landing Oost-Borneo 1 -m Japanscl op Britsi jr. 16 December 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN r~ z£oft en Maan r^reant, No 20812 Chefredacteur: t. TEETER, Oouda Minister Knox over de Amerikaansche verliezen op Hawaii oorlogsschepen verloren gegaan en ruim 2700 velden. Bovenwatervtoot was niet ep haar post. ffet Japansche hoofdkwartier heeft mededeeling van een geslaagde Japansche landing op eh-Borneo. t Algemeene Japansche aanval op Hongkong begonnen. |P£ DRIEMOGENDHEDEN- CONFERENTIE TE BERLIJN. Nauwe samenwerking. KOOPVAARDIJ- SCHEPEN IN NED.. INDIE GEREQUI- REERD. Geeti)opeenhooping van voorraden in haven plaatsen. Gevechten "in Noord- Afrika blijven verbitterd. Met Duitschlandi voor vrij Nederland Met Duitschland voor een vry Nederland. KERSTVERRASSING VOOR DE HUIS VROUW! Smyrna-rozijnen voor Kerstbrood. l k na OUDSCHE jgltir de Britaehe berichtendienst I .Washington .meldt, .heeft .de minister van'Marine die een beeoek aan Hawaii gebracht, gisteren een onder- Van tVi uur met president evelt gehad. J later decide Knox mede, dat bii h Jipansehe aanvallen op Pearl »r een Amerikaansdh pantser- i en vijf andere oorlogschepen en lijn gegaan. 2729 officie- |ss en manschappen zijn gesneu? |sH en 656 gewond. Knox voegde laerun toe: „De aan de oppervlakte Iwtnde .strijdkrachten .der, .Ver-, ■wilde Staten waren bij den ver- ■wenden luchtaanval nipt op haar ■pi*. Er zal echter geen wijziging |i bet commando komen, zoolang evelt de kwestie niet heeft on- Ihneeht. De verliezen van het leger aan |lSttuigen zijn zeer groot geweest. k lijn er eenife vliegloodsen ver- Iwid. I DE STRAITS SETTLEMENTS AFGESNEDEN. gevechten Worden op het lik geleverd in het Kedangebied p;fc Westkust van het schiereiland zoo wordt uit Singapore ge- I japansche militaire kringen te wordt dit bericht uitgelegd |één bewijs, dat de Japansche troe- die in het begin van de vorige k op verschillende plaatsen van de waren geland, geslaagd zijn doorbraak tot de Westkust tot te brengen, zoodat de Straits ments thans zijn afgesloten, j de Duitsche pers legt men groote op de berichten uit Engelsch- kaansche bron, waaruit blijkt, t de sitijfltie in Malakka zich nog tenfkguriste van de Japnaners elt, aldus de V.P.B. Het schijnt I dp chef van den gene ralen staf van (het Verre Oosten, Sir Brooke Pop- 1 heeft beschikt op/een verzoek I den Britscjien opperbevelhebber Ilet Verre Oosten, .Sir-Brooke Po- i om terstond versterkingen naar disclien oOeaan te sturen, Zooals d weet, heeft het Britsche comman ds? Singapore reeds belangrijke ver- iigen van bommenwerpers uit Jlandsch-Qost-Indië ontvangen, ook dit is nog niet voldoende. Ml het hoofdkwartier te Singa- ïich befcust is", aldus seint Reu mat het gebrek heeft aan vlieg- 1 en niet in staat is het luchtruim 1 Malakka te beheerschên, zoo is P toch overtuigd, dat het meester is 9 de situatie. Het is denkbaar, dat Ifedwongen worden op verschillen- Imiten verder terug te trekken. Het jloewel weinig waarschijnlijk rroo- l dat we zelfs tot het Sitigapore- _,i moeten terugtrekken, maar ook |kt geVal twijfelt het hoofdkwartier Piet aan of we zullen het hoofd bie- JMn een beleg tot versterkingen 1 aangekomen. Zodtang deze niet htt, zal het ons onmogelijk zijn om [Japanners van 'Malakka te vefdrij- ?