Braderie/Oogstfeest regionale publiekstrekker! Concordia Tel. 01793-1528 Brabantia parade voor ijzerwaren en DHZ Trekking puzzel Roemenië (4) Ecmfai uur Eerste zaterdag van september is braderie zaterdagin Zevenhuizen Restaurant - Partycentrum anc&tt FOTO-SERVICE 'fijnen 'Slaa'Pc ow< Landbouwmachines Optocht op 4 september Reuzen parasol/paraplu Braderie al jarenlange gewoonte Publiekstrekkers Waar blijven de verenigingen? Uitvaartverzorging H.E. van der Hammen Telefoon: 01892-17133 voor steengrillen - feesten - partijen tot 250 personen (ruime parkeergelegenheid) Bredeweg 66 - Zevenhuizen/Moerkapelle Eén van de vijftig winnaars uit Zevenhuizen KBK OPLEIDINGEN 010-422 24 29 15e jaargang nummer 470 29 juli 1992 'vl°erbecje TeL 01828- Zevenhuizen - De 'kleefwand' wordt de meest spectaculaire attractie van de aanstaande Zevenhuizense bra derie op zaterdag 5 september a.s. Deze wordt opgesteld achter de bi bliotheek en biedt sportievelingen de kans van hun leven om, gehuld in een 'klittenband'pak deze muur te veroveren, waarna men vervolgens deze hindernisbaan verlaat via een 22 meter lange glijbaan. De kleef wand is 4 meter hoog en vier meter breed. Degene die de snelste tijd van de dag behaalt is kampioen 'muurbe- klimmer' van de Zevenhuizense bra derie. Overigens staat deze, zoals in middels traditie, in het teken van de voltooide graanoogst. Dit jaar is deze dan allang achter de rug, omdat het koren, dankzij het mooie voorjaar, vroeg geoogst werd. Zevenhuizen heeft (nog) een aardig akkerbouwgebied, terwijl er ook nog enkele veehouderijen zijn in het westelijk deel van de uitgestrekte gemeente. Voor het werken op het land, het oogsten, maaien en dorsen zijn machines nodig. Vroeger minder dan tegenwoordig. Fred Visser is weer net als voorgaande jaren van plan om het laatste gedeelte van de Dorpsstraat, hoek Tweemanspolder, vol te zetten met oude landbouw machines en tractors, waarvoor hij medewerking heeft van andere en thousiaste verzamelaars. Voor de liefhebbers is dit een attractie waar voor men alleen al van heinde en verre naar het Rottedorp komt. Verder organiseert een vereniging van radiografische auto's een attrac tieve show in de Burg. Boerstraat en treden er weer tal van artiesten en bekende bands en orkesten op uit de regio. Uiteraard komen er ook weer velen naar Zevenhuizen om te kun nen grasduinen op de 'rommelmarkt' van de Hervormde kerk op het kerk plein. De draad van vorig jaar wordt weer opgenomen omdat deze uit goed ga ren gesponnen was en daarom is er weer een spetterend dorpsfeest op vrijdagavond 4 september, vooraf gaand aan de Braderie. Om zeven uur 's avonds is er een dorpsdefilé met medewerking van het plaatselijke harmonie-orkest "De Kleine Trom petter", waaraan oude voertuigen en landbouwmachines deelnemen, ter wijl kinderen op versierde fietsen mee zullen rijden. Deze optocht lijkt dus op die van vorig jaar en komt voor de kinderen inplaats van bij voorbeeld een lampionnenoptocht. Vanaf acht uur, wanneer de stoet ontbonden is, klinkt er gezellige achtergrondmuziek, verzorgd door een discotheek vanaf het speciale podium, voor het gemeentehuis. »p Voor de mensen die zo van terrasjes houden: een avond en een dag kan men genieten op het Raadhuisplein, onder een supergrote parasol/para plu, die de zon tegenhoudt en des noods regen....Het terras krijgt daar door een gezellig effect, 's avonds is deze gezelligheid nog verhoogd door een feestverlichting. Op het plein zullen bars en eettentjes worden in gericht. De verenigings- en horeca- mensen verwachten vrijdagavond en de hele zaterdag veel publiek en ver heugen zich op een enorme afzet. "En we vinden het bijzonder leuk dat "The Thunderbirds" weer naar Ze venhuizen willen komen. Van oudsher graag geziene musici die a la Elvis Presley zingen, Cliff Richard, Roy Orbison enzovoort en gewoon 'gouwe ouwe' steengoeie muziek brengen. Hun eerste optreden is om half negen 's avonds en hun tweede nadat één van de finalisten van de Henny Huisman playbackshow, Claudia Streza om tien uur opgetre den is. Zij is werkelijk schitterend". Leen van Tol, woordvoerder namens de Braderiecommissie, geniet bij voorbaat al van de voorbereidingen van zowel het dorpsfeest op vrijdag avond, als de braderie op zaterdag 5 september. Hoewel hij het er koorts achtig druk mee heeft, zegt hij het ook een soort hobby te vinden om belast te zijn met het op poten zetten. Van Tol weet zich gesteund door Hans de Visser(bank), Wim Visser (volleybal), Geurt