aantal iapansche inks naar Malakka i EN OMSTREKEN Ische bezorgdheid over den toestand 17 December 1941 NIEUWSBLAD VOOR _?s Sjimada zijn bij Hawaii drie Amerikaansche slagscheperii ioi zinken gebracht éo*t ch Hlaan zonder U: 'anb tegenstanders Spaanche tankboot getorpedeerd. Britsche kruiser tot zinken gebracht. VAN HET OOSTELIJK FRONT. Duitsche luchtaanval op Sebastopol. Met Duitschland voor een vrij Nederland. Rantsoeneering gas en electriciteit. Spaar kroonkurken en capsules. °f> zijn beurt levert de leverancier de kroonkurken cn aluminium-cap sules, bij de aanvulling van zijn win- ke'voorraad, in bii den grossier an zoo wordt de kringloop van de nut tige gebruiksvoorwerpen gesloten bij den fabrikant. Hevige aardbeving op Formosa. Eén overtuiging, één wil. Het tienjarig bestaan der N. S. B. Chefredacteur: F. TEETER, Gouda Hg, No. 20813 de- ontwikkeling der ge- I ep het schiereiland Malakka I woordvoerder van het Japan- _r medegedeeld, dal in het be- i de week een Brltsche divisie ,_j in den strijd was geworpen 'de in Zntdwaartsche richting Japansehe troepen, een Onderlaag heelt geleden. Intus- krengen de Japanners een j kb tal tanks aan de Oostkust Malakka aan land. Binnenkort i ingrijpen van de tanks in de „a verwacht wórden. De woord- liet tenslotte het licht vallen Ikaweilijkheden, die het gebruik lilt tankwapen ontmoet in het j klimaat, dat groote elschen de tankbemanning. I (Bgelache berichtendienst deelt i dat ten Noorden van Penang i gevechten aan den gang zijn „matigt tevens de verovering'van tlahroe door de Japanners en de S landingen bij Koeantan. De i op Malakka, zoo wordt ver- 1, zjjn groot en bemoeilijken igen der Britten.. De Brit- diging ziet zich geplaatste épeotfe moeilijkheden. K MPANSCHK MARINE OPERATIES che minister van Marine, Sjimada, heeft gisteren bi overzicht gegeven i'operaties der Japansehe weer gen Hawaii, do eilanden Wake ay en de rniiippijnen en Ma- Het was voor Japon beslissend, inklaarde Sjimada, om met ver- i aanvallen op alle fronten de niteit ter see en in de lucht tot I ie brengen, hetgeen ook gelukt is. ij het uitbreken van den oorlog 1 vroeg in den ochtend sterke Ja. vlootijenheden Pearl Harbour [jraar 8 Slagschepen en andere eenheden geconcentreerd waren. *n aanval werden 3 zware slag- i tot zinken gebracht 4 andere zwaar beschadigd. Bovendien 4 kruisers zwaar beschadigd. J verklaarde Sjimada, dat waar- Blijk bij Honoloeloe een vliegtuig.' hip tot zinken is1 gebracht, i is de gevechtskracht van de .nsche vloot op de Stille Zuil- Ihjpot geslagpn Bij gelijktijdige S8 op de etlanden Wake, Mid- f m Goeam, zijn tal van vliegtui- Bleld en is een mijnenlegger tot gebracht. Door deze operaties j* strategische verbindingen tus- Hawaii en Oost-Azië verbroken. MO December begon He landing i eiland Goeam, dat "op 12 De- t volledig bezet te. Ndnater ging vervolgens in op bij en Óp Malakka. HÜ e, dat tezelfder tijd groote i te land en in de lucht m het i der Stille ZUidzee met 'werden uitgevoerd, rueoember begonnen zeer ster- nvalleu op de vliegvelden pijnen, waarbij terstond 100 i werden vernield. Bij her- Jmnvailen In den loop vandé dégen, werden Manilla en 'ernstig geteisterd. Op 10 "De- bwerden landingen verrishtm gorden van het eiland Luzon, jjn het Zuiden de Japansehe 'hten op 12 December aan De se troepen rukken op. 1 