IksQommissaris Seyss-lnquart NIEUWSBLAD VOOR GÖUDA EN OMSTREKEN ede van ndag 15 December 1941 Met Duitschland Nederland, nieuw. Zon op 9.44, onder 17.27. Mean op 6.44* nader 16.25. Mm b verplicht te verdub teren van con*ondtr£an| tot zonsopkomst. Lantaarns van "oerintger moeten een hall uur na cons onderfiand ontstoken worder Barouti HARKT 11. TRLEF. Ï7« Postrekening U4H Chefredacteur: fc TTETER, Gouda irgaitt, No 20811 dat deze maatregelen op sommige plaatsen van het front een Duitse ho opmarsch, of een terugtocht zoude» beteek enen. De tenuitvoerlegging va» deze alt zuiver tactisch te beschou wen herziening van het Oostelijk front is thans gaande. Schijnbaar hebben de bolsjewisten, naar men i» Berlijn* verklaart, eenst thans bemerkt, dat het hier Duitsche maatregelen betpsR binnen, het kader van het bovenge noemde plan. Waar een terugtrekking van het front uit tactische .overwe gingen opportuun scheep, ia het 8ua noch een terugtocht der Duitachars noch een opmarsch van de bolsjewis ten in dan trant der Moskousche be weringen. Overigens zijn deze ma noeuvres tot herziening van het front va., zoo geringe be teekenis wat het terrein betreft, dat zü, wat hun grootte betreft, op de landkatfrtett nauwelijks of in het geheel niet kuh- nen worden zichtbaar gemaakt. Hier uit valt te verklaren, waarom de bolsjewistische overwinningsberichten. Berlijn zoo Houd laten. Ook de door de bolsjewisten medegedeelde getallen omtrent behaalde buit worden li» web ingelichte Duitache kringen volko- r men misplaatst genoemd. der vijandelijke vloot in zoo kort gelijken tijd le vernietigen; HONGARIJE EN KROATIË IN DE V.S. Officieel wordt medegedeeld, da Hongaarache minister-president en nister vam Buitenlandsche Zaken,- Bardossy, den AmerikaanSchen ge zant te Boedapest Vrijdag de volgende nota heeft doen toekomen: „De HongSarsche regeering acht op grond van het z.g. pact Wan drie van 27 September 1940, resp. op grond van de toetreding van Hongarije tot dit pact op 20 November 1940 en in over eenstemming met het op 11 December 1941 vastgelegd solidariteitsbeginsel, den tusschen de V S. eenerzijds en het Buitsche rijk, Italië en Japan ander zijds bestaénden oorlogstoestand ook tegenover Hongarije te bestaan." De Kroatische regeering heeft in een bijzondere bijeenkomst besloten even eens den staat vam oorlog met de Ver- eejügde Staten en Groot-Brittannië af te kondigen. JAPAN EN DE SOVJETUNIE. Naar de britsche berichtendienst uit Washington meldt, heeft' de Sovjet ambassadeur, Litwinof, op de perscon ferentie verklaard, dat men Japan al* „gemeenechappelijken vijand" be schouwt of zat beschouwen. ARGENTINIË NEUTRAAL. Officieel is te Buenos Aires medege deeld, d*t de bepalingen, die zijn af gekondigd voor den oorlogstoestand tusschefl Japan en de V S., zijn uitge breid voo, den oorlog tusschen Duitschland en Italië eenerzijds en de V.S. anderzijds. De Argentijnsche re geering beschouwt de V.S. dus als niet- oorlogvoèrend. Tegenover Duitschland en Italië verklaart Argentinië zich neutraal,, overeenkomstig het neutra- liteitsdecreet van September 1939. KNOX IN, WASHINGTON TERUG. De Ajnerikaansche minister van Ma rine, Knoac, is Zaterdagavond van zijn reis naar Hawaii in Washington terug gekeerd. Heden tal hij een conferentie' hebben met president Roosevelt, mo- standen relatie» d. InL Bureau I at 21», EU MtoiMesisiMtsaMnMMMWwniwviw'sain.'s K 7U

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1