Een receptie met een zilveren randje "Hoerawe kunnen zwe veel leesplezier! JAAP EINDHOVEN Hart van Holland feliciteert Waddinxveens burgemeester C.M. van der Linden Cadeau .7 Voor 'ivorsim Telefoon: 01892-17133 - b.g.g.: 01892-17193 Deze week in AUTOBEDRIJF Opgericht: Stichting Openlucht zwembad "De Hazelaar" Stappenplan goedgekeurd; nu nog voldoen aan voorwaarden Arbeidsinspectie De komende drie weken staat „Hart van Holland" in hef teken van de Tour-de-France. De adverteerders kunnen door middel van het voorspellen van de winnaar kans maken op een lans weekend naar Parijs. U als lezer kunt op 25 juli ook getuige zijn van de finish in Parijs. Uoor ƒ57,50 verzorat Van Ginkel vakanties voor u een complete \dagfocht. Lees er meer over in deze Hart van Holland. Uitvaartverzorging H.E. van der Hammen Leve de vrijwilligers Gevraagd 16e jaargang nummer 518 7 juli 1993 Heemskerkstraat 16, 2665 AK Bleiswijk werkoverleg. W'addinxveen - Ze stonden allemaal in de rij: burgemeesters van omlig gende plaatsen en vertegenwoordi gersvan gemeenten die de heer Van der Linden tijdens z'n ambtelijke loopbaan 'gediend' heeft... Diverse wethouders, gemeentesecretaris sen, ex-bestuurders, vertegenwoor digers van andere bestuursorganen, en zij die tot de persoonlijke vrien denkring van Waddinxveens eerste burger behoren gaven acte de pre sence en schonken presentjes...Het was een oefening in geduld, want van de velen die de jubilerende burge meester de hand drukten, maakten er diversen van de gelegenheid ge bruik. om wat van gedachten te wis selen met het echtpaar Van der Lin den. Maar dat deed geen afbreuk aan de sfeervolle happening, buiten op het Raadhuisplein. Het weer werkte vrijdagmiddag jl. mee alsmede de plaatselijke party-service om er bui ten in een zomerse ambiance, een geslaagde jubileumreceptie van te maken. Burgemeester C.M. van der Linden kan terugkijken op een ge slaagde happening die opgeluisterd werd door live-muziek van een zigeu nerorkest. Burgemeester C.M. van der Lin- den,(6l) die z'n burgemeestersloop baan op l juli 1968 in Koudekerk a.d. Rijn begon, vervolgens per l septem ber 1978 benoemd werd te Haas trecht, Stolwijk en Vlist, is sinds l januari 1982 eerste burger van Wad- dinxveen. De leden van de Waddinxveense ge meenteraad toonden donderdaga vond tijdens de raadsvergadering, hun waardering voor hun voorzitter, door met elkaar een beeld aan te bieden. Zeeland Boom" is een plastiek en is onderdeel van een serie die vervaar digd is door Lidy Kooman. Het werd aangeboden door Paul van Schie, nestor van de raad. Zevenhuizen/Moerka pel Ie: Igrid Visser doet haar best Autorijschool is nu auto- en motorrijschool... B&W accepteren over schrijding Wollefoppen- weg onder harde voorwaarden Rijnwoude: Het Bentwoud Koninklijke onder scheiding M.C. Reijneveld Waddinxveen: Afscheid en feest op de $av. Lohmanschool 2 dealers werken samen... Boskoop: Dag" Larenstein Politieberichten on nog veel meer.... verkoop - reparatie - schadetaxatie - A.P.K. gespecialiseerd in Nissan (o.a. Patrol 4x4) ^01802-1155/3270 - Noordeinde 25a - ZEVENHUIZEN Zwembadnieuws Huzerswoude-dorp: Hazerswoude-dorp is in feeststem ming. Het zwembad "De Hazelaar" gaat over enkele dagen open. De gemeente raad van Rijnwoude heeft toestemming gegeven, nadat eerder vorige week reeds de sleutel afgegeven was en za terdag de ploeg vrijwilligers van start kon. Woensdag kwam er geel knipper licht van het college van B. en W., om dat er nog aan enkele voorwaarden