eland in oorlog met nd, Hongarije en Roemenië r Nieuwe verkeersregeling treedt a.s. Dinsdag in werking! J 6 December 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Overzicht van de bepalingen Wenken voor wielrijders en voetgangers êo*i ch Hlacui •g, No 20804 I Ultimatieve nota's overhandigd jn ten Oosten van Taganrog DE ONTHULLING VAN HET AMERIKAAN. SCHE OFFENSIEF. Stirmon geeft echtheid van het geheime plan toe. Het succes van de Cormoran. JAPANS ANTWOORD OP VRAGEN VAN RQOSEVELT. j Koeroesoe hoopt o(j voortzetting der onderhandelingen. Met Dtatachland voor m een nieuw Europa. Wa» Suriname allang bezet? Maatregelen tegen Joden OllDSCHE Bnrean: HARKT SI, TELER. ST« Postrekening UIH Chefredacteur: F. TIETER, Gouda be minister-president ran Buitenlandsche Zaken, heeft Vrijdagmiddag II k het parlement mede- Engelsche regeerlng van het Amerikaan- -p hl Boedapest de Hon- Ügeering een ultimatieve 'ng heeft doen overhan- lagelsche ultimatum wordt "d acht «ieh met Hon- I December om midder- dast van oorlog te bevinden, kwartje tot middernacht van December zijn troepen niet riUk front terugtrekt, he regeering heeft deae i verklaring van En- nlsgeving aangenomen na overtuigd, dat het geheele Volk achter zijn regee- van den minister-pre- nrd door bet Huis van Afge- met groote geestdrift be hoeft het wetgevende het Hongaarsche volk de de regeering van Honga- Engelschen ultimatieven la hand heeft gewezen, een- isedgekeurd, aldus het D.N.B. NI* EN FINLAND, eenache negeering heeft laakgelgatigde -van de Ver. M antwoord van Roemenië op het 1 December inge- Sngelsoh# ultimatum. De Roe- mgeering wfjat daarin den Britse he Mgeering, haar ngen .♦•I ie voorloopig niet voor la nota te publiceeren. Vol den uit officieele bron i geen verklaringen over de te verwachten. (ft In den nacht van VrU- het volgende speciale "en: ehe, de Hongaarsche en regeeringen worden of- a's gezonden, ais gevolg de oorlogstoestand tusschen gen en Groot-Brittannië OORLOGSVERKLARINGEN VAN CANADA. fc Associated Press uit Otta- zal Canada waarschijnlijk leid van Engeland volgen en een verklaring afleggen, vol. 1 de oorlogstoestand bestaat Hongarije en Roemenië, --he bladen wijden beschou- Mn de ultimata, die door gericht zijn aan Finland, en Roemenië. De Völki- Beobachter schrijft o.m.: ""-er kon het innerlijke -hap niet gedocumenteerd Itn door deze oorlogsVerklar- -inede Engeland den mede- in Moskou den liefdedienst ikmelooze solidariteit wil be- ywjjl de volken van Europa ■•ede oorlogstooneel van bet <*t zegevierende wapens een "•komst smeden, wil Enge- ^nt der cultuur en der civi- do bolsjewistische bar- -teren. Anders dan als een **>r ieder geciviliseerd volk ectie niet gewaardeerd wor- •Irjeste inmenging der Brit- nieuwe orde der F.uropee- d:n Ja dienovereenkomstig De Daz schrijft: Engeland ■^meer van recht, Waardig- B» OORLOGSTOONEEL. ♦ft D.N B. verneemt, is giste- •Wnerkelijke verandering in Mn <ie fronten ingetreden. Ische massa-aanvallen In zone hebben ondanks de ehtsinspanning geen vor- ■aer gebracht. De eerste gevolgen van de geweldige verliezen, die de bolsjewisten hier geleden heb ben, schijnen reeds zichtbaar te wor den. De frontlijn loopt nog steeds ten Oosten van Taganrog. De Duitsche luchtmacht heeft in het gebied rond om Rostof een waarlijk vernietigende actie ontplooid en alle vijandelijke concentraties reeds in de kiem onder een hagel vah bommen bedolven. De luchtactie der .bolsjewisten neemt steeds meer af In den centralen sector bü Moskou vriest het weer fel, terwijl er sneeuw valt. Maar Zelfs een koude van 25 graden Jton het opdringen der Duit sche troepen niet noemenswaard be lemmeren. Leningrad wordt door het zware Duitsche geschut bestookt. