Braderie Donderdag valt beslissing Open Monumentendag 12 september i 1 uur VOLGENDE WEEK STADSHARTERIE' (r^ BRADERIE MODE- SHOWS Rode krui&- postzegels wïMsöMvan! 'Efanc&n, FOTO-SERVICE DQU BIJ ONS IN HET STADSHART VAN ZOETERMEER SHDS fa) A 4) f EN....BIJ ONS KUN JE GRATIS PARKEREN! 15e jaargang nummer 476 9 september 1992 Zevenhuizen - De Midden standsvereniging Zevenhui zen kan terugzien op een toch wel geslaagde Brade rie/Oogstfeest. Het dorpsfeest vrijdagavond viel gelukkig niet in het wa ter. Het bleef net droog en na afloop was het leuk om prij zen af te halen bij burge meester A. W. Lips als voor zitter van de jury in de grote (leegstaande) fabriekshal van De Graaff. Hier werd 's avonds ook het dorpsfeest gehouden met live-optredens van de Big Billy's en hun baby's en Clau dia Streza. Hoewel het pu bliek niet massaal naar het dorp gekomen was - men dacht dat het buiten was on der de reuzenparasol - was het toch een geslaagde hap pening. Blijft het droog... Nou nee!. Zaterdag hingen er veel don kere wolken boven de Zeven- huizense Dorpsstraat en kwam het water af en toe met bakken uit de hemel. Helaas was daardoor de handel wat minder, maar het drukte de pret niet, want iedereen die wilde, trotseerde de regen, want parapluus boden uit- E -CM komst en net als de diverse overdekte terrassen: in de fa briekshal en naast Main- street. Deze nieuwe pub in Zevenhuizen trok veel pu bliek, maar de fabriekshal die de Middenstandsvereni ging als festiviteitenhal met eetgelegenheden had inge richt, was ook een voortreffe lijk ontmoetingspunt. Hier stond achterin de 'kleef- muur' opgesteld waar kinde ren naar hartelust genoten. Het volwassen publiek deed dat met name 's middags van gouwe ouwe muziek tijdens de live-optredens van "The Thunderbirds Robin Metselaar zag, keek en ontdekte en kondigde aan. Hij wist door z'n leuke opmerkingen het publiek aan het lachen te krijgen. Overigens, zag je overal blij de gezichten. "Dat komt om dat het al drie weken regent, en de mensen er al aan ge wend zijn", werd geconclu deerd... a Uitvaartverzorging H.E. van der Hammen Ais het om vertrouwen en eerbied gaat. Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapelle, Benthuizen en omstreken. Dag en nacht bereikbaar. Telefoon: 01892-17133 b.g.g.: 01892-17193 Voor Zevenhuizen: 01802-2283 ••tonaeu: «weg 98a - Boskoop 01727-18716 Nog één week a CJ en dan.... CJ A zie pagina 12 i lTlgg ZOETERMEER OP ZATERDAG 19 EN ZONDAG 20 SEPTEMBER OP ZATERDAG 19 SEPTEMBER OP ZONDAG 20 SEPTEMBER f MUZIEK U •STADSHARTLOOP JF SUPER JAARMARKT 12.00 - 17.00 UUR zittel (iMzt fe &ecjee>it! Regenachtige Braderie Oogstfeest in Zevenhuizen de'i ^oerkapelle -Nadat dinsdag het (uitgestelde) debat in de Twee- zalrinnaldeeft plaatsgevonden over het wetsvoorstel "Herziening Wegen", „OSnaar?,n HSta september de beslissing vallen. Het ziet er op dit moment wetSrcUdegemeente 52,7 kilometer wegen achttien bruggen,-als het sehan n-, wo, aangenomen- over moet nemen van het Hoogheemraad- (eniL,o7 v. welke voor ingrijpende extra kosten zullen zorgen. De iW?? nhulZfn kan daafdoor financieel aan de grond komen te zitten UK even spanning dus.. nSUa'Zen"Moe5kapelle "De sdchting Oud-Zevenhuizen/Moerkapelle orga- resp in llidens Open Monumentendag twee diapresentaties, tot IS on kaPe"e m dorshuis Op Moer van 10.00 tot 11.00 uur en van 14.00 D°rpsstra?tr '"de kerk van de Vereniging voor Vrijzinnig Hervormden aan de noorden v- ?J?en Moerkapelle karakteristieke bebouwing ten zuiden ?an "ik Weig9 6" Zevenhuizer>. hoe kan het ook anders, ten In de hal van de resp. postkantoren in de gemeenten waarin Hart van Hol land verschijnt, kunnen belangstel lenden gedurende een week, Rode Kruispostzegels kopen. In Boskoop kocht dinsdagmorgen oud-wethouder Van Teijlingen de eerste zegels. In Zevenhuizen als ook in Moerkapelle deed dat burgemees ter A.W. Lips. "Deuvi vind je: vind je: op het Promenadeplein vind je: op de Markt en...

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1992 | | pagina 1