verlies van 288 vliegtuigen en 1 zoo verklaarde spr. verder, deel van de Ameri- i gevechtskracht op de Philip- reedj gebroken. De aanvallen ong begonnen eveneens op 8 J. Reeds op 10 December I Oostelijke haventoegang door ""'he troepen bereikt. Den nber werd een torpedoboot i gebracht mi werden kanon- en bewapende koopvaar van den tegenstander (fen. verliezen bedragen t die tot zinken is ge- I, die zwaar werd bescha- een niet ernstig be- Bchte kruiser. Bovendien .deJapansehe luchtmacht 40 terwijl 30 toestelten tot «et zijn teruggekeerd. een verklaring van den Ja kfelastlgde fe Stockholm, l, beeehoawt Japan sieh 1 de volgende mogendheden "1 oorlog: de Ver. Staten. i en Canada. Nieaw-Zeeland, TOGO OVER DEN STRIJD. Van den uitslag van den huidigen 'oorlog hangt niet, alleen de toekomst of ondergang van het JapansChhe rijk en van Oost-Azië af, maar het tot van de geheele wereld, aldus zeide-de Ja pansehe minister van Buitenlandsche Zaken, Togo, in zijn Rijksdagrede van gisteren. De beteekenis van dezen oor log is derhalve veel grooter tlan b.v. die van den Japansch-Chineesctren-"6f van oen Japansch-Russischen oorlog. Daamm moet ook een langdurige oor log worden verwacht. Om het groote doei te bereiken, is het noodzakelijk, in het binnenland alle offers te aan vaarden en naar buiten de banden tus- schen Japan'en zjjn bondgenooten, be nevens met de bevriende naties nog nauwer aan te halen. Het vertrouwen van Japan is onwrikbaar. DE VERKLARING VAN KNOX. Het rapport van den Amerikaan- schen minister van Marine, Knox, over zijn inspectiereis naar Hawaii is in in gewijde kringen -te Washington het voornaamste onderwerp van gesprek, zoo wordt gezegd in een.United Press- bericht, dat door de/weedsche pers is gepubliceerd. Men betreurt het leven dig dat de Amerikaansche verdedigers niet op den Japanschen bliksemaanval bedacht zyn geweest, waardoor groote offers zijn gevergd. De bekentenis van Knox, dat het aantal vliegtuigen op Hawaii niet voldoende Was voor de verdediging van de eilandengroep, acht men „bijzonder bezwarend, omdat een groot aantal jachtvliegtuigen volgens de meening van déskundigen ónder geen beding op een zoa'ver vooruitge schoven Steunpunt mag ontbreken. Naar de Britsche berichtendienst uit Washington meldt, heeft Roose velt een commis&ie benoemd, die een onderzoek' moet instellen naar de ge beurtenissen gedurende den Japan schen aanval op Hawaii. Voorzitter is Owen Roberts, lid van het hoog gerechtshof.. 'Verder hebben in de commissie zitting generaal-majoor Frank Mccoy, brigade-generaal Mehar- ney van het luchtvaartcorps, schout bijnacht Stanley, oud-chef der vloot- operaties, en schout-bij-nacht Reeve3, oud-commandant der Amerikaansche vloot. De oommissie vertrekt zoo spoedig mogelijk naar Hawaii. LONDEN ACHT DEN TOESTAND ERNSTIG. De toestand op het Oost-Aziatische oorlogstooneel wordt ip Londen als zeer ernstig beschouwd, zoo meldt de Landensche correspondent van G o e - téborgs Handels och Sjoe- fartstidning. De situatie der be legerden in Hongkong ziet men als vrywel wanhopig. Dê Daily Express komt tot de opmerkelijke bekentenis, dat niet ieder deel van het empire, dat door de apil wordt aangevallen, „onneembaar" ge maakt kan worden. De correapopndent citeert Vervolgens de Daily Mail, die vooral Sir Robert Brooke Popham, vice Iuchtmaarschalk