Gerritsen, Johan Sol en Coby v.d. Hoek. "In 1974 werd de eerste braderie ge houden na de reconstructie van de Dorpsstraat. Even was er een jaar of zo niets, tot de volleybalvereniging het initiatief nam om een braderie te organiseren. Dat is inmiddels allang niet meer het geval, volleybalvereni ging Rentokil-ZVH doet nog wel mee, maar de winkeliersvereniging heeft dit overgenomen en voor de braderie een speciale braderiecommissie in het leven geroepen. "We vergaderen zo min mogelijk en bereiden de zaken, met enkelen voor. Bij de uitvoering van de plannen, een week van tevoren, komt de hele bra deriecommissie in touw. Iedereen in de commissie heeft een taak. Vorig jaar zijn we begonnen de vrijdaga vond erbij te betrekken. Nico Haak was gecontracteerd om op het po dium op te treden. Helaas overleed hij en contracteerden we een ander die de afspraak kon annuleren omdat hij een t.v. opname had. Tenslotte werd het Anneke Gronlöh, wat ook goed aansloeg bij het publiek. We hopen dat dit ook bij "The Thunder birds" het geval is, waar we eigenlijk nauwelijks aan twijfelen gezien de relatie met Zevenhuizen van deze rock-and-rollband", lacht Van Tol. Claudia Streza prijst hij ook nog eens extra aan, net als het ludieke terras met parasol en lamellen e.d. en voorts z'n erkentelijkheid uitspre kend voor "De Kleine Trompetter", die naast de volleybalvereniging, de enige vereniging is die meedoet aan de braderie. De organisatie is daarin wel een beetje teleurgesteld. Voor heen stonden er-'net als op Konin ginnedag- tal van attracties en kraampjes van verenigingen. Nu heeft niemand zich nog aangemeld. Het kan natuurlijk nog wel komen", aarzelt hij, ook het deelnemeraantal voor de braderie kan nog stijgen. Op dit moment zijn het er ca. 60. "Geweldig dat "De Kleine Trompet ter" zowel vrijdagavond als zaterdag omlijstende muziek verzorgt. Fijn ook dat "De Kleine Trompetter" na afloop van de braderie er zorg voor draagt dat de Dorpsstraat weer he lemaal papier en afvalvrij is. Zij hou den grote schoonmaak. Voor deze moeite worden ze uiteraard be loond", knikt Van Tol Leen zegt ook blij te zijn met de nachtelijke bewaking op het Raad huisplein waar podium en horeca- gebeuren staat opgesteld. "De Zevenhuizense politiehonden vereniging patrouilleert de hele nacht met honden, terwijl de politie ook een oogje in het zeil houdt, zodat we niet bang hoeven zijn voor bal dadigheden". (Aanmelden voor de braderie kan men bij 01802-1223) (wordt vervolgd) Als het om vertrouwen en eerbied gaat. Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapelle, Benthuizen en omstreken. Dag en nacht bereikbaar. b.g.g.: 01892-17193 Voor Zevenhuizen: 01802-2283 the thunderbirds Zevenhuizen - Brabantia organi seerde dit voorjaar een aantrekkelijke wedstrijd voor de consument. Voor dit doel werd via de detailhandel, een consumentenkrant verspreid. In deze krant was een deelname bon opgenomen waarop de consument het aantal lieveheers beestjes moest aangeven die gedrukt staan op de nieuwste beschermhoes van de Brabantia Lift-O- Matic droogmolen met 60 meter droog- lengte. Het correcte ant woord was 24. Uit het grote aantal goede inzendingen, werden door Braban tia 50 winnaars geloot. Zij ontvingen allen een schitte rende trapstoel ter waarde van f 92.50 via hun winkelier. In dit geval was dat "De Zilverberk" te Zevenhuizen die aan mevrouw N. Overduin uit Zevenhuizen, de prijs kon overhandigen. mevrouw N. Overduin neemt de prijseen trapstoel van Brabantia in ontvangst van mevrouw De Gier van "De Zilverberk" De trekking van de vierde ronde van de sponsorpuzzel voor de Stichting Kinderhulp Roemenië is inmiddels geschied. De eerste prijs is gewonnen door mevrouw G. den Oudsten, K. Riet- bergplantsdoen 33 2742 VG Wad- dinxveen. De tweede prijs is gewonnen door A. Bos, P. Potterstraat 5 2391 CL Hazer- Middenstand Basiskennis boekhouden Computerboekhouden P.O. boekhouden MBA (Ommoord) SPD (Ommoord) Nima-A/B (Ommoord) O.a. in: Berkel - Hoogvliet Ommoord - Pijnacker Schiebroek - Waddinxveen idem: 010-422 00 34 swoude-dorp De derde prijs is gewonnen door R. van Zuilen, Dorpsstraat 243 2391 CD Hazerswoude De prijzen bestaan uit geldbedragen van resp. f 125,f 75,en f 50, Deze zijn tijdens kantooruren af te halen bij drukkerij Elgersma, Dorps straat 62a Zevenhuizen, tel. 01802-2289. Men gelieve een legitimatiebewijs mee te brengen. Linnaeusweg 98a - Boskoop 01727-18716

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1992 | | pagina 1