Het carillon van Benthuizen kan blijven spelen 9'lanot&i (^eoö<ïïïlee Polio-info 1 uur acCiZSÜOZV UW HUIS VERKOPEN? DOE ALS ZOVELEN... GA NAAR Kvan 't hof PERDIJK MAKELAARDIJ 3 Nierstichting collecte Sleuteluitreiking tel: 01820-20111»™ Zie ome a Cj aanbiedingen op pagina 15 Ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa fOTO-SERVICE Rijneveld - De gemeenteraad van Rijneveld stelde een kre diet van f 42.000,— beschik baar voor het plaatsen van een nieuwe carilloncomputer incl. voeding in een kast nabij het speel werk; b. een nieuwe electra-voedings- kast voor de niveaupomp van en de fontein in de naastgelegen vijver. Eén en ander is noodzakelijk omdat het voormalige gemeentehuis van Benthuizen verkocht wordt. De verkoopopbrengst van het oude gemeentehuis wordt gestort in de reserve 'startbijdrage' t.b.v. de ver bouw c.q. nieuwbouw van het ge meentehuis. Het carillon krijgt tevens een onder houdsbeurt. Benthuizen ervaart het carillon ais 'kloppend hart' Ongeveer 20 jaar geleden heeft de bevolking van Benthuizen aan het gemeentebestuur een carillon ge schonken. Het carillon is geplaatst naast het voormalige gemeentehuis en de electrische installatie/aandrij ving van het klokkenwerk bevindt zich in de kelder van het gebouw. Het spelen van het carillon wordt in Benthuizen - zij het symbolisch - erva ren als een kloppend hart. Behoud en werking van het carillon is iets dat dan ook, zo vindt de raad van Rijne veld - dient te worden nagestreefd, niet alleen vanuit een morele ver plichting jegens de bevolking, maar ook gezien vanuit een karakteristiek oogpunt. In het gesprek met de koper bleek dat deze geen bezwaar had bij handha ving van de huidige plaats van het carillon. Dit is dan ook buiten de ver koop gelaten. Het carillon moet een totaal nieuwe installatie hebben waarvoor de Kon. Eijsbouts B.V. zorg zal dragen. Deze firma zal eveneens trachten zoveel mogelijk van de melodieën van de oude speelbanden over te zetten naar cassettes, die in de nieuwe caril loncomputer afgespeeld worden. Kosten f 32.000,— Fontein Omdat er zich in het voormalige ge meentehuis eveneens de groepen- kast voor de sturing van de ni veaupomp van de naastgelegen vij ver en de pomp voor de fontein daar in bevinden, moet er buiten het ge- Douw via een aparte kast en eigen voeding, een oplossing gevonden worden. De ^s'en hiervoor worden geraamd °P 10.000 gulden. 1 makelaardij Benthuizen - De collecte voor de Nier stichting heeft in Benthuizen het mooie bedrag van f 2640,85 opge bracht. ledereen die meehielp dit mooie resultaat te behalen: gevers en collectanten worden door collecte organisatrice mevrouw L.H. v.d. Ster, hartelijk bedankt. Opbrengst Moerkapelle Moerkapelle - De opbrengst van de collecte voor de Nierstichting was in Moerkapelle f 2208,50. Dit was een goed resultaat, waarvoor collectan ten en gevers worden bedankt na mens de Nierstichting. MET RESPECT EN IN STIJL DOEN WE WAT VAN ONS VERWACHT WORDT. DAG EN NACHT 079 - 426070 Waddinxveen - Loco burgemeester P. van Schie overhandigde de eerste sleutels aan de nieuwe bewoners van de Jupiterlaan in Waddinxveen. Deze officiële sleuteluitreiking betrof 16 sociale huurwoningen in een nieuwe kleinschalige wijk in het zgn. 