Pulford, Duff Cooper en Sir Eagle Page aanvalt we gens hun optimistische beoordeeling van den toestand in het Verre Oosten. De News Chronicle wenscht een grondig onderzoek naar den val van Kola Baroe en eischt, dat strenge maatregelen zullen worden genomen. De Baseler-National Z e i - t u ng meldt uit Londen, dat de berich ten o Ver nieuwe Engeteche tegenslagen in Oost'Azië, het verlies van vliegvel den en het afsnijden van verbindingen, bij het Engelsche publiek ongerustheid hebben gewekt. Zoo schrijft de T i m s in een bericht uit Singapore, dat de toestand gevaariyke mogelijkheden in zich kan bergen. De vijand heeft zich geconcentreerd op het behalen van anelle successen en Malakka biedt daarvoor verdere aanvalsposities. Men hoort critiek wegens de onvol doende verdediging der vliegvelden Kota Baroe en Victoria Pqlnt. De Australische regeering, aldus wordt ge zegd, is bezorgd, omdat men bij de ver dediging van Singapore niet over vol- doertde jachtvliegtuigen beschikt. Zij heeft Churchill om maatregelen ge vraagd, daar de veiligheid van Austra lië door Singapore beschermd moet worden. V.P.B. meldt: Zelfs in de V. S. schijnt men niet geheel en 'al overtuigd te z(Jn van de mogelijkheid, om Singapore te verdedigen. In een Amerikaansch tijd schrift verscheen eenigen tijd geleden een artikel, Waarin Singapore Werd genoemd „een stad voor de rijken, een moderne stad van selfmade milion- nairs" Verder heet het In dit artikel: „Singapore te wel is -waar een groote marinebaais, doch bijna zonder vloot", al bezit bet een dok, dal schepen van vijftig duizend ton kan opnemen. Wal de verdediging aangaat vervolgt het blad: „Brittannië moet voor Singapore op verren afstand strijden. ven het empire bevinden rieh op oogenblik nog ver is het Noorden van Malakka ep trachten gewaar tefwor- den tegen welk punt de Japansehe aan vallen, schijn- zoowel als werkelijke aanvallen, gericht zullen zijn." Dit staat vaat, gaat het blad voort, als Japan eenmaal begint, zal het met overweldigende kracht toeslaan. De Brittan zullen er een zware partij aan hebben. „Slechts zoo lang Engeland in staat te, Singapore te houden, zal de In dische Oceaan een Engelsche binnen zee blijven. Slethta zoolang zullen Groot-Brittamuë en Amerika er op kunnen rekenen, te zatnen met hun geallieerden het wereldmonopolie voor rubber en tin te behouden en den uit voer daarvan naar Japan te kunnen af snijden. Wanneer evenwel de vesting valt, dan vallen daarmede ook de Phi- lippijnen,' Nederlandsch-Indië, Austra lië, Indië, China en Afrika. In elk ge val zou een strijd m de straten van Singapore gelijk staan met het luiden van de doodsklok voor- het Britsche empire", besluit het blad. De- militaire overzichtschrijver van Reyter verklaart, dat dp berichten uit Oost-Azië niet bemoedigend zijn. De Japanners hebben op energieke wijze gebrüik gemaakt van de situatie, voor al op Malakka. De gebeurtenissen wa ren des te teleurstellender, daar de Engelsche zoowel als de Australische woordvoerder te Singapore den indruk had doen ontstaan, dat men op alle* voorbereid was. De ramp der beide slagschepen, al dus vervolgt de overzichtschrijver, heeft zonder twijfel de strategische plannen der Engelschen overhoop ge- worpen. In de wateren voor Malakka bezitten zij geen meerderheid ter zee, zoodat de Japannëra „bijna