I OVERVAL OP TIMOR Hitier neemt zelf opperbevel op zich 1 Von Brauchitsch afgetreden r idag 22- Decémber 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Sensationeete onthullingen Oproep aairde soldaten ch JflaoH gang, No .20817 j ovtr da motieven on voorwendsels voor de Engelsehe Invasie Uit Berlijn 1wordt gemeld: De Führer heeft met ingang van 19 dezer het opperbevel van het leger op zich genomen. Oproep van Hitier aan de soldatep. Met DmtscKland voor een vry Nederland. DIRECTEUR- GENERjf&L DER POSTERIJEN. Ir van der Vegte benoemd I V n OUDSCHE Bureau: MARKT SI. TELEF. 2741 mtrekenint U4M Chefredacteur: F. TEETER. Gouda irnrnddwit Salazar onthult den achtergrond J) geesch» landdag ia Vrijdag in een buitengewone zitting komen. Het Hui» was tot op i plaat» bezet. In de diploma- waren de vertegen woo MRgérs rjaltenlandeche mogendhedellpln- Voor het paleis waren <H pa- he organisaties en een duizend- menigte bijeengestroomd om i'ftie van den minister-president, LJoor middel van luidsprekers werd ■onden, te hooren. Toen dr. Sa- j ie zaal betrad, werd bij begroet een eindeloos applaus van den t vin de regeeringsleden en afge- en. Jjn rede verklaarde Salazar, dat fien uiteenzetting wilde geven van feiten. Woensdagochtend, zoo ver gde hi), i» een troepenmacht i het schijnt Australiërs en onder bevel staande Nedjrlandsch— strijdkrachten in Dili ge- op Portugeesch Timor om den te wenden reden, de kolonie te _j bescherm ep tegen een voor de r «taanden Japanschep aanval.'Stil- passeer ik de campagne j Salazar die voor eenige weken i ten zeker deel van de wereldpers phiezet ten aanzien van Timor en de .dheid betreffende de Portugee- koloniale politiek, een campagne, kiehommelt tusschen geïnteresseerd, j en belachelijkheid en waarin 4en betreffende niet verleende mo lles en de schrik voor de Japan- l „infiltratie", die bestaat uit veer- i Japansche onderdanen een rol -den. |0p 14 November stelde het Foreign de Portugeesche regeerihg de i drie vragen: 11 Welke houding neemt Portugal in In geval van een Japanschen aanval op Timor? k Is de Portugeesche regeering be reid onder deze vooronderstelling de Britaehe hnlp te aanvaarden? i Zoo ja, zou het niet gunstig zijn een plan uit te werken voor eeti gemeenschappelijke actie? [Het was onze overtuiging, zoo ging ar voort, dat een Japansche aan- it op de Portugeesche bezitting Timor I onwaarschijnlijk moest worden be- uwd niet alleen omdat onze vriend lappelijke betrekkingen met het Ja- iche rijk dit in den weg stonden, ut ook, omdat daarvoor geen etrate- the motieven aanweiig waren. Om Itralië aan te vallen had Japan hgeesch Timor niet noodig. In ieder ten einde alle eventualiteiten te tomen, en gezien de Engelsehe ntie, draalde de regeering niet het *nde antwoörd te geven: 14 De Portugeesche regeering zou evenals bij welken anderen aan val ook op gebieden van het moe derland of van de koloniën door *elken agressor ook, met de wa pens ln de hand weerstand bieden •an een eventueelen Japanschen aanval op Timor. I h In haar voornemen om weerstand te bieden aanvaardt de regeering riet alleen de Britse he hulp, zij «•opt ook, dat volgens den tekst Jer bondgenootschapsverdragen, "ageland haar bij de verdediging der kolonie ondersteunt, temeer, •aar Japan geen reden heeft voor en aanval op Portugal en in ge lat een dusdanige aanval onder- hemen mocht worden, dit slechts •en gevolg zen knnaea zijn van *me positie ala „bondgenoot van Weed of een middel voor een weren aanval op posities van het Jritsehe rijk. P* regeeilng acht een gedachten- Jhmsllng en de bektudeeriug van of ander plan van actie gnnatig December heeft