Kleine Trompetter gaf luisterrijk concert h ovens Concordia THEORIELES? Expositie Peet Jongsma Ongewenste wasbeurt Tel. 01793-1528 Tel. 01793-1496 m j HU'mtlc pLatte* out de ion in op pagina 4 Stichting Voedselhulp Bulgarije-Varna Werkschuit exposeert in St. Jozef AUTORIJSCHOOL ARIE VAN RIJN a.s. vrijdag Bonny St. Claire in "La Baraque" Snelheidscontrole Greep in de kassa Verkrachting 14e jaargang nummer 444 29 januari 1992 mmm Overweldigende belangstelling Zevenhuizen -Meer dan 400 belang stellenden luisterden zaterdaga vond, met hun aanwezigheid het uit stekende concert van de Zevenhui- zense harmonievereniging "De Klei ne Trompetter" op. De Zuidplashal was voor deze gelegenheid door de dorpshuis-organisatie in samenwer king met leden van "De Kleine Trompetter", omgetoverd tot een concerthal. Door de overweldigende belangstelling, al gebleken tijdens de kaartverkoop vooraf, geen 'zitjes', maar dat mocht de pret niet drukken: de sfeer was optimaal, de inzet van de musici uitstekend en de klanken 'harmonieus'. Neem daarbij het fraaie decor van bloemen, planten en een prachtige ballonnen-wand en men kan concluderen dat het publiek in een prettige ambiance de avond doorbracht. Eén en ander was mo gelijk dankzij medewerking van Ra bobank, Zilverberk, fa. Van Vliet en Makelaardij Perdijk. Na een 'fanfare' intro, werd burge meester A.W. Lips naar voren ge haald welke de penning, behorend bij zijn status als 'beschermheer' van "De Kleine Trompetter" door voor zitter henny Poot kreeg overhan digd. Eerder was diens voorganger, de voormalige burgemeester van Ze venhuizen, de heer A.H. van Gent, beschermheer. Deze behoorde tot de aanwezige genodigden. "America, America", was het thema van de avond, dus klonken er bekend Amerikaanse musicalklanken, uit o.a. de "West Side Story", "Bacha- rach for every one", "Marching through America" voor de pauze en erna o.a. "The Symphonic Gers hwin". Met vokale inzet van Anne Sytzema -Bakker, klonk "Summer time", bijzonder goed. Anne heeft een mooie stem en een goede toon- beheersing. Zij was tijdens dit con cert tevens presentatrice van het programma. Intermezzo Toen er een aantal haveloze j ongeren met een radiocassetterecorder op hun nek de zaal binnenkwam, ver schoten sommigen van kleur. Het 'stelletje ongeregeld' bleek inge huurd voor een turnshow van de bo venste plank, vol met komisch acro batische salto's en dito duiken over een piano met een zachte landing op een groot kussen. Deze show van jongeren in gevange nis 'outfit' werd bijzonder gewaar deerd door het publiek. Alie lof voor DDI uit Zwammerdam die deze bijdrage leverde! En dan is het Tamboer en Lyracorps nog niet genoemd. Stond dirigent J. Wijenberg voor de laatste maal de dirigeerstok te hante ren voor het grote orkest, de heer K. van Weringh blijft de leiding houden van het Tamboer en Lyracorps dat zich weer, mede dankzij instructeur J.G. Verheuvel, uitstekend presen teerde. Ook deze afdeling van "De Kleine Trompetter" had hetzelfde Ameri kaanse thema, wat herkenbaar was in "California Beach", "Festa di Exo tica" (Zuidamerikaans), alsmede "Mambo Americano". Het slot "Eve ning at the Pops" was als totaalorkest gezamenlijk en na afloop was er bal met "Frame". Gouda/Waddinxveen - Tot 1 maart Hoofdzaak is de impressie die het a.s. exposeert de Waddinxveense aquarel geeft aan de beschouwer. Zo Gouda/Waddinxveen - Tot 1 maart a.s. exposeert de Waddinxveense kunstenaar Peet Jongsma bij tearoom vd Berg aan de Lange Groe- nendaal 32 in Gouda. Peet Jongsma heeft een opleiding voor interieur architect gevolgd en vanuit die basis ook les gehad in aquarelleren. Voor zijn beroep maak te hij o.a. aquarellen voor interieurs, waaronder verscheidene voor palei zen en huizen in Arabië. Ook voor enige grote luxe jachten tekende hij de interieurs. Bij zijn vrije werk gaat hij uit van herkenbaarheid, zonder daarbij on fotografische precisie te vervallen. Hoofdzaak is de impressie die het aquarel geeft aan de beschouwer. Zo tracht hij door een krachtig kleurge bruik, dat vaak afwijkt van de natuur lijke kleuren, een indruk te geven van het onderwerp op een bepaald mo ment. Het onderwerp is daarbij niet het be langrijkste, maar moet wel herken baar