:r dan 100.000 japanners OP DÉ PHILIPPIJNEN r&V. NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN y v aft# ïsdag 24 December 1941 ;,MaÉfcM€ r sm Ch IfUuèH Steeds heviger gevechtèii op de Philippijnen Hongkong wordt nog fel gestreden - »ale luchtaanval op Rangoon saswsrs Met Duitschland voor een vry Nederland. AFLEVERINGS VERBOD VAN SCHOENEN. Van 25 Dec. t.'m. 4 Januari. At Jk» vtek- V ,r ■.reèfegldE CHURCHILLS REIS NAAR WASHINGTON Een „gang naar Canossa" aldug Berlijn. BERICHT. Ir Mussert voor de radio. e m rgang, No. 20819 Chefredacteur; F. TIETER, Gouda de omgeving van de geil van re op het eiland Luzon (Philip- i zijn ia dea nacht van Maandag hevtpe gevechten uitge- It van de «Ijde her Ameri- venterfcingen waren ontboden, ■rara wapens mengden z ich in kte mate in den strijd. De drongen tot aan de stad is op. Een andere Japansche wordt gemeld nit Agno in het van de geil van Lingayen. Ook phe hoofdkwartier geeft de activiteit van de che vliegtuigen boven de Philip- ia nog sterkere mate is toe an dan tevoren. Japansche i verscheidene stenn- nen aangevallen en den de'pogingen der Ameri- ten op de Japan- aan de Westelijke kust che hoofdkwartier de Japansche troe- i op tl December op Mindanao da marine dea hevigen tegenstand gebroken. De dienieltden dag i hoofdstad i de inneming van Davao en met grierkte aanvallen op de hoofd- na Luzon, Manilla, is volgens de te JtoMe de militair* situatie ii needs ten gunste Japsneehe weermacht hadMt Amerlkasnsehe ministeril* van I heeft to Washington bekend dat de aanvallen van de che troepen op het Oostelijk van de Golf van Lingayen aan „heid toenemen, en dat -de Japao- b(j hun krachtige aanvallen ten van Agoc (eiland .Luzon) ge- maken van lichte pantser- Londenaehe nieuwsdienst meldt ende omtrent den toestand in t-Aitë: Op de Philippijnen woedt j groote slag, en wet voornamelijk Luzon, waar steeds meer Japan- i hemmenwerpers en Jachtvliegtui- gebruikt werden ter ondersteu- van de landingen welke zijn ult- aan de Ik km lange kust in «bied van Lingayen. De jongste landing is geschied te Anti- 115 km van Manilla verwij- Er bevinden xieh'thatis op het 1 Luzon meer dan 190.9M Japan- den Britsehen berichtendienst de toestand te Hongkong „zeer genoemd. De Canadeesche, en Brttsche troepen aldaaT zware verliezen geleden. Het vijand gelukt, nieuwe troepen "en en de stellingen onafgebro- te vallen. Twee tegenaan val- Canadeeeen konden geen ver- brengen, zoo meldt het tooofd- der Canadeesche landsdefen- MkUl) OM HONGKONG Domei meldt, ia een nieuwe, 'ijke versterkte stelling op Cameron op Hongkong door miers na felle gevechten bezet, lort tot de ten Zuiden 'ia gelagen, deelt zw; tas heuvels, waar ehen zich voor den iaatzten 'and hebben verschanst Japansche luchtwapen hëeft, meldt, zeer sterke aan hebt op de versterkingen In eljjk deel van Hongkong. De duurden bijna Twaalf oken voort. Japanners beslag hebben gelegd op het Amerikaansche s.s. President Har rison (10.509brtïr Volgens een verklaring van het ministerie van Marine is de sterkte der Japansche landingstroepen niet bekend. De Amerikaansche bezettings troepen aldaar, zoo wordt in de mede- deeling gezegd, zijn slechts van ge ringe sterkte. De gevechten op het eiland duren met to#iemende hevig heid voort. Het ministerie van Oorlog voegt hieraan nog toe, dat vijandelijke duikbooten voor de Pacific-kust van de Vereenigde Staten twee - nieuwe aanvallen op Amerikaansche koop vaardijschepen hebben ondernomen, waardoor het aantal van deze aan