ongehin derd'' hun aanval op Noord-Malakka konden beginnen en zich van het vlieg veld van Kota Baroe konden meester maken. De aanval op Pearl Harbor heeft ook de Amerikaansche berekeningen in de war gestuurd. De mogelijkheid van ge meenschappelijke Amerikaansch-Brit- ache vlootactie is voorloopig natuurlijk uitgeschakeld. Daardoor kunnen de Ja panners veel sterkere troepenafdeelin- gen naar Malakka zenden dan men verwacht had. Ondanks hun dapperen tegenstand moesten de Britsche troe pen terugtrekken. Het grootgte gevaar is, dat de Japanners achter hun rug nieuwe strijdkrachten aan land bren gen. STAAT VAN BELEG IN ARGENTINIË. De Argenttjnsche ministerraad heeft Dinsdagmiddag den staat van beleg in Argentinië afgekondigd. Deze maatregel, die steunt op de grondwet, heeft tot gevpig, dat de grondrechten tijdelijk worden opge heven. Na de bijeenkomst van den minister raad verklaarde vice-president Castillo tegenover de pers, dat de staat van be leg voor onbepaalden tijd is afgekon digd ais voorzorgsmaatregel, om de re geering de noodige machtsmiddelen te verschaffen voor de nakoming harer internationale verplichtingen, p w DE OPERATIES TEGEN HONGKONG 'De vlootafdeeling van het keizerlijke Japansehe hoofdkwartier maakt het volgende bekend: - tijdens de operaties tegen Hongkoqg heeft de Japansehe vloot in samenwer king met de strijdkrachten te land er. in de lucht een kanonneerboot, en zes torpedobootén tot zinkeh gebracht en voorts een torpedojager, twee kanon, neerbooten en egn ander vaartuig zwaar beschadigd. Ook hebben Japan sehe marinevaartuigen met, hun grana ten- het fort Mount Davis en andere vestingwerken zwaar beschadigd. De Japansehe vloot zet haar aanvallëft bi de lucht en ter zee tegen de Britsche kroonkolonies voort. AANVALLEN OF JOHNSTON EN BAKER ISLAND De'vlootafdeeling van het keizerlijke hoofdkwartier maakt het volgende bekend: Japansehe marinevaartuigen hebben op 18 Dëc. aanvallen ondernomen op Johnston Island en 11 Dec. op Baker Island, in het Zuidelijke deel van den Stillen Oceaan. Op beide eilanden wer den de meeste vijandelyke defensieve stellingen verwoest. DOOR NEDERLANDSCH OORLOGS SCHIP IN ENGELSCHEN DIENST. 'Ter hoogte.van Motril is dejSpaan- sche tankboot Badalone, die ach op weg bevond van Valencia naar Ma laga, door een in Engelschen dienst varend Nede^landsch oorlogs- achip getorpedeerd. De bemanning van het Spaansche schip werd voor het grootste deel gered. Het bericht vao de torpedeering van de Badalona heeft in Spanje groote opgewondenheid veroorzaakt. Daar ook van het Spaansche atoom schip Camplanas, dat 2 maanden ge leden zijn rei» begon, geen berichten zijn ontvangen, vreest men, dat ook dit schip aan een Engelsche torpedo ten offer zal zijn gevallen. DtllTSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA. ZWARE BOLSJEWISTISCHE VERLIEZEN BIJ i PLAATSELIJKE GEVECHTEN. Het Duitsche weermachtsbe- bejricht van gisteren luidt: Bij plaatselijke gevechten in - ver scheiden sectoren van het Oos telijke front, heeft de vijand ook gisteren zware verliezen geleden. 