blijven. Peet Jongsma exposeerde eerder in het St. Jozef-Ziekenhuis in Gouda, de openbare bibliotheek, het gemeente huis en de Remonstrantse Kerk in Waddinxveen. De expositie is dage lijks, behalve zondags, te bezichti gen. Rijneveld - De stichting Voedselhulp Bulgarije-Varna heeft inmiddels haar vierde humanitaire hulptransport af geleverd in de steden Varna en Stara Sagora. Vier transporten, die steeds weer mogelijk zijn gemaakt door de medewerking en spontane giften van velen. Door deze hulp en onderne mingen heeft de stichting in ruim een jaar tijd verschillende doelen be reikt. Zo is er een grote ervaring op gedaan met acties, transporten en ondersteuningen, maar ook is er veel kennis van zaken onstaan middels gesprekken en onderhandelingen op velerlei gebied, zowel in Nederland als in Bulgarije zelf. Hierdoor is de stichting uitgegroeid naar een bre- der vlak en vindt zij nu ook veler gehoor ver buiten de gemeente Rij neveld. De stichting voelt het als haar plicht om de bevokings, als 'belang- rij ke' ondersteuning van de stichting, uitgebreid te informeren over ons werk van het afgelopen jaar en in de toekomst. Daarom organiseert de stichting een uitgebreide dia-avond op dinsdag 4 februari a.s. in Pleyn'68, Rijndijk 92 te Hazerswoude, 01714- 14471aanvang 20.00 uur. Iedereen is daar van harte welkom. Men kan dan getuige zijn van de akties van de stichting, transporten, de situatie in Bulgarije, een financieel overzicht van de stichting en de toekomstvisie voor gerichtere hulp. Gouda - Gedurende de maanden ja nuari en februari zullen cursisten van het creatief centrum "De Werk schuit" exposeren in de polikliniek van het Groene Hartziekenhuis, lo- katie St. Jozef. Zevenhuizen - Een niet aangetrokken handrem zorgde voor een ongewenste wasbeurt van een personenauto. De bestuurster had de auto op de Lange Zijde te Zevenhuizen geparkeerd om nog even snel een boodschap te doen. Bij haar terugkomst was de auto nagenoeg onder water verdwenen. Uw makelaar voor aan- en verkoop van uw huis Leny Hovens - makelaar o.g. Nrd. Dwarsweg 1 - 2761 GA Zevenhuizen - Tel. 01802-2001 Restaurant - Partycentrum voor steengrillen - feesten - partijen tot 250 personen (ruime parkeergelegenheid) Bredeweg 66 - Zevenhuizen/Moerkapelle Uitvaartverzorging H.E. van der Hammen Als het om vertrouwen en eerbied gaat. Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapelle, Benthuizen en omstreken. Dag en nacht bereikbaar. Telefoon: 01892-17133 b.g.g.: 01892-17193 Voor Zevenhuizen: 01802-2283 maandag 19.00 uur De Zespunt Moordrecht donderdag 19.30 uur Westland 18 Moerkapelle Deze week in hart van holland ZEVENHUIZEN De andere kant van PaterMoeskroen Echtpaar van Wensem een halve eeuw samen WADDINXVEEN Als je hobby je lief is postduiven houden Sneldienst naar Den- Haag toch van start BOSKOOP Eerste diploma 's Groen College Edo Bonsai show 1992 RIJNEVELD Een jaar na de herindeling in Rijneveld Drie gewonden tijdens uitreiking EHBO diploma 's en nog veel meer. VEEL LEESPLEZIER!! Waddinxveen - Op 24 januari heeft de politie een radar-snelheidscontrole uitgevoerd op de Groensvoorde, de Chopinlaan en de Beethovenlaan. Van de 839 gepasseerde voertuigen reden 87 voertuigen te hard (circa 10%) De hoogst gemeten snelheid was 85 kilometer, die gemeten werd op de Groensvoorde. Het merendeel van de overtreders is direct staande ge houden en proces verbaal aange zegd. Een beperkt aantal hardrijders is gefotografeerd en kan binnenkort een bekeuring thuisverwachten. Boskoop - Zaterdag 25 januari j.l. deden twee jongens een greep in de kassa van een bedrijf aan de Putte- laan. Op grond van het signalement van de daders hield de politie even later in een woning te Boskoop een mogelijke dader aan. Het onderzoek loopt. Zevenhuizen - Een 23-jarige inwoon ster van Zoetermeer deed aangifte van verkrachting. Zij was door een oud-geliefde, even eens uit Zoetermeer, met de auto opgehaald. Hij zou haar naar huis brengen. In plaats daarvan belandden ze op de Swanlaweg te Zevenhuizen waar de man zich aan de vrouw vergreep. De man is later aangehouden. i i rrri'i' ii'i rl i r, A makelaardij o.g. NVM MAKELAAR L

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1992 | | pagina 1