D ENGELSCHE SLAGSCHEPEN lihce/of Wales en Repulse vernietigd terika zou 70 pet. van zijn Stille Oceaanvloot verloren hebben rs teldige zeeslag in de nabijheid Van Hawaii ••re isdag 10 December 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN f [ïot dusver zijn alle berichten slécht", aldus Roosevelt s* J |j iion ^1 el ie door het keizerlijk Japansche hoofdkwartier medegedeeld, pjipansche luchtstrijdkrachten der 'marine buiten de Oostkust van i de slagschepen Prince of Wales en de Repulse tot zinken' heb ■ftbracht. IjbBritsche vloot voor het Verre Oosten werd Woensdagochtend om f twaalf ontdekt buften de Oostkust .van Malakka. Terstond stegen che vliegtuigen op en gingen tot actie over. De Repulse, groot Itoa, zonk onmiddellijk na bómtreffers om 14.29 uur. Ik Prince of Wales maakte'slagzij naar stuurboord tengevolge Van Bars. De oorlogsbodem trachtte te ontsnappen maar werd om I sur door nieuwe treffers geraakt, waarop hij in de golven veir- B. I jet schijnt, dat de Japanners volgens bekende voorbeelden hun en ten uitvoer hebben gelegd zonder eigen leven op eenigerlei lts sparen", zoo schrijft de Tokio Nisji NisjL I Amerikaansche marine, zoo schrijft het blad verder, heeft een swoon zwaren slag geleden en 70 procent van haar huidige t op den Stillen Oceaan verloren. De vreugde van Japan Is des te r, daar daarbij niet één eigen schip verloren is gegaan. Hier is Ijdfsct gebleken van jarenlange voorbereidingen en straüe opleiding, twndar Boston meldt: DE TOESTAND IN NEDERLANDSCH. INDIE. Z o Mobilisatie der buiten gewesten beëindigd. Rijksmaarschalk wenscht Seyss-Inquart geluk. Uitreiking persoons bewijzen. m fa HBS SOK ort«a 32 ¥T VAN J den n^scht 34 22 OUDSCHE t Afgang, No 20807 Bureau: MARKT Jl, TELEF. 2745 Postrekening 48400 Chefredacteur; F. TIETER, Gouda b' Japanners sijn nog steeds In het offensief. Be luchtaanvallen op de aea worden «onder onderbreking voortgezet. Manilla ia uiterst fel gebombardeerd, terwijl Japansche troepeneenheden een landings- ondernamen in de bocht van Manilla. Op het oogenblik wordt nog i tusschen de Japansche en de Amerikaansche vloot een geweldige slag Deze slag wordt in de nabijheid van Hawaii uitgevochten en kan nog dpren. Reuter is in Manilla officieel bekend gemaakt, dat een zware he aanval met op den grond strijdende troepen, die gesteund worden ilormaties van de Aarine en het luchtwapen, isgericht op Noord-Luzon. fens een te Saigon ontvangen radiobericht heeft "generaal Douglas Mac de opperbevelhebber der defensie te Manilla, om 6.30 uur voor de i medegedeeld, dat Japansche troepen erin geslaagd zijn om in nauwe nwerking met vloot- en luchtstrijdkrachten aan land te gaan op een zeker iten Noorden van Manilla. l woordvoerder te Nanking, van het Japansche leger heeft het volgende I gemaakt: - f'* is aan de land- en aan de zeezijde ingesloten. De Japansche troe- 1 tie Maandag in het Zuiden van Thailand zijn geland, zijn begonnen aan f ipaarsch naar Singapore". t woordvoerder van de Japansche marine bevestigde, dat Wake en Goeam *te Japanners bezet werden en deelde voorts mede, dat de Midway - l onder het vuur van de Japansche oorlogsbodems liggen. GISCH PUNT OP MALAKKA BEZET. (roote hoofdkwartier heeft ad medegedeeld, dat de Japan- P hoepen, die op Malakka operee- L A belangrijk strategisch punt «worden van het schiereiland «bezet. ^•roep van Singapore heeft me- dat hedenochtend de felle ■er Japansche strijdkrachten v begonnen is. ®t den, militairen toestand/ in 4* 31 van wordt uit f* vernomen, dat de daar ge «pansche troepen thans in ge gewikkeld zij» met Britsche I iS^ten, die uit Birma Thailand |/®«H!edrongen. beizerlijke Japansche hoofd ig* welt mede, dat in den loop L, ijsdag de Japansche lucb'.