"m litsche infanterie ir het Jailagebergte dag 29 November 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN [doorbraak in den centralen sector ion t*% Hlaa* B6 No. 20798 infanteristen over Met Duitschland tegen het kapitalisme. v De bezetting van Suriname. m Bp', ~\j INDIË wat. Stóm4. UITREIKING NIEUWE MELKKAAR- TEN EN TEXTIEL. KAARTEN. Voor kinderen beneden de drie jaar. NEDERLANDSCHE ARBEIDSDIENST. Aanmelding en keuring. Ziekteverzekering voor Nederlanders in Duitschland. Britsche luchtaanval op Maastricht. jOUDSCHE Boreau: MARKT 31, TELEF. 3745 Postrekening 48404 Chefredacteur: F. TIETER, Gouda ,n| op het weermachttbe- fineren wordt aan het D. N. "paitiche weermachts bericht i laatste dagen wijselijk gezwe- den centralen sector van het (root. Men heeft zich van Ifol niet laten afbrengen j5t, dat de bolsjewisten en Idjenooten de openbare mee- r wereld trachtten te mislei dt den ernst van den toe. 1 berichten omtrent' acties der Jifche troepen in dat gebied. Fnnlrgft het weermachtsbericht timatig verspreiden nevel door in 8en centralen sector van ,4jk front werden sterke vy- j verdedigingsstellingen door- De Dultsche legerleiding zal Vdfcoor hebben, dat zij I plaatsnamen noemt. Maar de jjt itaat vast. De bolsjewisten i ondanks hun zoo zorgvuldig ,jde verdediging terug, de i troepen rukken op. |BET JAILA-GEBERGTE i bestek van den opmarsch „Wtopol la een Duitsche divi- jnterte dezer dagen het Jailage- jjj het Zuiden van de Krim dten. Ondanks wolkbreuken „ntormen wisten de infante- liic op de steile bergwegen vaak itond door de zware wapens, Jtiewagens en trossen gevolgd k worden, de bergkloven te pas tis vier gevechtstroepen bleven indagen resten der bolsjewié. „reen uitweg naar zee zochten, luifon zitten en brachten hun InrKezen toe. knilitaire zijde wordt apn het iaadegedeel d: De strijd van de fitmacht aan het Oostelijk ondank* het winterweer ian hevigheid ingeboet, De| pw.it komt voortdurend met tmschenbeide bij de gevechten «pond, jaagt colonnes en troe- «tzaties der bolsjewisten uit- nbardeert vliegvelden, muni- flsatsen en plaatsen met -netting, alsmede spoorweg- «met groot effect. Zij brengt den Lten zeer gevoelige verliezen ir,schappen en materieel toe en „nier dag en nacht telkens weer jffiUlre installaties in Moskou en I aan. flNSCHF, AANVAL OP IntRMANSK-SPOORWEG. [8 November heeft, naar het ran militaire zijde verneemt stoottroep een aanval ge- [#P den Moermansk-spoorweg. lijewistischa afweervuur trot- l drongen de Finnen tot aan "■weg op en vernielden een ■••gisteravond gepubliceerd of- wrinsch bericht van het front ÏWegd, dat Finsche troepen de ndsgen nieuwe successen hebben F aan het Noordelijke front. Na ■Itvechten, die vier dagen duur den, is een ingesloten vijandelijke afdeelir.g, die voortdurend trachtte de omsingeling te verbreken, vernietigd. De oprukkende versterkingen w irien tegengehouden. FINLANDS RECHTVAARDIGE STRIJD „Finland moet den strijd tegen de Sovjet-Unie in Oost-Karelie zoolang voortzetten tot de bolsjewistische mi litaire bases, welke dichtbij de Fin sche grens gelegen zijn, vernield zijn, zelfs wanneer hierdoor onverhoopt Amerikaansche belangen in gevaar worden gebracht, zoo verklaarde de Finsche gezant te Washington Procope op een speciale persconferentie. Wanneer bepaalde groote mogerfit- heden het recht maenen te hebben, zoo zeide de gezant, om verdedigings- basfe, die op duizenden mijlen afstand liggen, te bezetten, dan kan-niemand Finland een aanmerking maken, wan neer het