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben in den nacht van 4 op 5 Dec. belang rijke militaire doelen in Moskou aan gevallen. Men kon waarnemen, dat een station door verscheidene bommen ge troffen werd. Blijkens bet Finjphe weermachts bericht is de bezettMg van het gebied van Hangö vol too id* De woningen der stad zijn blijkbaar tamelijk goed be houden gebleven, hoewel geconstateerd is, dat op tal van plaatsen mijner ge legd waren. Tot dusver zijn op het gebied van Harvgö ongeveer 300 ge vangenen (gemaakt. De Amerikaansche minister van Oor log, Stimson, heeft in de persconferen tie de eehtheid van het door de Chl cago Tribune gepubliceerde doco ment toegegeven. Hf) bewêerde even wel, dat het hier een onvolteolde stu die der wapenbehoeften voor de ver dediging betrof, welke door den gene ralen staf was uitgewerkt. Het betrof hierachter, naar Stimson hieraan toe voegde, niet een door de zegeering aanvaard program. De publicatie van het document zal welliéht de verdediging bemoeilijken Het ergste van deze publicatie is even wel het feU, dat er. een groep Ameri- kann bestaat, wien het zoozeer aan vaderlandsliefde en loyauteit jegens de regiering mankeert, dat zij dergelijke documenten publiceeren. In Duitsche politieke kringen wijst men ten aanzien van het zgn. plan van Roosevelt om in 1943 met een reusachtig expeditieleger tegen Euro pa op te trekken, op het groteske hiervan, door naar voren te brengen, dat de scheepsruimte van de geheele, wereld niet voldoende zou zijn voor het transport van vijf millioen man en de daarmede Verbonden rayitail- leering. Interessant en niet bijzonder vleiend voor de bondgenooten van Amerika acht men/Verder de aan dit plan ten grondslag liggende veronder stelling, dat eers' de Sovjet-Unie en ook het Britsche rijk zouden zijn ver slagen. HITLER ONDERSCHEIDT DEN KAPITEIN. De Fkhrer en opperste bevelhebber van derweermacht heeft den comman dant van den hulpkruiser Cormoran, fregattenkapitein Deimers het ridder kruis ven het ijzeren kruis verleend. Fregattenkapitein Detmers heeft als commandant van den hulpkruiser Cor moran, zoogls in het wecrmachtsbe- richt van 3 December werd medege deeld, den Australischen kruiser Syd ney vernietigd en meer dan 70.000 ton vijandelijke koopvaardijscheepsruimte tot zinken gebracht. C Met bloed en zweet veroverd voor ons volk, nu verraden en Het Oouvernementsplein te Paramaribo met secretarie, depar. temenl van Financiën en Hof van Justitie. (Polygoon-Koloniaal Instituut! „DUISTERE VOORTEEKENEN" i De Japansche onderhandelaars in Washington, zoo meldt de Britsche nieuwsdienst, hebben het antwoord van Tokio op de vragen van Roosevelt iu zake de troepen-beweging in Indo- Chlna overhandigd. Volgens genoem den nieuwsdienst zon ambassadeur Koeroesoe verklaard hebben te hopen, dat de besprekingen tusschen belde landen worden voortgezet. Naar uit. Washington wordt gemeld, heeft het departement van Buitenland sche Zaken aangaande het Japansche antwoord bekend gemaakt, dat men het nemen van eenig standpunt te dien aanzien aan het Win» Huis moet over laten. Een commentaar doorAssociated Press uit Washington gegeven-spreekt! van duistere voorteekenen, waaruit men zou kunnen concludeeren, dat de crisis in het Verre Oosten weldra door een breuk zal Worden gevolgd. |n dit verband is het van groote ba-, teekenis, dat uit Mexico plannen wor den geme'd voor een overhaast vertrek van het Japansche gezantschap al daar. Verder is er nog het feit, dat een aantal Japansche onderdanen hun be zittingen in Mexioo overhaast hebben getracht te verköopen, daar zi) het (Foto Stapf) LA. voor onvermijdelijk hield-en, dat Mexi oo, in geval van een conflict tusschen de V.Sf en Japan aan den oorlog zal deelnemen. «Naar de Engelse he nieuwsdienst meldt, heeft de Australische minister van Luchtvaart de intrekking van alle verloven by de Australische lucht- maoht en bij de troepen in Darwin be kend gemaakt. Als reden voor dezen maatregel