Boskoopse Jolanda Stil exposeert in een 'bank vol meubelen' VEERMAN MAKELAARDIJ JAAP EINDHOVEN Het is weer geschenkpakkettenshow bij: Verkeersongeval met dodelijke afloop Jubileumdienst Kerstbingo Showcase De Tunnel Hollandse muziek- en showavond Koorzang 'verststukken maken in het Zuidhonk Opgelet!!! Telefoon: 01892-17133 - b.g.g.: 01892-17193 Boskoop - Door m 'n reizen heb ik veel inspiratie opge daan. Met name de Oosterse religies fascineerden me. Het is met religie alsof je toneel beleeft: je kijkt ernaar maar je hebt er zelf geen deel aan zegt de 27-jarige Jolanda Stil. Uitvaartverzorging H.E. van der Hammen Als het om vertrouwen en eerbied gaat. •••De kunstenares Decoratie is tegenhanger van het 'niets' Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapelle, Benthuizen en omstreken Dag en nacht bereikbaar. AUTOBEDRIJF Makelaar in onroerende goederen Onteigeningsdeskundige Beëdigd taxateur Heemskerkstraat 16, 2665 AK Bleiswijk Navone", dat een soort van ruimtelijke lijst is die aan de muur hangt, net als een schilderij. De spiegels zorgen voor een nog grotere complexiteit en betrek ken de omgeving, zichzelf en de toe schouwer erbij, waardoor de decoratie meer wordt dan alleen versiering". Conclusie: Er zijn prachtobjecten bij, die zowel individueel als in combinatie als een drie- of tweeluik, schitterende wand-decoraties vormen. Naast deze expositie, heeft Jolanda al diverse malen in de regio en in den lande geëxposeerd. Thans heeft ze eveneens een expositie in het voorma lige Ter Meulen-pand in Rotterdam. (De Boskoopse expositie is te bezichti gen nadat men zich gemeld heeft in de winkel van Eurohome. Telefoon Jolan da: 01727-16772.) het Isaasmelska Éb Dorpsstraat 168 - Zevenhuizen - Tel. 01802-1868 - Fax 01802-2033 Boskoop - Op zaterdag 4 december ca. 14.25 uur vond op de Alphense- weg een verkeersongeval plaats met dodelijke afloop. Een 23-jarige motor rijder uit Boskoop ging door nog on bekende oorzaak, in een in die weg gelegen bocht onderuit en gleed ver volgens met de motor tegen een uit tegenovergestelde richting komende personenauto. Met ernstige verwon dingen werd de motorrijder per am bulance overgebracht naar het Groe ne Hart Ziekenhuis te Gouda, waar hij korte tijd later aan zijn verwondingen overleed. Ook de beide inzittenden van de personenauto werden met nog onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis te Gouda. De Alphense- weg is van 14.30 uur-16.30 afgesloten geweest. De brandweer van Boskoop verleende assistentie bij het schoon maken van de rijbaan. Zevenhuizen-Moerkapeile - Op 12 dec. is het 100 jaar geleden dat de Geref. kerk van Zevenhuizen-Moerka peile werd opgericht. Ds. P. van Hall uit Almelo (voormalig predikant te Zevenhuizen) is voorganger tijdens de dienst. Deze wordt in de Geref. kerk van Zevenhuizen: Dorpsstraat 106, gehouden. Aanvang 9.30 uur. Zevenhuizen - In het gebouw van postduivenvereniging De Stormvlie- gers, Zuidplasweg 8, wordt op 17 de cember een Kerstbingo gehouden. Toegang gratis. De avond begint om 20.00 uur. Er zijn mooie prijzen. Boskoop - Rock on Worldwide, orga niseert op zondag 12 dedember, aan vang 20.00 uur, een grote showcase met het Duitse Sargant Fury en Men tal Hippy Blood uit Zweden in jonge rencentrum De Tunnel in Boskoop. Inï. tel. 01828-17653 of 01727-17709. Koudekerk a.d. Rijn - In vrijetijdscen trum De Ridderhof treedt op zater dag 18 december, aanvang 20.00 uur de bekende Dennie Christian op sa men met Henk Wijngaard, begeleid door de band Woody Wiss. De kaarten voor deze avond zijn tele fonisch te bestellen tel. 01714-14682.; Zoetermeer-Benthuizen - Het christe lijk vocaal ensemble 'Cantica' te Zoe- termeer hoopt op vrijdag 17 decem ber a.s. het Weihnachts-oratorium van J.S. Bach uit te voeren inde oude kerk aan de Dorpsstraat te Zoeter- meer. Inl. tei. 079-411 703. Het concert begint om 20.00 uur. Waddinxveen - Op maandagavond 20 december organiseert de Stichting Wijkwerk De Zuidpias een avond waarop men een Kerststuk kan sa menstellen. Inl. mevrouw