strijdt voor het bezetten van bases, die op slechts enkele kilometers afstand van de eigen grenzen liggen. STEINHARDT BIJ HULL EN ROOSEVELT. De uit de Sovjet-Unie teruggekeerde ambassadeur der Vereenigde Staten, Steinhardt, heeft een bezoek gebracht aan den Amerikaanschen minister van Buitenlandsehe Zaken. Huil en ver volgens ook aan president Roosevelt, voor het uitbrengen van rapport. De Amerikaansche minister van Oorlog, Stimson, gaf tijdens een pers conferentie uitdrukking aan het offi- cieele misnoegen der V.S. over het feit, dat de waarnemers der „V.S. in de Sovjet-Unie geweetd'Wordeh van het oorlogstoor.eel, terwijl de bolsjewisten al het door de V.S. geleverde oorlogs- ■nraterieel overnemen. Al houdt u ook veel van muziek, laat uw ketdl niet langer fluiten dan nood tg isi Wees zuinig met gas! Poli/goon-Sej/m) ÏO RIKA '44* NÉOCRLANOSCHE ANTILLEN CUftAQA tommc ARUM 9 SHT MAARTE* StUSTATtUS SABA 'Wirn IITSCH Venezuela ZUID COLUMBIA AMERIKA) NED WEST INDIE SURINAME 166343 INWONERS 140651 KM2 OPPBBVLAHÜS EfCUAOOR EILANDEN BOVEN DEN WIND •""■-ïl'.'/J;»*' Vla Maks.' bezetting van Suriname «roepen geren wij hier- 1 ÜSbi tÜ Neder!andsche bezit- l,HA.uL*Mrvl,n Curacao eg op do kaart aan- Over eventueel# bezetting van de Ned| eilanden der Kleine Antillen oj. St. Eusta- lius. St. Maarten of St. Martin en Saba ls nog nieta bekend. (Kaart van Pelt) Op nader door de plaatselijke distri butiediensten bekend te maken dagen zullen gedurende het tijdvak van «t December tot en met 5 December a.s. niepwe melkkaarten worden uitgereikt. Deze zijn vervaardigd in twee verschil lende soorten, namelijk een soort, wel ke uitgereikt en uitsluitend gebruikt zal mogen worden op het platteland en in de kleinere steden en een uitslui tend voor bepaalde gemeenten. De melk kaarten, welke op het platteland en de kleine steden zullen worden uitgereikt, zijn gemerkt met de letters „DM" en bestaan uit achttien bonnen met num mers „01a" tot en met „14a" en de num mers „47a" 'tot en met „50a". De kaart is blauw, met in zwart op eiken bon de opdruk „1 melk 1a". Zij zijn slechts geldig in gebieden, waar „DM"- kaarten worden uitgereikt. In bepaalde gemeenten waaronder de grodte sted en) zullen worden uitgereikt melk. kaarten, welke gemerkt zijn met de letters „DN" en met dezelfde nummers als op de kaarten voonMfH platteland. Deze kaarten zijn eveggns blauw van kleur, echter met in rot» op eiken bon de opdruk „s melk 1a". Deze kaarten zijn slechts geldig in die ge meen ten* waar „DN"-kaarten zijn uit gereikt. De nieuwe melkkaarten zullen door de plaatselijke distributiediensten uit sluitend worden uitgereikt aan dege nen, die in het bevolkingsregister van de plaats van uitreiking zijn ingeschre ven. De kaarten kunnen dus slechte in de gemeenten van inwoning worden verkregen. Voor de nieuwe kaarten komen lo aanmerking kinderen, dlc geboren rijn na 1 Jahnari 1933, die twee kaarten per hoofd ontvangen, verder kinderen, die geboren xijn na 1 Januari 1938, doek vóór 2 Januari 1938, die één kaart per hoofd ontvangen en voorts arbeiders, die bjj hun werkzaamheden YoertdW a rend Hirt gmfge stoffen omgaan. Ten aanzien van de uitreiking aan de..e laatste categorie geiden (de vol gende voorschriften a. Zelfstandige arbeiders en ariïeid- sters uit bedrijven met v'jf of minder arbeider», dienen, om voor een mélk- kaart in aanmerking te komen, door middel van een formulier „MD 107" een aanvraag in te dienen bij den disiributiedienst, waaronder het be trokken bedrijf