-Vborts meldt Reuter, dat de Ja nets sinds 2 dagen uit Thailand ttevigen aanval met zeer belang- F atrijdkrachten zijn begonnen en I® het oerwoild een groote slag in jis. Verder heet het: „De' Japan- si bonen zich zeer bekwaam in den in de rimboe. Zij banen zich een [door het dichte oerwbud naar en "i ook achter de Bfjtsche stellin- w zwemmen moedig met volle titingvovff de rivieren, ofschoon |>ei krokodillen voorkomen» Zij ook een uitstekend gebruik van 'whte materiaal langs den eenigen ,'ahet Ketha-gebied en den para- kopenden spoorweg. De Britsche ""fachten, hoofdzakelijk Britsch- i Schotten en Pngelschen, vech- Rdapper en energiek, ynt den Engetschen berichten- heeft het hoofdkwarier van het se he leger te' Rangoon het bekend gemaakt: [.gevolg van sterke pressie van strijdkrachten heeft ons garnizoen van' Victoria zich de plannen in na de nood de vernielingen" teruggetrokken. li ügt jn de uiterste Zuidpunt .OttiTna). p witsche berichtendienst citeert, het D.N.B., een bericht van waarin wordt toegegeven, Wellicht met het oog op gebrek tjogtnigen raadzaam kan zijn '■hjdkrachten op. Singapore terug te trekken, waar wij een beleg zouden kunnen doorstaan, tot door andere ver sterkingen. vooral vliegtuigen, worden aangevoerd". Men kan zeggen aldus vervoigt de Britsche berichtendienst, dat het initiatief in Japansche handen schijnt te zijn, doch dat de geallieerden trachten een tegenwicht tegen de vijandelijke meerderheid in de lucht te verkrijgen, hetgeen natuurlijk tijd vraagt. DE STRIJD OM HONGKONG. De berichten, gisteravond te Tokio ontvangen uit Kauloen, melden dat de defensiestellingen van Hongkong ais gevolg van den intensieven aanval door de Japansche artillerie en luchtmacht, wier bombardementen den geheel en dag voortduren, snel bezwijken. De Japansche artillerie opende om 10.20 uur het vuur op de forten en bracht deze in enkele uren tot zwijgen. Daarop richtte zij het vuur op andere militaire doelen in het Oosten van Hongkong terwijl Japansche gevechts vliegtuigen het bombardement op en de beschieting van militaire doelen die om acht uur waren begonnen, den geheelen dag voortzetten. DdtUei meldt uitKauloen, dat het Hongkortgsche fort Micsingling door krachtig artillerievuur is verwoest Ook aan tal v.an militaire installaties op de Oostpunt vari het eiland zijn door de artillerie zeer zware verwoestingen aangericht. DE STRIJD OP DE FHILIPPUNEN. Een radiobericht van Manilla dat te Sjanghai is opge^igen jmeldt, dat Japansche vliegtu™n -onophoudelijk het vliegveld Nichols hebben gebom bardeerd vanaf gistermiddag 12 uur. Naar de Jomioeri uit Sjanghai meldt, heeft de commandant der Amerikaansche vloot in Azie, admiraal Hart, toegegeven, dat het 3500 ton me tende Britsche schip Mahue in een Philippijnsche haven door Japansche bommenwerpers tot zinken is ge bracht. Het schip was bestemd voor de evacuatie van Engelschen uit China en andere landen in Oost-Azië. LANGE OORLOG VERWACHT. De afdeelingen voor leger en vloot van het keizerlijk Japansch hoofd kwartier hebben een gemeenschappe lijke verklaring uitgegeven, waarin de naties gewaarschuwd worden tegen het loerende gevaar van vijandelijke duikbocten in de wateren nabij de Japansche eilanden. Tevens wordt er bij het volk op aangedrongen zich voor te bereiden op een langdurigen oorlog, waarin vijandelijke duikbooten en vliegtuigen een dreigende rol, kun nen spelen. Leger en vloot hebben echter alle mogelijke maatregelen ge nomen om het gevaar van dergelijke plotselinge aanvallen tot een minimum terug 'te brengen en pogingen tegen te gaan om Japan aan te tasten door aanvallen op zijn overzeeschen handel. DE LATIJNSCH-AMERIKAANSCHE STATEN. Bevoegde Japanschq instanties heb ben ook gisteren nog geen nauwkeu rige inlichtingen ontvangen over de