H. de Vries tel. 01828-17889. Men dient zich voor december aan te melden. Aanvang 20.15 uur. Adverteren in de kerstkranten van 15 en 22 december voor kerst-aanbiedingen, koopa vonden e.d.): Bel 01802-2289 of fax 01802-3503 Zij exposeert deze en de komen de maanden in 'de bank vol meubelen': het leegstaande AMRO/ABN-bankgebouw aan de Zijde, waarin thans een overtollige meubelcollectie van Eurohome te koop staat uitgestald. "Mijn werk is gebaseerd op een aantal ideeën. Thema's die me boeien zijn le ven en dood, groeien, levensvormen en decoraties met betrekking tot deze on derwerpen". En dat is duidelijk waarneembaar in de tentoongestelde kunstwerken. Deze zijn het waard 'bewonderd' te worden en getuigen van een eigen stijl. Ronde vormen doorgaans in fraaie bijpassen de lijsten met een dak: als een huis, die het abstracte waarneembaar maken. Auto te water Zevenhuizen - Vrijdagmiddag 3 december jl. omstreeks 13.00 uur veroorzaakte een onfortuinlijke fietser op de Noordelijke Dwarsweg, een ongeval waarbij een auto met één inzittende op z'n kop in de naastgelegen sloot belandde. Doorsnel optreden van de fietser, die een achterruit van de auto (een stationcar) insloeg, kon de chauffeur van de auto uit zijn benarde positie worden bevrijd. Nadat alle commotie grotendeels voorbij was en de reeds aanwezige brandweer de duikers van de Nieuwerkerkse brandweer voor assistentie had bedankt, veroorzaakte een politie-agent opnieuw paniek doordat hij een bromfietser mistte. De duikers werd opnieuw om assitentie ge vraagd en alles werd in het werk gesteld om de auto zo snel mogelijk uit de sloot te haten. Even later kwam het verlossende bericht dat de betreffende bromfiet ser zich bij de tegenoverliggende winkel gevond. Nadat de auto was geborgen, kon de weg weer worden vrijgegeven. Jolanda Stil heeft in 1984-1985 aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Arnhem 'Monumentale Vormgeving' gestudeerd. In 1987 is zij overgestapt naar de Lerarenopleiding eerste graads Tekenen en Kunstgeschiedenis om deze opleiding vervolgens in Utrecht in 1991 af te ronden. Na een verdieping in de fotografie en de grafi sche technieken (hoogdruk en litho grafie) koos zij voor grafiek en schilde ren als combinatie waaruit een nieuwe werkrichting ontstond, namelijk 'ge mengde media'. Haar werk toont de decoratieve kwaliteiten binnen de beel dende kunst. De complexiteit ervan wordt bereikt met formele middelen, zoals het gebruik van zeefdruk op tex tiel, de collage en spiegels. 'Door veel patronen over elkaar te druk ken onstaat een ruimtelijkheid waar door deze een relatie aangaan met el kaar". De vormen die ze gebruikt, verwijzen naar groei, mens-en plantvormen. Ze stimuleren de fantasie en kunnen iets anders verbeelden dan het voorstelt. Soms komen ze voort uit het werk van andere kunstenaars zoals Matisse, Miro, Elisabeth Murray, de Pattern Art- kunstenaars (jaren '70 USA) en Mem phis. Soms komen ze voort uit het alle daagse leven of zijn ze ontleend aan niet-westerse culturen. De herkenbaar heid, de sensualiteit en de traditie ko men in deze kunstvorm terug. "Het gaat niet alleen om de versiering zoals die in de volkskunst en de folklore voorkomt. Het is ook een reactie op de te intellectuele benadering van het 'mi nimalisme'. De decoratie is hier tegen hanger van 'het niets'." Jolanda zegt dat ze probeert te streven naar een sensue lere en expressievere kunst, waarbij kleur en vorm centraal staan. "De patronen en de decoraties gaan samen met grensoverschrijdingen, zo als de lijsten en versieringen. Is het alleen een lijst of zijn de lijst en wat er in hangt samen kunst? Of zoals bij het kamerscherm :"Hommage aan Paola verkoop-onderhoud-reparatie-schade-taxatie-apk2 alle merken pers-lbestel-lterreinwagens (4x4) gespecialiseerd in NISSAN 1802-1155/3270 - Noordeinde 25a - ZEVENHUIZEN Dorpsstraat 200, Postbus 2, 2760 AA Zevenhuizen Telefoon: 01802-1866 - Telefax: 01802-3178

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1993 | | pagina 1