vallen tot zes gestegen is. Volgens een bericht uit San Fran cisco is het Amerikaansche s-s. Mon- tebell^ Dinsdagmorgen voor de kust van Californië door een Japansche duikboot tot zinken gebracht. Red- dingsbooten met overlevenden Zijn aan land gekomen. Het keizerlijke Japansche hoofd kwartier bevestigt, dat het eiland Wake thans geheel in Japansche hun. den is. De Japansche landingstroepen ziln tijdens een storm ach tigen nicht op het eiland geland en hebben thans de bezetting voltooid. De Japanners hebben tijdens deze operatie twee torpedplagers verloren. DE GEVECHTEN OP MALAEKA opperbevelhebber in Oost-Azië, Sir Robert Brooke Popham tegenover de pers verklaard, dat een terugtocht LL ,.J i .'I I li nooit -noodig was gestCtot, wanneer men hier „buiten" sterkere strijd krachten en vooral meer militaire uit rusting van allerlei aard gehad had. Hooit is zooveel bewapemngs-mate- rieel aanwezig geweest qm de behoefte van alle instanties in de geheele wereld te bevredigen. Popham weet het gebrek aan bewapeningsmaterieel in Oost-Azië aan het feit, dat. het leveren van oorlogstuig aan da Sovjet. Unie bn. aan Libye het noodzakelijkste was, orfcdat' daar de gevechten reeds aan ,den gang waren. HET JAPANSCHE OFFENSIEF IN CHINA. Het Japansche offensief in China, in de provincie 'Kiangsie is, naar ge meld wordt, ten Westen van het Tai- hoe-meer begonnen. Daarbij hebben de Japansche troepen op den tweeden dag van het offensief een doorbraak bewerkstelligd door de stellingen van de 40ste Tsjoengking-divisie. RADIOREDE VAN TOJO. De Japansche premier, Tojo, heeft in antwoord op'de radiorede van den Thailandsehen premier eveneens een toespraak voor de radio gehouden, Waarin hij wees op do beteekenis van de Thailandsch-Japansche samen werking en on. zei: Hongkong bevindt zich reeds in handen der Japanners, de val van Manilla en Singapore zijn binnenkort te wachten. Ik ben der halve vast overtuigd, dat de dag niet meer ver is, waarop de Engelsch- Amerikaansche invloed gelupl ver dreven aal zijn. Ten huize van den Japaneohen premier is gisteravond een buiten gewone ministerraad gehouden, waar aan ook de leiders der politieke afdee- ling van het ministerie van Oorlog en dat van Marine deelnamen. Naar verluidt, werden militaire en politieke aangelegenheden behandeld, die vejband houden met da komende militaire beslissingen op slle fronten vah het operatiegebied in het Zuiden. DUITSCHE PERS OVER KRITIEKE POSITIE DER ANGELSAKSEN, De nieuwe groote successen van de 'Japanners op het Oost-Aziatisatte oorlogsterrein worden door de Duit. «eüe pe» frobf opgemaakt weergege ven. De bladen onderstrepen, dat de positie voor den vijand steeds zorg. Wekkend er woTdt. De V 8 ik ie h e r Beobachter schrijft, dat men noch in Londen noch in Washington lichtpunt ziet of voorloopig een uit. I weet. Het blad herinnert aan be- tenissen van de Engelsche radio, de Japansche hegemonie in de Chineesche zee en in het Weste- deel van den Stillen Oceaan niet treffend bestreden kan worden, Berliner Bögsenzeitung schrijft, dat de Engelschen na den zeeslag aan de Westkust van Malakka niet in staat zijn, de ten sterkste be dreigde. Amerikaansche basis Manilla, hoofdstad van de Philippijnen, te hel. pen. Do Japanners beheerschen de zee ver buiten het bereik van huh eilan den, zoo besluit het Wad, en nog ver. der beheerschen zij de geheele Zuid- Chineesche zeei tusschen Singapore, en de Philippijnen. De secretaris-generaal van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt be kend, dat het in verband met de in ventarisatie van de voorraden schoe nen hier te lande noodzakelijk is, dat in de periode van Donderdag, 25 De cember 1941 tot en met Zondag 4 Januari 1942 het koopen, verkoopen en aflevèren ven alle soorten schoei sel ip den meest uitschreiden zin, met uitzondering van geheel uit hout ver vaardigde klompen, verboden is, ook ^*0^, hiervoor een geldige schoenen- Teven wordt bekend gemaakt, dat de geldigheidsduur van de schoenen- bonnen welker geldigheidsduur .ver valt op een der dagen' tusschen 24 December 1941 en 5 Januari 1942, wordt verlengd tot en met 11 Januari 1942. Een overzicht van de Dieren- tuiuzaal te 's-Grevenhage tijdens het door den Rijks, commissaris aan Dujtsche kinderen en gewonde Duit- iche militairen aangeboden Kerstfeest (Stapf-Mol) uur LR JAPANSCHE LUCHT AANVAL OP RANGOON. che vliegtuigen hebben Dins. i| een massalen aanval onder op Rangoon, de hoofdstad van waar het vliegveld en de han- ri station, da regeeringsgebou- de kazernes zwaar gebombar- werden, zoo wordt in «en Ja- frontbericht gemeld. Behalve I eeri aantal Engelache vliegtui- wnielden. die op den beganen m, schoten de Japanners van in totaal 18 Engel- Een, «ff. die aan de Th ten hadden deelgenomen, hit uitbreken van veraehel- ote branden conststeeren. Japansche toestellen zijn be- op hun steunpunten terug- OP HET EILAND WAKE. historie van Marine dar Ver- Statem maakt bekend, dat strijdkrachten Dinsdag- Het in den •ikaanache desbetreffende communiqué bekend gemaakt, dat de unimuKii i. zijn op het elegen Amerik (Polygoon-Seym) rrodwea en jeugd- epen der N.S.-Frauenschaft De groepen c,_ maakten resp. uit oude klev- ren nieuwe en leverden speel- goede ten behoeve van de NJ5.V. (Stapf-Borrlui) -p van de N.S.R. vierde Zaterdag in Hot Vondelrvtk te Amriwrdwn het midwinterwende-feesl, een oud volt fgebruik, dat thans nieuw leven wordt ingeblazen. Rechts de formaties van do WA. tnet brandende fakkels. (Polygoon-Zeylemoktr) Be» Duiische verkenntngztreep op ski's. Door het besneeuwde landschap gaat het in de richting van den vijand; Uebt glijden de houten latten op de versche an eeuw. (Weltbild-Polygoon) BESLUITEN VAN-VERSTREKKENDE I BETEEKENIS. De aanwezigheid van Churchill in Washington interesseert Berlijnsche politieke kringen in de eerste plaats daarom, omdat daarin éen symptoom gezien wordt, meldt het A.N.P. Men spreekt over Churchill's duidelijken gang paar Canossa, die, daar is men ui de Wilhelmstrasse van overtuigd, door Roosevelt is voorgeschreven, In d- Wilhelmstrasse is men ook van meeming, dat de catastrophale toestand der Engelsch-Amerikaansche odMog- voering tot deze ontmoeting geleid heeft De voornaamste mannen in Engeland en de Ver. Staten, - aldus verklaarde men verder, zijn gedwon gen, besluiten van vèr-strekkende be teekenis te nemen om aan dezen catastrophalen toestand Jret hoofd te kunnen bieden. In de Wilhelmstrasse gelooft men, dat Roosevelt'van Chur chili voorwaarden zal eischen, die diep in het Engelsche leven en in de belangen der volkeren van Engeland en Aïnerika zullen ingrijpen, en het zeer moeilijk, zoo' niet onmogelijk zou den maken, die belangen mot elkaar in overeenstemming te brengen. In elk geval ziet men in bevoegde krin gen der Duitoche Rijkshoofdstad in de reis van Churchill, die geschiedt op een oogenblik van de zwaarste oor logsinspanningen, een tegken van de noodlottige positie, waarin Amerika zich door het verlies van zijn vloot in den Stillen Oceaan en Engeland door het dreigende verlies dar voor zijn bestaan beslissende stellingen bevin den. De A.N.P.