da Britgche hg met voldoening kennis ge. i van ons antwoord en medege noot zij het geval aan de Aus. :*™e regeering had voorgelegd en het bericht van de houding rortugeesche regeerine eveneens geesche regeering eveneens ening had vernomen. Het werd gedaan dat een Portu- offieier naar Singapore zou gezonden, ten einde daar te met Engelsehe en Austfdlische «iwoordigei3 te beraadslagen bijzonderheden, waartoe het 'Vel in Oost.Azië moest over- Bovendien achtte men het •hg, dat een vertegenwoordi- «•r -Nederlandsch.Indische regee- «#u deelnemen aan de beraad- 11", in gevgl *de Portugeesche g z^ch daarmede accoord ver- December kreeg de ambassa- ven Portugal in Londen de vol- mede te deel en, dat de Portu- regeering *r geen bezwaar een officier naar Singapore om „met de vertegenwoorj van het Britaehe opperbevel ■ie te bespreken van de veri van Timor Tn geval van een lj~.ien aanval op die kolonie". Lr" "ederlandschrlndischen ver- diger betrof, aam. dat een derge.„.. neelnpmen aan onze bespre ingezien de, tegenwoordige leek het ona efijk offi. alliantie tusschen het Britsche rijk en de Nederlandsohe instanties in Lon. den, geen betrekking heeft op Por tugal. De Portugeesche officier kreeg echter instructies om zich in verbln. ding te stellen met den vertegen woordiger van Nederlandsch Indië en met hem de eventualiteiten te be. spreken, die betrekking konden heb ben op het Nederlandsche deel van Timor en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor Portugeesch Timor. Oè o December aprak een verte, genwoordiger van Nederlandsdh Indië jegens de Portugeesche regee. ning over haar besluit zijn erkente lijkheid uit. Tegelijkertijd vroeg hij of de Portugeesche regeering bereid was in geval van een aanval op Por. tugeesch Timor, de huip te aanvaar den van Ned.-Indische en Australi. sche troepen, dië op het Nederland: sche deel-van het eiland .waren ge concentreerd. Deze vraag kon niet terstond beantwoord worden, aange zien zij-in de eerste plaats vooruit liep op de onderhandelingen, die zou den gaan beginnen ift Singapore en ten tweede omdat men niet wist of de door de Britsche regeering toegezeg de hulp ten uitvoer zou worden ge legd door die dan wel door andere troepen. De hypothese aannemende, dat bij een te snellen aanval de be. sprekingen in Singapore niet meer- tot stand zouden komen, zouden bespre kingen met de locale autoriteiten noodzakelijk zün geworden. Wij had. den het voornemen deze hulp te aan vaarden in geval bij een plotselingen aanval hei verkrijgen van een andere Engelsehe hulp niet meer mogelijk ZOIJ rijn geweest. De Engelsehe .re geering werd in kennis gesteld van deze sjappen en van de houding der Portugeesche regeering. De Engel sehe regeering was niet .-op de hoogte van'de Ned.-Indische stappen. De En gelsehe rtgeering had waardeering voor de houding der Portugeesche re geering en erkende de mogelijkheid, dat in geval van - een plotselingen aanval op Timor, verdere Britsche strijdkrachten uit Oost-Azië niet zou. den kunnen worden ontboden. De Engelsehe regeering bood nu de Por. uugeesche regeering, gezien haar lichten als bondgenoot, de hulp aan ■an Ned..Indische en Australische troepen, die op het Nederiandsche deel van het eiland Timor waren ge concentreerd. Inderdaad heeft het Foreign Of- fice te Londen op 11* December en ,de Britsche ambassadeur te Lissabon "op 12 December officieel medegedeeld, dat de Britsche hulp ter verdediging van Timor in geval van een plotselingen aanval verleend zou worden door Australische en Ned.