- h_verscheidene -tan/vallen heeft op vliegvelden op het Maiakka. Een groot aan- werd vernield. De aan- {"bbben zich thans ook tot het Singapore uitgebreid, ^«e marinevMegtuigen heb- gmiddag Hongkong ge- jf™ en het vliegveld zwaar «ia kreeg een Britsche »tstrSL?ware *6*0®. Japansche J^lMkrachten hebben het s.s. fifaii£UTison van 10.504 ton, de t van ton twintig i^epen buitgemaakt, alsmede '.vaartuigen van een geza- whoud van 80.000 ton. Tot f Seen enkel Japansqh schip mffi Japangcha militaire blad - s m p o mededeelt, heb- *he militaire en marine- i Petroleumopslag- d« Asiatic Petroleum Cy en de Standard Oil Cy te Sjanghai be zet. 34 Engelsche en Amerikaansche schepen van in totaal 20.000 ton wer den in beslag genomen. Dinsdagmiddag is een nieuwe, zware Japansche luchtaanval gericht op Hong kong. Duikbommenwerpers onderna men een gefioncentreerden aanval op de dockinstallaties en het vliegveld van Kauloen. Ook het eiland van Hong kong werd aangevallen. De Britsche autoriteiten zwijgen volledig over den omvang hfthner verliezen, aldus het D.N.B. De bevolking der Philippijnen zpu zeer onder den jj^ruk zijn gekomen van de groote vernlben onder de Ame rikaansche troepen tengevolge van de Japansche luchtaanvallen. De Japansche marine De officieele woordvoerder van het Japansche ministerie Van Marine heeft, volgens Domei verklaard, dat de successen van dg oorlogvoering ter aee, die de Japansche marine bij Hawaii en in andere sectoren van den Stillen Oceaan Hebben behaald, de vlootstra- tegie geheel overhoop heeft gegooid, die men in de V.S. populair gemaakt heeft en die er van uitging om in hgt geval van een conflict in den Stillen Oceaan den oorlog onmidde'llijk in de buurt van Japan te verplaatsen. De woordvoerder voegde hieraan toe, dat ieder nuchter denkend mensch tot het inzicht moet komen, aat het omsingelingsprogram van Roosevelt een rekenfout bevat, omdat men zich vergist heeft in de sterkte van Japan. De w-'voerder van de Japansche marine te Sjanghai heeft bekend ge. maakt, dat de Japansche bovenwateo- strijdkrachtei: en de duikbooten gedu rende de eerste dagen van de gevechts handelingen in hét geheel geen verlie zen geleden hebben. De Japansche luchtmacht beeft tijdens alle operaties nog niet eens tien vliegtuigen verlo- ren.Voorts verklaarde de woordvoer- der, dat de organisatie der aanvallen op IfSWkiï, Goeam, Wake, de Philippij nen qp Singapore, welke zich uitstrek ten over een afstand van 18.000 kilo meter, geklopt heeft als een bus. De aanvallen zijn precies op hetzelfde tijdstip uitgevoerd. Hoewel de opera ties op sommige plaatsen onder ongun stig weer moesten worden onderno men, zijn overal bevredigende reïiAta- ten bereikt. Amerikaansche duikboot tot zinken gebracht? Een Amerikaansche'duikboot, ver moedelijk behoorende tot de Ameri kaansche Aziatische vloot, is naar men gelooft, op 8 December des ochtends in den grond geboord door Japansche vlooteenheden buiten Fklao, aldus heeft de marine-afdeeling van het kei zerlijk Japansche hoofdkwartier he denochtend medegedeeld. Men gelooft, dat de duikboot uit de baai van Ma nilla was vertrokken en via Davao op ;weg was naam de Japansche wateren. Landing op de Philippijnen De afdeelingen voor leger en vloot van het Keizerlijk Japansche hoofd kwartier hebben hedenochtend in eei gemeenschappelijke m cd cd reling be kend gemaakt, dat Japansche troepen vandaag bij het aanbreken van de* dag een landing op de Philippijnen hebben uitgevoerd en thans snel de operatie voortzette*. ROOSEVELT ONDER DEN INDRUK De bliksemoorlog van de Japansche e- en landstrijdkrachten heeft Roo sevelt ongelooflijk zwaar geschokt, zoo meldt de Jomioeri Sjim- boen naar aanleiding van de eerste succesvolle