-correspondent te - Berlijn, meldt: Klaarblijkelijk doet Engeland alle pogingen- om door pegsoonljjk contact van zijn voornaamste staats lieden in de hoofdsteden zijner bond- genooten die hulp te krijgen, weljce het tot dusver op andere wijze telegra fisch en langs diplomatiek en weg vertaets heeft ingeroepen. Het roept om hulp gelijk Frankrijk in Juni 194C. en het heeft er allen schijn vah, dat Amerika evenals toen antwoordt, tot zijn rejjt geen hulp te kunnen ver schaffen. Het is slechts op eigen ver meende veiligheid bedacht, ziet zijn Westkust reeds bedreigt door Japan sche vliegtuigen en duikbooten en droomt van vijandelijke landingen op het Amerikaaasche vasteland, ja Ijet acht zelfs zijn Oostkust gelijkerwijze in gevaar getracht waarom het ook 'daar in vele havens den staat var beleg heeft afgekondigd. Na de ont zetting, welke het Afnerikaansche volk door de vernietigende slagen op Ha waii, Guam en de Philippijnen aan greep, vertoont Washington al meer de neiging, zich in eigen huis terug te trekken in de meening, zich daar mets ucces tegen de vereenigde aan vallen der mogendheden van de nieuwe ord te kurnep verdedigen terwijl alle anderen stuk voor stuk onder den voet zijn geloopen. Men hoort weliswaar een enkele stem, die aandringt op een directen aar.val op de Japansche eilanden en op Tokio, daarbij herinnerend aan Scipio's toch! tegen Carthago, terwijl Hannibal reeds bijna het heele Romeinsche rijk veroverd had, doch deze stemmen gaan in het koor der roependen om home- defence verloren. Trouwens ..reeds deze vergelijking met Rome duidt erop, hoe ook deze enkelingen den toestand als vertwijfeld inzien. Duitsche persstemmen. Onder opschriften als: Churchill naar de Ver. Staten ontboden: Door Roosevelt ontboden, enz., publiceeren de Duitsche bladen de berichten over de ontmoeting tusschen Roosevelt en Churchill als „gang naar Canossa" van een staatsman, die reeds zoo afhanke lijk is geworden van Noord-Amerika, dat hij de Engelsche oorlogswenschen onder de aanwijzingen van Roosevelt moet schikken. Wie helpt den ander, zoo vraagt de Berliner Bir- senzeitung, welk blad opmerkt, dat ditmaal Churchill ën Roosevelt zullen trachten elkander wederkeerig te bepraten, om den een de kastanjes uit het vuur te laten nalen voor den* ander. Eensluidend wijzen de bladen er op, dat vooral door de laatste groote verhezen der vijandelijke mogendhe den de Stille Zuidzee, Churchill en Roosevelt zich geplaatst zuilen zien voor onoplosbare problemen, aange zien de militaire capaciteit uiterst zware verliezen heeft geleden. Het voorhandene, aldus de L o k a 1 a n i 1 I r, dat veel to schaarsch is om de beboetten van den door Roé- sevelt ontketenden wereldoorlog doel treffend te dekken, moet verdeeld worden, zorder dat ergens zwakke plekken opduiken. Een onoplosbaar robleem. De mogendheden van het Drieirogendhedenpact'zullen er voor zorgen, dat het onoplotbaar blijft. De Nachtausgabe merkt ironisch op. dat men op déze conferentie stol iig in de eente plaats de vernieling zal moeten constateeren van alle plan nen voor 1942 der Britsche, Ameri kaanse!