-Indische troepen, die zich terstond weer zouden terug trekken, wanneer zij niet meer noodig zouden zijn. Er werd derhalve ver zocht den gouverneur van Timor in structies te geven om zich tg* verstaan met de locale autoriteiten en om een zoodanige hulp te verzoeken dan wel te aanvaarden zonder tevoren instruc ties uit Lissabon te moeten- vragen. Wanneer zich pen plotselinge overval Mocht voordoen. De regeering zegde toe terstond in den gewenschten zin bevelen aan .Timor te geven, maar aangezien bij de besprekingen te Lon den een niet geheel duidelijk woord was gevallen, werd de Portugeesche ambassadeur aldaar geïnstrueerd geen twijfel te moeten laten opkomen over de kwestie, dat eei. samenwerking met buitenlandsch^troepen alleen in aan merking zou komen m geval van een werkeiyken aanval en da-t deze sa menwerking geen preventief karakter "kon hebben, zooals men wellicht in Londen wenschte. liezen, dat de aanval op Portugeesch Timor niet slechts zou kunnen geschie den otn redenen, die Portugal eirja- pan rechtstreeks betreffen "maar op grrond van het feit, van ons bond ge- npotschap met Engeland en-onzer lig- ■ging ten aanzien vaa Australië. f. Wanneer het beginsel ook ia onze gebieden van een aanval te verdedi gen, moet toch rekening gehouden worden met het belang, dat de verde diging heeft voor de( belangen van het Britsche rijk. Intusschen hebben Australische vliegtuigen op 9, 11 en 12 December verscheidene malen gevlogen over Ti- mor en iit het bijzonder over Dili, een niet te rechtvaardigen schending van ons gebied en een duidelijk gevaar voor de Portugeesche neutraliteit. In Londen ie het noodige protest inge diend en uitdrukking gegeven aan de hoop, dat deze tartende vluchten zou den ophouden. Op 15 Dec? in den loop van den avond werd ten slotte den Portugeeschen ambassadeur in Londen een nota overhandigd, waardin de Engelsehe regeering verklaarde „met het oog op de oude allianties het Portugee sche Timor een onmiddellijke hulp aan te bieden en deze te organiseeren met behulp van haar Auïtraiischen bond genoot en Nederlandsch-Indische strijdkrachten". Wanneer de Portu geesche regeering dit 'ga.cbod aannam (zoo werd in de nota gezegd), stelde de Britsche regeering voor terstond den gouverneur van Timor uit te noo- digen de „Engelsehe hulp" «n den aan gegeven vorm te vragen Desondanks bleef de uitnoodiging voor een bespre king te Singapore gehandhaafd. Den volgei den dag, 16 December des middags, stelde de Engelsehe ambassade- - het Portugeesche minis terie van Buitenlandsche'zaken er van in kennis, dat „met den Portugeeschen gouvéneur op Timor voor den volgen den morgen een bespreking is vastge steld". Aan den Nederlandseh\n kant van het eiland naderden echter reeds troepenformaties de stad Deli, ten ein de ,eer vijandelijke landing te verhin deren, waarva-n beweerd werd, .dat zij op handen was. De kwestie werd tpen nogmaals zeer duidelijk besproken, opdat de En gelsehe ambassadeur er geen twijfel mei U: zonder U over zou kunnen hebben, dat men buiten de aangegane onderhandelin gen om ging, want de Engelsehe am bassadeur ad verw.ezen nmar een an d-ere hypothese dan die eener agres sie en de Portugeesch^* regeering had als uitdrukkelijke .basis der hulpver leening gevaren of verwachtingen be schouwd, d door de feiten nog geens zins bevestigd werden. De instructies van den gouverneur waren duidelijk en waren ook niet gewijzigd. De ge vraagde bespreking echter zouden wij niet van de hand wijzen In dezen zin werden bevelen aan Timor gegeven. Gezien de houding der Portugeesche re aering kwam de Engelsehe ambas sadeur er njet toe eeij ontwerp? van een gemeenschappelijke verklaring der heide regeeringen over de troepen- la, ding voor te leggen, De Ned.