[ongkong %evallen NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ndag 29 December 1941 é&H c*Mtoa*i afgang, No 20820 EEN OMROEP. GIDS. Sovjet-aanvallen ovéral afgeslagen. anvallen ten Zuiden van Bengimsi afgeslagen. Eden te Moskou. Met Duitschlan^ voor een vry Nederland. Bureau: HAttl M, TELBP I7« Postrekening MM# Chefredacteur; t. HETER, Gouda De Eritsche berichtendienst meldt; Op de PhiUpptjneti wordt de Japsn- sche druk ten Zuiden ran Mpnilla sterker. Be Japanners hebben op 90 kilonieter van de stad stelHngen be trokken. Driemaal is bet tot gevechten gekomen. Ten Noorden van Manilla brengen de Japanners nieuwe verater- DE MTEDERZIJDSCHE VLOOT- VERL1EZEN. De Japanscha minlstec van Marine, Sjimada, heeft fa zijn rapport voor het parlement medegedeeld, dat de Japan- ache vleet tot dusver drie torpedoja gers, een mijnenveger en vijf duikboo- ten van een bijzonder type heeft ver- 'JeAa. Verder werd een mijnenveger zwaar en een kleine kruiser licht beschadigd. Sjimada verklaarde uitdrukkelijk, dat dit de fatale verliezen van de Japan- sthe vloot waren. Sprekende ovér de afzonderlijke operaties van de Japansche vloot ver klaarde Sjimada: De vloten van En geland en Amerika op den Stillen Oceaan zijn verslagen en meer dan de helft van de vijandelijke luchtstrijd krachten is vernietigd. Hierdoor heeft Japan de heerschappij ter see en in de lucht boven den Stillen Oceaan veroverd. Tenslotte gaf de minister een over zicht van de Briteche en Amerikaan- -aehb verliezen. Tot zinken zijn gebracht 7 slagsche pen, 2 kruisers, 1 torpedojager, 9 duik- booten, 6 kanonneerbooten of mijnen vegers, 8 torpedobooten en 18 koop vaardijschepen. Zeer zwaar beschadigd werden drie slafesftiepen. 2 kruisers, 4 jagers. 2 ka nonneerboten, 1 hulpschip en 3 koop vaarders, lichter beschadigd 1 slag schip'en 4 kruisers. Buitgemaakt werden 40 koopvaardij schepen met een gezamenlijken inhoud van 130.000 ton an 407 kleinere vaar tuigen. Verder zijn 803 Engelsehe 'en Amerikaansche vliegtuigen neerge schoten of op den grond vernield. Het Amerikaansche departement van Marine deelt mede, zoo meldt Keuter uit Washington, dat twee Amerikaan sche torpedobootjagera door vijande lijke bommenwerpers beschadigd zijn. BONDGENOOTSCHAP ENGELAND EN TSJOENGKING Naar Domei meldt heeft de Britsche ambassade in Tsjoegking tezamen met ét regeering van Tsjang Kai Sjek eéi, communiqué gepubliceerd omtrent het sluiten van een militair bondgenoot schap tusschen Groot-Brittannië en Tsjoengking. Dit bondgenootscto) werd onderteekend door Tsjang mi Sjek, air Archibald Wavell, den opper bevelhebber der Britsche strijdkrach ten in Britsch-Indië en luitenant-gene raal sir William Platt, den opperbevel hebber der Britsche luchtstrijdkrachten in Indië. DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA. A JAPANNERS LANDEN OP GÏI.BER'f- EN ELLICE-EILANDEN. De Brijsche nieuwsdienst geeft de landing van Japansche troepen op de Gilbert- en EUice-eilanden fa Oceanle DE JAPANSCHE BEZETTING VAN BRTT8CH.