Gedeputeerde opent rotonde en Nets-voetbrug samen met twee burgemeesters <6*f y la/ufo 1 H4R i foto-service mm NO CURE NO PAY "KerstspeciaL. wcU S.UX.V Lj aanbiedingen op b pagina 11 VAN Z0ETERMEER 15e jaargang nummer 490 16 december 1992 Loop/fietsbruggetje Toespraken H.E. van der Hammen Als het om vertrouwen en eerbied gaat. Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapeile, Benthuizen en omstreken. Dag en nacht bereikbaar. Telefoon: 01892-17133 b.g.g.: 01892-17193 Voor Zevenhuizen: 01802-2283 INFO: bel, schrijf of fax: E.P. PROJECT/Hinderink Burg. Boerstraat 12 2761 VP Zevenhuizen Tel. 01802-3943 Fax 01827-5938 Daarom laat u uw tapijt reinigen door E.P.-PROJECT - Wij reinigen met een droog, 100% natuurlijk produkt. - Het verwijdert koffie-, thee- en chocoladevlekken. - Wij werken voor bedrijven en particulieren. - En behandelen losse kleden en vaste vloerbedekking. WIE HEEFT ONZE KAT GEZIEN? -eusweg 98a - Boskoop 01727-18716 srUed cartt je demtje deaeent! zo'n 180 winkels, warenhuizen en horeca- vestigingen, gehuld in kerstsfeer ZONDAG 20 DECEMBER DE WINKELS OPEN VAN TWAALF TOT VIJF volgende week 3 KOOPAVONDEN (21,22,23 dec.) TOT 21.00 UUR en... BIJ ONS KUN JE GRATIS PARKEREN! van .'v >o&airói Zevenhuizen-Moerkapelle/Nieuwerkerk ad IJssel - Een druk op de knop door de heer I .F.J. Jansen, gedeputeerde van de provincie Zuid- Holland, waarbij de feestverlichting op het midden van de rotonde werd ontstoken, was de officiële openingshandeling van de rotonde in cie i w b7 op de grens van Zevenhuizen-Moerkapelle met Nieuwerkerk ad IJs sel. De gedeputeerde werd daarbij geassisteerd door de burgemeesters van Zevenhuizen-Moerkapelle en Nieuwerkerk a.d. IJssel, respectievelijk de heer A.W. Lips en de heer H.B. van der Goot. Eén en ander gebeurde rond kwart voor twaalf donderdagmorgen, on der toeziend oog van een talrijk pu bliek dat samengestroomd was op het drukbereden en (voordien) ge vaarlijke kruispunt le Tochtweg/Zui- delijke Dwarsweg/Zuidplasweg. Ook schoolkinderen die deelgenomen hadden aan de precies een jaar gele den gehouden actie van het actieco mité "Noodkreet", dat direct na een ongeval met dodelijke afloop in het le ven werd geroepen, waren, evenals de organisatoren, aanwezig. Voorts ambtelijke functionarissen en ge meentebestuurders, w.o. wethouder J Brouwer van Zevenhuizen-Moerka pelle en twee Nieuwerkerkse wethou ders. Na de officiële handeling meng de gedeputeerde Jansen zich onder het publiek om te luisteren wat de be woners van deze nieuwe rotonde vin den. Sommigen dachten dat deze te smal is en het verkeer daardoor aan zienlijk snelheid zou moeten minde- ren- De heer Jansen maakte hen dui delijk dat dit ook de bedoeling is, om dat een rotonde een duidelijk afrem mende werking heeft op het verkeer. Gemotoriseerde weggebruikers moe ten afremmen en het verkeer dat reeds op de rotonde rijdt, voorrang verlenen. Dit in tegenstelling tot een verkeersplein. Op deze frisse, maar mooie winter dag, wachtte nog een tweede officiële handeling, op een andere lokatie. De dus met het gezelschap genodigden zette vervolgens koers naar de krui sing Wollefoppenweg/Groeneweg. ue beide burgemeesters en de gede puteerde waren per auto de Ringdijk opgereden en hielden ter hoogte van dezelfde kruising, maar aan de over zijde halt. Nadat ze uitgestapt waren, duwden ze gedrieën met vereende krachten de openstaande nieuwe fiets/loopbrug op z'n plaats. Dit was de openingshandeling van deze brug, die precies op de grens van Zevenhui zen en Nieuwerkerk ad IJssel ligt. Vorig jaar werd de levensgevaarlijke oude, ca. 45-jaar oude brug, op aan dringen van omwonenden, door de gemeente Nieuwerkerk verwijderd. Destijds werd deze geplaatst door de buurtbewoners, thans met steun van de overheid. Omwonenden hebben de brug best gemist, omdat het een snelle loop- en fietsverbinding is en de bushalte aan de overzijde van het water is. Direct nadat de brug vorig jaar weggehaald was, gebeurde op de kruising een ernstig ongeval. Bewo ners van de Ringdijk konden toen geen hulp verlenen, maar