'A3-ge- bied' in opdracht van woningbouw vereniging SSW gebouwd door Van der Heijden Ver. Bouwbedrijven B.V. te Woerden. Informatie 't Lange Land ziekenhuis Zoetermeer - Elke eerste dinsdagmid dag van de maand kunnen mensen informatie inwinnen over de ziekte van Chron en Colitis Ulcerosa bij een gelijkgenaamde vereniging tussen 13.30 en 16.30 uur in de patiëntenin formatie-ruimte spreekuur van het Lange Landziekenhuis in Zoeter meer. H.E. van der Hammen Telefoon: 01892-17133 ZEVENHUIZEN B.V.i NVM MAKELAAR IN ONROERENDE GOEDEREN BEEDIGD TAXATEUR Dorpsstraat 146 - 2761 AH Zevenhuizen Telefoon: 01802-1655 midden-holland TEE UW UITVAARTVERZORGING Op dinsdag 6 oktober bent u weer van harte welkom om de laatste modenieuwtjes voor het herfst-winter- seizoen op het gebied van kleding, schoenen, monturen en haarmode te bewonderen. Van der Linde textiel en mode organiseert in hun winkelpand aan deJDorpsstraat 138 te Hazerswoude- dorp, in samenwerking met Van Oosterom Schoen- mode, Van der Sluijs Optiek en Haarmode MS een grandioze modeshow. De shows beginnen om 10.00, 14.00 en 20.00 uur, en de toegang is gratis. Van der Linde Textiel en Mode Dorpsstraat 138 Hazerswoude van hogendorpplein 4, gouda 1551 Als het om vertrouwen en eerbied gaat. Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapelle, Benthuizen en omstreken. Dag en nacht bereikbaar. b.g.g.: 01892-17193 Voor Zevenhuizen: 01802-2283 Oosthaven 68 - 2801 PG Gouda - Tei. 01820-80308 In de open brief van de Geneeskundige Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid van dinsdag 29 september 1992 zijn nieuwe richtlij nen aangegeven voor het vaccineren tegen polio. Belangrijkste wijziging in het beleid is dat mensen geboren voor 1952 (dus 41 jaar en ouder) niet meer gevaccineerd hoeven te worden. Op advies van deskundigen uit de Gezondheidraad is beslo- J-? va" 41 'aar en ouder door vroegere inenting of op natuurlijke wijze voldoende is beschermd. Ook de groep mensen die meer dan 15 jaar geleden voor het laatst is gevaccineerd komt nu met meer in aanmerking voor prik of suiker- klontie. Reden is onder meer dat in Nederland de vaccinatiegraad en de hygiënische omstandigheden zo goed zijn. 2?. faeco-orale besmetting in het (verre) buitenland is zo groot dat reizigers naar die streken - als hun vaccinatie meer dan vijftien jaar is geleden - wel opnieuw worden gevaccineerd. Binnen Nederland is dat niet nodig. Kort samengevat: We) qevaccweeriTworden de mensen geboren vanaf 1952, die nooit of onvolledig zijn gevaccineerd. Alle anderen worden niet meer gevaccineerd vwtófcjaar en jonger die nooit of onvolledig zün gevacci- rdefraoor de GGD aktief opgeroepen om ingeënt te worden. De open spreekuren in Gouda en de regio blijven deze week volgens schema gehandhaafd. Volgende week zal in ieder geval het open f pre® u<^ va"13 30-16.30 uur in het GGD gebouw aan de Thorbecke- aar» 6 te Gouda worden voortgezet. Over de vaccinatie-avonden in de regio komt nog nader bericht. Kinderen neerd word 98a - Boskoop 01727-18716 POSTBUS SI26 - 2701 GG ZOETERMEER 01728-9203 vanOosteiöm Schoenmode Dorpsstraat 108 Hazerswoude-dorp tel. 01728-9434 Brillen Contactlenzen VAN DER SLUIJS OPTIEK AMBACHTSPLEIN 9 HAZERSWOUDE DORP 01728-7404 Dorpsstraat 82 - Hazerswoude-dorp 01728-9590

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1992 | | pagina 1