Een nieuw gemeentehuis voor Rijneveld? Eerste paal voor nieuw bedrijf fWc "Concordia" CHAUFFEURSCURSUSSEN Tel. 01793-1528 Deze week In Hart van Holland Bos Van Rijs Staalwerken op Moerkapels industrieterrein Carnaval voor verstandelijk gehandicapten Dance-party in De Paddestoel Verkeersschool Bremmer Tel. 079-312095 v 14e jaargang nummer 447 19 februari 1992 Morgenavond valt de beslissing Rijneveld -Na de herindeling zijn er heel wat ambtenaren meer in het gemeentehuis van de voormalige gemeente Hazerswou- de, thans Rijneveld, komen werken. Op dit moment is dat een totaal van bijna 100 ambtenaren, waarin de buitendienst van ca. 14 personen, niet is begrepen. Overigens is het aantal van ruim 100 gemeentelijke medewer kers, niet zo gigantisch groot voor een gemeente van 19650 inwoners. Dat komt omdat er van gemeentewege veel werk aan derden wordt uitbesteed, 'privatiserengenoemd. Al die ambtenaren van de voormalige gemeenten Benthuizen, Hazerswoude en Koudekerk moesten plaatsvinden in het bestaande gemeentehuis. Met veel passen en meten is dat redelijk gelukt, maar met inlevering van ruimte. Sommige afdelingen zijn krap bemeten in ruimte en er is een tekort aan vergaderlokaliteiten en spreekkamers. In gesprek met Rijneveld''s eerste burger deel I) en nog veel meer. VEEL LEESPLEZIER Uitvaartverzorging H.E. van der Hammen Ais het om vertrouwen en eerbied gaat. Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapelle, Benthuizen en omstreken. Dag en nacht bereikbaar. Telefoon: 01892-17133 b.g.g.: 01892-17193 Voor Zevenhuizen: 01802-2283 Restaurant - Partycentrum voor steengrillen - feesten - partijen tot 250 personen (ruime parkeergelegenheid) Bredeweg 66 - Zevenhuizen/Moerkapelle Voor diverse naar: of C.A. Manteau, tel. 01793-2776 Dag Nacht 079 - 426070 Niet op de troon "En", lacht Rijneveld's eerste burger "ik heb wel een mooi uitzicht vanuit m'n kamer, maar ik voel me teveel op een troon zitten, zo boven aan de trappen. Liever bevind ik me temid den van de medewerkers". Deze opmerking klinkt aan het einde van een gesprek dat "Hart van Hol land" met mr. M.J.J.M. Boelen had over het reilen en zeilen van Rijne veld, een jaar na de herindeling. Het belangrijkste onderwerp was: de te krappe behuizing in het Rijne- veldse gemeentehuis Wat zal het worden: verbouw of nieuwbouw? Commissievergadering over 'gemeentehuis' Donderdagavond 20 februari valt het besluit voor óf de bouw van een nieuw gemeentehuis voor de ge meente Rijneveld óf uitbreiding van het bestaande gemeentehuis. De Commissie Algemene Zaken en Fi nanciën zal over dit onderwerp uitge breid in discussie gaan, zo is de ver wachting van burgemeester M.J.J.M. Boelen. "Net als bij de behandeling van het Gemeentewapen het geval was, heb ben we als college gemeend zelf niet met een voorstel te komen, maar het advies van de commissie af te wach ten. Als alles loopt zoals wij gepland hebben zal in de gemeenteraadsver gadering van 27 februari a.s. de prin cipebeslissing vallen. Zowel voor uitbreiding van het gemeentehuis, als voor nieuwbouw is er een budget beschikbaar. We krijgen van het rijk de zgn. 'frictie-uitkering', dat wil zeggen, vergoeding van de extra kosten ten gevolge van de herinde ling. Daarnaast een bedrag te beste den voor degenen die als gevolg van de herindeling met wachtgeld gaan, wat bij ons niet het geval was, een zgn. afkoopsom. Tel daarbij op de opbrengst van de verkoop van twee gemeentehuizen: die van Kouder- kerk en Benthuizen en we tellen ze ven miljoen gulden. Dat bedrag is voor uitbreiding van het gemeente huis genoeg. Voor nieuwbouw moet er meer op tafel komen, maar daar kunnen we een bedrag bijtellen wat dit huidige gemeentehuis bij ver koop opbrengt. Na het principebe sluit moet het mogelijk zijn dat we over een goed jaar daadwerkelijk met de bouw of verbouw beginnen. Wat de nieuwbouw betreft hebben we enkele lokaties in beeld. Nieuwbouw en verbouw is realiseerbaar met on derbrenging van de rijkspolitie. De rijkspolitie zit in een veel te krappe behuizing en binnen afzienbare tijd wordt er nieuwbouw gerealiseerd. Er is reeds een lokatie, namelijk