Japansche krijgsoperaties en den indruk, die deze in Washington gewekt hebben. Voordat de Japansche marinelucht- macht met haar aanvallen begon, zoo meldt het blad, besprak Rodsevelit met Huil den zenuwoorïog tegen Japan en voorspelde, dat Japar tijdens de onder handelingen met de Vereenigde Staten wel eieren voor zijn geld zou kiezen. Toen daarop echter het bericht kwam over de Japansche militaire operaties, was Roosevelt zoo onthutst, dat 4)n toestand veel gelijkenis vertoonde met een psychische en lichamelijke ineen storting. De zenuwschok van Roosevelt vK-rd nog erger, naar mate meer rap- p<rten over de groote Japacsche mili taire successen binnenkwamen. Op de persconferentie, waarop Roosevelt de Amerikaanse!., verliezen mededeelde, geleek hij op Napoleon, toen deze den eersten stap op St. Helena zette. In een „praatje aan het haardvuur', gericht tot het Amerikaansche vo/k, heeft Roosevelt Dinsdagavond over het uitbreken van den oorlog op den Stillen Oceaan Verklaard: „Het zftl niet slechgs een lange oorlog, maar ook een moeilijke oorlog zijn", waarop de Ver. Staten-moeten rekenen. Alle con tinenten en alle Oceanen zijn thans tot slagveld geworden. De Ver. Staten staan thans eveneens midden in den oorlog. Iedere man afzonderlijk, Iedere vrouw en leder kind der Ver. Staten moet deelnemen aan de geweldigste onderneming der Amerikaansche ge schiedenis. He. Amerikaansche volk moet gemeenschappelijk goede en slechte berichten, nederlagen en over. winningen en de wisselende 'krijgskans dragen. Tot* dusver zijn -de berichten alle slecht. Op Hawaii hebben wij een ernstigen tegenslag geleden. Over onze troelen op de Philippijnen is een strafgerecht losgebroken. De berich ten van Goeam, Wake en de Midway- eilanden zijn nog verward, maar wü moeten voorbereid zijn op het bericht, dat alle drie deze buitenposten bezet worden. De verliezen in deze eerste dagen zullen ongetwijfeld omvangrijk zijn. De schade is ernstig, maar nog kan niemand zeggen, hoe ernstig zij is". I Roosevelt eischte vervolgens van het Amerikaansche volk voor de voering van den oorlog „het dubbele of vier voudige aan geld en materialen". Ten slotte verklaarde hij, dat de successen tegen de Ver. Staten hun effect ook moesten hebben op de andere oorlogs- tooneelen en dat omgekeend de Duit- sche successen wederom voor de Ja panners een gunstig effect moeten hebben. BRITSCH ULTIMATUM AAN THAILAND. Domei meldt uit Bangkok, dat de Britsche gezant aan' de Thailandsche regeering een ultimatum heeft over handigd. Volgens te Tokio ontvangen berich ten omvat de Japansch-Thailandsche overeenkomst debeide volgende punten: 1) Met het oog op den ernstigen toestand, waarin zich Thailand be vindt, staat de Thailandsche regeering den Japanschen strijdkrachten de doortocht toe en verleent zij den troe pen zekere faciliteiten. Tegelijkertijd neemt de Thaiandsche regeering maat regelen om botsingen tusschen de troepen van beide landen te voor komen. 2) -Japan garandeert de zelfstandig heid van Thailand en het nationale aanzien. FRANSCH INDO-CHINA. Het agentschap Domei meldt uit Hanoi: Van officieele Japansche zijde in Plransch-Indo-China wordt bekeud gemaakt, dat tusschen de bevoegde vertegenwoordigers van Indo-China en dp bevelhebbers van het Japansche leger éh de marine een nieuwe over eenkomst is onderteekend, welke bij zonderheden behelst omtrent de ge meenschappelijke verdedig;ing van het land. Door deze overeenkomst zijn, naar het officieele communiqué ver klaart, de vriendschap en de samen- werkjng tusschen Japan en Fransch Indo.China nog-nauwer geworden. LUCHTALARM TE FRISCO. Naar Reuter uit New York meldt, heeft San Frarcisco gisternacht zijn eerste luchtalarm gehad. Na zeventig minuten werd