Afscheid van een PERDIJK MAKELAARDIJ Vuurwerkbom Vandalen gevonden Collecte Stichting Kinderhulp Roemenië Har JAAP EINDHOVEN uuim doornhein Oproep Kerstgroeten-advertenties Mr.Patijn in Zevenhuizen- Moerkapelle «"■«ZEVENHUIZEN B.V OTO-SERVICE V Zie ome a l) aanbiedingen op i pagina 6 Bijdrage renteloze lening Vrijzinnig Hervormd kerkgebouw 15e jaargang nummer 489 9 december 1992 Uitvaartverzorging H.E. van der Hammen Ais het om vertrouwen en eerbied gaat. Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapelle, Benthuizen en omstreken. Dag en nacht bereikbaar. Telefoon: 01892-17133 Voor Zevenhuizen; 01802-2283 MAKELAAR IN ONROERENDE GOEDEREN BEËDIGD TAXATEUR Dorpsstraat 146 - 2761 AH Zevenhuizen Telefoon: 01802-1655 v.l.n.r. staand: de heer De Boer, mevrouw Van Leeuwen en mevrouw Visser; zittend: de heren Huber, Van Erk en V.d. Steen. Bestuurslid mevrouw V.d. Spek was niet aanwezig. 07,riihene" 'i" gebouw "Moerveen" werd vorige week maandagavond de laatste vergadering van de Waarschuwing van politie aan ouders en kinderen AUTOBEDRIJF verkoop - reparatie - schadetaxatie - A.P.K. gespecialiseerd in Nissan (o.a. Patrol 4x4) ®01802-1155 - ZEVENHUIZEN addinxveen - Op 4 december werd, nabij de ingang van de fiet- enstalling van de Samenwer kingsschool een - naar later bleek- soort vuurwerkbom aangetrof fen. Het voorwerp was mogelijk aangestoken geweest, omdat op de bovenzijde brandsporen wer den aangetroffen, het ging hier om een vuurwerk/ tragmentatiebom, bestaande uit een plastic Pepsi-beker, gevuld met kruit uit strijkers, afgedicht met peurschuim, omstrengeld met loden strippen. Een medewerker van de E.O.D. MET RESPECT EN IN STIJL DOEN WE WAT VAN ONS VERWACHT WORDT. heeft de bom gedemonteerd. Vol gens hem zou bij een eventuele ont ploffing in onmiddellijke nabijheid van personen, dit zeer ernstig letsel tot gevolg hebben. Gelukkig heeft deze lugubere grap in Waddinxveen geen slachtoffers gemaakt. Jaarlijks lopen veel jonge ren brandwonden en soms ernstiger letsel op en wel met name bij het experimenteren met zelfgemaakt vuurwerk. Juist zelfgemaakt vuurwerk explo deert onverwacht en meestal op het verkeerde moment!!! Experimenten met vuurwerk ge beurt vaak met strijkers. Strijkers zijn verboden, zijn niet goedge keurd/toegestaan en zeer gevaar lijk vuurwerk. Strijkers worden via het illegale circuit verkregen, zijn vaak erg oud en juist daardoor extra ge vaarlijk. Oproëp De Waddinxveense rijkspolitie doet derhalve nogmaals een drin gend beroep op de ouders om het vuurwerk van hun kinderen te controleren. DAG EN NACHT 079 - 426070 eNU TEEUW UITVAARTVE RZORGING Kinderen hebben een je voor!! zie de advertentie op pagina 16 schoenen - sport Dorpsstraat 147 - Zevenhuizen Tel. 01802-3543 Dorpsstraat 20 - Moordrecht Tel. 01827-2347 uur 98a - Boskoop 01727.18716 Zevenhuizen-Moerkapelle - Het kerk gebouw van de Vrijzinnig Hervorm den aan de Dorpsstraat 139 dient no dig gerenoveerd te worden. Dit kerk gebouw, dat dateert van 1866, neemt in de kern Zevenhuizen niet alleen een historische plaats in maar is ook een beeldbepalend monument. Het is evenwel geen monument als bedoeld in de Monumentenwet. Door de raad van de voormalige ge meente Zevenhuizen is in 1990 de intentie uitgesproken, dat