nieuw sterke Japansche ijdkrachten op Luzon geland NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN fisdag 23 December 1941 schip van am ton; Zware slag aan den gang Keda op Noord-Mcdakka In Japansche handen ion tn titaan Jaarguifc No. 20618 DE COMMANDO WISSELING IN DUITSCHLAND. „Oorlog nadert zijn beslissing". ENGELSCH VLIEG TUIG-MOEDE# SCHIP GETORPE DEERD. V Met Duitschland voor een Dry Nederland DE NIEUWE BONNEN. voorbeeld ook geldt voor veldmaar. schalk vou Mackensen. V a Victoria a DuiUch- Imnd wint «oor furopu op eilt fronten. DAGÓRDEK VAN SCHEIDENDEN OPPERBEVELHEBBER. Generaal-veldmaarschalk Von Brau- chitsch heeft met den volgenden dag order, gedateerd' IV December, af scheid genomen van de aoldatien van het leger: Soldaten! Met den dag van van daag heeft de FüHrer persoonlijk de leiding van het leger op rich geno men. Teven» heeft hij mijn verzoek, dat iWeenigen tijd geleden heb ken baar gemaakt, om mij wegens een hartkwaal te ontslaan van de leiding van het leger, ingewilligd. SoWaten, Bijna vier jaar Reb ik ala uw opperbevelhebber het beste leger ter wereld geleid. Deze jaren brachten Duitschland een overvloed van de grootste historische gebeurtenissen en voor het leger de grootste militaire successen. Trotsch en dankbaar kijk ik on dezen tüd terug. Trotsch op uwe presfaties, dankbaar voor uwen trouw. Groote opgaven zijn vervuld, groote en zware staan ons nog té wachten. Ik ben er van overtuigd, dat gü ook deze tot een oplossing zult brengen. De Führer zal ons naar de overwin ning leiden. Met stsalharden wtl en voorwaarts gerichteft blik. Alles voor Duitschland. w.g. VON BRAUCHITSCH, Generaair-Veldmaarschalk. WAARDIG AFSCHEID Het persoonlijk afscheid, dat de Führer heeft genomen van generaal, veldmaarschalk von Brauchitsch, is ge schied in den waardigen-, ernstigen vorm zoo verluidde gistermiddag van bevoegde zijde te Berlijn die past bü de grootheid en bijzondere bet eekenis 'van een dergelijk oogepblik, meldt A. N, P. Al is in de militaire kingen te Berlijn op het oogertolik niets bekend omtrent een ander emplooi voor den generaal-veldmaarsohalk, toch wijzen zij er op, dat de heer Von Brauchitsch niet ter beschikking gesteld noch ook gepensionneerd wordt, daar in Duitach land een generaal.veldmaarachalk steeds in actieven dienst is, zoohls bü- Het opperbevel der Duitsehe Weermacht meldt: Een duikboot onder bevel van kapitein luitenant Blgalk, «Te» den Atlaaflbchen Oceaan bpe- reert, heeft een Engelaeh vlicg- taigmildgiiihip getorpedeerd. Het schip ia gesonken. Het iet tinken gebrachte vlleg- tuigmoedersehlp van de Formi- waarvan er in totaal 5 bestaan, fat, naar van des- kundife zijde te Berlijn verluidt, een schip vac 23090 ton. Alle vliegtuigmoederschepen van dese klasse, die men te Berlijn als van het modernste type beschouwt, werden in 1939 op stapel gezet. Over den naam van het tot lin ken gebrachte echip is tot dntver oog niets naden bekend. lumaA') Kt O Ai*/ PERAK In de landstreek Ketfah die deel uitmaakt van het schiereiland Malakka hebben de Japanners vorderingen gemaakt, waardoor de Britten genoodzaakt waren 't eiland Penang te ontruimen. Twee vliegvelden moesten •veneens opgegeven worden, dat van Alar- Star en een tn de nabijheid van Georgetown (op Penang). evenals 380 kleinere vaartuigen, 114 vliegtuigeh werden neergeschoten 681 toestellen werden op den grone vernield volgens een overzicht aan de hand van officieeie mededeel ingen. De Japansche vloot verliezen bedroe gen 1 lichte kruiser, die licht bescha digd werd, een torpedobootjager die tot zinken gebracht werd, een mijnen vege», die tot zinken werd gebracht en een tweede die ernstig werd be schadigd. Vijf duikbooten worden vermist, 72 vliegtuigen gingen ver loren. Vrijdagmiddag ia ia het Haagnehe Gemeente museum de eeretentoonstelhng voor Jan Sluyters geopend. Van links naar rechts prof. 