-BOKNEO. Met bijzondere voldoening kan ge constateerd worden, dat Japan door de bezetting van Britsch Borneo in hei bezit van groote hoeveelheden petro leum gekomen ia, welke het dringend noodig heeft, schrijft de Toki 6 N i t a j i-N i t s J i. Juist door de olie- leveranties te staken, hebben Ame rika en Engeland geprobeerd kraehti- gen druk op Japan uit te oefenen. Ook het voornaamste centrum der tin win ning is met de bezetting van Taiptag en omgeving fa Japansche handen ge raakt WAVFLL NEEMT VERDEDIGING VAN BIRMA OP ZICH. Naar in Londen officieel is bekend gemaakt, heeft generaal Wavell de verantwoordelijkheid voor de verdedi ging van Birma op zich genomen. De Manchester Guartli*11 meldt, dat de leden van het Engelsehe Lagerhuis uiterst bezorgd zijn over de ontwikkeling van den militairen toe stand in Oost-Azië. Deze zorgvolle stemming heerecht ook in breede krin gen van het Engelsehe publiek. Vele leden van het Lagerhuis hebben .voor gesteld, het Huis zoo spoedig mogelijk bijeen te roepen, teneinde den militai ren toestand fa Oost-Azië fa bespreken De Britsqhe berichtendienst meldt, dat Ipoh op Malakka is blootgesteld aan een dubbelen vijandelijken aan val. De stad wordt hevig gebombar deerd. DE STAD ZELF BEZET. Het Italiaansche weewmach ts bericht van Donderdag j.l. melddeg^h dat aan vallen op Soiloetn en BlMia werden afgeslagen Vrijdag werd medegedeeld, dat Bern* haai, dat, volgens de verzekering der radio van den vijand self vrijwel is verwoest, zonder strijd door Biitsch- Indische detachementen bezet is. Hernieuwde vijandelijke aanvallen in de omgeving van Bardia en Solloem werden afgeslagen. De vijand verloor enkele pantserauto's. Volgens het Italiaansche weer- machtsbericht van Zaterdag zijn ten Zuiden .vanBenghazi aanvallen van gepantserde afdeelingen door de Ita- Saansche troepen afgeslagen. Geer. nieuws van beteekenis van Wet front bh Solloem en Bardia. Vijandelijke vliegtuigen hebben bom men geworpen op eenige plaatsen in Lybië en een latfgdurigen aanval ge daan op Tripoli. Eenigeslachtoffers en geringe schade. Een vijandelijk toestel werd in een gevecht neergeschoten een tweede werd neergehaald door het afweergeschut te Zwara. DE STRIJD OP MALAKKA. De N 11 j 1 Nttsji meldt uit [toUkka, dat de Japansche hoofd- atebt, die oprukt langs da Westkust na Malakka, 28 December de rivier k Ferak haalt bereikt, waarmee nu [nsrscbijnUjk de. gcheele provincie hM-EMThttETh beiëtrDe Japanners [tukken dien dag over dé rivier en «Hen de achtervolging van den vijand ka volgenden dar op den Zuideijken «ver voort. Baar Domei meldt, worden de ge- umenlijke vijandelijke strijdkrachten' [op Malakka geraamd (fa 140.000 man, hritrvan 18.000 Engelschen,- 25COÜ» [Australiërs en de rest Britsch-fadiërs, [die tot dusver ook de zwaarste, verlie pen geleden hebben. De vijandelijke [luchtmacht werd bij het uitbreken van lita oorlog geschat op ongeveer 320 [tortellen, waarvan inmiddels veg- Iwsdeiijk niet meer dan 90 over gijn, [waaronder 40 zware machines, fa de [eerste plaats bommenwerpers. vi Het Britsche ministerie van oorlog [leeft medegedeeld, dat luitenant-ge- |w»al sir Henry Pownall te Singa- Ipore is aangekomen en het opperbe- |ttl der Britsche strijdkrachten in |0o«t-Azië op zich heelt genomen als bptolger van sir Robert Brooke [ftpbam. In november werd Pownall |net dit commando belast. I Pownall is reeds in Singapore aan- [lekomen om faufeiddellijk het opper- Ibevel op zich te nemen. I Japansche militaire kringen wijten Ik plotselinge vervanging van Popham la» zijn tot durver geleden nederla- Igain de gevechten om Hongkong en Ifegapore. Genoemde kringen gelooven echter Itet, (fat de nieuwe opperbevelhebbel' I» llaat zal zijn de krijgskansen nog p