Kerstfeest 1993 "Laat de molens van Zevenhuizen blijven draaien" VEERMAN MAKELAAR JAAP EINDHOVEN Adventsvespers "Carols and Lessons" Europees volleybal Kerstcross Zoeterwoude De Kerstman in Zevenhuizen Gemeentelijke actie dag voor Joegoslavië Sjoelclub Waddinxveen Een gelukkig Kerstfeest'. \^y cccLCycvcV'vSKs'vtvtx t hereniging IMotenvrtencten IR.O ttemer eng eb iect Wie lid wordt van de Vereniging Molenvrienden hoeft slechts minimaal 12 gulden per jaar te betalen AUTOBEDRIJF Makelaar in onroerende goederen Onteigeningsdeskundige Beëdigd taxateur Puzzelactie loopt ten einde! Uitvaartverzorging H.E. van der Hammen Telefoon: 01892-17133 - b.g.g.: 01392-17193 Benthuizen - In gebouw De Hoeksteen in Benthuizen zal er vanavond 22 de cember, aanvang 19.30 uur, een dienst worden gehouden met Ad ventvespers 'Carols and Lessons'. Pastoor Lau en dominee Van Arke! zullen samen deze dienst voorgaan in gebeden en voorbeden. De zang wordt verzorgd door het interkerke lijk koor "De Nieuwe Cantorij" uit Utrecht. Zevenhuizen-De loting in Luxemburg heeft voor de heren van Rentokil/ ZVH tegenstander Almeria uit Spanje opgeleverd. Op 12 en 19 januari wordt de derde ronde Europees vol leybal gespeeld door de heren van ZVH. De eerste wedstrijd is thuis op woensdag 12 januari. Op 19 januari gaan de heren naar Spanje. "Wij zijn gelukkig bij voorbaat niet kansloos tegen dit volleybalteam", zegt p.r.- man Steef van Duin in een gevraagde reactie. Op 19 januari vindt de return in Spanje plaats. Haalt ZVH de vierde ronde, dan is de tegenstander de win naar van de wedstrijd Cannes/CSK Sofia. Op Tweede Kerstdag wordt in Zoe terwoude een Kerstcross gehouden Ini. 01715-2792. Vrijdag 24 december wordt in Zeven huizen een 'echte' Kerstman ver wacht. De Kerstman is de hele dag in de Dorpsstraat te vinden en heeft natuurlijk voor een ieder een leuke verrassing in petto. Zijn komst is te danken aan de Mid denstandsvereniging Zevenhuizen die hoopt dat iedereen een prettig Kerstfeest heeft. De gemeenten Zevenhuizen-Moerka- pelle, Boskoop, Waddinxveen en Rijnwoude namen deel aan de inter nationale actie ter ondersteuning van de inwoners van Bosnië-Herceg ovina en voormalig Joegoslavië. Za terdag 18 december konden inwo ners een solidariteitsverklaring on dertekenen en een financiële bijdra ge leveren. In sommige gemeenten deden ook de kerken mee. 'n Boskoop werden 250 handtekenin gen gezet en f 11.400,- ingezameld In Rijnwoude: Benthuizen f50,-in het gemeentehuis van hazerswoude en Koudekerk een bedrag van f 2.259 en in totaal 86 handtekeningen; Waddinxveen 724 handtekeningen en een totaalbedrag van f 7.211,75. Zevenhuizen telde 21 handtekenin gen en een totaalbedrag van f 375,-. Waddinxveen - Vanavond kan er weer gesjoeld worden in het gebouw van de Schuttersvereniging aan de Alb. I hijmlaan in Waddinxveen. Aanvang 18.30 uur. De helft van de competitie is bijna afgewerkt en de spanning ziet er tot llog toe helemaal in. De tussenstand is: Klasse A: 1. Jan Kersbergen; Klasse B: 1. Ed den Drij ver; Klasse C: 1C. van Wijk: Klasse D: Hans Kuipers; Klasse E: 1. Rosewel- 'evan Leeuwen. Sensationele rolschaatsshow Moerkapelle - Allerwegen klonken za terdagavond complimenten aan het adres van de organisatie van de Win- tershow van rolschaatsvereniging Rolling '90, die opgevoerd werd in de sporthal van "Op Moer". Deze betrof fen zowel de deelnemers als hun lei ding: Jolanda, Ciska en Caroline. Ongeveer 50 kinderen en jongeren toonden een wervelende show onder het motto "De Wereld". Snelheid, vaart en verve, enthousiasme, durf en mimiek, zijn woorden die van toe passing zijn op de kinderen die met hun optreden de harten van de talrij ke aanwezigen stalen. Fraai uitgedost in bijpassende kledij lieten zij zien dat rolschaatsen veel meer is dan