noemde de minister de „ver scherping van den toestand in het Verre Oosten De Associated Press meldt, dat de Franache ambassadeur te Washington, beeft geconfereerd met den onder staatssecretaris Welles. Alleen de al- gemeene politieke toestand zou zün be sproken. Associated Press vermoedt echter, dat mogelijk ook de situatie in het Verre Oosten ter sprake is geko men, aangezien Indo-China een Fran- sche kolonie is. Naar Domei uit Bangkok meldt, heeft het Britsche gezantschap allen Brit. schen onderdanen, ook den Britsch- Indiërs, opdracht gegeven Thailand zonder verwijl te verlaten. Volgens ijew York Herald zün de oorlogsrisieo-premiea voor de scheepvaart op den Stillen Oceaan met driekwart procent verhoogd. OP 9 December zal het uit zijn met het rijk van den vrijbuiter op onze wegen, den voetganger. De nieuwe wegenverkeersregel;ng, die op dien datum m iVèrking treedt, bevat allerlei nieuwe -palingen, waarbij alle weggebruikers, dus ook de wiel rijders en de voetgangers,, betrokken zullen zijn. a'dus1 schrijft ons de Ne- derlbndsche Toeristenbond A.N.W.B In deze wegenverkeersregeling wordt gesproken over voertuigen; onder deze term vallen piet '(alieen motorrgtui gen, rijwielen, hand-karren en andere voertuigen, maar ook kruiwagens, kinderwagenss en dergelijke kleine voertuigen. Alleen trams en treinen zijn uitgezonderd, als er over voer tuigen wordt gesproken. Er is over deze nieuwe verkeers regeling al zeer .veel geschreven, maar nu wü vlak voor den datum staan, waarop zij in werking zal tre den, kan het zgn nut hebben nog eens ten beknopt overzicht te geven van de bepalingen, waaraan voornamelijk wielrijders en voetgangers zidh hebben" te houden by het verkeer in het'alge meen en daarnaast deze bepalingen voor elke oategorie afzonderlijk te be- sdiouwen. Daaruit zal dan tevens blijken, waarin de nieuwe regeling, zich onderscheidt van de thans gel dende voorschriften. Algemeene bepalingen. De algemeene hoofdregel is, dat iedere deelnemer aan het openbare Verkeer op den weg (de wéggebruiker) zich zoodanig moet gedragen, dat het verkeer niet in gevaar kan worden gebracht en aan een ander geen schade wordt berokkend, of dat een ander niet in sterker mate wordt be lemmerd of overlast ondervindt dan vyrmydelijk is. Voor alle verkeer goed, dat by kruispunten, waar het verkeer door politie of automatische seinen wordt geregeld, het verkeer „links af' zich rechts moest Opstellen, indien het verkeer werd vrijgegeven. Het ryeuwe voorschrift luidt, dat het veikeer ook gerechtigd is „links" af të slaan, indien daardoor het vrij gegeven verkeer uit tegenovergestelde richting, wbaronder ock de tram, niet wordt belemmerd. Slet verkeer, dat „rechts" afslaat, nt rekening te houden met de voetgangers, hetgeen wede-rkeerig ock voor den voetganger geldt. Deze mag echter gedurende het teeken „halt" afslaan in, de vrijgegeven richting. Mocht men voorheen een by «en halte stilstaande tram niet voorbij reden indien geen vluchtheuvel aan wezig was, bij het nieuwe voorschrift Is dit wel geoorloofd, indien het voorbijrijden met matige snelheid en op zoodanigen afstand gedbhiedt, dal geen gevaar voor passagiers ontstaat; zoo noodig moet men «toppen. Het verleenen van voorrang is zoo danig gewijzigd, dat de bestaande be paling „rechts gaat voor" niet meer geldt voor alle verkeer. Op krui singen en vereenigingqji van wegen ▼hn geiyke rangorde, krijgt hij. die van rechts komt, thans ook den voor rang met dien verstande, dat motor rijtuigen en •voertuigen voortbewogen langs rails, den voorrang hebben boven alle andere weggebruikers. Motorrijtuigen en voertuigen langs rails worden wat den voorrang be treft, aan elkander gelijk gesteld. By kruisingen en vereenigingen van wegen heeft het verkeer van den hoofdweg vporrang. Ais Hoofd wégen worden aangemerkt: 1. hoofdlverkeerswegen