voldaan moest worden. Een en ander na het bezoek van de inspecteur 'wa terkwaliteit' van de provincie, de heer Vente. Na het contact met het college van B. en W. is het bestuur van de nieuwe Stichting Openluchtzwembad "De Hazelaar", (tussen de bedrijven door ook nog de stichtingsacte laten passeren bij de notaris) aan de slag gegaan voor het stappenplan, dat goed gekeurd moest worden door de provin cie, op voorwaarde van heropening van het zwembad. Dat gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag. Het "stappenplan", kon de volgende morgen bij het eerste ochtendkrieken in Zevenhuizen afgegeven worden aan het woonhuis van de heer Vente. Die zelfde dag nog is er een positieve reac tie (op het stappenplan) van de provin cie naar het gemeentehuis van Rijn woude gefaxt. De sleutel was reeds op woensdag overgedragen aan de voor zitter van de stichting Dit was voor het zwembadbestuur en de vrijwilligers het sein om te beginnen met de uitvoe ring van het stappenplan, waarbij te vens de bepaling, dat voldaan moest worden aan de gestelde eisen door de Arbeidsinspectie. Daarmee is vrijdag overleg geweest, waarbij goede advie zen zijn gegeven, die in de loop van zaterdag zijn opgevolgd. Inmiddels zijn er kopieën van diploma's naar de Ar beidsinspectie verzonden. middels benaderd en zorgden ervoor dat er werkmateriaal kwam. De firma Den Hollander zorgde (belangeloos) voor vrachten zand, waarmee de (ver waarloosde) tegelpaden rond het zwembad en het toegangspand opge hoogd en opnieuw betegeld kunnen worden. De firma Dorsman heeft enkele personeelsleden (gratis) ter beschik king gesteld om de coating - een spe ciaal samengesteld mengsel- van het zwembad te vernieuwen en op te knap pen. Zaterdagmorgen was een ploeg het diepe bassin met de hoge-druk- spuit aan het schoonmaken, nadat het ondiepe de dag ervoor al schoonge maakt was. Dinsdag kon al een begin gemaakt worden met het vollopen van het ondiepe bassin, terwijl het diepe een dag later volgde. Als de kwaliteit van het water over enkele dagen goed is- hetgeen gecontroleerd zal worden door een erkend laboratorium-, de te gelpaden rond het zwembad in orde zijn. de kleedhokjes, kassa en andere faciliteiten geverfd, schoongemaakt en in orde zijn. kan het zwembad open. Op het moment van het ter perse gaan van dit artikel was het juiste tijdstip van opening nog niet bekend. Als het om vertrouwen en eerbied gaat. Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapelle, Benthuizen en omstreken Dag en nacht bereikbaar. Bedrijven in Hazerswoude waren in- Hoewel men over voldoende vrijwilli gers beschikt, is het nodig bij ziekte of verhindering, voldoende reserve-(ge- kwalificeerde) vrijwilligers achter de hand te hebben. Met name worden ge zocht mensen die bekwaam zijn in het redden van drenkelingen en zij die men sen met verdrinkingsverschijnselen kunnen reanimeren. Zij kunnen zich bij het stichtingsbestuur melden. Tel. 01728-9490. Bovendien zal er een opfriscursus 'red dend zwemmen' worden gegeven voor de vrijwilligers die over de vereiste diploma's beschikken. De navolgende inwoners zijn bestuurs leden van de nieuwe Stichting Open luchtzwembad "De Hazelaar": J. Schoonwater, voorzitter: Marijke van Zanten, secretaris: Jan van Wijk, pen ningmeester: Marko Wiechertjes, coör dinator zwemactiviteiten; Peter Reme- rij, algemene zaken: Aartjan v.d. Poel initiatiefnemer enquête, algemene za ken.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1993 | | pagina 1