'De luchtmacht bombar deerde doelen bij Sebastopol en ln het gebied van 'Worosjilow- grad "en nam met sterke afdee- lingen gevechtsvliegtuigen en Stuka's aan den strijd te land deel. In Het gebied van Wolchov benevens op den weg over het Ijs van het Ladogatneer werd de- vijandelijke aanvoer door de luchtmacht zwaar getroffen. In het hoogeNoorden wierpen Stuka's bommen op de -spoor wegdoelen van de Moermanlljn, op luchtdoelbatterijen en barak kampen der Sowjets. In Noord-Afrika kwam het ten Westen van Tobroek op nieuw tot een zwaren defensie ven strijd;, in een tegenaanval sloegep de Duitsch-Italiaansche troepen sterke vijandelijke af- deelingen uiteen. H.iei^jij wer den eenige 'honderden vijanden gevangen gemaakt, onder wie een brigade-generaal^ en een groot aantal kanonnen buit ge- maajet of vernield. Duitsche ge vechtsvliegtuigen deden kade inrichtingen van de, haven van Tobroek in brand opgaan; ver dere aanvallen waren tegen het belangrijke spoorweg-knooppunt vah^Aboe Sehaiden in Noord- Egypte gericht. Een onderzeeboot onder com mando van den lüiterrairt-ter- zee der eerste klasse Paulssen. deed in het oostelijk dgel van de Middellandsche Zee voor Alexandrië een aanval op een Britsche kruiser-formatie en bracht door een torpedotreffer een kruiser tot zinken, welke na een geweldige ontploffing in tweeën brak en binnen enkele minuten onderging. Bij vluchten van zwakke Brit sche luchtstrijdkrachten naar de Duitsche Bocht en naar de be zette gpbieden in bet Westen verloor de vijand -één bomen werjier. f (MHUMW Bij een aanval van Duitsche gevechts vliegtuigen op militaire doelen in de ingesloten vesting Sebastopol hebben de bolsjewisten' gisteren naar het D.N.B. van militaire zyde verneemt, zware verliezen geleden. Op een vlieg veld werden groote verwoestingen «in gericht. - MISHANDELING VAN DUITSCHE SOLDATEN DOOR BOLSJEWIEKEN De bolsjewisten hebben bij Stric- Jna, naar van militaire zijde verluidt, zeve© Duitsche soldaten op onmenj- sohelijke wijze verminkt, aldua het D.N.B. Van alle lijken waren de oogen uit gestoken e- de schedels ingeslagen. De heupbeenderen waren door dg bolsjewieken weggeslagen, zoodat de ingewanden uit de lijken, puilden. Alle dooden vertoornen op gelaat etj lichaam sporen vanschoppen. Het medische ondérzoek heeft uitgewezen, dat vijf der soldaten door de-bolsje wieken doodgemarteld zijn, terwijl twee reeds dood waren vóór zij doen de 'bolsjewieken werden- verminkt. GEEN VERSCHERPING. Zooals bekend, werd op IS December 1940 de rantaoeneeringsregeling voor gas en electriciteit afgekondigd. Aan gezien, de kolenpositie een opheffing van deze rantaoeneering niet toelaat, zal zij tot nader order op den huidigen voet worden voortgezet. Het was derhalve noodzakelijk, mi nimum-rantsoenen voor electriciteit voor verlichting en huishoudelijk ver bruik Voor het tweede rantsoeneermga- jaar vast te stellen. Deze minimum- rantsoenen zijn thans aldus vastge steld: a. voor hen, wier meter, na het in werking treden van de rantsoenee- ringsregelirqg op 15 December 1940, voor de eerste maal werd opgenomen vóór 16 Jannari 1941, in de 6 opeenvol gende perioden van ongeveer 60 dagen resp. 44, 33, 18, 18, 36 en 52 KWH; en b. voor hen, voor wie dié eerste meteropneming plaats vond na 15 Jan 1941, resp. 38, 25, 18, 24, 46 en 52 KWH Deze minimum-rantsicenen mogen onder alle omstandigheden worden verbruikt. Dus óók indien 75 pets van bet verbruik in de basis-periode een geringer aantal KWH zoti te zien ge ven. Voor eleetrisch koken kan bovendien wederom een minimum-rantsoen wor den toegekend, dat ongewijzigd op 150 KWH