het ver laten MAVO-gebouw, dat vanaf hier (hij wijst door het raam van de bur gemeesterskamer) aan het eind van de singel, zichtbaar is. Dat gebouw wordt afgebroken en daar zou het nieuwe politiebureau kunnen ko men". Optellen en aftrekken Mr. M.J.J.M. Boelen zegt dat er bij de plannenmakerij voor de bouw van een nieuw gemeentehuis, overwogen is in welke woonkern een nieuw ge meentehuis zou moeten worden ge bouwd. Na optellen en aftrekken kwam men tot de slotsom dat de Rijndijk toch het meest centraal ligt. Vandaar dat er naar een lokatie ge zocht is om eventuele nieuwbouw mogelijk te maken. Rijneveld's eerste burger wil daar vooralsnog niets over kwijt. Wel dat het organisatieburau: l.M.E. Consult te Nijmegen een goed rapport heeft samengesteld met een plan van eisen zowel voor uitbreiding als voor nieuwbouw. Dit leidt tot een finan ciële eindconclusie. Overigens komt het adviesbureau J.M.E. Consult toch wel met een voorzichtig advies. Wat zal het worden? Morgenavond zullen de tongen los komen en zal de politiek haar zegje doen aan de hand van vergelijkende gegevens: verbouw of nieuwbouw en beoordelen op de financiën, de plannen en logistiek: de situering en bereikbaarheid. Morgenavond 20.00 uur Gemeentehuis Rijneveld. ZEVENHUIZEN W. Lindhout 40 jaar organist. WADDINXVEEN Het lijk is zoek Met oog op..... Jodokus BOSKOOP Petit Galerie '"t Vijfde Wiel" Olieverfschilderijen in Hotel "Neuf' RIJNEVELD Joke Schaap 22 jaar actief voor Unicef Jan bij de Vaate 25 jaar "veilig" chauffeur ArdJan en Jens slaan eerste paal voor Bos Van Rijs Staalwerken Moerkapelle -Vrijdagmiddag werd door de 4-jarige Ard-Jan Bos, samen net de 7-jarige Jens van Rijs, de eer ste paal geslagen voor een het be drijfspand van hun vaders: "Bos 'an Rijs Staalwerken" te Zevenhui zen, op het Moerkapelse industrie terrein. Onder goede weersomstan digheden en onder het toeziend oog van velen, verrichtten beide jongens de heiklus, die met de gebruikelijke knallen van voetzoekers, gepaard ging. Bos Van Rijs verzorgen zelf uiteraard de staalconstructie van het pand, terwijl aannemer Arend P. v.d. Knaap de bouwer is van het gebouw dat ca. 1300 m2 groot wordt. Het is de bedoeling dat het bedrijf spand voor de bouwvakvakantie ge- bruiksgereed is. Gouda -Regio -Op zaterdag 22 fe bruari a.s. zal de jaarlijkse Carna valsviering voor alle verstandelijk gehandicapten worden gehouden. Dit feestgedruis zal plaatsvinden in de "Garenspinnerij", Turfsingel 34 te Gouda van 14.00 tot 17.00 uur. Eén en ander onder leiding van de prins en de raad elf van de IJssel- stampers, een groep van verstande lijk gehandicapten die op deze feestmiddag zal voorgaan. Alle ver standelijk gehandicapten uit de regio worden ook op deze middag in de Garenspinnerij verwacht. De organisatie berust bij "De Markt- zotten" uit Gouda, de Oudervereni ging V.O.G.G. afd. Gouda te Wad dinxveen; de stichting vorming en ontspanning "De Klup" te Gouda. Ie dereen die mee wil feesten is hartelijk welkom. Waddinxveen-Op vrijdag 21 februari is er een 'Dance-party' voor 15 t/m 20 jarigen in 'de Paddestoel' aan de Lijs terbesstraat in Waddinxveen. Drive- WAT VAN ONS VERWACHT WORDT. MET RESPECT De cursussen worden gegeven bij het Truckcenter in Zevenhuizen. Waddinxveen-Op vrijdag 21 februari is er een 'Dance-party' voor 15 t/m 20 jarigen in 'de Paddestoel' aan de Lijs terbesstraat in Waddinxveen. Drive- in-discotheek "The Flying Dutch man" met D.J. Ed en D.J. Rab draaien dan de allerbeste house en hiphop en swingbeat. Tijdens deze 'Dance-par ty' wordt er ook een 'dance-wed- strijd' gehouden, met de beste dan cers uit de regio. Aanvangstijd van de 'dance-party' is 20.00 uur. Er is geen Disco voor9t/m 14jarigen. Pas op 28 maart is er weer voor deze leeftijds groep een disco. Dan is er ook voor die leeftijdsgroep een 'dance-wed- strijd'. Ook daarvoor kan de jeugd zich aanmelden bij DJ Ed aan de Lijs terbesstraat 61. b.g.g. 01892 - 16016 TEEUW UITVAARTVERZORGING POSI'BI S 926 2701 C.C ZOE TERMEER DE ZONNEBAARS I 2661 kk BERC.SC'HENHÓÊk

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1992 | | pagina 1