Collecte Jantje Beton Frontale botsing in Zevenhuizen Boelhuis-veiling op 6 november PERDIJK MAKELAARDIJ Oliebollen el mee voor het behoud van de molens van ebied Lustrumconcert Immanuëlkoor Informatieavond Gastouderbureau (aartspektakel in De Boog Koppelklaveijassen Rommelmarkt in Boskoop Koor-en samenzang- avond jeugdkoor Vox Jubilans" ^olitie Boskoop Oproep getuigen ZEVENHUIZEN B.Vj 16e jaargang nummer 535 3 november 1993 m MET RESPECT EN IN STIJL DOEN WE WAT VAN ONS VERWACHT WORDT. DAG EN NACHT 01892-16016 EMU TEEUW UITVAARTVERZORGING NVM Uitvaartverzorging H.E. van der Hammen Ais het om vertrouwen en eerbied gaat. Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapeile, Benthuizen en omstreken Dag en nacht bereikbaar. Telefoon: 01892-17133 - b.g.g.: 01892-17193 Heemskerkstraat 16, 2665 AK Bleiswijk van Waddinxveen - De opbrengst van het lustrumconcert van het 35-jarige Im manuëlkoor komt ten goede aan de Kankerbestrijding. Het concert wordt gehouden op vrijdag 12 no vember a.s. aanvang 20.00 uur in de hervormde Immanuëlkerk. Zevenhuizen-Moerkapelle - Donder dagavond 11 november wordt in ge bouw De Vierstroom (voorm.Groene Kruisgebouw) een informatie-avond over het Gastouderproject gehou den. Aanvang 20.00 uur. Mensen die opvang zoeken voor hun kind(eren) en zij die als opvanggezin wiilen fun geren, zijn op deze avond welkom. Tel. 01802-3950 of 01828-19591. Waddinxveen - Vrijdagavond 5 no vember wordt er een kaartavond in buurtcentrum De Boog gehouden aan de C. Huygenslaan 2 te Waddinx veen. Er is gelegenheid tot klaverjas sen en jokeren. Aanvang 20.15 uur. Inl. 01828-11299. Klaverjasvereniging HABO uit Bos koop organiseert een 'koppel-klaver- jastoernooi' op zaterdag 13 novem ber, aanvang 10.00 uur in gebouw De Stek aan de Puttelaan 148 Boskoop. Aanmelden tel. 01727 -13033. Boskoop - De christelijke muziekver eniging Concordia houdt op zaterdag 13 november in het nieuwe clubge bouw een rommelmarkt. Wie nog bruikbare spulletjes heeft kan deze aanmelden tel. 01727-15150. (Nadere berichtgeving volgt) Waddinxveen - Het jeugdkoor "Vox Jubilans" onder leiding van Jan Mul der geeft een koor-en samenzanga- vond op zaterdag 6 november in de Bethelkerk in Waddinxveen. Aanvang 20.00 uur. Zaterdagmiddag zijn 2 jongetjes van !0 en 12 jaar opgepakt omdat zij ste nen op de rails hadden gelegd en legen de trein hadden gegooid ter hoogte van de Snijdelwijklaan. De zaak is overgedragen aan de Spoor wegpolitie. j Zaterdagavond of in de nacht van zaterdag op zondag werd in de wijk ^nijdelwijk te Boskoop een spoor van hakenkruizen en leuzen gespoten met zwarte en goudkleurige verf. Het >etrof de leuzen Buitenlanders eruit, Blanken eerst, Turken weg. E.e.a. ge beurde in de omgeving van het Wete- ingpad, Veldlaan, Waterlelie, Kla verblad, Rietkraag, Snijdelwijkflat Reigerlaan en Kievitstraat. Gezien de 'eelheid van lokaties is het nauwe lijks denkbaar dat dit door niemand is opgemerkt of gezien. De politie ver zoekt een ieder die hier iets over kan melden dat ook te doen. Het spreekt anzelf dat uw informatie vertrouwe- "ik wordt behandeld. Bazar Koudekerk a/d Rijn Koudekerk a.d. Rijn - "Dit wandkleed moet minimaal vijfhonderd gulden op brengen", vindt de Bazarcommissie van de Ned.Hervormde kerk van Kou dekerk a.d. Rijn. "Vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur wordt het te koop aangeboden voor vijfhonderd gulden. Meer mag natuurlijk ook", lacht de heer C. den Hertog. "Als