'r Goedewaagen, de wnd. burgemeester prof. v. d Bilt, Jan Sluyters en dr Knuttel, direclëur van bet Gemeentemuseum. (Schtmmelpenningh OFFENSIEF IN CHINA Volgens een communiqué van het Japansche expediheleger in centraal- China is Zaterdag een algemeen of fensief ontketend tegen de voor naamste strijdkrachten der Chineezetv in de provincies Tsjekiang, Ahnwei, Kiangsi en Foekien. OPPERSTE OORLOGSRAAD IN AMERIKA Naar Associated Press uit Washing ton meldt, houdt president Roosevelt zich bezig met de instelling van een oppersten oorlogsraad, die de belang rijkste besluiten over de oorlogvoe ring moet uitvoeren. Naar Associated P-ess meldt, heelt Roosevelt een wet geteekend, waar door de dienstplicht wordt uitgebreid. In het kader van de nieuwe wet moe ten alle mannen van 18 jot 64 jaar zich alaten inschrijven. Alle mannen van 20-tol 44 jaar worden door deze wet verplicht tot den actieven mili tairen dienst. Voor de week van Zondag 28 De cember tot en met Zaterdag 3 Januari leven de bonnen 81a van de nieuwe broodkaart elk recht op het koopea van 496 gram brood of. 4 rantsoenen gebak. Op 91 b H rantsoen. Voorts zijn aangewezen voor vleeaeh of vieeoehwaren 91a tl rantsoen'! 91b (W rantsoen) en voor aardappe len 91. Verder zijn voor bet tijdvak van 28 December t/m. 24 Januari aange wezen da bennen: 194, suiker; 199, jam; 188 t/m. 119 bloem, brood of gebak; 199, haver mout of peuvruohten; 191, gort; 192 vermicelli of maïzena en 179 t/m. 183 kaas; de bennen 91a t/m. 94 a van de melkkaart ieder JV4 liter ea 91b t/m. 94 b ieder 144 I. melk; 91 oM 91 d van de kaart reserve voor cacao en 92 d—03 d voor rijst. Voor het tijdvak van 28 December t/m. S Januari Is aangewezen' voor boter, reap, boter met redurtle bon 01 van boter-, resp. vetkaart. De bon voor koffiesurrogaat is 193, Deze is geldig van 28 December t/m. 31 Febnari as. j DE PRINCE OF WALES EN DE REPULSE. In Ingezonden brieven aan de Times van'18 December komt de groote bezorgdheid over den onder gang van ae Prince of Wales en de Repulse tot uiting. Zoo schrijft b.v. gdmiraal Bacon; Het is in hooge mate zorgwekkend, dat de beide groote oor logsschepen gebruikt zijn voor een taak, die zij niet vervullen konden. Slagschepen zijn geen schepen, die men in het geval van een invasie voor de verdediging kan gebruiken. Zouden kleinere en minder kostbare schepen in den strijd tegen de naar Malakka oprukkende Japanners niet betera diensten -hebben bewezen? Een slag schip heeft alleen tot taak tegen an dere slagschepen te strijden. Nog veel zorg wekkerder is echter, dat de eerste lord der admiraliteit ondanks de Jongste vreeselijke waarschuwingen nog steeds van meening schijnt te zijn, dat groote oorlogsschecen ook met succes voor kustoperaties kunnen worden gebruikt. In een anderen ingezonden brief wordt o.a. gezegd: Bij de operatie van de Prince of Wales en van de repulse beeft men de lessen, van Noorwegen en Kreta niet ter harte genomen. In plaats vsn de Japansche invade te vérhinderen door gebruik te maken, van vliegtuigen, hebben de En gel achen hun op Malakka gelegen vlieg velden door dg Japanners laten ver nielen en slagschepen in den strijd ge worpen, zonder deze in de lucht op ae noodzakelijke Wijze te beschermen. Men dient thans in. Engeland e-ra en voor altijd den Invloed te erkennen van luchtstrijdkrachten bij de oorlog voering ter zee. Het denkbeeld, dat vliegvelden door een handvol soldaten met mitrailleurs In bezit gehouden kunnen worden, d!ent men thans de- finitief te laten varen. i i,r 'iiMiTTtV i r T i Luchtafweergeschut beschermt den opmarseh der Duitacke troepen in bet Jaila-gebergte. (Weltbijd-Polvooon) Winterhulp Nederland komt te hulp. De Kerstgaven in den vorm van waardebonnen, brengen een lath in vele. gezinnen. De waardebonnen worden met Vttugde begroet. Pomgoon-Notke) KAART VAN P6-LT kaartje geeft een gedeelte se» Noord-We,t kust van Borneo waarop «Uitnak gelegen Ie: deze atad ta door de Kghe tumtwiclil hevig uit de lucht aan. SSJ** aantel dooden moet zeer groot Jtf<«t4aiiak ia a, hoofdatad van da Waa. "Mealing ven Borneo (NX), telt 45X00 janera en la een belangrijke ln. en uit. Rwivtn. Sb het onderste kaartje. "Wtugeeech Timor bestaat uit het gebied Mmbeno mei de hoofdatad Oelkoeal. de "den Kambing. Sako en het Oostelijk ge. weMfUdfe e,,l,rMl TIrnor waarvan Dl 111 voornaam*» plaatsen die een dezer da- !&Au*tr,|,,,cl* *n Ned-Indlach« trot- ®**at »Ön kan men op 't kaar tja vinden. Zon op 9.49, onder, 17.30. Maan onder 0.00, op 13.18. Men is verplicht te verduft teren van zonsondergang tol ion «opkomst B Lantaarns van »oerlni#er moeien een heli enr ae «ons ondergang onts'olten worder eaeweiw'wwegirwe.'eiwwwum.'wwwwwerwo r iu Aan het front voer Moskou. Infanterie onder bescherming vsri stormgeschut. (WtUbild-Polgguon) (Orbit-Holland)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1