schaatsen op wieltjes. De rolschaatsshow voerde de aanwe zigen, o.l.v. een steward en een ste wardess, door tal van landen van de wereld. In China herleefde het sprookje van de Chinese nachtegaal, die bevrijd werd door de prinses en haar hofdames. Amerika, Rusland, Holland, Frankrijk en Spanje waren landen die ook iets te bieden hadden met een klaterend slot en een 'ge broederlijke' wens van inwoners van al deze landen voor 'Prettige Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar'. De bedoeling is dat deze show, zo hiertoe verzoeken gedaan worden, ook elders opgevoerd wordt. Belang stellenden kunnen hierover met Ma rian Krispijn contact opnemen. Tel. 01793-2792. Dit is een groep leden van rolschaatsvereniging Rolling 90 na afloop van de zeer geslaagde uitvoering in "Op Moer Voor u ligt de Kersteditie van Hart van Holland. Een editie met lezenswaardig heden maar die u tevens in actie laat komen Allereerst de 'moeilijke' Kerstpuzzel. Het oplossen ervan zal de nodige hoofdbrekens kosten. De prijzen zijn aantrekkelijk: dus alleszins het probe ren waard! *De zevende puzzel ten gunste van het behoud van de Zevenhuizense Molen viergang en mogelijkerwijs andere mo lens in het Rottemerengebied. Aanmel den als lid betekent steun voor de toe komst! *Veilig met kei in samen- de vrij willi- weer van zen: o.a. oog op werk'. vuur! Een arti- werking met ge brand- Zevenhui- met het vuur- *Drie 'verhalen' die een stukje geschie denis tonen van Zevenhuizen en Hazer swoude. Wat gedetailleerd misschien, maar zeker de moeite van het lezen waard.: 2x 'goud' en eenmaal 'diamant'. *Een interview met waarnemend bur gemeester L.M. Schoots. Zaken 'zakelijk bekeken' met het oog op Kerst'. *Het kleinste kerkje van Zevenhuizen dat gerenoveerd/gerestaureerd wordt. *Het hoe en waarom van de noodzaak tot lidmaatschap van de Vereniging Molenvrienden van het Rottemeren gebied.Enz. enz. Het team van Hart van Holland wenst u: 'Heel veel lees- en puzzelplezier.. Ook volgende week verschijnt er een 'Hart van Holland'. De laatste van 1993! Advertenties en 'nieuws' kunnen tot maandag 27 december 12.00 uur wor den ingeleverd. Opgericht 17 septcmfcer 1991 verkoop-onderhoud-reparatie-schade-taxatie-apk2 alle merken pers-/bestel-/terreinwagens (4x4) gespecialiseerd in NISSAN *^01802-1155/3270 - Noordeinde 25a - ZEVENHUIZEN Dorpsstraat 200, Postbus 2,2760 AA Zevenhuizen Telefoon: 01802-1866 - Telefax: 01802-3178 Zevenhuizen - De laatste kruiswoord puzzel van de grote puzzelactie en te vens sponsoractie voor het behoud van de molens van de Molenviergang in Zevenhuizen, valt gelijktijdig met de laatste editie van Hart van Holland van dit jaar. Volgende week dienen de puzzelaars niet alleen de uitslag van die week in te zenden, maar tevens het gevonden woord na oplossing van alle acht de puzzels. Die puzzels werden in samen werking met Hart van Holland gemaakt en elke week werd er een weekwinnaar 'getrokken' door de heren A.H. van Gent, en W. v.d. Weerdhof, resp. voor zitter en bestuurslid van de Vereniging Molenvrienden Rottemerengebied. Deze werd beloond met honderd gul den. Het Keukencentrum Waddinx veen, realiseerde de puzzelactie in sa menwerking met Hart van Holland. Het Keukencentrum stelt als hoofdprijs een keuken c.q. badkamer ter waarde van vijfduizend gulden beschikbaar. In het Hart van Holland van 5 januari 1994, wordt de prijswinnaar bekendge maakt. (zie artikel over de belangrijkheid van het lidmaatschap, elders in deze HvH) Als het om vertrouwen en eerbied gaat. Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapelle, Benthuizen en omstreken Dag en nacht bereikbaar. 16e jaargang nummer 542 22 december 1993 Heemskerkstraat 16, 2665 AK Bleiswijk

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1993 | | pagina 1