- Indische vertegenwoordiger deed den-. zelfden dag soortgelijke stappen. Dit zijn paralelien met de bespreking met den Portugeeschen ambassadeur op het Foreign Office. Ook daar verwees men naar de snelle ontwikkeling der gebeurteniasen naar het ingrijpen der troepen, naar het ontwerp voor een aan der men 'een verdrag met de Portu geesche regeering verstond, dat in dezen tekst echter onmogelijk was. De argumenteering van onzen ambassa deur werd niet afgewezen. Maar de onderstaatssecretaris gaf uitdrukking aan de „vrees, dat de actie reeds ten uitvoer was gelegd". Op 17 December des ochtends handhaafde de Britsche ambassadeur in een nieuwe conferen tie deivorige argumenteering, volgens welke een samenwerking met de Australische en Ned.-Indische troe pen reeds bij een loutere bedreiging moest geschieden op de wijze, waarop zij door de Ned. Indische autoriteiten op Timor werd geïnterpreteerd Deze discussie kon e< h ter riet worden voort gezet, aangezien zij een stand van zalftn vooronderstelde, die voor de Portugeesche regeering onmogelijk was: de troepenland-i-ng tegen den wil wan de regeering op grond van de veronderstelling van gevaren, die niet bewezen waren en zich ook niet aftée- kenden. Op hetzelfde oogenblik, waarop de Bptsche ambassadeur in Lissabon nog trachtte de Portugeesche regeering te overreden haar toestemming te geven tot een optreden van vreemde troepen, niet alleen in geval van een aanval op de Portugeesche souvereniteit, maar ook in geval van een slechts vermoede bedreiging, werden reeds in Timor de aangekondigde „beschermingstroepen" ontscheept. Het onderhoud, dat men voos dezen ochtend met den gouver neur had aangevraagd, was niet be stemd voor onderhandelingen, maar had alleen ten doel hem uit te noo- digen de landing "te Veroorloven. De gouvern», hield zich aan zijn instruc ties en weigerde toestemming te geven tot de landing, waaraan hij echter met de bescheiden strijdkrachten en gezien deze ovenrompelende ontwikkeling geen weerstand kon bieden. nF Dit zijn de laatste officieele berich ten van Timor. De gouverneur heeft zijn bevelen ten uitvoer gelogd en Toen Ldfiden er van in kennis werd gesteld, dat de Portugeesche regeering instructies aan Timor had gegeven, werd den Portugeeschen ambassadeur medegedeeld, dat eveneens bevei was gezonden aan het commando der Australische troepen om zich in ver binding te stellen met den gouverneur van Timor. De instructies, die op 12 December aan Timor wanen gegeven, wezen desi gouverneur er op dat hij zich moest wenden tot den gouver neur van Ned.-Indië om de hulpver- leerring dek Australische en Ned.-In- dische troepen te bespreken. De gou verneur gaf bevel zich strikt te hou den aan de volgende beginselen: a. De voorgenomenhulp is die. jvelke de Britsch^ regeering ons krach tens de borodgeneotschapsverdragen moet verleenen en die deze regeeriflg verleent door middel van Australische en Ned.-I*dische troepen onder En- gelsch opperbevel b. De aan te nemen hypothese is alleen <fe Japansche aanval op Timor. De overeenkomst kan niet worden uit gevoerd zoo lang het slechts gaat otn meer of minder gemoveerde bedrei gingen en bezorgdhede i, c. De samenwerking berust niet op wederkeerigheid, uitgezonderd het ge val, dat wij door een Japanschen aan val op, oris territorium reeds onze neu traliteit hebben verloren d. De hulptroepen trekken zich ter stond weer terug, wanneer hun aan wezigheid niet meer noodzakelijk is e. Men mag niet uit het oog ver- In dit verband wordt het volgende communique gepubliceerd: Toen de Führer 4 Februari 1938 het hevel over de geheele weermacht zelf op zich nam