medewer king wordt verleend aan een eventue le restauratie van dit kerkgebouw in de vorm van het verstrekken van een nog nader te bepalen bijdrage onder voorwaarde dat de Vereniging ook naar vermogen zal bijdragen in die restauratie en zich een inspanning getroost om aan extra middelen te komen. Deze intentie is door het college geac cordeerd. Het vernieuwen van het kerkgebouw is geraamd op f 340.000,- B. en W. stellen voor om hierin bij te dragen voor f 165.000,- en zegt bereid te zijn voor het verstrekken (aanvullend) van een renteloze lening van 50.000 gulden, terug te betalen in 25 jaar in termijnen van 2000 gulden per jaar, met mogelijkheid van vervroegde af lossing. Zevenhuizen/ Moerkapelle- De Commisaris van de Koningin in de provincie 7 k iï' brengt op 11 december 1992 een bezoek aan de gemeente Zevenhuizen- Moerkapelle. Om 13.30 uur is de aankomst bij het gemeentehuis in Zevenhuizen. Aansluitend zal tot 15.00 uur een vergadering met het college van burgemeester en wethouders plaatsvinden. Tijdens deze vergadering wordt aandacht geschonken aan de evaluatie van de gemeente- rl^T" v8, k diver,se aasla§en °P het grondgebied van de gemeente (Achtkamp, Kernbos en kastuingebied) en de financiële positie van de ge meente. Na afloop van de vergadering wordt een bezoek aan de "lokaties" Achtkamp en Kernbos gebracht. Van 16.15- 17.00 uur is er een informeel samenzijn met de leden van de gemeenteraad van het gemeentehuis. Politie verrichtte aanhouding Zevenhuizen-De politie heeft de afgelopen dagen enkele jeugdige Zevenhuize- naren verhoord in verband met de vernielingen, die de afgelopen weekenden zijn aangericht Zij bekenden verantwoordelijk te zijn voor de vernielingen aan vrachtauto s op het Nijverheidscentrum, vernielingen van h,an/°pen^U i,S7 voornamelijk in de omgeving van de Wethouder Kreft- laan/ Eendrachtsdijk geparkeerd stonden. Het is gebleken, dat van een groot aantal vernielingen geen melding/aangifte is gedaan bij de politie. Tevens waren zij ook verantwoordelijk voor het afbreken van jonge bomen. De totale nnntr7rfai! °ngeve®r fl' 25.000,- bedragen. De politie is nog niet klaar met dit onderzoek. Er worden nog meer aanhoudingen verwacht. Zevenhuizen-Moerkapellejn de week van 14 t/m 19 decemb orMn- de Stichting Kinderhulp Roemenië weer een huis-aan-huiscollecte in Zeven huizen-Moerkapelle en Oud Verklaat. De opbrengst van deze collecte die elk jaar in deze periode plaatsvindt, is geheel bestemd voor de armsten der armsten. de kinderen ïun de tehuizen in Roemenië. Vanaf maandag de 14e komen de collectanten van de SKR langs de deur. Bedrijven, zaken, organisaties en instellingen, kunnen ook dit jaar weer hun Kerst-en Nieuwsiaarsgroeten overbrengen via "Hart van Holland". In de krant van 23 december zullen deze overzichtelijk op speciale. Kerstpagina's afgedrukt worden. Kosten voor deelname bedragen honderd gulden per vakje van ca. 8x T cm. Een grotere advertentie kan ook. Neem daarom contact op met onze advertentie-afdeling en vraag naar de heer Uan Leeuwe: fel. 01802-2289. van MAKELAAR M (RKEND LID VAN POSTBUS 5126 - 2701 GG ZOETERMEER DE ZONNEBAARS1 - 2661 KK BERGSCHENHOEK 01892-16016

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1992 | | pagina 1