vraag, welke Latijnsch-Amerikaansche landen zich als in oorlog met Japan beschouwen. Vast staat alleen volgens een mededeeling van den woordvoer der van het ministerie van Inlichtin gen, dat Haiti in dgn telegram aan minister van Bixiterilandsche Zaken Togo den oorlog beeft verklaard. Mexico heeft slechts de diplomatieke betrekkingen verbroken, hetgeen vol gens Japansche opvatting gelijk te stellen is met een schending der me»- traliteit. De woordvoerder verklai in dit verband, dat enkele Latij: Amerikaansche landen bijzondere overeenkomsten hebben met Amerika, waardoor, hun oogenschijnlijk geen andere keus is overgebleven. Minister Togo zal op de zitting van den Rijks dag een overzicht geven over den al- gemeenen toestand. In een gesprek met het blad R a z o n heeft de Argentij«ï6che vice-president, Castille, een uiteenzetting gegeven van de buitenlandsche politiek. Op dè vraag, in' hoeverre Argentinië met de Ver. Staten zou samenwerken, ant woord^ Castillo, dat op de conferentie der ministers van Buitenlandsche Zaken, die in Januari te Rio de Janeiro zal worden gehouden, Amerikaansche voorstellen zullen worden besproken en dat pas d'a besluiten kunnen wor den genomen. Niettemin bestudeert de regeering reeds aanvullende maat regelen op het decreet, dat is uit gevaardigd, want zij moet een werk jg in Handen hebben, dat haar vér- looft dik decreet, dat de Ver. Staten _is „niet-o'drlogvoerende mogendheid" erkent, ten uitvoer te leggen met alle practische en juridische consequenties. Op de vraag, of de staat van beleg zou worden afgekondigd, pmtwoordde de vice-president: „Voor het geval dat zou geschieden, kunt ge nu reeds het publiek geruststellen. De regeeriqg zal den uitzonderingstoestand slechts laten gelden, voor zoover dat noodig is ter beperking van het recht van' ver gadering em de persvrijheid, bij de uit voering van het decreet. Tegen burgers der oorlogvoerende landen, die hier wonëh, zullen geen collectieve of in- dividueele maatregelen wprden ge nomen en de grondwettelijke waar borgen worden niet beperkt. De regee ring denkt onder geen omstandigheden aan het inrichten van concentratie kampen. Ten aanzien van de economische vraagstukken verklaarde -Castillo, dat schaarschte.aan steenkolen en benzine verwacht kan worden. De.koopvaardij vloot, die binnenkort versterkt zal wor den meL in Argentijnsche havens lig gende Deensche en Fransche schepen, zal er naar streven, deze goederen uit de Ver. Staten in te voeren. Op het oogenblik wordt onderhandeld over versterking van straat Magelhaens, maar een besluit zal nog niet worden genomen. GOEAM GEHEEL BEZET. Het Japansche hoofdkwartier meldt, dat hét eiland Goeam geheel bezet en var? vijandelijke strijdkrachten gezui verd is. Dese auiveringsactie begon op 12 December. Het bleek, dat men op het eilan^ dTuk bezig was. met uitge breide versterkingswerken, die in Fe bruari 1942 voltooid hadden moeten zijn. Dan Zou een militaire hezetting uiterst moeilijk geworden zijn. Psrei MTAU. Op het kaartje is met stippellij!) de grens aangegeven van de Britsche kroon Ico'on ie Hongkong. De Japanners zijn van uit Sjoemtsjoen opgerukt langs den spoorweg en hebben Kauloën bezet; van deze stad uit beschieten zij nu de stad Victoria, dikwijls ook Hongkong geheeten. Victoria, de hoofdstad van het eiland Hongkong #.i« goed versterkt, is een belang rijke haven voor de scheepvaart in Oost- Azië, tevens een vlootsteunpunt voor de Britsche Marine. Hongkong behoort tot de verdediging van den driehoek Hongkong, Singapore, Port-Darwin. L''r Vié-i A rtf C* -"VS? 