ressorteert. Het formu lier is bij .lien dienst verkrijgbaar. b. Arbeiders, afkomstig uit bedrij ven, van meer dan vijf arbeiders, die. nen zelf geen aanvragen in te dienen, daar dit door den betrokken werkgever- of bedrijfsleider eveneens op het bij den distributiedienst verkrijgbare aan- vraaformulier „MD 107" dient te ge schieden, waarbij rekening dient te worden gehouden met den toestand op 1 November 1941. Indien na onderzoek gebleken is, dat dc betrokken arbeiders, volgens de be staande normen voor een melkkaart in aanmerking komen, zal per hoofd één kaart worden uitgereikt. Tegelijk met de i^jreiking van de melkkaarten zullen voor kinderen be neden de drie jaar textielkaarten wor den dStgereikt. Er zijn voor deze'kin deren twee soorten textielkaarten, nl. een voor kinderen, die na 1 Januari 1939 doch vóór 2 Juli 1941 zijn geboren en die dus op 1 Januari 1942 wel den leeftijd van zes maanden, maar nog nidi dien van drie jaar hebben bereikt en een voor kinderen, die na 1 Juli 1941 zijn geboren en die dus op 1 Januari 1942 nog geen zes maanden oud zijn. De kaart voor kinderen, die op 1 Jan. 1942 wel den leeftijd van zes maalden, doch nog niet dien van drie jaar neb. ben bereikt, telt 120 punten, waarvan tof 1 Mei 1942 60 punten (numero 120 tof 61) geldig zijn. De kaart voor kin deren, die op 1 Januari 1942 nog geert zes maanden oud zijn, telt 150 punten. Deze punten zijn alle van 1 December 1941 af geldig. Tevens zal voor kinderen, die in het tijdvak X November 1941 tot X Januari 1943 den leeftijd van drie jaar hebben bereikt, een textielkaart voor jongens of voor meisjes van drie tot vijftien jaaf worden uitgereikt. Zooals reeds der is bekend gemaakt, telt deze kaart 120 punten, waarvan tot 1 Mei 1942 60 punten geldig zijn. In verband met de uitreiking van de textielkaarten voor kinderen beneden de drie jaar komt met ingang van 1 December 1941 de thans geldende rege. ling, dat kleeding en benoodigdheden voor deze kinderen op vertoon van de disttihntiesUmkaart ot op de tnachti- ging tot aankoop van babyartikelen (formulier MD 104) mogen worden ge kocht, te vervallen. Ten einde a.s. moeders in staat te stejlen voor de geboorte de benoodigde textielgoederen voor de a.s. baby aan te schaffen, zal vanaf 1 December 1941 door de plaatselijke distributiediensten een textielkaart voor deze babies wor den uitgereikt. De a.s. moeders kun nen zich, vijf maanden in verwachting zijnde, hiervoor onder overlegging van een attest, van den geneesheer of een verklaring van een vroedvrouw tot den distributiedienst wenden. Voor vrijwillige1, dienstneming bij Jen Nederlandschen Arbeidsdienst zal op ondervermelde plaatsen en data, telkens tusschen 9.30 en 15.00 gelegen heid zijn voor keuring voor vrijwillige dienstneming. Iedere jonge man, die aan de vol gende voorwaarden voldoet, kan zich naar de* dichtsbij gelegeh keurings plaats begeven en zich „aanmelden bij den voorzitter van den keuringsraad. Reiskosten voor de heen- en terug reis worden vergoed. Het is aan te bevelen een brood maaltijd medé te brengen. Gegadigden moeten aan de volgen de voorwaarden voldoen: a. Nederlander zijn, b. Niet jonger dan 17 en niet oudèr dan 23 jaar zijn. agen m gebieden In het Oosten, waar zij hun krachten in dienst van de gemeenschap zullen stellen door den zoo lang verwaarloosden vruchtbaren bodem in cul tuur te brengen. Graf Grote, Landes bauernführer en leider der Geschafts- gruppe Ernahrüng und Volkswirtschaft, spreekt de vertrekkend™ toe. (I. P. en