toen keeren. BESPREKINGEN MET STALIN EN MOLOTOF. Te Londen is officieel medegedeeld, dat Eden een bezoek heeft gebracht aan Moskou en onderhandelingen heeft gevoerd met Stalin en Molotof. Bij de besprekingen, aldus het Engel: sche communiqué, kwam de overeen stemming ven opvatting teil aanzien van alle vraagstukken Hrr-oorlogvoe ring tot uiting. Beide psrRjen, aldus vervolgt het communiqué. er van overtuigd, dat de besprekingen te Moskou een nieuwen stap» be teek enen op den weg naar nauweirtreamenwer- king tusschen de Sovjet-Unie en En geland. De Britsche berichtendienst meldt, dat aan de besprekingen ook werd deelgenomen itoor den Sovjet-ambas sadeur te Londen, Maisky, en den Britschen ambassadeur in de Sovjet-, Unie, SiF Stafford Cripps. Eenige besprekingen werden bijgewoond door den Britschen onderstaatssecretaris van Buiteritondsche Zaken Cadogan en den „plaatsvervangendep chef van den generalen staf van het Britsche rijk, luitenant-generaal Eye. De Nitsji-Nitsji meldt, dat volgens berichten uit Tsjoengking Eden. binnenkort aldaar zal aankomen om deel te «emen aan de besprekin gen over de versteviging van het front Engeland, Ver. Staten, Tsjoeng- Volgens den Britschen berichten dienst hebben aan de besprekingen fa Moskou «rit de Britsche ambassa deur te Ankara en de gezant te Tehe ran deelgenomen. De meening dezer beide diplomaten over den toestand fa het „Midden-Oosten" en over de vermoedelijke ontwikkeling in dit gebied, aldus de Britsche berichten dienst, zal voor de gemeenschappe lijke besprekingen zeker van groot belang zijn geweest De voorbereidselen voor deze con ferentie waren reeds getroffen voor het uitbreken van den oorlog op den Grooten Oc-ran. Eden bevond zich toen reeds op weg van Londen naar Moskou. SPOEDIGE VAL DER PHILIPPIJNEN? Bet hoofdkwartier van het op de Filippijnen opereerende Japansche k* maakt hekend, dat een deel van Amerikaansche luchtmacht op de Filippijnen reeds «airNeder- [«adsch-lndlë Is uitgeweken, «ter dan dertl; groote transportvlieg- Aan het Moermanskfroot Zelfs het hout moet door muildieren naar de voorste stellingen gebracht worden. (Weltlbitd-Polygoon). Aan het front voor Moskou. JEen onbeschadigde buit gemaakte bolsjewistische tank. (Weltlbild-Polygoon) mgrijké 'documenten naar Neder- isch-Indië over te b ren jen, waar de conclusie getrokken kan wor- zoo wordt in deze Japansche me wling verder gezegd, dzt de Ame- urnsche autoriteiten met den «poe- tn val der FtiiUppijnen rekening Zon op 9.50, onder 17.55. Maan op 15.52, onder 6.20. Men ia verplicht tc ver duisteren van zonsondergang tot zonsopkomst. Lantaarns van voertuigen Roeten een hatt nul na zons- tode<pang ontstoken worden. De Shit Andrteskerk to Amerongen, dateerend uit de 15de eeuw en fa gotischen stijl gebouwd, verkeert in zeer slechten staat, zóó zelfs, dat men zich genoodzaakt heeft gezien, rond het koor van de kerk een hek te plaatsen, teneinde voorbijgangers Voor vallend puin te vrijwaren (Hnks). Rechts: een fragment van het interieur der kerk waaruit wel heel duidelijk' de noodzakelijkheid van restauratie blijkt, (Polvflo<m-v. Bilsenj In de December feestdagen heerscht fa de kassen der kweekers van vro»ge tulpon een tijd van hoogcbnjünc- luur. Een ied r helpt mede em dé bloemen voor de veiling gereed te maken, (Polygoon-v, Bitsen)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1