PERDIJK MAKELAARDIJ EH De Bibliofoon start Nieuwe winkelwagen voor Wereldwinkel in Zuid-Holland! Erwtensoep-actie oe jaargang nummer 493 13 januari 1993 Telefoon: 01892-17133 Voor Zevenhuizen: 01802-2283 ZEVENHUIZEN B.V. INVMI Uitvaartverzorging H.E. van der Hammen Als het om vertrouwen en eerbied gaat. Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapelle, Benthuizen en omstreken. Dag en nacht bereikbaar. Wat is de Bibliofoon? Hoe is de Bibliofoon Hoe groeit de Bibliofoon? Wat kost het de beller? MET RESPECT EN m IN STIJL DOEN WE WAT VAN ONS VERWACHT WORDT. ontstaan? b.g.g.: 01892-17193 MAKELAAR MAKELAAR IN ONROERENDE GOEDEREN BEEDIGD TAXATEUR Dorpsstraat 146 - 2761 AH Zevenhuizen Telefoon: 01802-1655 Zevenhuizen - Moerkapelle - Wereldwinkel Zevenhuizen-Moerkapelle heeft een winkelwagen. Op zaterdag 9 januari j.l. is deze in gebruik genomen. Deze gebruikte winkelwagen is door autobedrijf J. Eindhoven technisch helemaal in orde gemaakt, het schoonmaken, schilderen in de kleuren van de wereldwinkel, voorzien van logo's en het inrichten is door vrijwilligers uitgevoerd. Om de inwoners van Zeven huizen-Moerkapelle te la ten wennen aan het ver nieuwde 'gezicht' van de wereldwinkel, hadden de vrijwillige medewerkers besloten om voor deze eerste keer, naast de verkoop vanaf het dorpsplein, ook een rondgang te maken door de woonkernen. Zij heb ben daarbij zowel Zevenhuizen als Moerkapelle aangedaan. Hierbij wer den ze ondersteund door een geluids wagen. Ondanks deslechteweersom- standigheden, was ér veel belangstel ling voor het nieuwe onderkomen van de wereldwinkel. Daar de finan ciering van de wagen nog niet geheel dekkend is, werden er verrassing pakketjes verkocht, waarin een pro- dukt uit de wereldwinkel verpakt zat. De medewerkers van de wereldwin kel hebben besloten, om zo mogelijk vanaf heden, iedere zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur met de winkelwa gen op het dorpsplein van Zevenhui zen te gaan staan, om hun produkten te verkopen. De produkten van de wereldwinkel worden ingekocht in ontwikkelingslanden direct bij de producenten, die daarvoor een eerlij ke prijs ontvangen. Zij kunnen daar door voor zichzelf en hun gezin beter in hun levensbehoefte voorzien en zullen een betere toekomst hebben. Bij de wereldwinkel kan men uiter aard terecht voor meer informatie hierover. Ook zijn de medewerkers van de wereldwinkel aan het bestude ren of het mogelijk is om regelmatig Moerkapelle met de wereldwinkelwa- gen te bezoeken. Onder het motto: "Bibliofoon 06- 8411: voor elke vraag op elk gebied" kunnen m.i.v. 4 januari '93 ook de in woners van Zuid-Holland bellen naar deze telefonische informatielijn van de Openbare Bibliotheken. Wat is de munt-eenheid van Zuid-Afri- ka? Wat doet de Europese Commissie? Hoe bereik ik de Nationale Ombuds man? Hoe verloopt een Hindoestaanse bruiloft?Dit zijn voorbeeld-vragen die voorkomen, waar mensen mee naar de inlichtingenbalie van de openbare bibliotheek gaan. Maar de openbare bibliotheek is niet altijd open. Of je wilt je vraag liever anoniem stellen. In dergelijke gevallen kan de Bibliofoon uitkomst bieden. De Bibliofoon is een informatietele foon en wordt bemand' door gerouti neerde bibliothecarissen. Zij wordt verzorgd door de Provinciale Biblio theekcentrale voor Zuid-Holland. Het Bibliofoonteam is daar in dienst, maar heeft veel contacten met de plaatselijke openbare bibliotheken. De bibliotheek-automatisering maakt het mogelijk om vanuit de PBC Z-H te kijken in welke