R. S.) i 3. ongehuwd zijn. Meldt u ter keuring aan! Den Haag, Huygenspark 23, Maan dag en Dinsdag 1 en 2 Dec. 1941. Utecht, Draaiweg 29, Woensdag 3 Dec. 1941. Gouda, Oosthaven 50, gem. consul- tatiegeb., Vrijdag 5 December 1941. Ieder die wordt, goedgekeurd en overigens aan de eischen voldoet wordt op 15 December 1941 opge roepen om gedurende 5% maand in den Nederlandschen Arbeidsdienst te dienen. Na beëindiging van den diensttijd van 514 maand kan de vrijwilliger bij gebleken geschiktheid in aanmerking komen voor een van de 3 volgende groepen: a. Opleiding tot kader. b. Vrijwillig nadienen - gedurende nader te Bepalen tijd. - c. Na eervol ontslag voorkeur bij arbeidsbemiddeling in Nederland. Officieel wordt medegedeeld: De verzorging van de Nederlanders, die in het Duitsche rijk arbeiden en hun ïamilie door de ziekenfondsen was tot nu toe reeds zeer goed, doch on langs is zij nog verder uitgebreid en wel op het gebied der bevalling. De Duitsche ziekteverzekering heeft steeds alle kosten van geneesheer, ge neesmiddelen en vroedvrouw bij een bevalling voor haar rekening genomen. Thans heeft de rijksminister van Ar beid bepaald, dat met ingang van 1 No vember 1941, behave deze hulp een som van f 55,in baar moet worden uitbetaald bij bevalling. De Nederlandsche arbejders, die in het Duitsche rijk werken, genieten hierdoor'met hun gezin een vérgaande hulp van de verzekering. Op het ge- tiied van de ziekteverzekering lijdt hij geen enkele schade door bet werk- nemen in-Duitschland, wanneer men rekening htjudt met de vérgaande ver betering vamri November 1941. Voor zoover zij totVnu toe niet reeds beter behandeld werden, zijn hij en zijn ge zin thans, wat betreft de ziektever- ENORME VISClI AANGEVOERD. Aan den Rijksvisebafslag te IJmui- den is Donderdag door den logger K. W. 176 een enorme visch aangevoerd, n.l. een apikauw van bijna 300 kilo. Tijdens het uitoefenen van 4e haringvisscherij heeft men dezen reus onder de zoutwaterbewoners in de net ten gekregen Deze kolos is het slacht offer geworden van zijrt eigen vraat zuchtigheid. daar hij zich te goed deed aan de visch, welke reeds in de visch- netten verward geraakt was. Daar het vleesch tranig is van de apikauw, is de handelswaarde zeer gering. Het beestje bracht 64,op. WREEDE OVERVAL OP EEN AFBEIDERSWIJK. Tot nu toe 16 doodea, 4 vermisten, 45 zwaar gewonden en ongeveer 76 lichtgewonden. 's-GRAVENHAGE, 28 November. Na. dat, zooals bekend, de Britsche lucht macht eenigen tijd heeft geschitterd door afwezigheid en de Engelsche vlie ger» slechts 'n enkelen Keer boven Ne- derlandach gebied zijn verschenen, heb ben de Britsche vliegtuigen Donder dag wederom een grooter activiteit ont wikkeld, De methode, welke de En gelsche vliegers hierbij hebben ge volgd, lijkt zèer sterk op de reeds vroe ger by dergelijke aanvallen toegepaate. Meestal bleven de toestellen in groote hoogte om dan plotseling zonder be paald systeem hun bommenlast op zin- nelooze wijze op steden en dorpen of andere plaatsen, waar me«i mensche- lijke nederzettingen vermoedde, om laag te werpen. Op talrijke plaatsen In het land, in het bijzonder in het Oosten en Zuiden werden, blijkbaar door jonge en oner varen piloten, die wederom het nabij gelegen Nederlandsche gebied schijnen te hebben uitgezochte als oefenings terrein brisant- en brandbommen uit gestrooid. De meeste bommen vielen op het vrije veld en richtten bijna geen schade aan. In een aantal gevallen evenwel kon het niet uitblijven, dat deze lukraak