geschiedde dit uit voor zorg jegens het reeds destijds dreigen de militaire conflict waarbij het om de vrijheid van het Duitsche volk,, zou gaan. De staatsraison eischte gebie dend concentratie van alle krachten in één hand. -Slechts zoo kon de voor bereiding tot suceesvollen tegenstand slagen, waarbij men wist, dat dit nog vnel meer dan fa den wereldoorlog van 19l4'18, die het Duitsche 'vojk door dezelfde tegenstanders was op gedrongen, zou lelden tot een „totalen oorlog". Toen de staatsman Adotf Hit- Ier besloot zijn eigen veldheer te zijn, sprak bovendien nog het bewustzijn van zijn innerlijke roeping en de hem eigen bereidheid tot aanvaarding van verantwoordelijkheid mee. Het vtrloep van dezen oorlog heeft de juistheid van deze opvatting meer en meer bevestigd. In vele opzichten drong z|j evenwel eerst door, toen bij den veldtocht In bet Oosten de oorlog afmetingen aannam, die alle vorige voorstellingen te boven giggen. De uitgestrektheid van het oorlogstoo- neel, de nanwe verbondenheid van de operatieve oorlogvoering te land met- de politieke en oorlogaeconomlsche doeleinden benevens de numerieke omvang van het leger in verhouding tot de andere deeten der weermacht noopten den Führer de operaties - en de bewapening van het leger volgens zijn intuïtie ten krachtigste je influen ceren en zich alle essentieéle beslui ten op dit. gebied persoonlijk voor te behonden. De Führer heeft derhalve als con sequente voortzetting van zijn besluit van 4 Februari 1938 19 DecemBer 19« besloten met volle waardeering voor de verdiensten van den thans afgetre den opperbevelhebber van het leger, generaal-veldmaarsehalk von Brau chitsch. deleiding van de geheele weermacht met het opperbevel van het leger fn zijn hand te vereenigen. Ter gelegenheid van het feit, dat de Führer het opperbevel van het leger op zich heeft genoihen, heeft hij den volgenden oproep aan de soldaten van leger en Waffen S.S, uitgevaar* diid' X So.daten van leger en Waffen S.S., de strijd Voor de vrijheid van ons volk, ter beveiliging van zijn bestaansvoor waarden voor de toekomst, ter afwen ding van de mogefykheid, om ons om de 20 of„25 jaar onder "een nieuw voorwendsel maar in den diepsten grond steeds als gevolg van dezelfde Joodsch-kapitalistlsche belangen den oorlog aan te doen, -«ajjert zijn hoogte- en keerpunt. Aan het Duitsche rijk en Italië, be nevens aan de reeds met ons verbon den staten is het geluk ten deel ge vallen in Japan een wereldmogend- heid als nieuwen vriend en strijdmak ker te hebben gekregen.-Dit land zou in denzelfden vorm en onder dezelfde voorwendsels geworgd worden als wij zelf. Met de bliksemsnelle vernieti ging van de Amerikaanscbe Pacific- vloot en van de Britsche strijdkrach ten te Singapore, de bezetting van talrijke Engelsch-Amerikaansche steun punten in Oost-Azië door de Japan sche weermacht, treedt deze oorlog nu in een nieuw, vóór ohs gunstig sta dium. Daardoor Staan wij echter thans ook voor beslissingen van wereldomvat tende beteekenis. De legers in het Oosten moeten fla hun onverganke lijke en in de .wereldgeschiedenis weergaloozeoverwinningen op den gevaarlijksten vijand van aHe tijden thans als gevolg van het plotseling in vallen van den winter van de bewe ging in een steflingfront worden#ver- gebracht. Hun taak is het tot het aan breken van het voorjaar juist zoo fa natiek en taai datgene vast te hou den en te verdedigen, wat zij tot dus ver met onmetelijken heldenmoed en onder zware offers hebben veroverd Van het nieuwe Oostelijk front wordt ■daarbij niet anders verwacht dan wat de Duitsche soldaten destijds, vijfen twintig jaar geleden, reeds