TERECHT Vrijwillige hulpdienst "Iets voor u misschien?".... 'lanofoi 1 inn ijMïeatsBw f I TOOS houdt rommelmarkt C.C.V.-B, A.D.R. en A.T.P. ZOETERMEER FOTOSERVICE BIJ ONS IN HET STADSHART VAN Verkeersschool BREMMER BENTHUIZEN Zie onse a CJ aanbiedingen op e pagina 15 15e jaargang nummer 480 7 oktober 1992 ZOETERMEER Telefoon: 01892-17133 b.g.g.: 01892-17193 Uitvaartverzorging H.E. van der Hammen Als het om vertrouwen en eerbied gaat. Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapelle, Benthuizen en omstreken. Dag en nacht bereikbaar. Voor Zevenhuizen: 01802-2283 f Wij starten de volgende cursussen: C.C.V.-B nu ook mogelijk met alleen rijbewijs B j Christinastraat 47, 2731 EZ Benthuizen, 079-312095 of 01793-2776 Cursussen worden gegeven bij Truckcenter Zevenhuizen Het schrift voor de hulpverleners Ria: "Vaak is het zo dat je hulp gaat bieden voor een langere tijd en dan komt het diverse malen per week op een vast tijdstip terug. Het 's avonds even langsgaan bij iemand bijvoorbeeld". Betsy:"En je ontdekt dat je die dag niet de enige geweest bent, want dan zijn de zorgverleners die beroepshalve dienst doen, ook geweest, want iedereen schrijft dat op in een speciaal schrift. Dan hoe je ook niet iedere keer iedereen op te bellen". Tineke: "Maar we houden wel onderling contact. Er is zwijgplicht, dat is logisch, maar soms moet je iets met elkaar bespreken". Zevenhuizen - "Het geeft enorm veel voldoening als je anderen kunt helpen. Bijvoorbeeld als het gevraagd wordt om eens een keer mee te gaan met een bejaarde, per taxi naar een afspraak voor de specialist, of een bezoekje wilt brengen bij een oudere die eenzaam is en aan huis gebonden", zegt Fred Wielage. Hij is al jaren de enige man binnen de "Vrijwillige Hulpdienst" in Zevenhuizen. Wielage is de coördinator en contactpersoon van het verzorgingshuis "De Zevenster". Als er ie mand b.v. voor begeleiding naar poli kliniek nodig is, regelt het hoofd van de verpleging mevrouw Ista dat met hem. Hij gaat dan zelf met de taxi mee, of belt één van de dames. Betsy van der Worm zegt met de ouderen met wie zij contact heeft, een band te hebben. Je leert vooral luisteren". Betsy zorgt er bijvoorbeeld voor dat een echtpaar dat enkele dagen per week dagopvang geniet, 's avonds bij thuis komst opgevangen wordt met een boterham. Tineke Driessen, de enige met nog jonge kinderen, heeft bewust voor het vrijwilligerswerk gekozen. Ze benadrukt dat het aantal van ze ven vrijwilligers voor de hulpdienst, eigenlijk veel te weinig is. Het probleem is dat door het groeiend aantal bejaarden die verzor ging nodig hebben, de wachtlijst van het verzorgingshuis groeit. Vaak duurt het een jaar voor men een ka- wer kan krijgen. Dat jaar wordt er door de maatschappelijke dienstver lening "Zuidpias" afdeling bejaarden- verzoi ging en het Kruiswerk van alles aan gedaan om dergelijke ouderen thuis te verzorgen. Echter, die men sen kunnen niet permanent aanwezig Z1)n. Als er kinderen in de buurt wo nen. buren zijn met wie men goed u?at' ^unnen d'e een oogje in het roil houden en bezoekjes brengen en aken regelen. Is dat niet het geval dan komen wij". "Alsof het onze eigen vader of moeder is" Ria Gaarkeuken: "We zorgen dan voor hen alsof het onze eigen vader en/of moeder betreft. Dat doen we niet con stant, maar op tijdstippen dat de zorgverlening dit niet kan doen. Bij voorbeeld eenmaal per dag iemand medicijnen geven. Het kan voorko men dat er wel kinderen in de directe omgeving wonen, die bijvoorbeeld permanent de zorg over hun oude vader en/of moeder hebben en graag eens een dag weg willen of even van de zorg verlost. Dan komt er iemand van ons een poosje 'oppassen'. Zo hebben we twee bejaarden in Oud Verlaat, als het nodig was opgevan gen". Ze knikt en vult ter verduidelij king aan: "Het is niet de bedoeling dat we huishoudelijk werk doen., en er zijn nog legio voorbeelden