rondgestrooide bommen ernstige ge volgen hadden voor de burgerbevol king. Zoo werd in het bijzonder een arbeiderswijk in Maastricht door de Britsche brand- en brisantbommen ge teisterd. In een wijk, in het Zuid- Westen der stad werden vier straten zwaar getroffen en meer dan hor.utrd woonhuizen werden ofwel vernield of zwaar beschadigd. Het door ie b-im- men getroffen gebied biedt een droe ven aanblik. Talrijke bewone.s van de getroffen huizen werden onder het puin van hun ingestorte woningen be graven en konden slechts met moeite worden bevrijd. Voor zoover lot nu toe kon worden vastgesteld, heeft de arbeidende bevol king van dit stadsdeel 12 dooden, 45 zwaar gewonden en 65 licht gekwetsten te betreuren, terwijl nog vier menseben vermist werden. Nog in de avonduren werd het hulp en opruimingswerk krachtig ter hand genomen, waarbij de desbetrefende Nederlandsche en Duitsche instanties hand in hand werkten. In het bijzon der -heeft de Nederlandsche Volksdionst onmiddellijk een huipactie op grooten schaal ter hand genomen.i De gevol machtigde van de N, V. D. heeft de meest zwaar getroffenen van deze armste laag der bevolking talrijke sommen geld overhandigd opdat zij zich onmiddellijk de meest noodzakelijke gebruiksvoorwerpen en levensmidde len konden aanschaffen. Ook werd on middellijk zorg gedragen voor het on der dak brengen van de honderden dakloos geworden mannen vrouwen en kinderen. Het spreekt vanzelf, dat onder de slachtoffers van dezen wreeden en on- gemotiveerden Britschen bomaanval de grootste verbittering heerscht tegen de Britten, die dit groote leed veroorzaak ten. Ook op verscheidene andere plaatsen in het Zuid-Oosten des lands hebben de Britsche vliegerbommen offers ge- eischt. Zoo werd'in een kleii/plaatsje d- eigenaar van een .boenentjofstede en Zijn drie knechts door een Britschen bom. getroffen en in stukken gereten. De mannen waren bü het hooren van het motorgeronk uit nieuwsgierigheid' naar buiten geloopen, door de open dtur scheen een helder licht naar bui. ten. Deze onvoorzichtigheid, welke vier mannen bet leven heeft gekost, zij een waarschuwing voor anderen, in de toe komst eerst alle Jichten te dooven voor zij deuren en vensters openen tijdens een luchtaanval. In een apdere plaats zijn vijf burgers licht gewond. Hier zijn door den lucht druk van neergeworpen bommen vier woonhuizen deels ingestort en twee schuren en drie broeikassen vernield. Op talrijke plaatsen is glasschade veroorzaakt, terwijl ook paarden en koeien werden gedood. Overal is hier sprake van vreedzame oorden, welke ver liggen van ieder militair object. Nederlandsche Volksdienst en Ronde 'Kruis helpen de getroffen bevolking. In samenwerking met het Roode Kruis heeft de Nederlandsche Vólks- dienst onmiddellijk op grootscheep- ache wijze maatregelen getroffen om de getroffenen te Maastricht te hel pen en hun nood te lenigen. In open bare gebouwen is voor huisvesting ge zorgd. Men heeft alles hier zoo goed mogelijk ingericht voor een behaag lijke warmte zorg godragen. Voor de inrichting heeft het Roode Kruis tevens bedden beschikbaar ge steld en de N.V.D. heeft de zorg voor kleeding en maaitijden op* zich geno men. Alle getroffener hebben vooral ook, allen mogelijke® steun gekregen bij het aansohaffen van ondergoed, schoenen en andere kleed mg. De N.V.D. reikte distributiebescheiden en waardebonnen uit, zoodat alle gezin nen nog in den loop van Vrijdag in de eerste behoeften konden voorzien. Waar dit noodig was, is ook geld be