hebben volbracht ia vier Russische oorlogs winters. Iedere Duitsche soldaat moet daarbij het voorüeeld voor onze trou we bondgenooten zijn. Bovendien echter worden, evenals in den afgeloopen winter, pieuwe for maties opgesteld en vooral nieuwe, betere wapens uitgereikt. De be scherming van dit front aan de Weste lijke zijde wordt van Kirkenes tot aan de Spaansche grens versterkt. De moeilijkheden der organisatie van de verbindingen aan dit front, die thans eep geheel werelddeel omvatten en tot Noord-Afrika reikep, zijn te over winnen. Ook dit zal gelukken. De toe bereidselen voor de onmiddellijke her vatting van den offensieven strijd in het voorjaar tot de definitieve ver nietiging van den tegenstander in het Oostqi moeten onverwijld worden getroffen. De inleiding tot beslissen de oorlogsmaatregelen vaa anderen aardas aanstaande. Deze1-taak eischt, dat weermacht en vaderland worden aangezet tot de grootste prestatie en .gebracht wor den tot gemeenschappelijke activi teit. De voornaamste drager van den strijd ger weermacht nu is het* leger. Derhalve heb ik onder deze omstan digheden t^miaag besloten als opper ste bevelhebber der Duitschê weer macht de leiding van het leger zelf' op mij te nemén. Soldaten, ik ken den oorlog reatfs uit de vier jaar van de gewejdige worsteling in het Westen van 1914 tot 1918. Ik heb de verschrikking van bijna alle groote materiaalslagen als eenvoudig soldaat zelf meebeleefd Tweemaal ben ik gewond en dreigde tenslotte blind te worden. Wat u ook kwelt, belast en betjauwt, is 'mij der halve nieft vreemd. Maar, ik heb na vier jaar oorlog geen seconde getwij feld aan de wederopheffing van mijn volk en het met mijn fanatieken wil als eenvoudig Duitsch soldaat klaar gespeeld de geheele Duitsche natie na meer dan vijftien jaar werk weer aan een/te sluiten en van het doodvonnis van Versailles te bevrijden. Mijn soldaten, gij zult derhalve be grijpen, dat mijn hart u geheel toebe hoort, dat mijn wil en mijn werk standvastig de grootheid van mijn en uw volk dienen, dat mijn verstand en mijn besluitvaardigheid slecht» de ver nietiging van den tegenstander kent, d. w. z. de victorieuze beëindiging van dezen oorlog. Mijn soldaten van leger en Waffen- S.S., wit ik voor u kan doen ten aan zien van de behartiging van uw be langen en ten aanzien van de aanvoe ring, zal geschieden. Wat gij voor mij kunt en guit doen dat wéét ik: mij trouw en gehoorzaam volgen (tot de definitieve redding van het rijk en daarmee van ons Duitsche vojk. De Heer nu zal de overwinning niet weigeren aan Zijn dapperste sol daten. Hoofdkwartier van den Führer, 19 December 1941. Zon op 9.49, onder 17.29. Maan onder op 12.54. Men is verplicht te- verduis teren van zonsondergang tot zonsopkomst. Lantaarns van voerluiden moeten een hali urn na ^ons- onderpand ontstoken worden Lmoeti ondei »sv h 1U telegrafisch protest ingediend bij den Australischen minister president en den gouverneur generaal van Ned. Indië. In de kolonie heerscht rust. De gelande troepen zelf hadden, naar het schijnt, de onjuiste overtuiging, dat zij optraden met die toestemming van de Portugeesche regeering en in haar belang. De regeering trachtte terstond d feiten op te helderen. De verkla ringen en jevoelens der Britsche en Ned. Indische regeeringen jegens da Portugeesche kunnen helaas niets ver anderen aan den toestand De aange legenheid is nog niet ten einde. De regeering zal het land van de gebeur tenissen in kennis stellen, wanneer zij dat noodig acht. Intusschen gaat zij veder met haar onderzoek en haar voorbereidingen om het garnizoen van Timor te versterken, ten einde, voor zoov t het