welke zijn aangeduid met een op een plmt staand vierkant ge kleurd oord met witten, zwart afgezetten rand; 2. wegen, waar ter plaatse van de kruising of vereeniging op den zUweg een op de, punt staande driehoek van Voorgeschreven model is #a*ngebraoht; 3. verharde wegen ten op zichte van niet-verharde wegen. In deze gevallen hebben dus de wielrijders voorrang boven alle verkeer, ook wanneer zij op de tot deze wegen behoorenöe rij wielpaden rijden. Een nieuwe bepaling is, dat de weg gebruiker, die het zich langs den zelfden weg voortbewegend verkeer wil kruisen, de hem tegemoet rijdende voertuigen, van welken aard ook, dient te laten voorby gaan, indien deze hun ridhting bewaren. - De bepaling geldt ook by kruisingen en vereen igm-gen van wegen. l Eveneens is nieuw de bepaling, dat binnen de bebouwde kom voertuigen alleen aan de recht er zgde van den weg mogen stoppen in de richting van het verkeer. Bij de aanwezigheid vipi rails aan den rechterkant mag links worden stilgestaan en op wegen met éénrichtitigverkecr aan belde zgden. Bijzondere voorschriften voor den wielrijder Behalve de algemeene voorschriften waarbij de w i c 1 r y d e r betrokken is, zijn nog de volgende voorschriften op hem van toepassing. Het is verboden: het stuur on-der het ryden met beide handen los te laten of dp voeten van, de trappers te nemen; te biyven ryden naast een ander voertuig dan een rywlel, ln het bij zonder naast een tram, alsmede zich te laten voorttrekken door zulk een aader voertuig Wielrders moeten Sebftlk maken van de bestaande rywielpadcn. Van het rijwielpad op de rijbaan komend, dienen zij met bet overige verkeer rekening te houden. Meer dan'vijftien wielrijders rijdende in geslotens formatie en onder leiding mogen twee aan twee naast elkander blijven rijden en by aanwezigheid van rijwielpaden toch van de rijbaan ge bruik maken, tenzg deze is aange geven als .autoweg" ln andere gevallen mogen wielrijders weliswaar met ten hoogste twee per sonen naast elkander rgden, doch zij m o e t e n'-achter eikander gaan rijden, indien het verkeer zou worden be lemmerd. Inhalen mag in den regel slechts door één wielrgder geschieden doch wanneer het verkeer niet wordt belemmerd, mag" ook door twee wiel rijders naast elkaar worden ingehaald. Op rijwielen met één zitplaats mogen door den berijder geen andere personen worden vervoerd. Kinderen beneden den leeftgd van jO jaar mogen uitsluitend door een volwassen persoon worden vervoerd en sléchts dart, wanneer liet rijwiel is voorzien van een daarvoor geschikte zitplaats en de bergder daardoor niet wordt belemmerd. 4 Voorwerpen mogen slechts door wvetrijds-rs worden vervoerd, mdien deze daardoor niet in hun vrijheid van beweging worden belommerd of andere personen of zaken daardoor niet aan gevaar worden blootgesteld. By rgwielen op niet meer dan twee wielen mag slechts een anahang- of zgapanwagen worden gebruikt, indien deze vast aan het rijwiel is verbonden. Het vastmaken van handwagens San rijwielen alsmede het voorttrekken van handwagens of het geleiden van dieren door een wielrijder is vetheden. Aangezien in het nieuwe voorschrift onder het berijden van een weg mede wordt verstaan het voortduwen van een rijwiel, behalve op wegen welke voor het verkeer in beide rjchtingA voor wielrijders zgn gesloten, is het dus verboden een rgwjel voort te duwen, op een weg, welke in één richting voor alle verkeer, of alleen voor wielryders is gesloten. Bijzondere voorschriften voor voetgangers De voetgangers zullen, behoudens de reeds genoemde gedragsregels in de algemeene bepalingen, nog de volgende m acht moeten nemen. Zij jpoeten in beginsél van de voetpaden gebruik maken. Rgbancn en andere niet voor het voetgangersverkeer bestemde wegge deelten, moéten langs den koristen weg en haaks Op de yerkeersrichtgni voorzichtig en zondér