schikbaar gesteld, Warm eten werd door de centrale keukens verschaft. De plaatselijk lei der en de provinciale leider van den N.V.D. waren zeffs in den nacht on vermoeid bezig om den getroffenen alle hulp te breiden. Ook gisteren hebben zij herhaaldelijk met alle slachtoffers persoonlijk gesproken aim htm maatregelente kunnen treffen. In den loop van den avond is ook de vertegenwoordiger van den lande- lijken leider van den N.V.D, uit Den Kaag aangekomen. Hij bracht aan alle gezinnen een bezoek en zegde verdere hulp' toe. Te dien einde heeft hij aan de provinciale leiding een bedrag van 2)1.000 achtergelaten voor de eerste hulpraeatregelen. In de volgende da ge» sal de N.VTD. zijn belangrijkste taak zien in leen nauwkeurige zorg van elk gezin apart. Hü ral in de eerste plaats bewerken, dat de getroffenen een voorloopig onderdak vinden in particuliere woningen of hotels. Ook den achtergeblevenen en voor al den gewonden is onmiddellijk hulp verleend. Als eerste teeken van de verbondenheid zijn bloemen, fruit en andere attenties beschikbaar gesteld. Verontwaardiging onder de bevolking. Over clen Britschen luchtaanval op een arbeiderswijk in Maastricht deelt het A.N.P. nog de volgende bijzonder heden mee. De Britsche aanval geschiedde bjj maanhelder weer en zeer goed zicht. De getroffen arbeiderswijk is een zeer. dicht bevolkte buurt. De uitwerking was dan ook in hooge mate noodlottig. In een oogwenk was de vreedzame wijk het tooneel van een ontzettende verwoesting. Meer dan tweehonderd huizen bleken getroffen te zijn, waar van ruim honderd zoo goéd als geheel verwoest werden. Met medewerking van vele burgers werd onmiddellijk een hulpdienst in gericht. Het uitgebreide opruimings werk, dat onmiddellijk ter hand ge nomen was, werd door de zeer groote ravage, die aangericht was, zeer be moeilijkt. Overal en in allerlei vorm moest hulp geboden worden. Het bleek direct reeds, dat de aanval niet alleen de huizen, doch ook het leven der ar beiders niet gespaard had. Tot nu toe haalde men uit de puin- hoopen van de volkomen verwoeste wijk dertien dooden, vijftig zwaar en zeventig lichtgewonden. Er dient ech-, ter rekening gehouden te worden met de mogelijkheid dat het aantal, naar mate hej opruimingwerk vordert, nog zal stijgen. Ook elders in de stad, soms tot ver van de plaats, waar de aanval zijn doodelüke werk heeft verricht, werd groote schade aangericht. Ontelbare ruiten zijn door den luchtdruk ge sprongen. Pannen werden van de da ken gerukt en tot ver in den omtrek vindt men vernietigende sporen. De Maastriehtsche burgerij, die over dezen aanslag op onschuldige levens ten zeerste ontdaan en verontwaardigd is, bood den burgers van de getroffen wijk onmiddellijk de helpende hand. De Nederlandsche Volksdienst vooral bewees hier zyn groote nuttigheid. Dakloozen werden zoowel bij particu lieren als in groote gebouwen, zooais de Dominicanerkerk en de Staarzaal, ondergebracht terwijl zij Vrijdagmid dag in het patronaatsgebouw van warm eten werden voorzien, Rét opruimingswerk wordt nog steeds met man en macht voortgezet De getroffen arbeiders treuren om hun verloren gegane eigendommen, zoeken naar vermist® familieleden, die tot de dooden en de vele gewonden behooren. axwvw Zon op 9.25, onder 17.31. Maan onder 5.30, op 16.22. Men ia verplicht te verdtiis teren van zonsondergang to' zonaopkomst. Lantaarns van "oertnifle- moeten een half nnr na zons- nndonfsntf ontstoken worden K 712

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1