per periode is bepaald. Hoewel bovenvermelde minimum- rantsoenen, voor zoover het de eerste 3 perioden betreft, lager zijn dan die van het eerste rantsoenéeringsjaar, be ttekenen zii geen verscherping van de rantsoeneering, aangezien het rantsoe- neeringsperoen-tage reeds op l Januari 1941 van 100 pet tot 75 werd terugge bracht. -BELANG VAN/VERBRUIKERS EN VAN.1NDUSTRIE. Aan kroonkurken env''aluminium capsules voor het sluiten van flea- schen, waarin melk, bier, limonade, azijn, vruchtensap e.d. worden afge leverd bestaat thans een even sterke behoerte al« in normale tijden. Ter gwijl echter vroeger ruim 300 millioen stuks per jaar regelmatig werden ge produceerd onf* in de behoefte te kunnen voorzien, dreigt thans nij- pendé schaarste, daar de invoer van de grondstoffen ervoor vrijwel stil staat. Het ligt voor de hand, dat men, om aan- dezen nood tegemoet te komen heeft geprobeerd, oude kroonkurken weer voor het gebruik geschikt te maken door ze aan een regeneratie proces te' onderwerpen. Na eenige proefnemingen zijn hiermede zulke gunstige resultaten bereikt, dat tot praetische toepassing van dit procédé op groote schaal kam worden overge gaan, Mits de industrie, die bedoelde kurken vervaardigt, in het bezit komt van de oude productier, Daarvoor is noodig, met kroonkurken en alumi nium capsules spaarzaam om te gaan, door le. deze bi) het openen van de flesscben zoo min mogelijk te be schadigen; cn 2e, ze na het gebruik niet weg te werpen, maar ze tegewfk met de ledige flesschen aap- den leverancier terug te gever. 189 DOODEN. In het Zuidelijke deel van het eiland Formosa is hedenochtend om 4 uur 20 een hevige aardbeving gevoeld. Volgens de gegevens van het weer kundige bureau bevindt het centrum van de aardbeving zich nabij Tainan. In 'n communiqué van de prefectuur van politie van Formosa wordt gezgd, dat er tot dus ver 180 dooden, 77 ernstig leworrden en 87 licht gewonden zijn. lovendien zijn 812 huizen volkomen en 918 huizen ten deele ingestort. „Th'arss vereenigt ons allen, Neder- landsche en Duitsche nationaal-socia- listen, één overtuiging en één wik de overtuiging dat wij al onze krachten en ons geheele wezen danken aan het voll», bepaald volgens fijn bloed, waar van wij afstammen en de wil alle krachten van ons wezen voor deze bloedgemeensdiap te wagen". Zoo sprak "de Rijkscommissaris dr. Seyss-Inquart Zondag j.l. te Utrecht, en inderdaad, zoo-Voelepghet ook de Nedérlandsehe naHonaal-socialisten en daarom trokken zij met duizenden naar het Oostfront, terwille van het volk, terwille van de bloedgemeertkchap, terwille van de toekomst vap ons vaderland. Wat zal die toekomst zijn? Dé leider der N. S. B. omtving van den Ftibrer de verzekering, dat deze toekomst zal zijn: een. vrij en zelfstandig. Nederland in het nieuwe Europa. Landgenooteir, dat is een toekomst die waard is, dat ook u zifch daarvoor inzet, want in die toekomst zullen het ook uw kinderen zijn, die de vruchten zullen plukken van uw vastbesloten heid om nu ais Nederlander uw plicht te doen. Hef kan zijn, dat het vervullen van uw plicht u nog nimmor voor hdl feit stelde, uw leven te wagen, maar er heeft opk nog nimmer zooveel op het spel gestaan voor ong geheele volk en voor ons «aderland als juist In dezen tild. Deze tijd behoort aan mannen, die véél risico durven nemen maat' die ook