'S t -;N m 'L De V tu f T»- f «V-,. 5* 42, v* k.' £j4'VY' 44.'** e. Een overzicht van de zaal tijdens?de herdenking van de gevallen kame raden door den plaatsvervangend leider der N. S. B., C. va- Geelkerken. (Polygoon-Sagirs) Aan eten vooravond van de viering vari het 10-jarig bestaan vpn de N. S. B. bevond de leider zich dnder zijn kame raden. De Winterhulp-loterij werd niet rgeten (Polygoon-Sagers) „VOORTZETTING* EN UITBREIDING DER GEMEENSCHAPPELIJKE TAKEN". Onder voorzitterschap vanden rijksminister van Buitenlandsche Za ken, von Ribbentrop, zijn op 15 De- oembe> de vertegenwoordigers der in het Driemogendhedenverdrag ver bonden groote mogflhdheden bijeenge komen voor een speciale conferentie. Doel der bijeenkomst was. ter uitvoe ring van de voortdurende samenwer king de bieuwe belangrijke taak ter hand te nemen, die voortvloeit uit den gemeenschappelijken oorlog tegen de tgeisaksische mogendheden, aldus bet D.N.B. Als vertegenwoordiger van de Ita- liaansche regeering nam ambassadeur Dino Alfieri deel aan de conferentie en als vertegenwoordiger der Japan sche regeering ambassadeur Osjima. Van Duitsche zijde waren bij de con ferentie ook aanwezig de opperbevel- hebbér dér marine, grootadmiryal Rader, de chef van het opperbevel der weermacht, generaal, veldmaar schalk Keitel, en de staatssecretaris voor luchtvaart, generaal veldmaar schalk Milch. In gezelschap van de vertegenwoor digers der drie regeeringen bevonden zich de leden der in het Driemogend- hedenpact vastgelegde verschillende commissies. Na begroeting van de deelnemers uit naam van de rijksregeeritig gaf de mi. nister van Buitenlandsche Zaken een algemeen overzicht van den door de gebeurtenissen der laatste dagen in het leven geroepen toestand. Hij wees vervolgens in het bijzónder op de hier door aam de conferentie geste'.de-nieu- we taken op politiek, militair en econo misch gebied en liet het licht vallen op de beteekenis der nauwe samenwer king tusschen de drie mogendheden voor het behalen van de gemeenschap pelijke eindoverwinning. Generaal- veldmaarschalk Keitel nam het woord, om uit naam van de Duitsche weer macht de Japansche weermacht als nieuwe wapenmakker te verwelkomen en uitdrukking te geven aan zijn be wondering voor de groote successen der oorlogvoering op de Stille Zuidzee. In aansluiting hierop namen de Itali - aansche ambassadefe.Alfieri en de Ja pansche ambassacrenr, Osjim,a, het woord, waarbij rij' de opvattingen hun ner regeeringen uiteenzetten, welke in alle opzichten gelük zijn aan de opvat, ting der rijksregeering. Vervolgens, werd in bijzonderheden het plan vast- gelegd voor de voortzetting en uitbrei ding der gemeenschappelijke taken. „Duitsche oorlogvoering onwankelbaar" De Berlijnsche ochtendbladen pu- bliceeren in grooten opmaak de be richten over den Jaffanschen aanval op Hongkong en de nieuwe Japansche successen op Luzon en Malakka. Voorts wijden zij veel aandacht aan de conferentie der groote mogendhe den van het pact van drie te Berlijn. Het Zwölf.Uhrblatt schrijft daarover: "Uit de aanwezigheid van ad miraal Rader, den chef van het opper bevel, generaahveldmaarschalk Keitel, en den staatssecretaris voor de Lucht vaart, generaal-veldmaarschalk Milcn, blijkt de omvang dezer militaire be sprekingen. Men zal zich niet vergis sen, wanneer men aanneemt, dat thans," door de geslaagde Japansche actie op den Grooten Oceaan, bepaalde mili taire gevolgtrekkingen voor den alge. meenen strategischen toestand kun nen worden