het sein „alles veilig" gegeven. De stad werd met hef ge heele kustgebied verduisterd. Het ge rucht liep, dat vijftien vliegtuigen de eütd naderden, maar dit werd later ontkend. Het, departement van Buitenland- scbe Zaken, te Washington verklaarde, dat dit alarm slechts een proef was geweest. De vliegtuigen, die men had gehoord, zijn waarschijnlijk jagers van een vliegveld in de buurt geweest, die een tocht boven zee maakten. Alle radiostation* Onderbraken om kwart over zes plaatselijken tijd plotseling zonder nadere verklaring haar pro gram. Volgens een bericht uit Washington heeft het ministerie van Oorlog be kend gemaakt, dat aan de geheele kust van den Stillen Ocedan de verduiste ring ais voorzorgsmaatregel is inge voerd. - In een bericht van dpn Engelschen berichtendienst wordt uitvoerig be richt over, de algeheele verwarring, «[elke tijdens het luchtalarm#in San Francisco heeft geheerscht. In dit be richt wordt het. volgende gezegd: Deze stad van 630.000 inwoners heeft, drie uur lang de hevigste emoties door staan, omdat de bevolking het_ eene oogenblik geloofde, dat de stad 'vanuit de lucht zou worden aangevallen en het andere oogenblik dacht, dat het bevel om te verduisteren slechts een oefening gold. Terwijl de'sirenes loei den en de ambtenaren van de luchtbe scherming van deur tot deur snelden om de bevolking aan te zeggen, dat zij moest verduisteren, gebeurden er op straat vele ongelukken. Een vrouw werd door een politieagent "neerge schoten. Het eene oogenblik gaf de politie de order om te verduisteren en het an dere oogenblik trok zij deze, order weer in, zoodat de bewoners in het ge heel geen tijd hadden' om aan al de snel op elkaar volgende orders en tegenorders te voldoen. ENGELSCHE PERSSTEMMEN Het geheele verleden van Japan doet duidelijk zien, d^t fie uiterste kracht die het velk inspannen kan, ook za worden gebruikt, zoo schrijft de Daily Telegraph, die vérder zegt dat door de groote uitgestrektheid van den Stillen Oceaan de bescherming van de scheepvaart moeilijk is. De Amerikaansche steunpunten en onze eigen steunpunten zullen veel te ver duren krijgen. Onze fabrieken en werven zullen in sterkere mate voor het Verre Ooste moeten leveren en zullen leemten, die ontstaan door het op andere wijze gebruiken van het door de Vereenigde Staten geleverde materieel, moeten aanvullen. Maanden van de grootste inspanning en offers staan ons te wachten. De Daily Herald schrijft onder meer: De bittere werkelijkheid, dat Amerika volledig in beslag wordt ge- homen door zijn eigen materiaalvoor ziening is thans gekomen. Het moet ons duidelijk zijn, aldus dit blad verder, dat de Vereenigde Staten "bns met wapenen en levensmiddelen evenals met scheepsruimte slechts zeer weinig kunnen helpen. DE ONDERGANG VAN DE PRINCE OF WALES EN DE REPULSE Het slagschip, Prince of Wales, dat op 3 Mei 1939 van stapel is geloopen is een van de sterkste en modernste slagschepen der Britsche vloot. De oorlogsbodem heeft een watsrverplaat- sing van "35 000 ton en kon een snel heid ontwikkelen van 28,5 knoopen Hij was gewapend met 10 stukken ge sehut van 35,6 cm., 16 stukken van 13.2 cm., 32 stukken luchtafweergeschut van 4 cm. en 16 machinegeweren. Hij had vier vliegtuigen aan boord. De bemanning bestond uit 1500 koppen Het slagschip Repulse had een wa terverplaatsing-van 32.000 ton en een snelheid van 29 knoopen. Het in 1916 van stapel geloopen schip beschikte over 6 stukken van 38,1 cm., 12 van 10,2 cm., 10 stukken luchtafweerge schut van 10,2 cm., 4 stukken afweer geschut van 4,7 cm. en 16 stukken afweergeschut van 4 cm„ benevens 8 machinegeweren. Verder beschikte de bodem over 8 torpedolanceerhuizen en 4 vliegtuigen. De bemanning bestond uit 1200 koppen. AMERIKAANSCHE )P HAWAII BEVELHEBBER LUCHTVERDEDIGING OP VOOR DEN KRIJGSRAAD Volgens te'Stockholm ontvangen in- licHtingen zou de bevelhebber van het Amerikaansche leger voor de luchtver dediging op Hawaii' voor den krijgs raad zijn gedaagd. JAPANSCHE RIJK JAPANSCHE BEZETTING IN CHINA TERRITORIAAL GEBIED VAN NEDERLANDSCH INDIE STEUNPUNTEN 4 JAPAN KJ ENGEL 0 Nikolajewsk N I E Chabarowsk f' A BUITEN-MONGOLIË wós fok 'f Peking: "Ai Tientsin -v,.