk zijn, dit traoht goe te p^ien, is het drogredenen, die voor Teder denkend 'mensch jidelijk ■gste. Wij weten nu ook waarom eenige dagen geleden de heeren Weiter en Steenbérghe zijn afgetreden, n.L omdat dit zelfs hun te gortig werd, dezen uitverkoop wilden zij niet medemaken. Wij zullen nooit vergeten, dat ditlo hun voordeel pleit Tusschen hen en de heeren, die Suriname hebben verkwanseld, zal verschil zijn te maken. Overigens, hoe zeer deze roof ons ook treft, wanneer wij onze geschiedenis nagaan, dan weten wij dat de Angelsaksers ons door de eeuwen heen beroofd hebben. EEN LANGE LIJST. Ie In 1704 werd Gibraltar door de Ver- eehigae Engelsch-Nederlandsche vloot inge nomen met landingstroepen onder den prins van Hessen-Darmstadt. Engeland pikte het in, en behield "het tot op den huidigen dag. 2e In 1795 werd het prachtige eiland Cey lon door de Engelschen op de Nederlanders veroverd. In datzelfde jaar, 1793, werd Ma lakka aan de Engelschen overgedragen door den naar Engeland gevluchten stadhouder, •den lateren* koning Willem I. Dus juist het zelfde als nu gebeurd is piet Curapao en Suriname. Terugontvangen hebben wij het noöit Dit noemt men dan beschermen. In hetzelfde jaar 1795 werd de Kaapkolonie door een En- gelsche krijgsmacht bezet voor den gevloch ten stadhouder en in diens opdracht, om haar m bewaring te nemen, totdat Nederland weer in zijn onafhankelijkheid zou zijn hersteld. In djen zin was deze daaddoor Engeland jeproclameerd en bij de capitulatie gaven de 5ngelschena de verzekering, dat de rechten, de godsdienst, enz. der bevolking zouden ge waarborgd blijven. De teruggave geschiedde ln 1803. In 1806 vielen de Engelschen weer met groote over macht binnen, de Nederlandsche macht werd verslagen bij Blauwberg en de kolonie ging in Engeische hinden over en bleef geroofd. In 1816 werden Demara, Essequibo en Ber- bice door de Engelschen van ons geroofd. In 1820 werd Singapore, Nederlandsch be zit, door den Engelschman Raffles veroverd. In 1871 werd de Goudkust, Ui Westelijk Midden-Afrika, aan de Engelschen afgestaan. In 1902 werden de republieken Transvaal en de Oranje Vrijstaat, nadat 26.000 vrouwen en kinderen in de concentratiekampen wa ren omgebracht, bij het Engeische imperium ingelijfd. In Ir 1920 wordt Curagao door de Engelschen bezet. In ,1941 wordt Suriname^door de Amerika nen bezet. Zoover zijn wij dus. Het komt mij voor, dat dit lijstje voldoende is voor ieder, ile een greintje begrip heeft, om te beselfen, dat, wat nu gebeurt, de Angelsaksische roof- polltiek door de eeuwen been ia. Volksgenooten. Wij -hebben kennis genomen van de be zetting van Curagao en Suriname door de troepen der Vereenigde Staten, zonder dat daar ook maar de geringste noodzakelijkheid voor bestaat. Machteloos moeten wij dit aan zien. Het ia nog maar kort geleden, dat hef Rijkscommissariaat aan dit Nederlandsche volk de mededeeling gedaan heeft, dat de Führer wil dat Nederland zijn zelfstandigheid zal krijgen Wij natlenaal-socialisten. wisten dat ons vertrouwen niet beschaamd zou wor den. Nation aal-socialisme is geen imperialis me. Imperialisme en kapitalisme hebben be wezen by elkander te behooren. Het natio- naal-socialisme en hejt fascisme bouwen aan een nieuw Europa, een verdnilgd solidair Europa, waarin de ilvrijheid en eensgezindheid met e\^Egier^uUen kunnen- leven. De Germaansej^üflalKeren van het vasteland zullen in nauwe lotsverbondenheid schouder aan schouder staan. Dit is nood zakelijk voor de handhaving van Europa in de wereld, Hoe noodzakelijk dit ls, speciaal voor ons Nederlanders, geen beter bewijs ls daarvoor dan dit lijstje, dat hierboven staat, het ïytje der geroofde Nederlandsche bezit tingen. Wij nation aal-socialisten en ik weet in djt geval te spreken namens het geheele Ne derlandsche volk erkennen de roof van Suriname en Curagao niet en we hebben de verwachting, dat een herboren, eendrachtig en sterk Europl, het Europa dat wordende is, eens onzen eUch tot teruggave zal steunen. Meer dan ooit zijn wij gesterkt in de overtui ging. dat de Eu opeesche revolutie van he den de levensniodraak is voor alle Euro peesche volkeren. Zonder nationaal-socialisme en fascisme was Europa te gronde gegaan, vernietigd dóór cfe bolsjewieken en van zijn bezittingen beroofd door het Joodsche groot kapitalisme tn Londen en New York Hitier en Mussoüpi halen Europa van don rand van den afgrond, en het ls onze heilige plicht en roeping daaraan mede te werken, met inzet van geheel ons wezen. Want wij hebben, ons vaderland lief en «trtjden voor de toekomst van ons volk.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1