gemaakt, pe combinaties der vijancTelijke mogendheden hebben geen invloed op de Puitsche oorlogs voering, die onwankelbaar op haa- veg blijft voortgaan." »Het vrije vervoer van producten van ondernemingen naar havenplaat sen is stopgezet, meldt het A.N.P. tlit Batavia. Deze bepaling is ingevoeld teneinde de voorradenin. die haven plaatsen niet op te voeren en de douane-loodsen niet tot het uiterste te belasten, nu de uitvoer geheel stil ligt. Nader wordt geirfeld, dat alle Neder- landsch-Indische koopvaardijschepen door de marine zijn gerequireerd, ook die welke niet onmiddellijk noodig zijn. Dit laatste is geschied ter verhinde ring van mogelijke pogingen van de zijde der reederijen om deze schepen aan hun oorlogsbestemming te ont trekken. BEWEGINGEN DER. AS-STRIJD KRACHTEN GESCHIEDEN IN VOLLE ORDE. Omtrept den toestand in de Marma- rische woestijn wordt van bevoegde Italiaan-sChe zijde medegedeeld, dat de slag niet aan hevigheid en verbit- teriireg heeft ingeboet. De in dfe weer- mgchtSberichten \-an de laatste dagen gemelde verplaatsing van den strijd naar het Westen heeft voordeelen voor de strijdkrachten der spilmogendheden, voor wat betreft de ravitailleering en de operaties, daarzij daardoor den nujneriek sterkeren tegenstander beter hét hoofd kunnen bieden. De duizenden gevangenen, die in handen van de strijdkrachtem van de spil zijn gevallen en de honderden pantserwagens en automobielen, die buitgemaakt of ver nietigd werden, leggen getuigenis fef van het verbitterde karakter van den strijd. Een sprekend bewijs van de zware uitputting en de verliezen van de» aanvaller levert het feit, dat de bewegingen der Xtaliaansche en Duit sche eenheden steeds in volkomen orde en bijna zonder lastig vallen door der. tegenstander, geschiedden. Drie tot vier dagen zagen de Engelsche strijd krachten werkelos toe bij dé bewegin gen van de Italiaansche en puitsche eenheden. Eerst nadat de Verplaat- plaatsingen *ter. uitvoer waren gelegd, hebben de Brit top hun aanvallen Weer hervat, die in het bijzonder gericht waren op de Italiaansche divisies. Na zware gevechten gelukte het dezer, echter den vljacdelijken stormloop tegen te houden, den tegenstander terug te slaan en hem gevoelige ver liezen aan manschappen en pantsdh- wagens toe te brengen. De luchtmacht van de spil levert haar gebruikelijke, effectvolle bijdrage aan den strijden treft dag aan dag vijandelijke formaties en de reeds sterk beschadigde versterkir-gswerken _var T.broek met zware slagen. In de lucht- gcvechteh trekken de Angel saksers als gevolg van de superieure eigenschap pen van de Duitsche en Italiaansche luchtmacht het kortste eind. De ondernemingen van de Engelsche vloot worden vaak door Italiaansche en Duitsche vliegtuigen afgeslagen, zooals de treffers op kruisers en torpedo jagers, die korten tiid geleden het kust gebied van Derna trachtten te beschie ten, hebben bewezen. Het aandeel van de Britsche luchtmacht aan den slag en haar optreden in het achterland schijnt zich den laatsten tiid weeT vooral tot niet-militaire doelen te be palen, want er moet weer een toe neming van de aanvallen op hospitalen van Italianen en Duitschers worden geconstateerd, aldus het D.N B. DE EEN HEEFT VEEL DE AKI DER NIETS GEEFT WINTERHULP VAN HET VELE IETS G-IRO ÏSS3 NU de Duitsche legere Europa'* grootsten vijand temederleggeo, blijkt eens temeer en overduide lijk dat het Duitsche volk het reebt toekomt het Nieuwe Europa te leiden, Het is dan ook een ontzaggelijke taak. welke Adolf Hitler wacht, namelijk