Gouwebad De Sniep Hart van Holland... i I Veel starters in Midden-Holland KADIKS bv NI veel leesplezier! JAAP EINDHOVEN [gjf iedere week in brievenbussen! Kamer van Koophandel voor Midden-Holland: van D1UJKWEKK NODIG? REL: 01802-2289* elektra sanitair gas C.V. Waddinxveen - Het mag best een unicum genoemd worden dat een Rad van Avontuur in enkele uren tijds, een opbrengst scoorde van maar liefst 2330 gulden. Dat gebeurde op zaterdag 4 september bij de viering van het zilveren jubileum van winkelcentrum De Luifel baan. Dat de winkeliers er een rond bedrag van 2500 gulden van maakten, strekte nog meer tot hun eer, terwijl alles draaide om het goede doel: speel tuinvereniging Oranjewijk, waarvoor de Luifelbaan op eigen initiatief, actie ondernam. Deze speeltuinvereniging heeft grootse renovatieplannen en is daarom actief bezig met geldwer ving. Ook bij het gemeentebestuur van Waddinxveen is aangeklopt en tal van instanties, variërend van Jan tje Beton tot het Juliana Welzijns- fonds e.d. De bedoeling is dat de speeltuin Oranjewijk een 'aangepas te' speeltuin wordt, zodat rolstoelge bruikers er net zoveel plezier bele ven als andere kinderen. Er was be hoefte aan f 175.000 gulden. Er heeft reeds uit eigen middelen een investe ring plaatsgevonden: de nieuwe klim/glijbaan, terwijl er door acties al ruim zevenduizend bijeengebracht is, nu met de 2500 erbij dus tiendui zend gulden. Er is nu dus nog ca. 145000 of 150000 nodig. Wim de Bas overhandigde namens de Luifelbaan vorige week maandag- t*»fwd een enveloppe met een in houd van 2500 gulden, terwijl het bijpassende bord, gemaakt door va der De Bas, als herinnering ergens in de speeltuin of in het clubhuis komt te hangen. "We hadden maar liefst 100 plankjes per keer te verkopen. Telkens wer den prijzen uit de diverse winkels als hoofdprijs ingezet, terwijl er meerde- Deze week in re prijzen per draai waren. Het zag zwart van de mensen zaterdag 4 sep tember. Bovendien werd er bij op bod en afslag verkocht. Ik moet zeg gen dat Arie Boertje die het Rad van Avontuur draaide, het publiek goed wist te motiveren om mee te doen. Het was met kwartjes en dubbeltjes werken, maar door de massa werd de opbrengst hoog", lacht De Bas. "Het Rad van Avontuur was niet het enige evenement. Er waren nog een springkasteel, een kindermarkt en een demonstratie van TOOS jazz". "Op 25 september gaan we met een groep Waddinxveense kinderen naar Gouwebad De Sniep. Kinderen mogen gratis mee, worden getrakteerd en vermaakt, als er een volle spaarkaart ingeleverd is. Voor elke tien gulden krijgt men een stempel. We hopenm dat er heel veel Waddinxveense kinderen mee gaan zwemmen", lacht De Bas. Het bestuur van de speeltuin toonde zich uitermate dankbaar voor deze bijzonder aardige geste en dit meele ven van winkelcentrum De Luifel baan... En nu zijn de verwachtingen hoogge spannen. Als het gemeentebestuur medewer king verleent komen ook andere in stanties over de brug.... Het bestuur van speeltuinvereniging Oranjewijk neemt symbolisch de 2500 gulden in ontvangst... Van links naar rechts Dennis Reijm, Arno Kleiweg, Corina Krijgsman, Fred van Dijk en Wim de Bas DKUKKE1UJ H M KSM Y ZEVENHUIZEN AUTOBEDRIJF Onlangs vond de 40.000ste inschrijving in het Handelsregister plaats. De 20.000 -ste onderneming werd in 1976 ingeschreven, waaruit blijkt dat de regio Midden-Holland een toenemend aantal ondernemers heeft. De startende ondernemers weten ook op het gebied van voorlichting en advies de Kamer van Koophandel te vinden. Zo wordt op 21 september a.s. in Schoonhoven de 30-ste startersavond georganiseerd. Starters- avonden worden ca. viermaal per jaar gehouden. Ca. 150 aspirant-onder nemers bezoeken een dergelij ke avond waarop zij gewezen worden op het belang van het opstellen van een goed ondernemingsplan. Een plan dat dan later besproken kan worden met de startersadviseur. Wekelijks vinden ca. 10 gesprekken plaats. Installatiebedrijf A makelaardij o.g. Uitvaartverzorging H.E. van der Hammen Telefoon: 01892-17133 - b.g.g.: 01892-17193 Speeltuin Oranjewijk krijgt, dankzij zilveren jubileum Luifelbaan, 2500 gulden! Zevenhuizen/Moerkapelle: Kampioenschappen Ruiterverenigingen Bentwoud-info-avond Dragonracing in Oud Verlaat Rijnwoude: Expo vorstenhuis geslaagd! 25 jaar trouw beloond Evenementencommissie 25 jaar Waddinxveen: Pelhrimov-week Poster Zonnebloem Veilig-verkeer aktie Boskoop: Eerste paal woningen 55 jaar buurtwerk •Ambtenaren verhuizen en nog veel meer.... 27.500 verkoop - reparatie - schadetaxatie - A.P.K. gespecialiseerd in Nissan (o.a. Patrol 4x4) ®01802-1155/3270 - Noordeinde 25a - ZEVENHUIZEN N h Lid: UNETO Industriestraat 3 2751 GT Moerkapelle Telefoon 01793-2524 Telefax 01793-2673 een kleine storing of een grote installatie KADIKS weet er raad mee ovens Aan- en verkoop van woningen en bedrijven. Alle taxaties Hypotheken Ook 's avonds bereikbaar Leny Hovens Nrd. Dwarsweg 1 - 2761 GA Zevenhuizen - Tel. 01802-2001 NVM Als het orn vertrouwen en eerbied gaat, Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapelle, Benthuizen en omstreken Dag en nacht bereikbaar. Heemskerkstraat 16, 2665 AK Bleiswijk

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1993 | | pagina 1