zoals eens een eindje gaan wandelen met ie mand die aan huis gebonden is, moei lijk ter been is, maar met een rolstoel toch nog eens buiten komt. Meegaan met iemand naar een speciale winkel voor de aanschaf voor een bepaald kledingstuk of een bril e.d". Ze benadrukt dat de vrijwillige hulp dienst in feite functioneert als buren hulp. De Vrijwillige Hulpdienst heeft en geeft 'vrijwillige hulp' De vrijwillige hulpdienst blijkt in de 16 jaar van haar bestaan goed te func tioneren, zeker in samenwerking met het verzorgingshuis "De Zevenster". Destijds veel meer gericht op het ha len en brengen naar de poli-kliniek met eigen vervoer e.d. Thans is het meer het begeleiden van een oudere hulpbehoevende en er samen een gezellig ochtendje uit van maken, met na afloop koffiedrinken, omdat de wachttijden op de poli nog al eens tegen vallen. "We hebben de laatste jaren ook een hele goede samenwerking met de maatschappelijke dienstverlening "Zuidpias". We krijgen van hen door welke mensen extra aandacht nodig hebben", zegt Ria. Betsy: "In feite zijn er twee afdelin gen. Tineke en ik zorgen voor contac ten in het 'dorp', dus hebben de zorg- coördinatie van mensen die nog zelf standig ergens in het dorp, of buiten, jazelfs in Oud Verlaat woonachtig zijn". (De telefoon gaat. Er meldt zich ie mand spontaan aan als vrijwillig ster....) "Dat is toevallig", zegt Betsy hoofd schuddend na het telefoongesprek. "Fijn hoor", glundert Tineke, "maar we hebben er nog meer nodig". ....(Met een hoofdknik tegen "Hart van Holland":) "Het moet ook zo kunnen blijven dat, als je gevraagd wordt of je ergens in wilt springen, je ook weigeren kunt en wij voldoende vrijwilligers achter de hand hebben waar op teruggevallen kan worden". Fred: "Tegenwoordig hebben ook wij in de zomer vakantie. Dan ligt onze hulpdienst zes weken stil" Unnaeusweg 98a - Boskoop 01727-18716 Dit zijn de vrijwilligers van de 'vrijwillige hulpdienst' in Zevenhuizen: Tineke Driessen, Betsy v.d. Worm, Eveline Versnel, Ria Gaarkeuken, Fred Wielage en Bea Westerhof. Tiny Hoogerbrug is'afwezig. (Zeven in totaal.... En straks misschien wel twintig????) Ook jonge mensen kunnen zich aanmelden "Het zijn doorgaans mannen en vrouwen van boven de veertig die zich aanmelden voor dit vrijwilligerswerk. Als je zelf een keer meegemaakt hebt dat je ouders verzorging nodig hadden en die zijn je ontvallen, dan kan het gebeuren dat je voor andere ouderen tot steun wilt zijn", zegt Ria. Betsy:"lk bel zelf elke dag even naar m'n schoonmoeder en moeder, om te kijken of alles goed gaat. Dan ben je al gewend om zorg te hebben". Tineke: 'Maar ook al ben je jong, je hebt veel vrije tijd en je wilt graag iets doen voor een ander, die dat- tussen haakjes- ook bijzonder waardeert, wat let je om je aan te melden voor onze hulpdienst?" Pak de telefoon en bel! Wie zich aan wil melden als vrijwilliger kan 01802-2458 of 1095 bellen. Wie hulp nodig heeft kan dat ook doen. 's Morgens tussen 8.00 en 9.00 uur. Waddinxveen - Op zaterdag 17 oktober houdt de gymnastiekvereniging TOOS een rommelmarkt in de TOOSoos (Joh. Frisoweg) vanaf 13.00 uur. Wie spulletjes heeft staan op de zolder of in de schuur kan deze ook 17 oktober 's morgens vanaf 9.00 uur brengen. Voor de jeugd wordt naast de grabbelton, ook blikgooien en sjoelen georga niseerd, waarmee leuke prijsjes kunnen worden gewonnen, wie dorst heeft gekregen van het kopen en kijken kan een lekker kopje koffie drinken aan de bar. Inl. tel. 30965. s4(£e4 caat fe twitfe (Jeyeent! fijn winkelen in warenhuizen en speciaalzaken prima boodschappen doen genieten van leuke aktiviteiten gezellig uitgaan in horecagelegenheden, bioscoop, discotheek of theater EN...BIJ ONS KUN JE GRATIS PARKEKEN! /yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yyyyy///y//ss//////////////////////////////////

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1992 | | pagina 1