bibliotheek een ge zocht boek aanwezig is en zelfs het voor een lezer te reserveren. Voor de beantwoording van alle Bibliofoon- vragen is een grote collectie naslag werken aanwezig en zijn er aanslui tingen op veel data-bestanden. Ook zal dikwijls verwezen worden naar de plaatselijke bibliotheek, b.v. als scho lieren bellen waar en op welke tijden zij gegevens voor werkstukken kun nen vinden. De Bibliofoon is 60 uur per week bereikbaar, nl: door de week van 9.00-20.00 uur en op zater dag van 9.00-14.00 uur. theek Centrales van Friesland, Noord-Holland en Overijssel zijn 3 jaar geleden van start gegaan. Daar werkt de Bibliofoon tot volle tevre denheid. De PBC Z-H heeft vanaf 4-1-93 een getraind Bibliofoon-team en een spe ciale telefoonlijn 06-8411 voor alle vragen die in een bibliotheek gesteld kunnen worden. De Provincie ver leende èen startsubsidie. Nog dit jaar zullen ook de Provinciale Bibliotheek Centrales van Utrecht, Gelderland en Drente zich bij de Bibliofoon aanslui ten. De PBC's van Groningen en Zee land overwegen om in 1994 te begin nen. En zo groeit de Bibliofoon naar een landelijke informatietelefoon. Bellen naar de Bibliofoon kost f 0.40 per minuut. Nu is lang niet elke vraag in een paar minuten te beantwoor den. Zal dit langer dan 5 minuten in beslag nemen, dan wordt de vraag steller teruggebeld door het Biblio foonteam. Gewoon van huis uit bellen naar een onbekend Bibliofoonteam is anoniem. Toch zal het Bibliofoon team de beller wat vragen stellen om de vraag heel duidelijk te krijgen en ook om een statistiek te kunnen ma ken over het soort vragen dat binnen komt en van welke bellers. Informa tiefolder bij de plaatselijke biblio theek. Boeken uitlenen doen bibliotheken nog steeds. Maar de vraag naar hap klare informatie, i.p.v. een heel boek, neemt toe. Bibliothecarissen weten de weg in de groeiende stroom infor matie die beschikbaar is. Maar een plaatselijke openbare bibliotheek heeft niet alles in huis. Daarom wer ken bibliotheken samen en met hun Provinciale BiWiotheek Centrale. In Amerika wordt al jaren op deze ma nier gewerkt. Daarheen zijn studierei zen gemaakt en de Provinciale Biblio- bestellen en wel uiterlijk tot vrijdag morgen 12.00 uur, tel. 079 - 414 458 of 313 247. De erwtensoep kan uiteraard ook ingevroren worden. De erwten soep dient men tussen 11.30 -12.30 uur af te halen bij de fam. Verweij Dorpsstr. 33, alwaar vrijwilligers hel pen met het 'uitdelen' van de soep. DAG EN NACHT 079 - 426070 Dit zijn de Benthuizer Zangertjes tijdens een repetitie op donderdagmiddag in De Bronin Benthuizen Benthuizen - Op zaterdag 16 januari wordt er in Benthuizen weer een erwten-soepactie gehouden. De op brengst komt ten goede aan het chr. kinderkoor "De Benthuizer Zanger tjes". Onder andere wordt dit be steed aan de koorkleding van de kin deren. Het kinderkoor, o.l.v. mevr. Dini Houweling- Emond, telt thans meer dan 40 kinderen, waarvan een groot gedeelte al is voorzien van iden tieke kleding. De erwtensoepactie is een leuk initiatief dat in Benthuizen in de loop der jaren een begrip gewor den is. De familie Verweij is a.s. zater dag al heel vroeg in de weer om de honderden liters erwtensoep te ko ken. Om een indruk te krijgen van hoeveel liter het precies moeten zijn, dient men voorafgaand aan afname, eerst het benodigde aantal liters te TEEUW UITVAARTVERZORGING POSTBUS 5126- 2701 GG ZOETERMEER DE ZONNEBAARS 1 - 2661 KK BERGSCHENHOEK 01892-16016

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1993 | | pagina 1