er om acht uur nog geen bod op het fraaie kleed is uitgebracht, gaan we de marmotten laten rennen. Tien belang stellenden hebben zich bereid ver klaard om vijftig gulden per persoon in te zetten om op die wijze het quiltkleed het vereiste bedrag op te laten bren gen". De Bazarcommissie is bijzonder blij met dit geschenk van mevrouw V.d. Meijden, die niet alleen zelf veel quilt- werk verricht, maar tevens quiltcur sussen geeft. Vrijdag en zaterdag zullen de oliebollen die de leden van de Hervormde kerk bakken en verkopen, gretig aftrek vin den. Dat was vorig jaar ook het geval, toen deze actie voor het eerst gelijktij dig met de Bazar gehouden werd. De Bazar vindt, weer in verenigingsge bouw "Onder dak" plaats, waar tal van attracties het publiek moeten verlei den tot het wagen van een kansje: van grabbelen tot Rad van Avontuur. Daar naast zijn er gebruiksvoorwerpen te koop, waarvan wegens 'overcompleet' afstand is gedaan. Handwerken, goede Op de foto draagt Nel v.d. Meijden het fraaie door haar vervaardigde quilt-wandkleed over aan mevrouw M.J. van Dam van sokken, kleding, leuke artikelen, eten drinken en nog veel meer, is te keur en te koop op de grootse Bazar die vrijdag avond om 19.00 uur start en zaterdag overdag gehouden wordt. "We verwachten een opbrengst van meer dan twintigduizend gulden. Vorig jaar hadden we op een haar na dit be drag, maar vanwege o.a. de 13 spon sors, voor wie we reclameborden heb ben laten maken, moet het nu lukken. de Bazarcommissie Daarnaast het quiltkleed- bijvoorbeeld, ook geschikt om in een bedrijfspand te hangen-en het prijzenarsenaalhoopt de heer Den Hertog. Zevenhuizen/Moerkapelle - Onder het motto "25 jaar Jantje Beton" vindt van 7 t/m 13 november de nationale jeugd- collecte van Jantje Beton plaats. In Ze venhuizen en Moerkapelle collecteren hiervoor: peuterspeelzaal 't Hobbel paard uit Moerkapelle, en peuterspeel zaal De Zeven Dwergen uit Zevenhui zen. De helft van de opbrengst wordt door het Nationaal Jeugd Fonds be steed voor de realisering van zinvolle jeugdprojecten in het hele land. De an dere helft is bestemd voor de collecte rende verenigingen. Voor de peuters uit Zevenhuizen en Moerkapelle wordt van de opbrengst nieuw spel en ontwik- kleingsmateriaal aangeschaft Zevenhuizen- Liefhebbers van een boelhuis-veiling moeten beslist zater dag a.s. naar Zevenhuizen komen, als Lions Club Zevenhuizen een groots boelhuisspektakel organiseert bij La Baraque. Er zijn schitterende aanbiedingen, zie artikel elders in deze HvH. De op brengst is bestemd voor Artsen zonder Grenzen. Van 12.00 tot 13.45uuriser'kijkuur'. De veiling start om ca. 13.45 uur. Verzame laars en liefhebbers van antiek moeten zeker komen... O, ja er is nog een fraaie oldtimer in de aanbieding.... 079-426070 SRlMHIOm DE ZONNEBAARS 1 2661 KK BERGSCHENHOEK Zevenhuizen - Afgelopen dinsdagmid dag rond 13.00 uur, vond er een aanrij ding plaats op de kruising Noordelijke Dwarsweg/Knibbelweg. De 55-jarige bestuurder van de perso nenauto, die botste tegen een afslaan de vrachtauto, is met letsel overge bracht naar het Groene Hart Zieken huis te Gouda. De personenauto ging richting Zeven huizen; de vrachtauto kwam uit de rich ting Zevenhuizen en wilde linsaf de Knibbelweg op. Een botsing was onver mijdelijk. MAKELAAR IN ONROERENDE GOEDEREN BEËDIGD TAXATEUR Dorpsstraat 146 - 2761 AH Zevenhuizen Telefoon: 01802-1655

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1993 | | pagina 1