Europa eendrachtig fe maken, opdat het zijn taak in de wereld zal kunne» vervullen en een nieuwe orde scheppen, welke zal steunep op de erkenning vaat de jonge levenskrachtige volken. Onder die jonge volken neemt ona Volk, dat de Nederlanden bewoont, ee» eerste plaats in. Want het Volk den Nederlanden is geen klein volk. In het verleden hebben wij taijpoze bewijzen, geleveia van onze giootneid te land e» ter zee. Onze scheppingsdurf geduren de de bloeitijdperken van onze bescha ving manifesteert zich nog op den hul digen dag in grootsche kathedralen en torens, in prachtige monumentep, in oude gildehuizen, in stijlvolle patri ciërswoningen, in wonderwerken va» schilderkunst en van literatuur. En wat een geweldenaars waren onze zeehelden, die onzen erfvijand Engeland, herhaaldelijk bevochten en.versloegen! Ons volk kan zich echter slechts ont plooien, wanneer het vrij en zelfstan dig kan leven. Vrij naar binnen, dat wij zeggen: bevrijd 'van de dictatuur der ge kim acht en van de knechtschap aan het Jodendom en in het gewaarborgd bezit van zekere vrjjheden, waarvan de vrijheid van godsdiénst de voornaam ste is- Vrij en zelfstandig, dat is: geleid door een sterk, van de geldmacht on afhankelijk staatsgezag, dat in handen is van bekwame, deskundige'en edele N e d e r 1 a n d s c h e staatslieden. Vrij en zelfstandig naar buiten: dus een vrije, Nederlandsche Staat, geleid door Nederlandsche Staatslieden, een vrij volk in een eigen Rijk. Slechts dan zul len wij waarachtig vrij en zelfstandig kunnen zijn, wanneer in Nederland do Nationaal-Socialistische Orde ial zijn gevestigd. Onder Mussert's leiding zal Nederland als vrije en -zelfstandig» Staat staan in den Germaanschen Sta tenbond "en een belangrijk element vor, men in het nieuwe Europa. De groote Germaansche levensruimte zal one opnieuw en beter dan vroeger ooit het geval was, gelegenheid bieden onze gaven en kunde en kracht en grootheid te ontplooien. Indien wij onze bestemming slechts willen zien en den wil hebben onze scheppende krachten te verzamelen en te richten, zullen wij ons eigen volk tot ongekende bloei kracht brengen. Zoo zien wij de toekomst. Dat doel ia zware strijd waard Daarom strijden thans reeds vele duizend an Nederlan ders aan het Oostfront mèt DuitscMand voor vrij Nederland. A. B. Een directe goederenruil met i ur ic ije maakte het mogelijk om in oe tweede helft van dit jaar een partij Smyrna-dozynen in te voeren. Hoe wel nog niet de geheele hoeveelheid ia aangekomen, is het aangekomen ge deelte groot genoeg om tot distributie van dit artikel over te gaan. [Naar de gemachtigde voor de prij zen mededeelt, zal met het oog op het naqerende Kerstfeest" al het mogelijke worden gedaan om de huisvrouw in staat ]te stellen een, zij het ook be scheiden, hoeveelheid te koopen. De prys kan helaas niet zoo laag worden gestéld als men vroeger waa gewend. Dit is onvermijdelijk, daar het vervoer thans geheel langs da groote rivieren moet geschieden, het geen een maandenlang transport en verschillende verladingen -noodzake* lijk maakte. Binnenkort zal in de Nederlandsche Staatscourant een desbetreffende be- schikking worden opgenomen. Door middel van een officieele publicatie in. de bladen zal, eeneens binnenkort, de prijs bekend worden gemaakt, Zon op 9.45, onder 17.27- Maan op 8.02, on der 17.12. Men is verplicht te verduis teren van nonsondergang tot zonsopkomst. Lantaarns van voertuigen moeten een bali uur na zons ondergang ontstoken worden

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1