-.v.- Nanking SINKIANG Tsjoengkmg BRITSCH INBJ'E^ Calcutta 1 BIRMA a u-p'x' vTWAILANtf-p \BangkokJ N GU1INE4 PT.DARWIN gjSTBALlC De eerste en tweede dag van het conflict met Japan^ verliepen zonder bepaalde uitzonderlijke gebeurtenis sen, meldt het A.N.P. uit Batavia, Alle Japansche ingezetenen van Batavia inclusief vrouwen en kinderen, zijn geïnterneerd en per specialen trèin vervoerd naar een interneeringskapip. Hierbjj kwamen geen incidenten Voor. Ook zijn eenige Europeanen. Chi- neezen en inheemschen, die connec ties onderhielden met Japansche on derdanen, in verzekerde bewaring ge steld. Gisteren 1s de volledige mobilisa tie voor de buitengewesten beëindigd. Voor Java zal de volledige mobili satie op Donderdag a.s.- voleindigd zijn. Op verschillende kantoren kampt men met een tekort aan personeel als gevolg hiervan. Het departement der Marine heeft vele koopvaardijschepen opgevorderd: De voorzitter van den Volksraad, mr. Jonkman, opende de vergadering van het college van gedelegeerden met een toespraak, welke een ant woord was op de proclamatie van den gouverneur-generaal, die aan de be volking van Nederlandsch-Indië werd gericht. Gezien de omstandigheden kan de toestand vrij rustig genoemd worden. Natuurlijk neemt men echter met toenemende spanning kennis van de* spaarzaam binnenkomende berichten over de krijgsverrichtingen in het Pa- cifiogebied. Ook de rijksmaarschalk Hermann Göring heeft den Rijkscommissaris, Rijksminister Seyss-Inquart ter ge legenheid van diens zilveren huwe lijksfeest het volgende gelukwensqh- telegram gezonden: Hartelijke gdlukwenschen ter/ge legenheid van uw zilveren huwelijk feest. Uw rijksmaarschalk Garing. TERMIJN WORDT OP 1 JANUARI AANSTAANDE GESLOTEN Door het hoofd, der inspectie van de bevolkingsregisters werd op 22 Octo ber 1.1. aan de burgemeesters een .circulaire gezonden van den volgen den inhoud'. Ingevolge artikel 1 van het uitvoe ringsbesluit persoonsbewijzen 3, treedt artikel 3 eerste lid, van het „Bésluit persoonsbe'wijzen" met iftfeang van 1 Januari 1942 in werking. Dit be- teekent, dat op dien datum ieder (dus :>ok zieken en ouden van dagen) in het bezit van een persoonsbewijs moet zijn. Verlenging van den termijn van uitreiking tot na 1 Januari 1942 zal niet worden toegestaan. Met het oog hierop verzoek ik dan ook mét klem die maatregelen te tref fen, welke er toe leiden, dat de uit reiking van de persoonsbewijzen in uw gemeente in elk geval voor 1 Januafi zal zijn beëindigd. Naar aanleiding van deze circulaire Vestiggn wij er de aandacht op, dat zij, die reeds een uitnoodiging tot hej in ontvangst nemen van hun persoons bewijs kregen toegezonden, doch aan die uitnoodiging geen gevolg hebben gegeven, goed zullen doen, zich zoo mogelijk met de gemeente-secretarie Ie verstaan, omtrent het tijdstip,, waar op hun alsnog het persoonsbewijs kan worden uitgereikt. ■Wie na 1 Januari a.s. zonder per soonsbewijs wordt aangetroffen, stelt zich aan strafvervolging bloot. Zon op 9.40, onder 17.26, Maan op 0.22, onder 13.55. Men U verplicht te verduis teren van zonsondergang tol zonsopkomst. Lantaarns van «oertniger 5 moeten een hall nar na zons-' j ondergang ontstoken weden I nmsasmtowvnawnaanmf „B 712 I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1