# en bolsjewistische oorlog voering togen Duitschlsnd ANGELSAKSISCHE „OORLOGS RAAD". Naar Aaaeeiated Press meldt, heeft Roosevelt een. conferentie der leiders van het Amerikaansche leger en de marine met ChnreMIt en gevolg tsit- Na dit nummer cal eerst weder eea nummer van ons blad verachijneu op Maandag 29 December aa. DE DIRECTIE. immwmmm8M»i>aw>iwemn.i Over de zenders Hilversum I en II zal de leider der N.S.B. Mussert hedenavond van 1845 5 tot 20.00 uur een Kerstwoord uitspreken. geschreven. Naar het Witte Huu. heeft verklaard, zal deze groep de „oorlogs raad" warden genoemd. Van Ameri kaansche zijde lijn uitgenoodigd de minister van Oorlog, Stimson, de chef van den staf van het leger, Marshall, de chef van den inchtstaf, Arnffld, de minister van Marine, Knoz, de chef der marineoperaties, Stark, de nieuwe bevelhebber-der Amerikaansche vloot, King, en de buitengewone gemachtig de voor bet leen- en pachtprogram. Harry Hopkins. CHURCHILL IN DE PERSCONFE RENTIE OP HET WITTE HUIS. Uit Washington wordt gemeld, dat in de gisteren gehouden persconferen tie op het'Witte Hals ook Churehill aanwezig was die; volgens den Engel schen nieuwsdienst, zeide te geiooven, dat het zeer moeilijk zou z(jn, een oppersten bevelhebber voer de strijd krachten der bondgqpooten te benoe men. De oorlog omvat thans de geheele wereld. Naar Charebills meening kan niet een enkel man de functie Van opperbevelhebber der wereld op sieh nemen. Op de vraag, of h{j een Dulteeh offensief aan een nieuw treat ver- weekt, seide Churehill te geiooven, dat er tets op komst Is. Hij kon echter niet zeggen, wanneer eu waar. andere vraag, et hij zou instemmen met «referentie tusschen hemzelf, Roceeveit, Stalin én Tzjang Kal Sjek, antwoordde de Britsche minister-pre sident: „In beginsel, ja". JAPANSCHE PERSSTEMMEN^ „Churehille plotselinge aanwezig heid in Washington bewijst, dat Enge land ernstig bedreigd wordt en naar kra5htig«r hulp van de Ver. Statèn moet omzien", zoo schrijft de Tokio N i t s j i-N i t s j i, en het blad ver volgt: Ook Roosevelt is in een moei lijke positie geraakt, zoodat eigenlijk niet te lier. valt, wie er eigenlijk helpt en wie er geholpen wordt. De positie van Singapore is hopeloos.De Ameri- kaansche verdediging tusschen Hawaii, Australië en de Philippijnen is even eens moeilijk en niet lang meer te houden. Wanneer de Atlantische vloot der Ver. Staten toch nog zou probeeren Singapore te redden, zal men zich he t lot van de Russische vloot moeten herinneren. Voorposten van de Japareche vloot zijn ver in den Stillen Oceaan doorgedrongen, zullen zich in de naaste toekomst in den Indischen Oceaan bevinden en Enge- lads verbirdingen met Australië af snijden. Bovendien is het grootste deel der vroegefe Engelsche en Ameri kaansche steunpunten in Japansche handen, zoodat samenwerking tusschen beide staten niet meer mogelijk is. CHURCHILL LAAT ZICH NIET UIT OVER NA-OORLOGSCHE VRAAG STUKKEN. De Britsche nieuwdienst meldt uit Washington, dat Churehill In de pers conferentie verklaard heeft, zich niet over de vraagatukken van na dezen oorlog te witten uitspreken. Bij aFzijn besprekingen .te Washington neemtde crisis van dit oogenblik de eerste plaste in. Donderdag 25 December. Zon op 9.50, onder, 17.30. Maan onder 1-09, op 13.42- Vrijdag 26 December. Zon op 9.50, ouder 17.31. Maan rader 2.15, op 14.05. Zaterdag 27 December. Zon op 9.50, ouder 17.32. Mik» onder 3£1, op 14.28. Zondag 28 December. Zou op 9.50, ooder 17.33. Maan ouder 4.25, op }4JS2. Maandag 29 December. Zou op 0.50, onder 17.34. Maan rader 5.26, op 15.20. Men b verplicht te ver dubteren van tonaondergang tot iraaopkomii Lantaarns van voertuigen moeten een bal! uur na zont- ondergand ontstoken worden tamwmmmeHmwmreiiremwiwteistewareto *SïïmHvaMi

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1