alles zullen bereiken, Toont dat u een man bent, neem het risico, schaart h iri de gelederen van onze strijders aan hel Oostfront, meldt- h nan bi) het Vrij willigerslegioen Nederland, Koningin negracht 22, te Den Haag. maf U: C ginp 555$) DE VERKLARINGEN VAN DEN RIJKSCOMMISSARIS EN yAN IR. MUSSERT. De verklaringen van den Rijkscom missaris, Rijksminister Seyss-Inquart, naar aanleiding van den lOden verjaar, dag vaq de oprichting der Natéonaal- Socialistisohe Beweging in Nederland en de uiteenzettingen van den leider dezer beweging, ir A. A. Musiert, trek. ken in Duitsche politieke kringen- sterk de aandacht. De betooging wordt be schouwd als een beginnende óphelde- ring van" zekere idiilogische proble men ter opheffing van misverstanden en ter afwijzing van zekere, door do vijandelijke propaganda verspreide tendenties. In dezen zin is deze befoo ling, naar men volger» Ret A-N.P. to Serlijn verklaart, voor de toekomstige vorming der betrekkingen tuiachen buide volken van bijzondere beteeke- Bezoek aan den Goudaberg In aansluiting op de herdenking van het tienjarig bestaan der N.S.B, heeft een klein gezeischap buitenlandsche journalisten onder leiding van den heer N. Oosterbaan, hoofd van de afdeeling algemeene propaganda -aan het departement van Volksvoorlich ting en Kunsten, Maandag ee© bezoek gebracht aan den Goudaberg te Lun- teren ter bezichtiging van 't nationaal tehuis, dat de N.S.B. daar heeft ge sticht- Op hét N.SB. ft hoofdzaak harer le 20 ha groote terrein, dat de ier uit eigen- middelen, in uit vrijwillige bijdragen chfn, ter beschikking heeff ver regen, is een gedeelte van 8 ha voor ft&Silgpraak- en kampeerdoeleinden ingericht Het eenigszins boogvormige podiumgebouw, dat zich aan het eind va© het hagespraakveld verheft, werd ir, 1939 voltooid, Aan 'dit 105 meter brèede en 10 meter hooge bouwwerk werden vijfhonderd duizend steenen verwerkt. De muren zijn met Oud- Holiandjche handvormklinkers gemet seld, terwijl de borstwering met zwerf- steerven is bekleed, aldus het A.N.P. Biroen in dit bouwwerk zyn twee bescheiden kamers ingericht, waarvan ér een dient als werkvertrek voor de© •leider der beweging en het andere ate centrale voor den technischen dienst. Een gang van ongeveer anderhalve© meter oreedtt loopt onder dit-podium- geboüw en in die gang zullen marme ren platen aan de wanden worden aar- gebracht, waarop de namen zullen worden vereeuwigd van die léden der beweging, die het leven lieten, in den s'.riid voor het rationaal-sociaüsme en voor het nieuwe Europa. Indirecte be lichting zal deze namen voor iederen otzoeker van die catacomben rimdelUk en sth vol zichtbaar maken. Midden in het veld zal t z.t. de nieuwe klokkeslandaard worden opge- ryhi welke een koperen luiftkk.k van tiencuizend kilogram zal hebben te dragen, MAXIMUM PRIJZEN VOOR EIEREN VASTGESTELD, Het Rijksbureau voor- de voedsel voorziening in oorlogstijd maakt be kend, dat met ingang van 5 December, maxtmum prijzen voor eieren zijn vast gesteld, welke gedurende het winter seizoen 1941/42 zullen gelden. Zon op 9.46, onder 17.27. Maan op 9.15, onder 18.07. Men ia verplicht te verdute teren,van zonsondergang to' zonsopkomst Lantaarn» van voértnlgc moeten een hall nar na zon* ondergang ontatoken worden t nndem MWMMV A 7U

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1