onderbreking worden overgestoken. Wegkruisingen met als zoodanig- aangeduide oversteekplaatsen, moeten op de aangegeven punten worden overgestoken. Andere kruispun'en mogen uitsluitend in een rechten hoek ten opzichte van de rijbanen worden overgestoken, nogen door Middel van louwen, ket Voetgangers dienen binnen afzet tingen c.d. te biyven. Het blijven alaan op hoek van straten is verboden, Indien daardoor het verkeer wordt belemmerd of In gevaar gebracht. Op wegen, welke voor het verkeer met voertuigen zijn gesloten, zijn bovenstaande bepalingen voor de voet- gangera niet van toepassing. Nederlanders evacuee ren Hongkong De Nederlandsehe consul-generaal in Hongkong heèft den raad gegeven tot den algeheelep evacuatie door Neder landsehe onderdanen," zoo woTdt uit Hongkong gemeld. Het Japansche antwoord De Japansche ambassadeur Nomoera en de speciale ambassadeur Koeroesoe hebben Vrijdag in het staatsdeparte ment het antwoord van de Japansche regeering op de vraag van president Roosevelt overhandigd. In het antwoord wordt volgen* Associated Press gezegd, dat de Ja pansche troepen in Indo China ge stationeerd zijn volgens de overeen komst met de Fransche regeering. De overeenkomst tusschen Japan en Frankrijk houdt in, dat Indo-China ge meenschappelijk zal worden verdedigd en de daar aanwezige Japansche troepen zijn niet grooter dan het lit het verdrag vastgestelde aantal De langs de Indd-Chineesche grens samengetrokken Chineesche troepen vormen een bedreiging van dé Fran sche kolonie en de Japansche helangen aldaar. In kringen te Washington heeft men itfcSKS. slechts weinig hoop, dat het Japansche antwoord de bestaande spanning «al -t verzachten of kans biedt op succes be- gen, zoo mriyt de New Yojz^ Sun. DRUK VAN CHURCHILL Omtrent de bezetting van Suriname publiceert het tijdschrift New» Week eengie aanvullende ophelde ringen. De regeering deT Ver, Staten zoo beweert dit Jijdschrift, zou oor. spronkeiijk hetv oornemen hebben gehad haar eigen troepen i tezam/n met Braziliaansche eenheden Suri name te laten binnenrukken. De Ne derlanders zouden dit pjan echter hebben afgewezen en'ook eerst na druk van deh kant van Churchill zich bereid verklaard hebben tot goedkeu ring van de bsnetüng door Amerikaan sche troepen. Overigens, aldus het "'ischrlft, betreft' biet by de than* gezonden Amerikaansche troepen slechts versterkingen van de reeds sinds lang aanwezige formaties. Het Rykscommissariaat deelt,mede: Er bestaat aanleiding nogmaals te wgzen op het strenge in acht nemen van de verordening vaji den commis saris-generaal voor het Veiligheids wezen van 15 September 1941, betref fende het zich in het openbaar ver- toonen van Joden. De organen van het veiligheidswezen hebben opdracht, op te treden tegen iedere overtreding vam deze verordening. BBovendien wordt medegedeeld, dat verzoeken van Joden om een vei gun ning tot verhuizen te ontvangen moe ten worden ingediend bij den Jood- schen Raad. Lijnbaarsgracht te Am sterdam. Deze raad zendt deze aan vragen door naar de -desbetreffends Duitsche instanties. ■Verzoeken, welke niet langs dezen weg worden ingediend, worden niet behandeld. Duitsche modeschouwen ln Nederland. Binnenkort wordt in Nederland een aantal modeschouwen gehouden, waar de nieuwste Duitsche mode getoond zal worden, 8 en 9 December te Amster dam, Amstelhotel; 10 en 11 December in het Kurhaus te Schevsiungen: 13 December te Arnhem en 18 Decemher te Utrecht Een der nieuwste acheppin. gen der Duitsche modeproduetie. Haench en-Recto) Zon op 9.35, onder 17.28. Maan op 21.04, onder 11.54. Moe Is verplicht Ie verdut» teren van tonsondertfantf lol zonsopkomst. Lantaarns van »oartul£cr moetan een hall nar ne ton» onderband onlslohen wordv kiMWsasiwiiwiMWvwwwaw k JU THIS BOOK IS TOO TIGHTLY BOUND

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1