toch is er getracht het leed te verzachten door o.a. kussens in plastic zakken gevuld met stenen, naar de overzijde van de Ringvaart te gooien. Dat werd de pers terloops medegedeeld nadat de ope ningshandeling had plaatsgevonden. Weer mengde gedeputeerde Jansen zich onder het publiek en luisterde samen met burgemeester H.B. van der Goot, naar de verheugde reacties van gebruikers van de nieuwe brug. Even later klonken in de sfeervolle kantine van kwekerij W. v.d. Heiden aan de le Tochtweg, onder het genot van een kopje koffie met cake, aange boden door het actiecomité Nood kreet, hartelijke toespraken. Gedepu teerde T. Jansen zei het zelden of nooit te hebben meegemaakt dat een probleem van dergelijke aard, binnen een jaar werd opgelost. Spreker roemde daarbij de samenwerking, waarvan hij vond dat het daarbij van overheidswege weieens aan schort te. "Het is vandaag precies een jaar geleden dat er een signaal uit de sa menleving klonk dat er dringend iets aan de verkeersveiligheid van het kruispunt moest worden gedaan". De heer Jansen werd door beide burge meesters kort nadien op deze zelfde lokatie uitgenodigd om ter plekke de situatie in ogenschouw te nemen, waarna de ambtelijke molens in hoog tempo begonnen te draaien. "Immers na het 'ja' van bestuurders moeten de medewerkers aan het werk, wat re sulteerde in een bestek, een dik boek werk, uiteraard na overleg met des kundigen op transportgebied, zoals Westnederland (busvervoer) en de EVO, beroepsvervoer o.a. over de diameter van de rotonde. "Rotondes zijn een uitstekend middel om de ver keersveiligheid te bevorderencon cludeerde spreker die de aannemers complimenteerde dat ze het werk, na tegenslagen en veelvuldige regenval, toch nog op tijd gereed kregen. Burgemeester H.B. van der Goot noemde de snelle besluitneming een uitzondering op de normale strope righeid in besluitneming en sprak waardering uit voor de creativiteit waarmee door de provinciale over heid fondsen werden gezocht en ge vonden om de aanleg van de rotonde te financieren. Burgemeester A.W. Lips dankte gede puteerde Jansen eveneens voor de snelle besluitvorming en de gemeen te Nieuwerkerk voor de samenwer king. Jaap Klein vertolkte de gevoelens van de omwonenden, die hun krachten samenbundelden in het actiecomité Noodkreet. "Wij vonden het vorig jaar geweldig zoals er naar ons geluis terd is. Binnen een week na onze actie kon er een gesprek plaatsvinden en werd er door de verantwoordelijke instanties zorg gedragen voor de op lossing van het nijpende verkeer sprobleem. Het actiecomité bedankt met name burgemeester Van der Goot voor zijn leidende rol in deze en zijn assistenten de heren mr. J.C.H. van Dijk en C. Schrieks". Namens de aannemers Hollandsche Wegenbouw Zanen B.V. en G. van Herk Tzn. sprak bedrijfsleider P. Breedijk die constateerde dat derge lijke rotondes de 'pan uitvliegen'. Hij beloofde dat in het voorjaar het mid dengedeelte 'groen' aangekleed zal worden en sprak de wens uit dat de rotonde de verkeersveiligheid zal be vorderen. "Voor onze combinatie was het de eerste rotonde. We hebben er ervaring mee opgedaan. Wie volgt?" Een welbespraakte Cor Zweere. van het actiecomité van de Burg. Klinkha- merweg, hield hierna een humoris tische toespraak met een uitermate serieuze ondertoon daarin beklemto nend dat het probleem tertiaire weg 67 met de aanleg van de rotonde nog niet is opgelost. Immers in de be bouwde kom van Zevenhuizen onder vindt men een enorme verkeersover last van het doorgaande verkeer, met een gemiddelde van ca. 16 a 17.000 passanten per etmaal. Volgende week verschijnt de laatste Hart van Holland van 1992. Deze staat geheel in het teken van het komende kerstfeest en de jaarwisseling. Op 30 december komt er dus geen krant uit. De eerste krant van 1993 verschijnt op 6 januari. Moppie, onze zwart gecastr. kater, is sinds 9 december vermist in de buurt van de Nrd. Dwarsweg/Burg. Klinkhamerweg. Witte vlek op buik. Graag tel. oisoz-zooi Zie ome a "Dajxt uittd. je:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1992 | | pagina 1