van ons afhangt, de rust in dat gebied in stand te houden, dat thans rechtstreeks is blootgesteld aan de vérwarringeit van den oorlog. Ik wilde, zoo besloot Salazar, slechts de nuchtere reeks van feiten geven en neb mij er van onthouden daar ook maar het geringste commen taar aan toe te voegen. Ik zou echter nog twee punten willen noemen, waarvan het eene ons betreft, terwijl het tweede betrekking heeft op ande ren. De regeering heeft het zuivere geweten, dat zij met trouw en ernst, zelfs met ijver, gehandeld heeft voor de belangen van anderen, nauwkeurig kennis dragen ie van de -bondgenoot- schaplplichter. en de rechten IHer natie. Terecht verwachtte zij beBan- cteld te «orden in den vorm, waarin zij de aangelegenheden, vooral de onderhandelingen met de Britsche regeering, heeft behandeld. Wat ons, kleinen en zwakken volken, niet ver- oorloofd is, is ook den regeeringen niet veroorloofd, dje de groote imperia regeeren. Het is hun niet verooriopfö, de kalmte te verliezen, die vereiSfïit is* om 'diensten van' onrecht te onder- - scheiden. En op grond van het ver-' trouwen op den moed hunner soldaten moen zij ook niet een streven met overijldheid verwisselen. Het eerste** zou er toe geleid hebben te waken over het recht van anderen, het tweede heeft er toe geleid het gebied van een neutraa' land en bovendien van een vriend en bondgenoot, onge motiveerd te-bezetten. Besluiten van Portugal» Nationale Vergadering Nadat minister-presid-ent Salazar zijn rede in d nationale vergadering onder stormachtige toejuichingen van de afgevaardigden beëindigd hat}, gaven verscheidene afgevaardig<kfn uiting aan hun verontwaardiging over den oyerva op d« Portugeesceh be zitting Timor. Vervolgens heeft de nationale ver gadering het rolgende letterlijk-weer- glgeven votum van vertrouwen in de regeering eenstemmig aangenomen: „Met het oog op de uiteenzettingen van den minister-president en minis ter van Buitenlandsche Zaken oyer de recente gebeurtenissen op Timor, in welker verloop ondanks de Portu geesche neutraliteit en* het volkomen., vertrouwen in d« vervulling der in ternationale verplichtingen, or,ze souvereine rechten werden miskend, besluit de nationale vergadering, ter wijl rij op rustige wijze het gevoel en de wenschen der natie tot uiting brengt, het Volgende: a. Zij betuigt onvoorwaardelijk haar instemming met de buitenland-' sche politiek der regeering. b. Zij verklaart de Portugeesche souvereinsteit over alle nationale ge bieden voor onaantastbaar en on wrikbaar. c. Zij- geeft formeel uiting aan haar protest tegen den op Timor ge pleeg den aansleg op de eeuwenoude vreed zame Portugeesche souvereinifeit. d. Zij vertrouwt -ten volle op de regeling .welke de regeering zal treffen, in een voor de natie eervolle en waardige behandeling der betrok ken aangelegenheid io overeenstem ming met het gevoel voor vaderlands- liefde van alle Portugeezen. I Het Rijkscommissariaat- maakt be. kend: De secretaris-generaal van het de. partement van Binnenlandsche Zaken heeft den directeur-generaa! der Ne. deriandsche posterijen dr ir M. H. Damme bij het bereiken van de leef. tiidugrers met ingang van 31* Decem ber 1941 eervol ontslag verleend en op pensioen gesteld! In zijn plaats heeft de Riikücommissaris voor het bezet Nedcrlandscbe gehied op grond van par. -IxVan zijn verordening no 108/40 vierde verordening he. treffende Bijzondere bestuursrechte lijke maatregelen) den >aadadv(-eur ir W. L. 2 van der Vegte te Oen Haag met ingang van 1 "Januari 1942/ tot directeur.genera»! -'«r Nederland sch» posterijen benoemd. ->>*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1